نتایج جستجو

20056

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2006

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

پیشینه و هدف: پوسته های زیستی خاک مجموعه ای از گلسنگ ها، خزه ها، قارچ ها، سیانوباکتری ها و غیره هستند که بخش از اکوسیستم خاک را تشکیل داده اند. برآورد تراکم و نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران که موضوع فرسایش و هدر رفت خاک از اهم مسائل است، اهمیت بسزایی دارد. روش های مبتنی بر تکنیک سنجش ازدور به لحاظ هزینه و زمان کمتر روش هایی کارآمد برای دستیابی به این هدف مهم می باشند. دشت سگزی یکی از نقاط بحرانی فرسایش بادی در ایران است و شناسایی و تعیین نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک به عنوان عامل اصلاح کننده خاک گامی مؤثر در کاهش فرسایش بادی منطقه است. در این تحقیق شاخص BSCI (Biological soil Crust) برای تهیه نقشه پراکنش پوسته های زیستی خاک با غالبیت گلسنگ به کار گرفته شده است. مواد و روش ها: محدوده موردمطالعه بخشی از بیابان سگزی (بیابان های مرکزی ایران) است که در استان اصفهان از کشور ایران واقع شده است. محدوده موردمطالعه با مساحت 199. 5 هکتار بین طول های شرقی"32 ́ 52 ̊ 51 تا "41 ́ 27 ̊ 52 و عرض های شمالی "31 ́ 33 ̊ 32 تا "01 ́ 55 ̊ 32 گسترده شده است. شیب متوسط دشت سگزی 1. 08 درصد و ارتفاع متوسط آن 1680 متر است. بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی شرق اصفهان (ایستگاه شهید بهشتی) متوسط بارش سالیانه منطقه 106 میلی متر است. بر اساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن، اقلیم منطقه از نوع خشک و براساس طبقه بندی آمبرژه از نوع خشک سرد است. شاخص BSCI شاخصی ترکیبی از روابط مورداستفاده برای برآورد پوشش گیاهی و سطح خاک لخت است و رابطه ریاضی آن شیب خط خاک لحاظ شده است. برای محاسبه خط خاک در یک منطقه، نخست باید پیکسل هایی که دارای خاک لخت بوده و هیچ پوشش گیاهی ندارند جدا شوند. به منظور محاسبه معادله خط خاک، در چهارفصل سال تصاویر ماهواره Landsat OLI 8 مربوط به سال 1397ز سایت سازمان زمین شناسی آمریکا دانلود شده و تعداد 20 الی 30 پیکسل خالص خاک لخت استخراج و با ترسیم مقادیر بازتاب این پیکسل ها در محدوده باند قرمز و مادون قرمز نزدیک ضرایب خط خاک برای هر یک از فصل های سال در دشت سگزی محاسبه شد. بر اساس این شاخص، شناسایی پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ، با استفاده از انعکاس طیفی حداقل VIS-NIR و شیب بین باند قرمز و سبز در مقایسه با خاک لخت و پوشش گیاهی خشک صورت می گیرد. با استفاده از نرم افزار ENVI نقشه پراکنش پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ در چهارفصل از سال 1397 در دشت سگزی تهیه شدند. سپس نقشه های تهیه شده براساس نقاط زمینی اعتبارسنجی شده و میزان صحت کل و شاخص کاپا در هر چهارفصل محاسبه شدند. نمونه های گلسنگ جمع آوری شده بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی آن ها و با استفاده از استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ معمولی و معرف های رنگی متداول از قبیل هیدروکسید پتاسیم (KOH) شناسایی شدند. پس از اعمال شاخص BSCI بر روی تصویر ماهواره لندست 8، با استفاده از نرم افزار ENVI پروفیل طیفی مربوط به 4 نقطه از دشت سگزی در چهارفصل از سال تهیه شد و میزان بازتابش طیفی در چهارفصل از سال در نقاط مختلف بررسی شدند. نتایج و بحث: شیب خط خاک در فصل بارش که هم زمان با رشد گیاهان علفی و یک ساله است در مقایسه با فصل تابستان که حداقل میزان بارش را داشته و همچنین گیاهان یک ساله خشک شده و از بین رفته اند، کمتر است. در اردیبهشت ماه شیب خط خاک حداقل بوده (0. 39) و در اواخر تابستان حداکثر مقدار خود را دارد (0. 78). در حقیقت شیب خط خاک از اسفندماه تا اردیبهشت رو به کاهش نهاده و سپس با از بین رفتن پوشش گیاهی یک ساله و افزایش سطح خاک لخت بیشتر شده است. نقشه های پراکنش پوسته های زیستی در هر چهارفصل سال طی بازدیدهای میدانی اعتبار سنجی شدند و سال معلوم شد که بیشترین میزان صحت نقشه مربوط به نقشه تولیدشده از تصویر لندست 8 مربوط به فصل تابستان با میزان صحت کل 94 درصد و شاخص کاپا برابر با 0. 7412 بوده است. تفسیر پروفیل طیفی شاخص BSCI نشان دادن که بازتابش طیف مربوط به زفره و فشارک که بر روی نقاط با پراکنش گلسنگ ها تهیه شده است بسیار نزدیک به هم بوده و همچنین پروفیل طیف مربوط به اواسط پاییز و اوایل بهار کاملاً منطبق بر هم است. درحالی که در فساران که فاقد پوشش پوسته های زیستی بود مقدار بازتابش بیشتر است و اختلافی جزئی بین نمودار بازتابش پاییز و بهار وجود داشت. هرچند مقادیر بازتابش طیفی از اراضی کشاورزی و نقاط پراکنش پوسته های زیستی بسیار نزدیک به هم است لیکن نمودار طیفی هر چهارفصل اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. لیکن در همه فصول از سال و در همه نقاط کمترین بازتابش در اول زمستان و بیشترین بازتابش در فصل تابستان اتفاق افتاده است. اقلیم دشت سگزی مدیترانه ای بوده و بارش در فصل سرد سال انجام می شود هم زمان با افزایش بارش ها از اواسط پاییز گیاهان یک ساله و خزه ها در پای بوته ها شروع به رشد نموده و در اوایل زمستان به اوج خود رسیده اند و دوباره در آغاز بهار هم زمان با کاهش بارندگی ها رو تراکم آن ها کاهش یافته است. چنانچه طیف مربوط به زمستان در همه نقاط کمترین بازتابش را داشته است. درحالی که در اواخر فصل تابستان که گیاهان یک ساله و خزه ها خشک شده اند بیشترین بازتابش طیفی را داشته است. در فساران که منطقه ای لم یزرع و محل دپوی زباله هاست، حداکثر میزان بازتابش را نشان داده است. بنابراین شاخص BSCI نسبت به درصد ماده آلی خطای فاحشی در تشخیص پوسته های زیستی خاک دارد و درجایی که ماده آلی بالا باشد ممکن است تشخیص درستی از پوسته های زیستی خاک ارائه ندهد. البته ازآنجاکه شاخص BSCI برای تشخیص ترکیبات گلوگان در بافت های گلسنگ تعریف شده است. میزان خطای در خصوص ماده آلی به حداقل کاهش می یابد. همان طور که مشاهده شده است در نقشه نهایی در فساران پوشش پوسته های زیستی وجود ندارد و تنها در نواحی اطراف فساران در مناطق زراعی پوسته های زیستی خاک مشاهده می شوند. در مناطق زراعی با توجه به دخالت انسان و کشت و زرع میزان گیاهان یک ساله متفاوت با عرصه منابع طبیعی در فصول مختلف سال است و به همین دلیل بااینکه بازتابش طیفی تقریباً نزدیک به زفره و فشارک است لیکن نمودار طیفی پاییز و زمستان کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند. نتیجه گیری: شباهت طیفی مهم ترین پوشش سطحی خاک ازجمله پوشش گیاهی، دخالت عوامل انسانی در افزایش یا کاهش ماده آلی خاک، خاک لخت و غیره میزان کارایی شاخص BSCI را محدود می کند و ازاین رو در بازه زمانی تصاویر ماهواره ای و شرایط منطقه ای تأثیر زیادی در میزان دقت شاخص BSCI دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  117-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  11 (پیاپی 102)
 • صفحات: 

  143-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

زمینه و هدف: آلودگی ناشی از ترکیبات نفتی (PAHs) و فلزات سنگین به دلیل خاصیت تجمعی و سمیت بالا، باعث مشکلات عمده زیست محیطی می شود. این ترکیبات با آن که در هوا و آب ردیابی شده اند، اما خاک پذیرنده نهایی و اصلی به شمار می رود. شستشوی خاک با استفاده از سورفکتانت ها یک فن آوی فیزیکوشیمیایی با کارایی بالا جهت خروج فنانترن و کادمیوم از محیط خاکی و انتقال آن ها به فاز آبی می باشد. روش بررسی: در این مطالعه که در سال 1396 انجام شده است، کارایی فرایند با روش طراحی باکس بنکن به همراه روش پاسخ سطح برای طراحی آزمایش و بهینه سازی پارامترهایی چون غلظت سورفکتانت در محدوده mg/L 1000، 1500 و 2000، زمان شستشو برابر 2، 12 و 24 ساعت با نسبت حجم محلول سورفاکتانت به خاک (ml/g) (v/w) 10، 20 و 30 بررسی شد. به نمونه های خاک آلوده با غلظت های بالایی از فنانترن (mg/kg 500) و کادمیوم (mg/kg 80)، سورفکتانت Tween 80 و EDTA اضافه شد. غلظت نهایی فنانترن و کادمیوم توسط دستگاه HPLC و دستگاه طیف سنج جذب اتمی (ASS) سنجش شد. یافته ها: نتایج نشان داد کارایی فرایند در شرایط بهینه برای جداسازی 76% فنانترن و 81% کادمیوم در غلظت های جداگانه Tween 80 و EDTA به مقدار mg/L 2000، نسبت محلول سورفکتانت به خاک L/S (v/w) 30، زمان شستشو 2 ساعت به دست آمد. غلظت سورفکتانت (0001/0P<) تاثیرگزارترین متغیر است. بحث و نتیجه گیری: جداسازی فنانترن و کادمیوم از خاک از طریق فرایند شستشوی خاک به کمک سورفکتانت، روشی موثر در پاک سازی خاک های آلوده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

حفظ بقایا و کاهش دفعات شخم در خاک، راهکاری مناسب در جهت حفظ و بهبود کیفیت خاک می-باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر روش های خاک ورزی و مدیریت بقایا بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز و اوره آز یک خاک آهکی در تناوب گندم-ذرت در سال 96-1395 و 97-1396 اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های یک بار خُرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در شرایط مزرعه ای در زرقان استان فارس انجام شد. تیمارها شامل روش های خاک-ورزی در سه سطح (خاک ورزی رایج، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی) به عنوان فاکتور اصلی و مدیریت بقایا در دو سطح (حفظ 30 درصد بقایا و حذف تمام بقایا) به عنوان فاکتور فرعی بود. نتایج نشان داد اثر روش های خاک ورزی و بقایا بر فشردگی، ماده آلی و فعالیت های آنزیمی خاک معنی دار بود. در شرایط حذف بقایا، همواره بیشترین فشردگی خاک در عمق سطحی (cm 0-10) در سامانه بی خاک ورزی و با افزایش عمق (cm 10-20) در سامانه خاک ورزی رایج حاصل شد. درمقابل، بیشترین ماده آلی خاک در هر دو محصول در سامانه کم خاکورزی و حفظ 30 درصد بقایا مشاهده شد. کمترین میزان آنزیم فسفاتاز قلیایی در گندم (µ g PNP g-1 soil h-1 00/917) و ذرت (µ g PNP g-1 soil h-1 00/443) در سامانه خاک ورزی رایج و حذف بقایا فراهم شد. بیشترین میزان آنزیم فسفاتاز اسیدی در گندم (µ g PNP g-1 soil h-1 65/442) و سپس در ذرت (µ g PNP g-1 soil h-1 17/374) با انجام عملیات کم خاک-ورزی و حفظ 30 درصد بقایا به دست آمد. اما، در سامانه بی خاک ورزی بیشترین فعالیت آنزیم اوره آز در کشت ذرت (µ g NH4 g-1 soil h-1 33/198) و سپس در کشت گندم (µ g NH4 g-1 soil h-1 67/181) مشاهده شد. بنابراین، در یک خاک آهکی اتخاذ عملیات کم خاک-ورزی و باقی گذاشتن 30 درصد بقایای گیاهی جهت کاهش فشردگی، افزایش ماده آلی و بهبود فعالیت های آنزیمی خاک در تناوب گندم-ذرت پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FARSHAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Please click on PDF file to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

KRULL E. | BALDOCK J. | SKJEMSTAD J.

نشریه: 

NEE WORKSHOP PROCEEDING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18-20
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5790
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5790

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHNAMFAR F. | FATHOLLAHI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  10 (TRANSACTIONS A: Basics)
 • صفحات: 

  1443-1450
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8481
 • دانلود: 

  3792
چکیده: 

Design spectrum is known as an essential tool in earthquake engineering for calculation of maximum (design) responses in a structural system. soil-structure interaction (SSI), as a phenomenon of coupling of responses of a structure and its underlying soil, was explored after introduction of design spectra and has not been taken into account in developing a design spectrum traditionally. To consider the SSI automatically when doing a spectrum analysis, in this paper maximum response of a single degree of freedom system resting on a flexible base is determined under consistent earthquakes. Consistency of earthquakes is maintained by considering their magnitude, distance, local soil type, and return period. The latter parameter is accounted by the use of earthquake categories identified by their similar spectral values at short periods. Different types of soils and two categories of earthquakes regarding their distance, being near field and far field, are considered. The results are presented as smoothed design spectra. It is shown that SSI alters the response acceleration of buildings having up to about 10 stories and is ineffective for the rest. It has an increasing effect for the response acceleration of buildings up to about 5 stories.

آمار یکساله:  

بازدید 8481

دانلود 3792 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (37 پیاپی)
 • صفحات: 

  11-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

هدرروی کودهای نیتروژنه به دلیل پایین بودن کارآیی مصرف کود، منجر به مسائل زیست محیطی می گردد. بنابراین، استفاده از مواد اصلاحی مانند زئولیت ها در خاک اهمیت پیدا می کند. پژوهش حاضر با اهداف بررسی تأثیر اندازه ذرات (میلی متر و میکرومتر) و میزان کاربرد (20 و 60 گرم در کیلوگرم خاک) زئولیت کلینوپتیلولایت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات خاک و عملکرد گیاه گندم با استفاده از ستون های خاک و برای آبیاری با پساب در محل گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال زراعی 1395-1394 انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار برای هر تیمار طراحی گردید. نتایج نشان داد استفاده از اصلاح کننده های زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت رشد گیاه گندم را بهبود بخشید و میزان نیتروژن برداشت شده توسط گیاه را افزایش داد. به طوری که غلظت نیتروژن دانه و نیتروژن برداشت شده توسط گیاه در ستون های دریافت کننده زئولیت طبیعی به طور معنی داری (1/45 و 2/45 درصد) بیشتر از ستون های دریافت کننده زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت بود. با افزایش سطح کاربرد اصلاح کننده میزان نیتروژن نیتراتی خروجی از ناحیه ریشه به طور معنی داری (در سطح 5 درصد) کاهش یافت اما نوع اصلاح کننده بر میزان نیتروژن آبشویی شده اثر معنی داری نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1975
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

یکی از ویژگیهای مهم خاک منحنی مشخصه آب آنک است که در آبیاری، زهکشی، اصلاح و فرسایش کاربرد دارد. روش آزمایشگاهی تعیین این منحنی بسیار وقت گیر، پرهزینه، مشکل و همراه با خطا است به همین دلیل محققان سعی در ترسیم آن از طریق مدلهای ریاضی و آماری نموده اند. مدل آریا و پیریس (1981) از جمله مدل های اخیر می باشد. فکر اولیه این مدل از شباهت بین شکل منحنی توزیع تجمعی اندازه ذرات خاک و منحنی مشخصه آب خاک بوجود آمد. در این مدل ضریب α به عنوان یک ضریب تجربی گنجانده شده است. اریا و پیریس مقدار این ضریب را به طور متوسط 1.38 گزارش کردند. هدف این تحقیق بررسی بیشتر بر روی این مقدار برای خاکهای متفاوت از جنبه ویژگیهای فیزیکی بخصوص بافت می باشد. به همین منظور 5 سری از خاکهای دشت سراب (بالستان، ارزنق، شربیان، سراب و گنبدان) انتخاب گردید. درصد ذرات خاک، مقدار آب اشباع، درصد سنگریزه، جرم مخصوص ظاهری، جرم مخصوص حقیقی خاک و نیز رطوبت حجمی در مکش های معین در نمونه های تهیه شده از 7مکان برای هر سری تعیین گردید. از روی داده های حاصله، منحنی مشخصه آب خاک با بکارگیری مدل یاد شده و نیز با استفاده از دستگاه صفحه فشار در آزمایشگاه تعیین گردید. مقایسه رطوبت های حجمی محاسبه شده از مدل بدست آمده از آزمایشگاه نشان داد که میزان α در خاکهای مورد آزمایش در محدوده 1.2 تا 1.43 متغیربود. در این محدوده رقم 1.3 برای اکثر سری های خاکهای آزمایش مناسب می باشد. اگر در آزمایشات دیگر این رقم تعیین گردد این مدل قابل توصیه برای تعیین منحنی مشخصه آب خاک در انواع خاکها خواهد آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1975

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
litScript