نتایج جستجو

60341

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6035

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PETERS K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11105
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11105

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HIRSCH C.R. | MEYNEN T. | CLARK D.M.

نشریه: 

MEMORY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  496-506
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15016
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15016

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LI Y.H. | TIA X.

نشریه: 

SENSORS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2519-2538
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3476
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3476

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  286-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2019
 • دانلود: 

  1081
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد ایلام بود. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه شامل 364 دانشجو (222 پسر و 142 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلیو انگ (2007) جهت سنجش هوش فرهنگی و پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش تعاملات اجتماعی، جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که هوش فرهنگی رابطه معناداری با تعاملات اجتماعی دانشجویان دارد و از میان ابعاد هوش فرهنگی تنها بعد دانش هوش فرهنگی رابطه معناداری با تعاملات اجتماعی دانشجویان ندارد همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از نظر تعاملات اجتماعی و هوش فرهنگی تفاوت معناداری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2019

دانلود 1081 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  593-615
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20418
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

جوک یکی از راه هایی است که انسان ها با آن لحظاتی شاد را برای خود رقم می زنند. جوک، بخشی از طنز یا فکاهیات شفاهی در ادبیات عامه ایران است که به صورت های مختلفی پدیدار می شود. برخی از جوک ها با ایجاد شعف، کارکردی مثبت در زمینه های گوناگون دارند، بنابراین، عنصری سازنده قلمداد می شوند، اما بعضی دیگر بازتاب های منفی دارند و آثار تخریبی فراوانی به بار می آورند. این مقاله به پیامدهای منفی جوک هایی می پردازد که در اصطلاح جوک های سیاه نامیده شده اند. همچنین این پژوهش با استفاده از رهیافت کیفی به دنبال آن است که این پیامدها را مطالعه کند.در این مقاله، ابتدا با واکاوی مفهوم جوک و بیان ابعاد مختلف آن و نیز بیان سیر تحول آن در تاریخ ادبیات ایران، به مفهوم شناسی دقیق جوک های سیاه می پردازیم و پیامدهای آن ها را از دیدگاه جامعه مورد مطالعه بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد جوک های سیاه پیامدهای متعددی دارند که در ابعاد مختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پدیدار می شوند، تا جایی که ممکن است انسجام جامعه را مختل کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 20418

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  26065
 • دانلود: 

  19296
چکیده: 

Background: Children with epilepsy have behavioral and social interactions problems more often than their peers. The purpose of this study was to investigate the effect of social skills training on the social interaction of children with epilepsy.Objectives: The aim of this study was to examine the influence of social skills training on the social interaction of children with epilepsy Methods: This was a 1 group quasi-experimental study with pretest and posttest design. Through convenience sampling, 40 children between the ages of 6 and 12 years (mean=11.8 years, SD=1.8) with epilepsy were selected from the Iranian epilepsy association from August to December 2014. The social skills rating system scale was used to collect data. social skills training in 4 sessions’ were conducted for the group. Training consisted of 1 session per week. Paired-samples t-test was used for analyzing the pre- and postresults of intervention. The significance level was considered less than 0.05.Results: The mean score of the social interaction of children with epilepsy was increased after social skills training intervention. This difference between before and after intervention was statistically significant (P<0.001). Therefore, social skills training had a positive influence on the social interaction of children with epilepsy. This positive change was observed in all subscale of social interactions such as cooperation, decisiveness, responsibility, and self-control.Conclusions: The results showed that social skills training due to increase social interaction could improve the social function and maybe reduce high-risk behaviors in children with epilepsy.

آمار یکساله:  

بازدید 26065

دانلود 19296 استناد 455 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  34-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مطالعات روستایی در ایران بیشتر متمرکز بر تلقی از روستا به مثابه امری اقتصادی و مادی بوده است. به گونه ای که در نوشته های مطالعات روستایی امر سیاسی به عنوان یک متغیر مستقل و تعیین کننده در تحلیل مسائل و مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد غفلت واقع شده است. مقاله حاضر بر آن است که نشان دهد امر سیاسی نقش مهمی در تفکیک و تمایز میان روستاییان بر مبنای دوست و دشمن داشته و برای نوع و ماهیت امر اجتماعی سهم تعیین کننده ای دارد. در این مقاله تلاش شده تا اثرات و پیامدهای امر سیاسی بر تعاملات و روابط اجتماعی روستاییان بررسی شود.برای تحلیل از روش پدیدارشناسی بر مبنای داده های تولید شده به شیوه مشاهده، مصاحبه و تجربه زیسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که امر سیاسی، عناصر موجود در زندگی روزمره روستاییان مانند: دوستی و روابط همسایگی، بحث و تبادل نظر، بده بستان اجتماعی، اعتماد و مشارکت را بر مبنای دوست - دشمن گروه بندی کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 87 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

نادیده گرفتن ارزش های فرهنگی - تاریخی بافت قدیم شهرها، سبب اقدامات مرمتی صرفا کالبدی و بی توجهی به ابعاد اجتماعی آنها شده است. در ادبیات شهرسازی، فضاهای عمومی شهری، بستر روابط اجتماعی ساکنان شهرها، به شمارمی رود. بنابراین، رویکرد مقاله حاضر، احیای بافت های تاریخی و تاکید بر فضاهای عمومی شهری آمیخته با ابعاد اجتماعی آنهاست. این مقاله، با هدف ارزیابی تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی شهرقدیم لار، تلاش کرده تا نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کند و راهکارهایی موثر را برای بهسازی آنها ارایه دهد. ماهیت پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی - تحلیلی است. گردآوری مطالب، بر اساس مطالعات اسنادی، پرسشنامه استاندارد «PPS» و مشاهده مستقیم است. در روند تحلیل و ارزیابی پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی نیز استفاده شده است.نتایج آزمون «T»، تک نمونه ای را نشان می دهد که تعاملات اجتماعی فضاهای نمونه موردی، پایین تر از میانگین نظری (0.7095<0.75) است. از سویی، برای مطالعه دقیق تر، فضاهای عمومی سی و چهار گانه شهرقدیم لار، به هفت دسته کارکردی بخش بندی و میزان بهره مندی آنها از اجتماعی پذیری، بررسی شدند. نتایج، بیانگر آن است که فضاهایی با کارکرد خیابان، از بالاترین و پاتوق های محله ای، از پایین ترین سطح روابط اجتماعی برخوردار هستند. همچنین چهار جزء متغیر: فعالیت گروه ها، همگانی بودن، مشارکتی بودن و دیدارگاه بودن، به عنوان مولفه های تاثیرگذار بر روابط اجتماعی، شناسایی شدند.بنابر نتایج به دست آمده، در جزء متغیر فعالیت گروه ها، فضاهای ورزشی بالاترین و پاتوق ها کمترین، در جامعیت فضا، خیابان های عمومی بالاترین و فضاهای مذهبی با عملکرد خرد پایین ترین، در دیدارگاه بودن، فضاهای ورزشی بالاترین و فضاهای تجاری پایین ترین و در مشارکتی بودن، پاتوق ها بالاترین و فضاهای ورزشی پایین ترین امتیاز را به دست آوردند. در نهایت، این مقاله، پس از بررسی نقاط آسیب فضاهای عمومی شهری، به تناسب کیفیت جزء متغیرها، بر اساس هفت دسته کارکردی آنها، راهبردهای بالابردن کیفیت فضاها را تدوین و ارایه نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 261 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  270
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 270 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  68-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری هپاتیت B، مشکل عمده بهداشتی در دنیا بوده و به دلیل ماهیت مزمن آن، روی ابعاد مختلف زندگی افراد مبتلا تاثیر گذاشته و آنها را با تغییرات و چالشهای زیادی در زندگی اجتماعی مواجه می سازد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل زمینه ای موثر بر تعاملات اجتماعی ناقلین هپاتیت B انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی، از نوع آنالیز محتوا، 18 نفر ناقل مزمن ویروس هپاتیت B، از طریق معرفی کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی و مشاوره شهرهای بابل، آمل و تبریز، به روش مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مصاحبه عمیق و بدون ساختار قرار گرفته و نتایج مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفتند. یافته ها: با تحلیل داده ها، سه طبقه اصلی به همراه طبقات فرعی شامل «طرد شدن» (بیمار هراسی، انگ اجتماعی)، «حمایت ناکافی» (نقصان حمایت، اختلال در درک از بیماری و فشار اقتصادی) و «بیمار به مثابه کانون انتقال بیماری لاعلاج» (مسری بودن و صعب العلاج بودن بیماری) استخراج گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، عوامل زمینه ای و فرهنگی مختلفی باعث وحشت مردم از بیماران هپاتیتی شده و از تعامل نزدیک با آنان پرهیز می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
litScript