نتایج جستجو

20845

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2085

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تشکیل و توسعه دلتا و تاثیر متقابل الگوی جریان و رسوب در مخزن تحت جریان دائمی و غیردائمی آب و رسوب پرداخته می شود. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که علی رغم وجود تقارن کامل در هندسه و شرایط هیدرولیکی مدل، جریان در ورودی مخزن به صورت تصادفی به یکی از طرفین منحرف شده و یک جریان نامتقارن، اما پایدار در ورودی مخزن ایجاد می شود. ورود رسوبات و آغاز رسوب گذاری در مخزن، منجر به ناپایدار شدن جریان و تغییر جهت جریان خواهد شد. ناپایداری جریان در حالت غیردائمی بیشتر از جریان دائمی است. نتایج نشان داد که با توسعه دلتا، انحراف دلتا کاهش می یابد و به سمت تقارن پیش می رود. پیشروی دلتا به صورت تناوب توسعه طولی-عرضی بوده و حداکثر میزان کشیدگی دلتا در مراحل ابتدایی آن برابر 0.8 است که با توسعه دلتا از میزان آن کاسته می شود. رابطه ا برای محاسبه زمان تغییر جهت جریان بر حسب پارامتر مشخصه هیدروگراف استخراج شد. برای بررسی الگوی ته نشینی رسوبات پارمترهای بدون بعدی به نام طول پیشروی (X*t)، نسبت انحراف (y) و کشیدگی دلتا (h) معرفی شدند و رابطه ا برای تخمین طول پیشروی دلتا با استفاده از پارامترهای بدون بعد موثر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAGHLOUL N.A. | El-Ghany m.a.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32974
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The length of the steady Gradually Varied flow (G.V.F) profile in a circular gravity pipe section is computed using the Graphical Integration Method. The equations used for the solution are: a) the dynamic equation of Gradually Varied flow in a prismatic channels, b) the hydraulic exponents M and N equation derived by Chow [2], and c) the Varied hydraulic exponents M (y/do) and N(y/do) equation modified by Zaghloul [15]. The results of the calculated G.V.F profile length using the modified hydraulic exponents M(y/do) and N(y/do) equation are closer to the G.V.F length calculated based on the exact formulation of the G.V.F dynamic equation. The percentage difference ranges from 0.67% to 8.72% for various bed slopes and G.V.F depth limits. The calculated G.V.F profile length using the Chow hydraulic exponents M and N resulted in wider values with percentage difference ranges from 0.16 to 25.59%. Hence, a remarkable improvement of the computation of G.V.F profile is achieved using the modified M(y/do) and N(y/do) hydraulic exponents.The unsteady Gradually Varied flow wave propagation in circular gravity pipe section is simulated using the Explicit Method. The Extended Transport block (EXTRAN) of the latest Storm Water Management Model (PCSWMM2000) was used to route the wave through a circular gravity pipe section. The resulting routed hydrographs by the Explicit Method and the EXTRAN Block of the PCSWMM 2000, provided similar flow peak and lag time in both cases.A computer package was developed for the steady G.V.F length calculation for gravity pipes using the Microsoft Excel spreadsheet. The results are plotted using the Excel graphics capabilities.A second computer package using Microsoft Excel was developed for the Unsteady G.V.F simulation based on the Explicit Method. The routed hydrographs arc plotted by the Excel graphics capabilities.The Excel packages for the steady and Unsteady G.V.F are user friendly and are posted on the Internet Website location http://briefcase.yahoo.com/civil engineering2001.ARead me File is provided for each Excel package and is used as a users guide.

آمار یکساله:  

بازدید 32974

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARZANOONI V. | KHOSHNEVIS A.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15234
 • دانلود: 

  5743
چکیده: 

In this study, changes in velocity, turbulence intensity and drag coefficient in the wake of a notch-back car modelling steady and Unsteady flow is Measured and evaluated. The blow open circuit wind tunnel to simulate fluid flow. intensity and nominal maximum speed of the device is Measured to be 0.01% and 30 m/s respectively. the speed Has been continuously increased by an inverter Causing changes in rotational speed of the electromotor. In the near location to the model, the results showed three different regimes in the velocity profile of the model’s wake. with increasing distance from the model and with increasing the Speed, three regimes in the wake are close to each other. drag coefficient for several velocities is measured, where the result shows that decreasing in drag coefficient is proportional with increasing velocity. In addition, the changing trends of higher order velocity of parameters like flatness and skewedness are depicted.

آمار یکساله:  

بازدید 15234

دانلود 5743 استناد 0 مرجع 630
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

آبشستگی پایه پل یکی از مهم ترین مسایل در ایمنی پل ها می باشد. با توجه به فیزیک طبیعی مصالح رودخانه ای (رسوبات غیریکنواخت) و اثرگذاری بالای آن بر ابعاد و تکامل زمانی گودال آبشستگی، بررسی برهم کنش جریان و سازه با بستر رسوبی غیریکنواخت به دلیل تشکیل لایه سپر از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور، بررسی توسعه زمانی آبشستگی در اطراف تک پایه دایره ای در بسترهای رسوبی با شرایط دانه بندی متفاوت مورد آزمایش قرار گرفت. لایه سپر توسعه یافته از انتقال انتخابی ذرات ریزتر در رسوبات غیریکنواخت سبب پیچیدگی در تخمین عمق آبشستگی می شود. در این پژوهش، 15 آزمایش در قالب 5 بستر رسوبی مختلف، یکنواخت و غیریکنواخت، در دو جریان ماندگار (20 و 35 لیتر بر ثانیه) و یک جریان غیرماندگار صورت گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش دبی جریان (افزایش عمق جریان، اثر h/b، در شدت جریان مشابه، u/uc) در بسترهای رسوبی یکسان، نه تنها عمق آبشستگی در حدود 27 درصد افزایش یافته است، بلکه لایه سپر درشت تری در سطح بستر ایجاد می شود. مقایسه آزمایش های متناظر در بسترهای یکنواخت و غیریکنواخت نشانگر کاهش قابل ملاحظه (تا 70 درصد) عمق حداکثر آبشستگی با افزایش میزان غیریکنواختی ذرات است. اگرچه میزان کاهش قابل توجهی در عمق آبشستگی با افزایش غیریکنواختی ذرات در بین دو بستر غیریکنواخت مشاهده نشد. کاهش قطر میانه ذرات (افزایش نسبت b/d50) در بسترهای غیریکنواخت با درنظرگیری انحراف معیار هندسی یکسان، سبب افزایش میزان عمق آبشستگی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

موفقیت در اجرای مهارت های شنا علاوه بر داشتن ویژگی های مناسب بدنی مستلزم آگاهی از عوامل بیو مکانیکی اثر گذاری چون نیروی جلو برنده، نیروی مقاوم و کارایی نیروی جلو برنده می باشد (1). هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر حرکت چرخشی اندام فوقانی بر رفتار دینامیکی آب (جهت جریان و سرعت) در شنای کرال سینه بود. سه شناگر نخبه جوان به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت نمودند. دو دوربین که باسرعت آزمودنی حرکت می کردند حرکت رشته های متصل به ساعد و دست شناگران را ثبت کرده، و جهت حرکت رشته ها جهت جریان آب را نشان داد. فشار وارده به قسمتهای مختلف اندام با سنسور FSR اندازه گیری شد. با استفاده از روش پلونومیال مرتبه سوم در نرم افزار excel اطلاعات مربوط به فشار فیلتر شد. نتایج نشان داد که حرکت چرخشی اندام فوقانی، در انتهای مرحله حرکت به داخل و مرحله حرکت به خارج باعث ایجاد شیب فشار در طول اندام شده که جهت آن از سمت شانه به سمت دست بود. شیب فشاری موجود، جریان محوری در طول اندام فوقانی را موجب شد که جهت آن از شانه به طرف دست بود. ایجاد جریان محوری بر اساس قانون برنولی می باشد. با توجه به قانون برنولی شیب فشار برعکس سرعت حرکت می باشد و با عنایت به اینکه در اندام فوقانی شناگران سرعت حرکت دست از شانه بیشتر است، جایی که سرعت حرکت بیشتر است فشار کمتر بوده و جایی که سرعت حرکت کمتر است فشار بیشتر است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد باند ورتکس در بین آزمودنی ها وجود ندارد و سرعت و جهت جریان در طول حرکت اندام فوقانی در آب ثابت نمی باشد. نتایج حاصل از این تحقیق فرض اندازه گیری نیروی جلو برنده با روش آنالیز حرکت در مسیر خاص را مورد تردید قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 41 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

EVANS P.L.

نشریه: 

PHYSICS OF FLUIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2742-2756
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6358
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6358

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  3 (پیاپی 92)
 • صفحات: 

  185-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

در این پژوهش، برای یک شناور سطحی پروانه استاندارد طراحی شد، سپس با یک برنامه کامپیوتری هندسه سه بعدی پروانه بر مبنای داده های دوبعدی تولید و شبکه بندی و میدان جریان حول پروانه بر مبنای روش دینامیک سیالات محاسباتی حل گردید در این راستا از شبکه بندی ترکیبی و شرط پریودیک با برش اسپیلاین استفاده شد. در مدل سازی عددی از یک مدل دایم و سه مدل غیر دایم استفاده شد. نتایج مورد اعتبارسنجی و عدم قطعیت خطای گسسته سازی شبکه بندی محاسبه گردید. نتایج دارای تطابق مناسبی با نتایج آب آزاد بود. نقطه جدایش جریان تخمین زده و دنباله پروانه موردبررسی قرار گرفت. به منظور مدل سازی گذار لایه مرزی از دو مدل گذار گاما و گاما رینولدز تتا استفاده شد. برای آشکارسازی گردابه و دنباله پروانه از معیار کیو استفاده گردید. جدایش جریان و گذار لایه مرزی از آرام به آشفته در روش غیر دایم در ضرایب پیشروی بالا با حالات دایم متفاوت بود. اثرات افزودن دو داکت استاندارد با کد 19 آ و 37 آ با پروانه باز مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت که داکت19 آ دارای خواص هیدرودینامیکی بهتری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

UWANTA I.J. | HAMZA M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  169-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14246
 • دانلود: 

  16508
چکیده: 

The problem of unsteady as well as steady hydro magnetic natural convection and mass transfer flow of viscous reactive, incompressible and electrically conducting fluid between two vertical walls in the presence of uniform magnetic field applied normal to the flow region is studied. Thermal diffusion, temperature dependent variable viscosity and thermal conductivity are assumed to exist within the channel. The governing partial differential equations are solved numerically using implicit finite difference scheme. Results of the computations for velocity, temperature, concentration, skin friction, rate of heat and mass transfer are presented graphically to study the hydrodynamic behavior of fluid in the channel.

آمار یکساله:  

بازدید 14246

دانلود 16508 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کرمی سعید | رستمی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4 (پیاپی 85)
 • صفحات: 

  255-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

یکی از اهداف دینامیک سیالات محاسباتی برای تور بوماشین ها، پیش بینی عملکرد آ ن ها از قبیل نسبت فشار، راندمان و ماهیت جریان عبوری است. در این پژوهش که از دو بخش تشکیل شده، در بخش اول روش های شبیه سازی دائم و غیردائم برای یک طبقه از توربوماشین جریان محوری انجام و نتایج اعتبارسنجی شد. در این راستا از دو روش عددی دائم شامل روتور یخ زده و طبقه و سه روش عددی گذرا شامل گذرای استاندارد، تبدیل زمانیو تبدیل پروفیلاستفاده شد که روش های گذرا پیش بینی دقیق تری را ارائه نمودند. در روش های گذرا مشاهده شد که اثرات گذرا شامل دنباله، حباب لبه حمله استاتور و جدایش جریان را می توان با وضوح بیشتری به دست آورد که این موارد در روش های پایا ضعیف تر مشاهده شد. به منظور حل عددی میدان جریان از شبکه بندی با سازمان و برای مدل سازی آشفتگی از مدل توربولانسی انتقال تنش برشی استفاده شد. در بخش دوم مقاله 9 حالت تغییر هندسی از قبیل ایجاد زبری در سطوح تیغه، چرخش های ساعت گرد و پادساعت گرد مقاطع فویل، ایجاد شعاع در ریشه تیغه ها و ایجاد فاصله محوری بین تیغه ها بررسی شد. که مقدار بازدهی در بهترین حالت 2 درصد افزایش و در بدترین حالت 11 درصد کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  63-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

در این مقاله اثر درصد تراکم و مقدار ریزدانه خاک بر مقدار نفوذپذیری خاک SC و جریان نشت از گوره های مهارسیلاب در حالت دائمی و غیردائمی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سه نمونه ی منتخب خاک که در این تحقیق با نام های A، B و C مشخص شده اند و به ترتیب دارای درصد ریزدانه 12، 8/20 و 4/28 می باشند، با درصد تراکم های 100، 85، 70 و 60 مورد آزمایش نفوذپذیری قرار گرفته اند. نتایج نشان داد با افزایش درصد تراکم در هر یک از نمونه های مورد بررسی از مقدار 60 به 100، 70 به 100 و 85 به 100 ضریب نفوذپذیری به ترتیب به مقدار متوسط 25، 3/14 و 91/8 برابر کاهش داشته است. در هر درصد تراکم نیز مقدار ضریب نفوذپذیری نمونه A به طور میانگین 2/1 برابر نمونه B و 69/1 برابر نمونه C و ضریب نفوذپذیری نمونه B به طور میانگین 41/1 برابر نمونه C تعیین گردیده است. در ادامه با مدلسازی عددی پدیده تراوش، دبی عبوری از گوره های مهار سیلاب با درصد تراکم های مختلف در حالت تراوش دائمی و سطح فریاتیک در حالت تراوش غیردائمی مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
litScript