نتایج جستجو

57446

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5745

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  285-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2664
نویسندگان: 

DAYANAND T.L. | NAGPAL R. | PUNIYA A.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  484-489
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8058
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8058

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

برای بررسی توان قارچهای بی هوازی شکمبه در تولید آنزیم زایلاناز از مواد خوراکی نظیر کاه گندم، کاه برنج، کاه جو، کاه گندم + اوره، کاه گندم+ ملاس، یونجه، سبوس گندم، کنجاله پنبه دانه، باگاس و ذرت سیلو شده برای کشت قارچهای بی هوازی جدا شده از شکمبه گوسفند نژاد شال، استفاده گردید. قارچها به مدت 0، 3، 6 و 9 روز بر روی مواد خوراکی مذکور کشت داده شدند و تغییرات حاصله از نظر فعالیت آنزیم زایلاناز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که قارچهای بی هوازی شکمبه بر روی کل مواد خوراکی مورد مطالعه رشد نمودند. در مدت 9 روز کشت قارچ بر روی انواع خوراکهای مورد استفاده فعالیت آنزیم زایلاناز از 4.97 تا 14.78 واحد آنزیمی متغیر بود که به ترتیب کمترین مقدار در کاه جو و بیشترین مقدار در سبوس گندم اندازه گیری شد. در اکثر خوراکها مقدار تولید آنزیم تا روز ششم روند صعودی داشته و بعد از این مدت روند با سرعت کم ادامه داشت. داده ها و اطلاعات حاصله بیانگر توانایی قارچهای شکمبه گوسفند در تولید آنزیم زایلاناز در انواع خوراکها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 208 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  297-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  337-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

سابقه و هدف: قارچ های شکمبه برای اولین بار در سال 1910 توجه قارچ شناسان را به خود جلب کردند. بعدها به دلیل محتوای کیتین در دیواره سلولی، این قارچ ها در گروه قارچ های حقیقی طبقه بندی شدند و با عنوان نئوکالیماستیکس فرونتالیس نام گذاری گردیدند. امروزه بر اساس ویژگی های ریخت شناختی مانند تعداد تاژک در زئوسپور، ریزومیسلیوم، شکل اسپورانژ، فراساختار زئوسپور و داده های توالی های نوکلئوتیدی شش جنس از این قارچ ها شناسایی شده اند که در دو گروه مونوسنتریک و پلی سنتریک قرار می گیرند.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از بانک های اطلاعاتی شاملPubmed ، Scopus، Google Scholar،Elsevier databases، Irandoc، Iranmedex،Magiran ،SID و MEDLIB واژه های کلیدی MeSH به کار رفته در جستجوی مقالات شامل فیلوژنی، تک نیایی، نئوکالیمستیگومیکوتا و قارچ های شکمبه محدود شده در مقالات منتشر شده در سال های 1992 تا 2013 استخراج و مطالعه مروری بر روی آن ها انجام گرفت.یافته ها: ویژگی های گوناگونی از این قارچ ها مانند چرخه زندگی، ساختارهای تولیدمثلی، تال رویشی و داده های مولکولی، ارتباط آن ها را با کیتریدیومایکوتا نشان داده اند. مطالعه روابط فیلوژنی بین این قارچ ها و وابستگان آن ها با سایر یوکاریوت ها با استفاده از داده های توالی ناحیه 18S rDNA و آنالیز خوشه ای داده های ساختاری و نیز درصد G+C نشان داده است که این قارچ ها یک گروه تک نیایی را تشکیل می دهند.نتیجه گیری: ارزیابی عوامل بازدارنده و نقش آن ها در برهم کنش های بین قارچ ها و باکتری ها می تواند موجب درک بهتر از اکوسیستم شکمبه گردد. شناخت این عوامل می تواند زمینه ساز کاوش روش های نوین شناسایی اکولوژیکی شکمبه باشد. همچنین شناسایی عوامل باکتریایی بازدارنده فعالیت شکمبه می تواند زمینه ساز نقش فعال تر قارچ ها در هضم فیبر گیاهی در این اکوسیستم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  473-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

زمینه مطالعه: براساس اطلاعات تاکنون پژوهشی برای شناسایی و جداسازی قارچ های بی هوازی موجود در شکمبه گوسفند بلوچی در اقلیم خشک انجام نشده است. هدف: هدف از این تحقیق، جداسازی و مطالعه ریخت شناسی ظاهری قارچ های بی هوازی موجود درشکمبه گوسفند بلوچی در منطقه سیستان بود. روش کار: در این آزمایش از محیط کشت نیمه تعریف شده جهت کشت، جداسازی و خالص سازی قارچ های بی هوازی استفاده گردید. نمونه برداری از محتویات جامد و مایع شکمبه 50 راس گوسفند بلوچی به صورت تصادفی در کشتارگاه زابل انجام شد و از این نمونه ها به عنوان منبع قارچ جهت تلقیح به محیط کشت استفاده گردید. از روش رول باتل برای خالص سازی قارچ های شکمبه استفاده شد. از محلول آنتی بیوتیکی (آمپی سیلین، پنی سیلین، استرپتومایسین، اکسی تتراسایکلین و کلرامفنیکل) برای ممانعت از رشد باکتری هااستفاده گردید . نمونه های خالص سازی پرگنه قارچ به محیط کشت منتقل و بعد از رشد به روی اسلاید شیشه ای قرار داده و با میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. قارچ های جداسازی شده همگی مونوسنتریک و دارای ریزوئید بودند. نتایج: با توجه به ویژگی های ریخت شناسی، جنس های Neocallimastix, Piromyces و گونه های Piromyces communis, Piromyces minutus, Piromyces rhizinflata,Caecomyces communis در شکمبه گوسفند بلوچی شناسایی شدند. نتیجه گیری نهایی: با شناسایی این گونه های قارچ در شکمبه گوسفند بلوچی، آزمایش های مولکولی و استخراج آنزیم برای بررسی بیشتر خصوصیات این گونه ها در پژوهش های آینده توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  121-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

گاو سیستانی بومی منطقه سیستان است. این تحقیق با هدف ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی قارچ های شکمبه ای بی هوازی در گاو سیستانی انجام شد. نمونه محتویات جامد و مایع شکمبه از 50 راس گاو سیستانی بالغ در کشتارگاه زابل در مدت ده روز تهیه و به عنوان منبع قارچ جهت تلقیح به محیط کشت استفاده شدند در این آزمایش از محیط کشت نیمه تعریف شده و کاملا بی هوازی برای جداسازی و خالص سازی قارچ استفاده شد. از روش رول باتل برای خالص سازی قارچ های بی هوازی و از محلول آنتی بیوتیکی (آمپی سیلین، پنی سیلین، استرپتومایسین، اکسی تتراسایکلین و کلرامفنیکل) برای مهار رشد باکتری ها مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های خالص سازی پرگنه قارچ به محیط کشت منتقل و بعد از رشد به روی اسلاید شیشه ای قرار داده و با میکروسکوپ نوری مشاهده شد ند. با توجه به ویژگی های ریخت شناسی، جنس Neocallimastix و گونه های Orpinomyces joyonni، Piromyces mae، Piromyces communis، Piromyces minutus، Piromyces rhizinflata در شکمبه گاو سیستانی شناسایی شدند. با شناسایی این گونه های قارچ در شکمبه گاو سیستانی، آزمایش های مولکولی و استخراج آنزیم برای بررسی بیشتر خصوصیات این گونه ها در پژوهش های آینده توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  502
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه مطالعه: شناخت پتانسیل های دامی و گیاهی هر منطقه راهی برای جبران کمبود منابع علوفه ای و استفاده بهینه از منابع خوراکی آن کشور می باشد، خارمریم از جمله گیاهان دارویی است که برای دام های بومی خوزستان مصرف علوفه ای نیز دارد.هدف: تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر جیره های حاوی مقادیر مختلف خارمریم بر فعالیت قارچ ها و کل میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش خوزستان در جیره های حاوی دانه با سرعت تجزیه شکمبه ای متفاوت انجام شد.روش کار: اثر جیره های حاوی سطوح مختلف خارمریم (0 g/kg DM، 100 و 200) بر کل میکروارگانیسم ها و قارچ های شکمبه ی گاومیش با استفاده از روش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: پتانسیل و نرخ تولید گاز جیره های آزمایشی توسط کل میکروارگانیسم ها تفاوت معنی داری نداشت. پتانسیل و نرخ تولید گاز جیره های آزمایشی توسط قارچ های شکمبه گاومیش تفاوت معنی دار داشت و در جیره های حاوی خارمریم افزایش یافتند (p<0.05). در جیره بر پایه جو افزودن خارمریم باعث افزایش عددی قابلیت هضم ماده خشک و NDF گردید در حالی که در جیره بر پایه ذرت، باعث کاهش ناچیز هضم ماده خشک و NDF شد. در محیط کشت اختصاصی قارچ ها، قابلیت هضم NDF، در هر دو جیره پایه در زمان 9 روز و کل دوره تحت تاثیر جیره های حاوی خارمریم قرار گرفت و با افزایش سطح خارمریم، هضم NDF کاهش یافت (p<0.05). صرف نظر از نوع جیره پایه، قابلیت هضم (p>0.05) NDF و ماده خشک (p<0.05) در هر دو جیره پایه در زمان 6 روز، با ازدیاد مقدار خارمریم افزایش داشت.نتیجه گیری نهایی: در کل استفاده از خارمریم اثر منفی بر میکروارگانیسم ها و هضم مواد مغذی توسط آنها نداشت، بنابراین نتایج نشان می دهد که می توان از خارمریم تا %20 جیره گاومیش بدون اثرات منفی بر هضم و تخمیر توسط کل میکروارگانیسم ها و قارچ ها استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 502

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SARI M | SALARI S. | TAGHIZADEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THIS STUDY WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE INHIBITORY EFFECTS OF SILYBUM MARIANUM EXTRACTION BYPRODUCT ON MIXED rumen anaerobic MICROORGANISMS USING GAS PRODUCTION TECHNIQUE.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
litScript