نتایج جستجو

20549

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2055

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FAREGHI ALAMDARI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17406
 • دانلود: 

  17923
چکیده: 

Development of sensors to detect the location and depth of hard pans in real time is a major restriction on the application of Site Specific Crop Management (SSCM). In this study, a soil compaction profile sensor equipped with four horizontal operating penetrometers for on-the-go sensing and mapping of the location and intensity of hard pans artificially formed in a soil bin was developed and tested. The leading edge of a 600 mm long vertical soil cutting blade held four 8 mm diameter, 80 mm long, and 30 degree conic tip stainless steel soil penetrating rods equally spaced at 100 mm vertical intervals. With this arrangement, when the cutting blade was driven into the soil up to a 500 mm depth, the conic tips sensed soil penetration resistances at 100, 200, 300 and 400 mm depths. The penetration resistance force was transmitted by the rod end to the elastic diaphragm of a hydrostatic oil chamber beneath each rod. Each oil chamber was connected to a force magnifying piston and cylinder located off the soil engaging tools. The penetration force was magnified five times before being sensed by a strain gage load cell. Software programs with the capability of discriminating 16 levels of soil compaction intensity were developed for monitoring soil impedances sensed by the soil probes and for converting them to soil compaction maps. For conducting the tests in the soil bin, the sensor mounted on the tool carrier frame was moved along the bin, where artificially formed compacted soil blocks with various densities (1.45, 1.65 and 1.85 Mg/m3) were placed at different locations and depths (up to 500 mm deep at 100 mm increments). While the probe was cutting and advancing through the soil, the corresponding compaction map was simultaneously displayed on a PC monitor, and the soil penetration resistance data of all four sensing tips was displayed and stored in program files.

آمار یکساله:  

بازدید 17406

دانلود 17923 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44 (ویژه نامه علوم و فنون آب، خاک و منابع طبیعی)
 • صفحات: 

  245-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

برای جلوگیری از تراکم خاک، دانستن حد تنش فشاری مجاز (مقاومت تراکمی) خاک حایز اهمیت می باشد. تنش پیش - تراکمی (σpc) به عنوان معیاری از مقاومت به تراکم خاک و برای تعیین درجه تراکم پذیری خاک پیشنهاد شده است. در این پژوهش، σpc خاک با استفاده از آزمایش های نشست صفحه ای (PST) و فشردگی محصور (CCT) تعیین گردید. آزمایش ها روی نمونه هایی از یک خاک لوم - شنی انجام گرفت. برای تهیه نمونه های خاک با درجات مختلف تراکم، از دو سطح رطوبت (17 و 19 درصد وزنی خشک) و شش سطح تنش پیش - باری (0، 25، 50، 100، 150 و 200 کیلوپاسکال) استفاده شد. برای بررسی اثر رطوبت و تنش پیش - باری بر σpc برآورده شده، از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار استفاده شد. مقادیر σpc تعیین شده به طور معنی داری تحت تاثیر ترکیب بارگذاری و شرایط رطوبتی خاک قرار گرفت. نتایج آزمایش PST نشان داد که با افزایش مقدار تنش پیش - باری و رطوبت خاک، میزان σpc به ترتیب افزایش و کاهش یافته است. در صورتی که در آزمایش CCT با افزایش رطوبت خاک، σpc برآورد شده به طور معنی داری افزایش یافت. هم چنین نتایج نشان داد که با آزمایش PST، مقاومت تراکمی خاک (σpc) با دقت تعیین شد، در صورتی که مقادیر تعیین شده با آزمایش CCT، 4.5 (در رطوبت 17%) و 8.5 (در رطوبت 19%) برابر مقادیر تنش پیش - باری اعمال شده به خاک بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که σpc بستگی به روش آزمایش فشاری داشته، آزمایش PST روشی مناسب برای برآورد مقاومت تراکمی (تنش پیش - تراکمی) خاک بوده و در مدیریت پایدار خاک (از جنبه های ترددپذیری خاک و خاک ورزی) و اثر عوامل مختلف مدیریتی بر تنش پیش - تراکمی خاک قابل استفاده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

مسیرهای چوبکشی در این پژوهش مسیرهایی است که دوره بهره برداری در آنها پایان یافته است. از این رو، این مسیرها پس از استفاده باید بتوانند آب را در خود نفوذ دهند تا از فرسایش خاک و بر هم خوردن چرخه هیدرولوژی جلوگیری به عمل آید. به منظور اصلاح کوبیدگی خاک در مسیرهای چوبکشی مذکور در جنگل های دارابکلا، چهار تیمار اصلاح کوبیدگی شامل مالچ پاشی با مازاد مقطوعات، ایجاد بانکت های مورب و قائم بر مسیر و تیمار مختلط (مالچ پاشی با مازاد مقطوعات در مجاورت بانکت قائم) و دو تیمار شاهد شامل داخل توده و داخل مسیر قبل از اصلاح مورد بررسی قرار گرفت. در کل 61 نمونه خاک، قبل و بعد از انجام عملیات اصلاح کوبیدگی از عمق صفر تا 10 سانتی متری برداشته شد و برای اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که تنها تیمار مختلط (بانکت قائم و مازاد مقطوعات) سبب شد تا کوبیدگی خاک مسیر چوبکشی به طور معنی داری کاهش پیدا کند، اما هنوز با گذشت 18 ماه از انجام این تیمار، مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک با مقدار منطقه شاهد (1.06 گرم در سانتی متر مکعب) تفاوت معنی دار داشت. روند کاهش کوبیدگی در داخل رد چرخ ها سریع تر از محور میانی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1731
 • دانلود: 

  462
چکیده: 

ارزیابی کمی تراکم خاک به منظور بهبود روش های مدیریتی کشاورزی و کاهش مشکلات ناشی از تراکم در محیط زیست و تولید محصول ضروری است و عواملی از قبیل میزان تراکم، نوع خاک (درصد رس و پلاستیسیته) و وضعیت رطوبت تاثیر به سزایی در تراکم خاک دارند. این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر نوع خاک و تراکم بر روی منحنی مشخصه رطوبتی در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک کاملا تصادفی به اجرا درآمد و 27 تیمار تهیه گردید. تیمار ها شامل سه نوع خاک رسی، لوم رسی، لوم شنی که تحت سه نوع تراکم اصلاح شده، استاندارد و کاهشی قرار گرفتند و این تراکم ها در سه شرایط رطوبتی 2 درصد رطوبت کم تر از رطوبت بهینه (خشک)، رطوبت بهینه و 2 درصد رطوبت بیش تر از رطوبت بهینه (مرطوب) انجام شد و نمونه دست نخورده هم به عنوان شاهد تهیه گردید. مقایسه میانگین ها توسط آزمون دانکن صورت گرفت و تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام شد. نتایج نشان داد که در تمامی پتانسیل ها تاثیر نوع خاک بر نگه داشت آب در خاک در سطح یک درصد معنی دار شد که نشان دهنده تاثیر نوع خاک و افزایش رس و پلاستیسته بر میزان نگه داشت آب می باشد. هم چنین بر اساس نتایج نوع خاک، رطوبت و شرایط تراکم موجب افزایش اثر تراکم و همچنین افزایش تراکم به طور میانگین موجب افزایش مقدار آب نگه داری شده در خاک و تغییر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک گردید. در مجموع منحنی مشخصه رطوبتی به طور معنی داری با افزایش تراکم تغییر کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1731

دانلود 462 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  94
 • صفحات: 

  105-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  864
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

Non-compaction ایزوله میوکارد بطن چپ یک کاردیومیوپاتی نادر به دلیل اختلال در شکل گیری اندومیو کارد می باشد. انسیدانس آن در جمعیت کلی 0.25 - 0.05 درصد در سال تخمین زده می شود. Non-compactionکاردیومیوپاتی اختلالی در عضله قلبی می باشد که هنوز آن چنان که باید در بین پزشکان شناخته نشد و برای اولین بار در سال 1984 توسط Engberding وbender  توصیف شد. اکوکاردیوگرافی متد تشخیصی انتخابی می باشد. ما تجربه اخیرمان را در شش بیمار  non-compactionکاردیومیوپاتی که بین شهریور 1390 و فروردین 1391 به بیمارستان ما مراجعه نمودند را در اینجا گزارش می نماییم. سه بیمار به شدت علامت دار، دو بیمار با علایم خفیف و یک بیمار، بدون علامت بود. فالو آپ سریال و درمان دارویی برای بهبود Outcome در این بیماران توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 864

دانلود 487 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AMIRINEJAD A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ALTHOUGH soil PENETRATION RESISTANCE (PR), AS AN INDICATOR OF soil compaction, HAS A GREAT IMPORTANCE IN AGRICULTURAL soil RESEARCHES, BUT THIS IS NOT A READILY AVAILABLE soil PROPERTY. THE MAIN REASON IS THAT ITS MEASUREMENT IS EXPENSIVE, TIME CONSUMING, AND LABOR INTENSIVE. THEREFORE, MODELS HAVE BEEN DEVELOPED TO PREDICT THEM FROM MORE EASILY MEASURABLE AND MORE READILY soil PROPERTIES. HENCE A STEPWISE MULTIPLE REGRESSIONS WERE DEVELOPED TO PREDICT IT FROM SOME soil PROPERTIES. IN THIS STUDY, THE PEDOTRANSFER FUNCTIONS (PTFS) DEVELOPED FOR PREDICTING soil PR, USING SOME soil PHYSICAL PROPERTIES SUCH AS; BULK DENSITY ORGANIC CARBON, SILT AND CLAY CONTENTS, IN A RESEARCH’S FARM. DESCRIPTIVE STATISTICS OF soil PHYSICAL PROPERTIES REVEALED THAT CV OF soil PROPERTIES, EXCEPT BD, WAS FAIRLY HIGH.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
strs
نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1468-1479
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12404
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

compaction developed by agricultural practices may change water conducting soil pores.compacted soil pores results in destruction of soil structure, reduces pore connection and hence reduction of soil quality which in turn affects the population of microorganisms in soils. A research was performed to study the pathways of water through the soil and quantify infiltration based on colored area at different levels of compaction in a loamy soil at Ahwaz University Campus in southern Iran. A completely randomized block design was used with five treatments: (blank with no passing, once, twice, three times, four times and eight times of tractor passing) with three replications. In the field, Brilliant blue CFC solution was used as a dye tracer and added uniformally to each treatment with a rate of 5 mm h-1 for a period of 8 hours using a custom designed rain simulator. Colored flow paths were photographed by a digital camera. Digital pictures were analyzed with image processing techniques and surface distribution of dye tracer was quantitatively determined for each treatment. Our results showed that physical and hydraulic characteristics of soil was significantly affected by compaction. The highest impaction was observed at 0-20 cm. From this depth downward, no change was seen in soil physical characteristics due to compaction. The results of image processing also revealed that dye infiltration (as an index of water infiltration) had a 77.5 percent reduction at the highest compaction level (8 times tractor passing) when compared to blank. Dye tracer pattern was uniform in blank while in 4 and 8 times traffic surface infiltration was little whereas in lower depths dye transfer was observed due to preferential flow. Although laboratory measurements indicated the compaction levels at different depths, it was not detected by dye tracer results. On the other hand, flow patterns show compaction effects and information regarding changes developed in soil water infiltration.

آمار یکساله:  

بازدید 12404

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1705
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تراکم خاک ساختمان خاک، جریان آب در خاک، خلل و فرج و ظرفیت نگهداری آب در خاک را تحت تاثیر قرار می دهد. هنگامی که خاک متراکم می شود منافذ درشت خاک به منافذ ریز تبدیل می شوند، پتانسیل ماتریک خاک کاهش می یابد و در نتیجه نگهداری آب توسط خاک افزایش می یابد. تغییرات ذکر شده، توزیع و حرکت کودهای اضافه شده به خاک را تحت تاثیر قرار می دهد، که هدف از این تحقیق بررسی توزیع و حرکت عناصر غذایی ماکرو در ستونهای خاک تحت تاثیر تراکم خاک بود. در خاک مورد آزمایش 4 سطح تراکم (1.4، 1.6، 1.8 و 1.95 گرم بر سانتی متر مکعب) و 3 میزان کودی N,P,K به ترتیب 200، 130 و 220 میلی گرم بر کیلوگرم خاک و 5 نوبت آبیاری اعمال گردید. بعد از هر آبیاری زه آب ها جمع آوری و عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم آنها با روش های استاندارد اندازه گیری شد. بعد از آبیاری پنجم هر ستون خاک به 6 قسمت مساوی تقسیم، و عناصر مذکور در تمامی قسمت های ستون خاک اندازه گیری شدند و نتایج با استفاده از برنامه آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که حرکت نیتروژن و پتاسیم با افزایش تراکم به عمق های پایین و به درون زه آب ها کاهش می یابد ولی حرکت فسفر افزایش می یابد. علت افزایش حرکت نیتروژن در تراکم پایین وجود منافذ درشت برای جریان ترجیحی و شرایط مناسب برای عمل نیتریفیکاسیون است. حرکت بیشتر پتاسیم در تراکم پایین به علت حرکت از طریق منافذ درشت و جریان ترجیحی است. افزایش حرکت فسفر در تراکم بالا می تواند به دلیل وجود رطوبت زیاد و حرکت از طریق پخشیدگی باشد. کاربرد بیش از حد کودها در خاکهای فشرده شده به منظور افزایش محصول باعث افزایش از دست رفتن عناصر غذایی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1705

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

کامپیوترهای پرقدرت با نرم افزارهای گرافیکی و مدیریت اطلاعات از فن آوری های لازم در کشاورزی دقیق می باشند. فعالیت هایی نظیر آشکار سازی عملکرد و نمونه برداری های در حال حرکت روی خاک، داده های زیادی را در مورد تغییرات محصول و شرایط خاک نقاط مختلف مزرعه فراهم می نمایند. این داده ها می بایست پردازش شده و به شکل نقشه عملکرد یا سایر نقشه های توزیع عوامل زراعی در آیند تا قابل بهره برداری گردند. هدف این تحقیق برنامه نویسی یک نرم افزار برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فشردگی حاصل از کار یک کاوشگر خاک بوده که متعاقبا داده ها را به نقشه فشردگی تبدیل نماید. یک برنامه به زبان C++ مرکب از حدود 2000 خط برنامه نوشته شد و با یک الگوی شبیه سازی ارزیابی آن به انجام رسید. برای آزمایش نرم افزار یک واحد حس گر الکتروهیدرولیک اندازه گیری نیرو ساخته شد. بعد از تحریک حس گر، سیگنال های خروجی آن به نرم افزار نوشته شده که بر روی یک کامپیوتر پنتیوم نصب بود ارسال می گردید. اجرای هر قسمت از برنامه از یک روند نمای ویژه تبعیت نموده و برای شروع هر بخش یک شمایل یا انتخاب روی صفحه نمایش اصلی موجود می باشد. هم زمان با کار کاوشگر پیشروی دامنه نقشه فشردگی خاک بر روی صفحه نمایش مشاهده می گردد. بعد از انجام هر آزمایش و ایجاد فایل مربوطه، جداول داده ها و نمودار تغییرات فشردگی با عمق قابل دسترسی می باشد. نتایج نشان داد که این نرم افزار می تواند در ترکیب یک ابزارسازی دقیق برای کاوشگری در خاک به کار رود. به نظر می رسد تسهیلات موجود در آن دارای اعتبار لازم و برابر با نرم افزارهای تهیه نقشه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  177-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

میزان تراکم و یکنواختی آن در طول و عرض راه یک پارامتر بسیار مهم در تعیین کیفیت مکانیکی لایه های راه است. اجرای تراکم هزینه بر و زمان بر بوده و ممکن است در صورت نامناسب یا ناکافی بودن ابزار و روش کنترل کیفیت تراکم، به نتایج مطلوب نرسیده و موجب خرابی های موضعی و یا خرابی های عمومی زودرس شود. کنترل کیفیت تراکم همانطور که در کشور ما نیز رایج است، می تواند تنها با کنترل نتیجه نهایی غلتک زنی انجام شود و یا اینکه ترکیبی از کنترل فرایند غلتک زنی به اضافه تعداد اندکی آزمون از نتیجه نهایی باشد. روش های آزمون برجا، اندازه گیری هایی با دقت متوسط از خواص مصالح متراکم شده فراهم می آورند. از محدودیت های این روش ها می توان به کنترل کیفیت تراکم در تعداد محدودی از نقاط سطح لایه متراکم شده، نتایج غیرقابل اعتماد در بعضی از این روش ها به دلیل حضور ذرات بیش از اندازه درشت، وابسته بودن روش کنترل سختی به رطوبت خاک و ابعاد سطح بارگذاری، محدودیت عمق اندازه گیری در بعضی از آن ها و نداشتن کنترل بر روی ضخامت لایه ها اشاره کرد. با استفاده از دستگاه کنترلوگراف جهت ثبت عملکرد روزانه غلتک (کنترل سرعت، فاصله طی شده، فرکانس، روشن یا خاموش بودن ویبره دستگاه و… ) و نیز جدول های عملکرد غلتک یا ساخت قطعه های آزمایشی می توان کنترلی اولیه بر فرایند اجرا حاکم کرد که باعث افزایش یکنواختی و کیفیت تراکم می شود. با معرفی سیستم های کنترل پیوسته تراکم، بسیاری از محدودیت های روش های سنتی کنترل تراکم برطرف شد. هدف این تکنولوژی دست یابی به تراکم یکنواخت و با کیفیت است. این روش امکان کنترل حین اجرای تراکم و کنترل صددرصدی مساحت پروژه را فراهم می آورد. هدف تحقیق حاضر بررسی و تشریح سیستم های کنترل پیوسته تراکم (CCC) و تراکم هوشمند (IC) و نیز ارزیابی روش های کنترل تراکم لایه های خاکی راه در کشور به منظور پیشنهاد برای اصلاح وضع موجود است.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
litScript