نتایج جستجو

35634

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3564

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  377-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11697
 • دانلود: 

  6183
چکیده: 

In the current century, agriculture sustainability and the reductionof environmental pressure are two main objectivesof the management of agro-ecosystems that is challenged byenergy inefficiency. In this respect, the present study assessedone of the most important planting systems in sistan regionby emergy analysis approach. It analyzed all inputs ofgreenhouse cucumber production system in sistan includingrenewable inputs (sunlight, wind, rain), non-renewable inputs(net topsoil loss), and purchased inputs (machinery, fossilfuels, electricity, plastic, utility, labor, N, K, P and micro fertilizers, and chemical herbicides) and services. In this study, an emergy analysis was performed on greenhouse cucumberproduction system of sistan using the data collected from a3000-m2 greenhouse in Zahak Agricultural Research Station(as an average representative of agricultural lands in sistanregion). The results revealed that total emergy of greenhousecucumber system was 1. 094 × 1018seJ, and diesel fuel andlabor were the main emergy consumers with the emergy consumptionrates of 7. 9 × 1017 and 1. 92 × 1017seJ ha-1, respectively. Main emergy indices including emergy yield ratio, emergy investment ratio, environmental loading ratio, andsustainability index were found to be 1. 00, 2089, 4. 34 and20. 23, respectively. Therefore, it is imperative to consider theoptimization of highly consumed inputs, the reduction of environmentalimpacts, and the increase in sustainability bymaking changes in greenhouse structures, enhancing energyuse efficiency inside the greenhouse, and mechanizing theplanting, cultivating and harvesting processes in order todevelop greenhouse cucumber system in sistan.

آمار یکساله:  

بازدید 11697

دانلود 6183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

بالاخانواده Cynipoideaیک گروه بزرگ با حدود 223 جنس و 3000 گونه در دنیا می باشد. در این تحقیق فون زنبورهای این بالاخانواده در منطقه سیستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در طول سال های 1389-1390 صورت پذیرفت. کلیه نمونه برداری ها با استفاده از تور حشره گیری و تله مالیز انجام شد. در مجموع 80 نمونه جمع آوری گردید که شامل 6 گونه متعلق به 6 جنس و 4 زیر خانواده به شرح ذیل می باشند: Melanips sp. از زیرخانواده Figitinae، Aspicera abbreviata Belizin 1952 و Callaspidia aberrans Kieffer، 1901 از زیرخانوادهAspicerinae، Alloxysta brevis Thomson، 1862 از زیرخانوادهCharipinae، Saphonecrus irani Melika and Pujade-Villar و Isocolus sp. از زیرخانواده Cynipinaeگزارش شد. گونه C. aberrans برای اولین بار از ایران گزارش می شود. در مجموع 80 نمونه جمع آوری گردید که شامل 6 گونه متعلق به 6 جنس و 4 زیر خانواده به شرح ذیل می باشند: Melanips sp. از زیرخانواده Figitinae، Aspicera abbreviata Belizin 1952 و Callaspidia aberrans Kieffer، 1901 از زیرخانوادهAspicerinae، Alloxysta brevis Thomson، 1862 از زیرخانوادهCharipinae، Saphonecrus irani Melika and Pujade-Villar و Isocolus sp. از زیرخانواده Cynipinaeگزارش شد. گونه C. aberrans برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  87-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  995
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

الگوی صحیح مصرف مواد غذایی به دو عامل مقدار و کیفیت مواد غذایی مصرف بستگی دارد. مرغ از مهمترین مواد غذایی می باشد که می تواند کمک شایانی به تغذیه مناسب و صحیح داشته باشد و از این رو تولید اقتصادی آن از ضروریات می باشد. بر همین اساس در این تحقیق به بحث بهره وری تولید گوشت و مرغ در تعاونیهای طیور سیستان پرداخته شده است. این تحقیق با مطالعه اسناد و آمار اطلاعات موجود و تکمیل پرسشنامه از 33 تعاونی مرغ گوشتی که در سال 1382 در سطح سیستان فعال بوده اند - به روش سرشماری و انجام مصاحبه با همه مرغداران صورت گرفته است. پس از بررسی وضعیت موجود، با استفاده از داده های جمع آوری شده از مرغداریها، تابع تولید ترانسندنتال برآورد شده است که نشان می دهد در مورد مرغ گوشتی متغیرهای جوجه، دان و بهداشت معنی دار شده اند. از طریق تابع برآوردی همچنین شاخصهای تولید متوسط، تولید نهایی، ارزش تولید نهایی، تخصیص بهینه و بهره وری کل عوامل تولید برآورد گردیدند. نتایج نشان می دهد که جهت افزایش تولید باید بهبود فناوری )که مهمترین آن جوجه اصلاح شده و سالم و دان مرغوب می باشد( صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 995

دانلود 246 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  173-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

رشد بهره وری می تواند نقشی مهم بویژه در کشورهای در حال توسعه برای تکامل سیستم های کشاورزی در راستای تامین این مطالبات ایفا کند. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره وری، هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل موثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی سود در مرغداری های سیستان می باشد. برای انجام پژوهش از داده های 96 واحد مرغداری در سال 1393 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 54.27 درصد می باشد و 88.27 درصد از مرغداران دارای کارایی سود پایین تر از 80 درصد هستند. بر اساس یافته های بدست آمده از تابع سود مرزی هزینه جوجه یک روزه، خدمات بهداشت و درمان، خوراک و سوخت، سن مرغدار، تحصیلات مرغدار، تعداد سال های تجربه مرغدار، میزان فاصله از مرکز شهرستان، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثری مثبت و معنی دار بر کارایی سود می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و هم چنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه نهاده ها و کاهش هزینه ها گامی موثر در جهت افزایش سودآوری مرغداران سیستان خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS STUDY HAS BEEN CARRIED OUT DURING 2009 AND 2010 IN sistan (IRAN) region; PARASITOIDS WERE COLLECTED FROM ON LEAFMINER FLIES THAT HAD ATTACKED TO CULTIVATED PLANTS AND ORNAMENTAL CROPS. IN THIS STUDY 200 SAMPLES WERE COLLECTED FROM 35 SPECIES HOST PLANT AND AMONG THEM EIGHT GENERA AND SEVEN SPECIES OF EULOPHIDAE FAMILY WERE IDENTIFIED. APOTETRASTICUS GRAHAM (FAMILY: EULOPHIDAE) WAS NEW TO IRANIAN FAUNA. ALSO, ONE SPECIES OF PARASITOID WASP WHICH WAS THEIR ACTIVITIES HADN'T BEEN REPORTED WAS ALSO IDENTIFIED.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31-1 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  100-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

مطالعه های بوم شناسی فردی که به مطالعه ارتباط یک گونه با محیط اطراف مربوط می شود، اطلاعات پایه ای برای مدیریت اکوسیستم های مرتعی ارایه می کند. هدف از این تحقیق مطالعه خصوصیت های بوم شناسی فردی Capparis spinosa در منطقه سیستان می باشد. پس از تعیین رویشگاه های این گونه، ویژگی های اقلیمی و ادافیکی رویشگاه های مربوطه، سیستم ریشه گیاه، مراحل فنولوژی، وزن هزار دانه و تعداد غنچه در هر پایه تعیین شد. نتایج نشان داد که رویشگاه های این گونه به طورگسسته در بخش های شرقی و غربی منطقه قرار دارند. خاک رویشگاه های این گونه اغلب دارای بافت شنی لومی و لوم رسی شنی، اسیدیته 8 تا 8.6 و شوری خاک 1.3 تا 58.7 دسی زیمنس بر متر بود. متوسط پوشش تاجی گیاه 9 تا 17.5 درصد در رویشگاه های مربوطه بدست آمد و ریشه دوانی این گونه حداکثر تا عمق دو متر مشاهده گردید. همچنین مطالعه مراحل فنولوژیک گونه نشان داد که رشد رویشی آن از اوایل اسفند آغاز و در اوایل تیر گیاهان به گلدهی کامل می رسند. بذردهی آن از اواسط تیر آغاز و تا اواسط مرداد ادامه می یابد. تعداد غنچه در هر پایه حدود 30 عدد و وزن هزار دانه 4.2 گرم می باشد. با توجه به مقاومت زیاد این گونه در برابر شرایط نامساعد طبیعی منطقه مانند گرمای شدید، رطوبت کم و طوفان شن، می تواند در برنامه های اصلاحی و احیای مراتع دشت سیستان استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 36 استناد 0 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  91-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  8242
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

بیابان زایی عبارت است از تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب که به علت تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسان رخ می دهد. دشت سیستان منطقه ای خشک در شرق ایران است که بیابان زایی از معضلات اصلی این منطقه است. هدف اصلی از اجرای این تحقیق دوساله ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی منطقه در دوره 2006-1990 می باشد. در انجام این پژوهش، از نمونه گیری های صحرایی، تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای مرتبط بهره گرفته شد. در ابتدا نمونه گیری های صحرایی به روش سیستماتیک تصادفی در 26 سایت معرف صورت گرفت که در هر سایت 9 پلات 10´10 متر برداشت شد. سپس پردازش های لازم بر روی تصاویر ماهواره ای صورت گرفت و شاخص های گیاهی تولید شدند. بین داده های پوشش زمینی و ارزش طیفی پیکسل های متناظر آنالیز همبستگی صورت گرفت. بهترین نتیجه همبستگی از میان 83 شاخص برآورد شده به ترتیب برای شاخص های WDVI، NDVIab، TSAVI2 و MSAVI1 به دست آمد. تصاویر به دو کلاس پوشش و غیر پوشش طبقه بندی شد. سپس دقت نقشه ها ارزیابی گردید که بالاترین دقت به میزان 83.27 درصد مربوط به نقشه حاصل از WDVI بود که بالاترین ضریب همبستگی را نیز دارا بود (R2=0.89 و p<0.01). در این نقشه ها، سطح پوشش گیاهی برای سال 1990 معادل 101247 هکتار به دست آمد که برای سال 2006 به 26475 هکتار کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 8242

دانلود 412 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

گندمکار امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  161-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1098
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

چگونگی توزیع فشار در تراز دریا و ارتفاع خطوط هم  فشار (ارتفاع ژئوپتانسیل) در لایه های مختلف جو، بر بسیاری از پدیده های اقلیمی و هواشناختی سطح زمین اثر دارد. یکی از پدیده های اقلیمی با اهمیت باد است که اثرات قابل توجهی بر دیگر پدیده های اقلیمی دارد و همچنین عامل مهمی در زندگی انسان است و فرصت هایی را در اختیار انسان قرار می  دهد و همچنین محدودیت هایی را برای زندگی بشر ایجاد می کند.در این پژوهش ابتدا وضعیت آماری میانگین روزانه وزش باد در ایستگاه زابل مورد بررسی قرار گرفت و رژیم سالانه باد در این ایستگاه مشخص شد. پس از آن الگوهای توزیع متوسط فشار روزانه در تراز دریا و همچنین الگوهای هوا در لایه های 850، 700، 500، 300 و 250 هکتوپاسکال در آسیا و اروپا ترسیم و شناسایی شد و سپس ارتباط بین رژیم باد در زابل با توزیع فشار در تراز دریا و الگوهای هوا در لایه های مختلف جو مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بین رژیم باد در ایستگاه زابل و توزیع فشار در سطح زمین و الگوهای هوا در لایه های 850، 700 و 500 هکتوپاسکال ارتباط وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1098

دانلود 367 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی بهره برداران انگور منطقه سیستان با استفاده از روش های ناپارامتری می باشد. اندازه گیری کارایی انگورکاران و مقایسه عملکرد آنها نقش مهمی در ارتقاء سطح کارایی و بهره وری آنها داشته و پشتوانه ای برای برنامه ریزی بهره برداران این محصول نوبرانه در منطقه سیستان می باشد. یکی از روش های معمول اندازه-گیری کارایی، روش تحلیل پوششی داده ها است. این روش علیرغم مزایایی که دارد، در زمانی که تعداد واحدهای تصمیم گیری کم است، به خوبی قادر به اندازه گیری کارایی نیست. لذا، با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی پنجره ای تعداد واحدهای تصمیم گیرنده افزایش پیدا می کند و به خوبی می توان کارایی بهره برداران را اندازه گیری کرد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل پنجره ای داده ها در بازه زمانی 1395-1390 کارایی انگورکاران سیستان تعیین خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده در مورد کارا و یا ناکارا بودن بهره برداران، شهرستان های زابل و هیرمند و زهک مقدار کارایی آنها کمتر از یک می باشد که نشان دهنده ناکارا بودن بهره برداران انگورکار می باشد و همچنین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست نشان می دهد که بیشترین میانگین تغییرات بهره وری کل برای شهرستان زهک با مقدار 05/1 در طی دوره مذکور است. یکی از مؤثرترین عوامل در تغییرات بهره وری کل در کشاورزی، تغییرات تکنولوژی بوده است. پیشنهاد می شود که برای افزایش کارایی و بهره وری محصول انگور در منطقه از فناوری جدید تکنولوژی کشاورزی (یکپارچه سازی باغات و استفاده از آبیاری نوین) استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  623-629
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1145
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1145

دانلود 382 استناد 0 مرجع 0
litScript