نتایج جستجو

60479

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6048

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

مقدمه: مفهوم سرمایه اجتماعی مفهومی مناسب، ارزشمند و حیاتی برای سازمان های مراقبت بهداشتی است. این نوع از سرمایه، ارزشی نامحسوس و در دسترس است که از تعاملات اجتماعی منشا می گیرد. مطالعات نشان می دهد کاه ماهیت غالب مشکلات در پرستاری ماهیتی اجتماعی است...

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 7
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه سیاست اجتماعی)
 • صفحات: 

  155-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  16
 • بازدید: 

  4150
 • دانلود: 

  833
چکیده: 

مقاله حاضر خلاصه ای از تحلیل نخست چهار پژوهش تجربی است که می تواند به روشن تر شدن موضوع سرمایه اجتماعی در ایران کمک کند:1) موقعیت فعلی سرمایه اجتماعی؛2) تحلیل نقش عوامل سیاسی و عقیدتی که پس از انقلاب سال 1357 گفتار عمومی در باب سرمایه اجتماعی را شکل داده اند؛3) نقش بنیادها در این زمینه؛4) بررسی دگرگونیهای تاریخی ماهیت و نقش موسسات خیریه از دوران مشروطه تا سال1357.

آمار یکساله:  

بازدید 4150

دانلود 833 استناد 16 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1145
 • دانلود: 

  1173
چکیده: 

ایدئولوژی حاضر پارادایم اقتصادی نئوکلاسیک به دنبال منافع خود و ازبین بردن مبنای اخلاقی است و پیامد آن، جامعه با فضیلت اخلاقی پایین است. اندیشه ناب متکی بر شناخت سرمایه های انسانی حکم به «انجام دادن کار درست» می کند، نه آنکه فقط «کار را درست انجام دهد». انجام دادن کار درست فقط با مدیریت ارزش های اخلاقی به وسیله انسان به عنوان اشرف مخلوقات هستی امکان پذیر است. از این رو، ضرورت توجه به مفهوم سرمایه اخلاقی برای ایجاد ارزش هایی فراتر از ماموریت ها و ارزش های موجود، دوچندان می شود. حداکثرکردن فضیلت اخلاقی فراتر از هر شکل دیگری از سازمان و ایجاد ارزش در سازمان، فراتر از ماموریت ها و ارزش های تعریف شده، می تواند از نتایج به کارگیری سرمایه اخلاقی در سازمان ها باشد که لزوم توجه به آن را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با هدف شناسایی سرمایه اخلاقی، دیدگاه های مختلف در این زمینه بررسی و مطرح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1145

دانلود 1173 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اجتهادی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53 (ویژه نامه جامعه شناسی)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  2249
 • دانلود: 

  2835
چکیده: 

اصطلاح «سرمایه اجتماعی» در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی - و به ویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه، ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی، کم و بیش، «اسطوره ای» تبدیل شود - به گونه ای که برخی از نویسندگان آن را حتی بیش از یک کلید واژه علمی و همسنگ یک نظریه پنداشتنه اند. این در حالی است که محتوای بحث این نویسندگان، به هیچ روی، نو نیست و در واقع همان بانگ «دریغ از گذشته» )نوستالژیک( نویسندگان ایدئولوژیست سده 19 و رهبران ناسیونالیست سده 20 م است. افزون بر این، واژه «سرمایه» در این اصطلاح در معنایی نادرست به کار گرفته شده است و نویسندگان آن را «چیزی» دانسته اند که در درون رابطه اجتماعی نهفته و پنهان و بنابراین دور از دسترس کنشگر است. حال آن که سرمایه اجتماعی کنشگر، در جامعه سنتی عبارت است از آن رفتارهای تثبیت شده یا هنجاری که کنشگر برای پایدار ساختن رابطه خود با دیگران، درونی می کند؛ و در جامعه نوین )مدرن( در برگیرنده همه آن قابلیت ها و توانمندی هایی است که کنشگر برای رابطه برقرار کردن با دیگران به آن نیاز دارد و باید به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 2249

دانلود 2835 استناد 7 مرجع 1
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  105-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  4033
 • دانلود: 

  1939
چکیده: 

طرح مساله: در نظام های جدید رفاه اجتماعی، موضوع سرمایه اجتماعی اهمیت یافته است. دیگر نمی توان رفاه اجتماعی را صرفاَ توسط مولفه های مستقیم اقتصادی و مادی تضمین کرد و علاوه بر آن باید منابع جامعه مدنی از جمله سرمایه های اجتماعی گروههای مختلف مردم را فعال و بسیج کرد. مقاله حاضر، بر آن است تا رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی را در شهر تهران مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق: روش این تحقیق پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. حجم نمونه مورد بررسی 299 نفر شهروندان تهرانی است که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند.یافته ها: شاخص هایی از سرمایه اجتماعی که در جامعه مورد مطالعه، از وضعیت بهتری برخوردارند شاخص هایی هستند که به اصطلاح به آنها سرمایه اجتماعی سنتی می گویند و به وجوه سنتی جامعه مربوط می شوند (مشارکت غیررسمی مذهبی و خیریه ای) و شاخص هایی که با زندگی مدرن منطبق اند (سرمایه اجتماعی مدرن) از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند (اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته، انسجام اجتماعی و مشارکت رسمی).نتایج: سرمایه اجتماعی، رابطه مثبتی با رفاه اجتماعی دارد. همچنین کلیه شاخص های مطرح در این تحقیق برای سرمایه اجتماعی (اعتماد، هنجارهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی) نیز با رفاه اجتماعی رابطه مثبتی دارند و نتایج بدست آمده منطبق با آرا پاتنام است.

آمار یکساله:  

بازدید 4033

دانلود 1939 استناد 5 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (ویژه مدیریت)
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4281
 • دانلود: 

  2137
چکیده: 

سرمایه اجتماعی به عنوان «حلقه مفقوده» تبیین علت پیشرفت بعضی جوامع و عدم شکوفایی برخی دیگر نامیده شده است. ریشه واژه اجتماعی به معنای «دوست و رفیق» است، و اساسا واژه اجتماعی از پدیده دوستی ناشی شده است و نشان می دهد که منابع موجود درون شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی داراییهای شخصی محسوب نمی شوند. سرمایه اجتماعی هم در سطح جامعه و هم در سطح سازمان مطالعه شده است. سرمایه اجتماعی سازمانی منبع ناشی از ویژگیهای روابط اجتماعی درون سازمان است و از طریق جهت گیری اهداف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضا شناخته می شود، و دو جزء دارد: امکان مشارکت و اعتماد. یکی از روشهای ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی گردآوردن گروههای غیررسمی کارکنان برای مشارکت در دانش و مهارت است. در این گروهها (گروههای حرفه ای) افرادی که دارای تجربیات، ابزارهای کاری و چالشهای مشترک اند، یکدیگر را می یابند، با هم ملاقات می کنند، تا مسایل را حل و با کسانی که نیاز کاری مشترک دارند رابطه برقرار کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 4281

دانلود 2137 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ITO S.

نشریه: 

DEVELOPMENT IN PRACTICE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  322-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  9592
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9592

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

روحانی حسن

نشریه: 

راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  7-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

در نوشتار حاضر پس از اشاره به گونه های سرمایه، بر سرمایه اجتماعی تمرکز شده و دیدگاه های نظریه پردازان سرمایه اجتماعی معرفی گردیده است. پس از نقد دیدگاه هایی که از وجوه منفی سرمایه اجتماعی سخن گفته اند، به وجه ارزش شناختی این سرمایه اشاره شده، دیدگاه های اسلام در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و مفهوم «سرمایه خانواده» به عنوان مجموعه سرمایه اجتماعی انباشتی، بازتولید و بازتوزیع در خانواده ارایه گردیده است. مقاله پس از طرح محدودیت های مربوط به تقویم و ارزیابی نسبت های متقابل سرمایه اجتماعی و زندگی خانوادگی، به آثار فرسایشی زندگی مدرن بر سرمایه خانواده در غرب (تحت تاثیر تغییرات گسترده بر نهاد خانواده) می پردازد. در بخش پایانی مقاله، آسیب شناسی سرمایه خانواده در ایران با اشاره به چهار آسیب مهم (که نوعا متاثر از تحولات دوران مدرن هستند)، تحلیل گردیده و نسبت به آثار روند واگرا و تهدیدکننده آن هشدار داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 161 استناد 2 مرجع 23
نویسندگان: 

FORREST R. | KEANS A.

نشریه: 

URBAN STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2125-2143
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7719
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7719

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت فرهنگی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2870
 • دانلود: 

  2766
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: تعاملات اجتماعی از عناصر بنیادین هر جامعه محسوب می شود. بر اساس دیدگاه شبکه، روابط و پیوندها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و فرد از طریق آن ها به منابع و حمایت های موجود در شبکه دسترسی می یابد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. با توجه به اهمیت تعاملات اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی، در این پژوهش سرمایه اجتماعی در ابعاد ساختی (اندازه و ترکیب شبکه)، تعاملی (فراوانی تماس و صمیمیت) و کارکردی (حمایت ها) مورد بررسی قرار گرفته است.روش پژوهش: این پژوهش از روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و علاوه بر بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی، تاثیر برخی متغیرهای اجتماعی را بر سرمایه اجتماعی شبکه مورد آزمون قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شبکه های اجتماعی مجازی فارسی زبان بوده است. حجم نمونه 386 نفر است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شده اند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف متفاوت بوده و در هر یک از ابعاد ساختی، تعاملی و کارکردی نتایجی حاصل گردید که ممکن است با وضعیت سرمایه اجتماعی در جهان واقعی تفاوت هایی داشته باشد. تاثیر برخی متغیرهای اجتماعی و زمینه ای بر سرمایه اجتماعی شبکه در این تحقیق موجب تایید فرضیات تحقیق گشته و مدل علی تحقیق را با تاثیر و تاثر متقابل تشکیل داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2870

دانلود 2766 استناد 0 مرجع 6
litScript