نتایج جستجو

5471

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

548

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

در این پژوهش دستیابی به تولید لایه های نازک سرامیکی با تکیه بر یک فناوری ساده مورد نظر قرار گرفته و لایه نشانی sio2 به کمک فرایند نوین sol-gel بر روی زیر لایه هایی از جنس شیشه سودا- لایم انجام شده است. برای این منظور پس از آماده سازی نمونه ها و تهیه محلول sol ، عملیات لایه نشانی به روش غوطه وری در فواصل زمانی مختلف پس از ساخت محلول بر روی نمونه ها انجام شده و پس از خشک کردن، تحت عملیات پخت قرار گرفته اند. سپس اندازه گیری ضخامت پوشش بر روی نمونه ها با استفاده از دستگاه زبری سنج انجام شده است. همچنین به منظور تعیین مقاومت لایه های پوشش داده شده ، تعدادی از نمونه ها در محیطهای شیمیایی و گرمایی قرار گرفته و دوام پوشش مورد ارزیابی واقع شده است. تصاویر sem آنالیز XRD,EDAX نیز برای بررسیهای میکروسکوپی از روی بعضی از پوششها تهیه شده است. نتایج حاصل نشان می دهند دستیابی به لایه های نازک در مقیاس صدم میکرومتر به خوبی توسط فرایند مذکور امکانپذیر بوده و تغییرات ضخامت در سطح پوشش ناچیز و از کیفیت مطلوبی برخوردار است. همچنین آزمایشهای انجام شده برای تعیین میزان مقاومت پوشش نشان میدهد لایه های پوششی به روش sol-gel در برابر محیط های مختلف پایدار و از دوام کافی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 49 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  45
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش پودر سرامیک مغناطیسی سخت هگزافریت استرانسیم (SrO.6Fe2O3) با استفاده از مواد اولیه نیترات آهن،نیترات استرانسیم، اسید سیتریک، تری متیل آمین و سرفکتانت ان دسیل تری متیل آمونیوم برماید و به روش نوین "Surfactant-assisted sol-gel auto-combustion" سنتز گردید و مواردی همچون میزان تجزیه مواد آلی به اکسیدهای فلزی پس از احتراق خود پیشرونده ژل، دمای واکنش تشکیل فاز هگزافریت استرانسیم، دمای بهینه کلسیناسیون، توزیع اندازه ذرات، مورفولوژی ذرات و اندازه دانه های پودر هگزافریت استرانسیم، بترتیب با استفاده از آنا لیزهای، DTA/TGA،FTIR TEM  و  SEM،LPSA،XRD  مورد بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل، پودر هگزافریت استرانسیم با مواد اولیه و روش مذکور در دمای کلسیناسیون800oC  با دانه هایی در ابعاد20-50nm  تولید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 45
نویسندگان: 

PFEIFFER H. | BOSCH P. | BULBULIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1255-1255
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4726
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4726

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PENARD A. | GACOIN T. | BOILOT J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  895-902
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4014
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4014

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5099-5111
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3591
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3591

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22082
 • دانلود: 

  8230
چکیده: 

The synthesis of titania via sol-gel method has been widely studied. In the present work, titania was deposited onto a titanium substrate via sol-gel method. Different processing parameters such as the repetition number of dipping/heat treatment process and dipping time have been studied to obtain the homogenous titania coating. Phase and micro structural evaluation of the powder and coating samples were performed, using X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The particle size distribution of the powder was measured by zetasizer instrument. Based on the results obtained in this work, both rutile and anatase phases formed after the heat treatment at 600oC. In addition, the thickness and the morphology of the coatings were found to be influenced by the repetition number of process.

آمار یکساله:  

بازدید 22082

دانلود 8230 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LOPEZ T. | MORENO J.A. | GOMEZ R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  714-718
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4608
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4608

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  44-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14565
 • دانلود: 

  15540
چکیده: 

The inherent reactivity of the Al–Cu alloys is such that their use for structural, marine, and aerospace components and structures would not be possible without prior application of a corrosion resistance system. Historically these corrosion resistance coatings were based on the use of chemicals containing Cr (VI) compounds. Silane coatings are of increasing interest in industry due to their potential application for the replacement of current toxic hexavalent chromate based treatments. In this study, hydrophobic coating sol was prepared with methyltriethoxysilane (MTES), methanol (MeOH), and water (as 7M NH4OH) at a molar ratio of 1:25:4.31 respectively. The coatings were applied by a dip-technique to 2024-T3 Al alloy, and subsequently cured at room temperature and there after heat treated in an oven at 150oC. The anticorrosion properties of the coatings within 3.5 wt% NaCl solution were studied by Tafel polarization technique. The solgel coating exhibited good anticorrosion properties providing an adherent protection film on the Al 2024-T3 substrate. The surface properties were characterized by water contact angle measurement, scanning electron microscopy (SEM), and the composition was studied by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR).

آمار یکساله:  

بازدید 14565

دانلود 15540 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

JOURNAL OF NANOSTRUCTURES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14887
 • دانلود: 

  4214
چکیده: 

ZnO nanorods were prepared using dimethylamine (DMA) controlled sol-gel process. Dimethylamine was added as an additive to control the sol-gel process for growing ZnO nanorods. DMA would exhibit stabilizing effect, promote dissolution of precursor and control the rate of sol-gel reactions because of its basic nature and significant miscibility. The Structural and microstructural properties of the powders were characterized by X-Ray Diffractometer (XRD), Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM). FESEM and TEM analysis revealed that the ZnO powder prepared were nanorods in nature. The optical properties of powders were characterized by UV-Visible and Photoluminescence (PL) spectroscopy. The Structural, morphological, optical and photoluminescence properties of so obtained ZnO powders consisting of nanorods were studied. DMA is simple amine but found to be very effective to control the aspect ratio of nanorods. The role of DMA in growing wurtzite structured hexagonal ZnO nanorods with [0001] orientation was interpreted and growth mechanism of ZnO nanorods was explained.

آمار یکساله:  

بازدید 14887

دانلود 4214 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKHLAGHIAN F. | TOUFIGHI J. | MOHAJERI A. | ZAMANIYAN A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS C: CHEMISTRY CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  191-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24726
 • دانلود: 

  79971
چکیده: 

FeCrAl foils were coated with alumina. Washcoating solutions were prepared using different sol-gel methods. Method A uses an inorganic precursor of aluminum nitrate and a completing agent of Acetylactone, method B is a hot hydrolysis of aluminum alkoxide, and method C is a modification of method B, by adding aluminum acetylacetonate. The last method, D, is a hydrolysis of aluminum alkoxide at room temperature. Washcoating solutions were deposited on FeCrAl foils through dip coating. Then, the coated foils were dried at 100°C and calcined at 600° C/3 for 2 hours. Ultrasound vibration tests showed a good adhesion of washcoat layers. Characteristics of the washcoat layers were determined by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Brunauer-Emmet-Telller (BET), and Thermal Gravimetric Analysis (TGA) tests. Results of BET tests show that surface areas in sol-gel methods are greater than those found in the suspension method, and the inorganic sol-gel method (method A) has a lower surface area than those found in organic sol-gel methods.

آمار یکساله:  

بازدید 24726

دانلود 79971 استناد 0 مرجع 0
litScript