نتایج جستجو

23631

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2364

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SULTANA R. | KOBAYASHI K.

نشریه: 

POLLUTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23602
 • دانلود: 

  7341
چکیده: 

The adsorption study was conducted on three Japanese soils with different soil properties to characterize the adsorption pattern of Arsenic (As). Double tube method was used to find out the effect of soil moisture levels on As adsorption. For this study, besides double tube method, conventional batch method also was used. The As adsorption showed two phase kinetics. An initial and rapid adsorption was found at first hour and then gradually preceded before equilibrium in all the three soils in the case of double tube method and in clay loam and light clay soil in the case of batch method. Adsorption seemed to reach equilibrium at 24 h in both methods, though the initial adsorbate load was not the same at the same applied concentration in the methods. Adsorption activity differed according to soil and as well as to the methods. The highest adsorption was found in clay loam soil followed by light clay and sandy loam soil. The linear model of Freundlich adsorption was found better fitted in the case of double tube method than batch method. Suggesting that, under the experimental conditions stated here, the double tube method is more appropriate to describe the adsorption of As in the three Japanese soils under normal field condition. The concentration of As in soil water was slightly increased at different moisture levels from 50%-80% which may contribute significantly to the bioavailability of As at the moisture level below maximum filed capacity.

آمار یکساله:  

بازدید 23602

دانلود 7341 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  131-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

امروزه بافت های فرسوده شهری ناهنجاری های بسیاری را پیش روی ساکنان این بافت و حتی دیگر بخش های شهر قرار داده اند؛ از جمله مهم ترین مشکلات و ناهنجاری ها، مبحث امنیت اجتماعی حاصل از این بافت می باشد. که تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی مدیریت شهری شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مسائل و آسیب های اجتماعی موجود در بافت محلات فرسوده شهر دوگنبدان از منظر امنیت اجتماعی می-باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر، کاربردی و توصیفی– تحلیلی است. شیوه جمع آوری اطلاعات نیز اسنادی– پیمایشی و قیاسی– استقرایی است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجشس و مورگان 384 نفر بدست آمده است که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 400 نفر افزایش یافت و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گویه های آسیب های امیتی در بافت فرسوده با میانگین 8. 47 بالاتر از حد متوسط قرار دارد. آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 95 درصد وضعیت نامناسب آسیب های امنیتی در محلات فرسوده را تأیید می کند. همچنین تحلیل-های آماری پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، نشان از همبستگی بین بافت فرسوده و امنیت اجتماعی، وضعیت نامناسب از بعد امنیت اجتماعی بافت فرسوده از دیدگاه شهروندان و در تحلیل چند متغیره ضریب تبیین بدست آمده برای تمامی عوامل در سطح 99/0 معنی دار بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

است که می تواند بر عملکرد و کیفیت میوه تولیدی اثربخشی زیادی داشته باشد. لذا طرحی با اهداف بهینه سازی مصرف آب، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت کشمش تولیدی با شش تیمار آبیاری T1): شروع آبیاری پس از پایان گلدهی و به فاصله هر12روز یکبار، T2: آبیاری هنگامیکه طول حبه ها حدود (5-3) میلیمتر شدند + 15 روز پس از آن + 15 روز قبل از برداشت، T3: آبیاری قبل از گلدهی + آبیاری پس از پایان گلدهی + آبیاری پس از آن به فاصله 20روز تا قبل از برداشت، :T4 آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی خاک، T5: آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی در خاک قبل از گلدهی + آبیاری پس از 60% تخلیه رطوبتی در خاک پس از گلدهی.T6: آبیاری پس از 60% تخلیه رطوبتی در خاک قبل از گلدهی + آبیاری پس از 40% تخلیه رطوبتی در خاک پس از گلدهی) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر به مدت سه سال اجرا گردید. ایستگاه تحقیقاتی مزبور در واحد فیزیوگرافی فلاتها و دشت آبرفتی دامنه ای واقع شده است و بافت خاک آن سیلتی لوم و اسیدیته خاک از 8/7 تا 4/8 متغیر می باشد. کلیه عملیات باغی در باغ مذکور به استثنای آبیاری بطور یکنواخت انجام گرفت. پس از برداشت میوه انگور اندازه گیریهای کمی و کیفی شامل اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، pH، میزان مواد جامد محلول (TSS)، عملکرد، وزن خوشه و اندازه حبه انگور انجام شد. نتایج حاصل از اجرای طرح نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد در سطح 5% معنی دار بود و بیشترین عملکرد از تیمار T3 به میزان 1/30 تن در هکتار و کمترین عملکرد از تیمار T6 به میزان 1/19 تن در هکتار بدست آمد. اثر تیمارهای آبیاری بر خصوصیات دیگر انگور تولیدی نیز در سطح 5% معنی دار بود و بیشترین طول حبه، عرض حبه و مواد جامد محلول و کمترین اسیدیته از تیمار T3 به ترتیب با مقادیر 19/20 میلی متر، 07/13 میلی متر، 36/22 درصد و 049/4 بدست آمد. بطور کلی نتایج حاصل حاکی از آن است که در شرایط ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر با خاک سیلتی لوم بهترین برنامه آبیاری انگور پیکانی عبارت است از یک آبیاری زمستانه + یک آب قبل از گلدهی وآبیاری پس از پایان گلدهی با دور آبیاری 20 روزه در این برنامه 6 نوبت آبیاری انجام و 5637 متر مکعب در هکتار آب مصرف گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 242 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  399-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  112-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1173
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

واکنش ریشه گیاه تاغ (Haloxylon spp.) به میزان رطوبت موجود در خاک در قالب طرح مطالعه فیزیولوژیکی روابط آبی گیاه تاغ در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی شهید صدوقی یزد و در مجاور تاغزارهای دست کاشت مورد بررسی قرار گرفت. طرح با ساخت و استقرار لایسیمترهای وزنی به تعداد 9 عدد با قطر 120 سانتیمتر و عمق 170 سانتیمتر و نصب چهار دریچه در اعماق 30، 60، 90 و 120 سانتیمتری برای دسترسی به ریشه آغاز گردید. پس از آماده شدن لایسیمترها، نسبت به کاشت نهال تاغ در آنها اقدام و با مراقبت یکساله از آنها، شرایط برای اعمال تیمارهای رطوبتی مهیا گردید. تیمارهای رطوبتی شامل ظرفیت گلدانی (شاهد)، یک سوم ظرفیت گلدانی و تنش خشکی بوده که در قالب آزمایش فاکتوریل و طرح پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار اعمال گردید. آب مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت مورد نظر به صورت هفتگی و از طریق توزین لایسیمترها در اختیار گیاهان قرار می گرفت، ضمن این که در تیمار تنش خشکی، پس از استقرار کامل نهالها، آبیاری قطع گردید. تیمارهای رطوبتی طی دو فصل رویش اعمال و در طول این مدت تاثیر آن بر توسعه ریشه از نظر طولی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان با خارج کردن ریشه از خاک تاثیر تیمارهای رطوبتی بر چگونگی توسعه ریشه از نظر وزنی و طولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که وزن ریشه تحت تاثیر تیمارهای رطوبتی بوده و اختلاف معنی داری (a=0.001) میان آنها وجود دارد. میزان ریشه در اعماق مختلف نیز دارای اختلاف معنی داری است (a=0.001). اگرچه تاثیر تیمارهای مختلف رطوبتی بر طول ریشه اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد، ولی مقایسه میانگین ها نشان می دهد که اثر تنش رطوبتی بر افزایش طول ریشه های گیاه درخور توجه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1173

دانلود 284 استناد 1 مرجع 4
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  35-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  911
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

توسعه راه حل هایی برای مسایل مختلف کشاورزی از جمله آبیاری، استفاده از شبیه سازی حرکت آب در خاک را الزامی کرده است. از طرفی، به منظور بهره گیری از این مدل ها برای شبیه سازی، نتایج آنها باید با مقادیر مشاهده ای مقایسه گردد. در این مطالعه نتایج شبیه سازی رطوبت توسط مدل LEACHM با مقادیر رطوبت اندازه گیری شده در پروفیل خاک مورد مقایسه قرار گرفته است. به این منظور آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان به سه سطح آبیاری: 1- آبیاری بر اساس برآورد نیاز کامل گیاه (چغندرقند) یا تیمار بدون تنش آبی(MAD=50%)  2- آبیاری زمانی که میزان تخلیه مجاز به 70 درصد رسید (تنش آبی مداوم با (MAD=70% و 3- آبیاری زمانی که میزان تخلیه مجاز به 90 درصد رسید (یک بار تنش آبی با (MAD=90% و پس از آن بر اساس نیاز کامل گیاه (مانند تیمار 1) تا انتهای فصل رشد آبیاری صورت گرفت. آنالیز حساسیت مدل حاکی از آن بود که وزن مخصوص ظاهری تاثیر زیادی روی تغییرات رطوبت خاک دارد. نتایج نشان داد که مقادیر رطوبت شبیه سازی شده تطابق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده دارد. مقدار خطای مطلق 87/1 تا 54/4 درصد در تیمار یک، 90/1 تا 11/3 درصد در تیمار دو و 98/3 تا 58/5 درصد در تیمار سه بود. به طور کلی، مدل مقادیر رطوبت را بیشتر از واقعیت را بیشتر از واقعیت برآورد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 911

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1069
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

این پژوهش در زیر حوزه غربی شهرک بهزیستی در استان گلستان به منظور ایجاد مدل های رگرسیون رطوبت خاک صورت گرفته است. در این پژوهش رطوبت با استفاده از دستگاه انعکاس سنج زمانی (TDR) در 18 نقطه و 6 روز متوالی بعد از بارندگی قابل توجه در اعماق مختلف خاک اندازه گیری شد. سپس مدل رقومی ارتفاع منطقه از تصاویر اول تراکم تهیه شده در سال 1393 در پیکسل هایی به ابعاد 1×1 متر تهیه گردید و از روی آن ویژگی های پستی و بلندی محاسبه شد. در نهایت مدل های رگرسیون بین این ویژگی ها و رطوبت خاک تهیه شد. نتایج نشان می دهد از خصوصیات پستی و بلندی مهم که با رطوبت خاک ارتباط بیشتری داشته و در مدل رگرسیونی وارد شده اند، می توان به انحنای افقی، جهت شیب، شاخص خیسی اشاره کرد. این نتایج موید این است که انحراف جریان مواد، مقدار آب موجود در خاک و جهت شیب، رطوبت خاک را کنترل کرده است. نتایج نشان می دهد مدل های به دست آمده در مقیاس حوزه آبخیز از حداقل 44 تا حداکثر 60 درصد از کل تغییرات رطوبت خاک را پیش بینی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1069

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

برآورد رطوبت خاک در مقیاس های زمانی و مکانی کلید مدیریت استراتژیک منابع آب است. روش های سنجش از دور مبتنی بر امواج مایکروویو با وجود فراهم کردن گسترده و مداوم رطوبت در نزدیکی سطح زمین، قدرت تفکیک مکانی پایینی دارند. در این پژوهش، ابتدا از محصولات رطوبت خاک سطحی سنجنده مایکروویو AMSR2 با وضوح 25 کیلومتر استفاده شد و این محصولات بر اساس یک مدل رگرسیونی که رطوبت خاک سطحی را به سه پارامتر سنجنده مودیس ارتباط می دهد، به ابعاد یک کیلومتر ریزمقیاس شدند. در مرحله بعد تلفیق مدل ریزمقیاس شده رطوبت خاک سطحی با مدل SMAR، به منظور پایش رطوبت خاک ناحیه ریشه در منطقه مورد مطالعه (دشت رفسنجان) انجام شد. برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی در 10 ایستگاه از دشت رفسنجان رطوبت سطح و نیمرخ خاک اندازه گیری شد. مقایسه داده های معمولی و ریزمقیاس شده رطوبت خاک سطحی با داده های اندازه گیری نشان داد که مقادیر میانگین کل ایستگاه ها برای میزان ضریب همبستگی از 0/540 به 0/739 افزایش و قدر مطلق میانگین خطا و جذر میانگین مربعات خطا به ترتیب از 0/039 به 0/018 و از 0/040 به 0/020 کاهش یافت. همچنین نتایج حاصل از اعتبار سنجی مقادیر رطوبت خاک ناحیه ریشه نشان داد که روش پیشنهادی توانسته با دقت بالایی رطوبت را در این ناحیه تخمین بزند و تغییرات آن را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  365-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

جاذب های رطوبتی با جذب و نگهداشت آب و آزادسازی تدریجی آن موجب رشد گیاه و افزایش کارایی مصرف آب می شوند. در این پژوهش تأثیر دو سطح 13/0 و 26/0 گرم هیدروژل آکوازورب و 13 و 26 گرم ورمی کمپوست و سه سطح 100، 75 و 50% رطوبت ظرفیت زراعی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه تربچه به صورت فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی شد. نتایج بیان گر برتری معنی دار صفات ارتفاع اندام هوایی، وزن تر و خشک غده، طول غده، کارایی مصرف آب در رطوبت 75% بود. بیشترین کارایی مصرف آب غده و کارایی مصرف آب کل (غده+اندام هوایی) در سطح 13 گرم ورمی کمپوست برابر 36/6 و 93/11 کیلوگرم بر مترمکعب بود. هم چنین در این آزمایش بیشترین مقدار کارایی مصرف آب غده و کارایی مصرف آب کل از اثر متقابل رطوبت 75% در خاک حاوی 13 گرم ورمی کمپوست معادل 25/7 و 46/12 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  (ویژه نامه مهندسی علوم آب)
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر رطوبتهای اولیه مختلف خاک به روی پایداری ساختمان خاک در فرآیند آبشویی و استفاده از روش آبشویی افقی، خاک اراضی کشت و صنعت امیرکبیر تحت سه رطوبت مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت. این رطوبتها بترتیب 3 درصد، 15 درصد و 19 درصد وزنی بوده و هدایت هیدرولیکی به عنوان شاخص پایداری ساختمان خاک در این آزمایشها مورد مطالعه قرار گرفت. هدایت هیدرولیکی با توجه به دستگاه هدایت سنج مخصوص، مورد اندازه گیری و پایداری ساختمان مورد ارزیابی واقع گردید. نتایج نشان می دهد که در خاک با رطوبت بیش از 15 درصد وزنی هدایت هیدرولیکی نسبتا بالاتری بوجود می آید که نشان دهنده پایداری ساختمان خاک در فرآیند آبشویی می باشد، لیکن در خاک با رطوبت کمتر از 15 درصد وزنی، پایداری مناسبی ایجاد نمی شود. بنابراین حداقل رطوبتی که می توان ساختمان خاک را در فرآیند آبشویی حفظ نمود، رطوبت 15 درصد وزنی می باشد. در عمل بر اثر گرمای محیط و وجود تهویه خوب در خاک ساختمان بهم ریخته، این احتمال وجود دارد که میزان رطوبت خاک از حد مناسب کاهش یافته و آبشویی دچار مشکلاتی گردد. بنابراین برای قضاوت نهایی، لازم است که در شرایط صحرایی این روش مورد آزمایش قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
litScript