نتایج جستجو

43310

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4331

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

JUSZCZAK L. | FORTUNA T.

نشریه: 

NAHRUNG FOOD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  232-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8210
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8210

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  194-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  1455
 • بازدید: 

  1132
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

هدف پردازش حسی به دریافت، تنظیم و انسجام اطلاعات حسی به صورت متوالی و تولید پاسخ سازشی اشاره می کند. افراد برای کارکرد مناسب در محیط و شرکت در فعالیت های روزانه زندگی به توانایی پردازش حسی مناسب نیاز دارند. مدل پردازش حسی دان شامل دو سازه می شود. سازه اول آستانه های عصب شناختی و سازه دوم خودگردانی است. هنگامی که این دو پیوستار به هم وصل می شوند، چهار الگوی اساسی از پردازش حسی ظاهر می شود. این چهار الگو عبارتند از: حس جویی شامل بازنمایی آستانه های بالا و راهبرد خودگردانی فعال، اجتناب حسی شامل آستانه های پایین و راهبرد خودگردانی فعال، حساسیت حسی شامل آستانه های پایین و راهبرد خودگردانی منفعل و ثبت پایین شامل بازنمایی آستانه هایی بالا و راهبرد خودگردانی منفعل. الگوهای پردازش حسی در هر گروه سنی از خردسالی تا بزرگ سالی دیده می شود. این الگوها در افراد با ناتوانی مانند اوتیسم، اختلال نقص توجه یا بیش فعالی، اسکیزوفرنیا، نشانگان آسپرگر و اختلال های تحولی و یادگیری در مقایسه با افراد بدون ناتوانی متمایز است. پرسش نامه حسی دان فرم مدرسه برای بررسی الگوهای پردازش حسی در کودکان تهیه شده است. از آنجا که پردازش حسی نقش مهمی در زندگی روزانه افراد ایفا می کند، هدف پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نیم رخ حسی دان فرم مدرسه در کودکان و دانش آموزان 3 تا 11 سال است.روش بررسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی (مقطعی) است. جامعه آماری شامل تمامی کودکان و دانش آموزان 3 تا 11 سال و 11 ماه شهر تهران بود که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بودند یا در مهدکودک ها حضور داشتند. نمونه شامل 384 کودک و دانش آموز می شد که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. از پرسش نامه نیم رخ حسی دان فرم مدرسه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نیم رخ حسی فرم مدرسه یک ابزار اندازه گیری استانداردشده برای سنجش توانایی های پردازش حسی کودکان و دانش آموزان در کلاس و محیط مدرسه است که دان آن را ساخته است. این پرسش نامه برای دامنه سنی 3 سال تا 11 سال و 11 ماه قابل استفاده است و معلمان و مربیان آن را تکمیل می کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و برای استنباط از داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرنباخ استفاده شد.یافته ها برای بررسی روایی سازه پرسش نامه پردازش حسی از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسش نامه پردازش حسی و چهار عامل آن روایی سازه دارد (p<0.001) برای بررسی پایایی پرسش نامه از همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. مقادیر آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 879.0، ثبت حسی 818.0، حس جویی 885.0، حساسیت حسی 825.0 و اجتناب حسی 812.0 بود. بنابراین می توان گفت که پرسش نامه و چهار عامل آن پایایی مطلوبی دارد.نتیجه گیری یافته های پژوهش نشان داد که نیم رخ حسی دان روایی و پایایی مطلوبی دارد. کودکان مدت زمان زیادی از روز را در مدرسه و مهدکودک سپری می کنند. نیم رخ حسی دان فرم مدرسه ابزار مفیدی برای سنجش الگوهای پردازش حسی در محیط مدرسه و مهدکودک است؛ بنابراین کاردرمانگران در محیط های بالینی و روان شناسان در محیط های آموزشی می توانند از این ابزار استفاده کنند. اطلاعات به دست آمده از این پرسش نامه هم می تواند ارزش تشخیصی داشته باشد و هم در طراحی برنامه آموزشی و فضای کلاسی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1132

دانلود 331 استناد 1455 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  103
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

عناب میوه ای فراسودمند، سرشار از فیبر، انواع ویتامین ها و عناصر مغذی و با طعمی بسیار مطبوع و شیرین می باشد. در این تحقیق تأثیر جایگزین کردن آرد گندم با پودر عناب در مقادیر متفاوت وزنی (صفر(شاهد)، 5، 15و 25 درصد)، بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک های تولیدی، در قالب طرح آماری کاملا تصادفی بررسی گردید. با افزایش جایگزینی آرد گندم با پودر عناب، ویسکوزیته خمیر از 5/7444 (نمونه شاهد) تا 5/9879 سانتی پویز (25 درصد پودر عناب) افزایش معنی داری یافت (05/0p<). با جایگزینی آرد گندم با پودر عناب، ویژگی های فیزیکوشیمیایی (درصد رطوبت، حجم، درصد تخلخل، سفتی، درصد فیبر و خاکستر و رنگ) و حسی کیک های تولیدی، تغییر معنی داری داشتند (05/0p<). با افزایش نسبت جایگزینی آرد گندم با پودر عناب، مقدار حجم و میزان تخلخل نمونه های کیک کاهش و مقدار سفتی، درصد فیبر، درصد خاکستر، شاخص قهوه ای شدن و میزان تیرگی آن ها افزایش یافت (05/0p<). کیک های حاصل از جایگزینی آرد گندم با پودر عناب تا سطح 5 و سپس 15 درصد، بیش ترین امتیاز حسی پذیرش کلی را در مقایسه با کیک های شاهد دریافت کردند (05/0p<). کمترین تغییر در ویژگی های فیزیکو شیمیایی انواع کیک های حاوی پودر عناب در مقایسه با نمونه های شاهد، با جایگزینی 5 درصد آرد گندم با پودر عناب حاصل شد و همچنین این کیک ها امتیاز های حسی بالاتری در مقایسه با سایر نمونه های حاوی پودر عناب کسب کردند(05/0p<).

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

سابقه و هدف: غذاهای پروبیوتیکی دارای ویژگی های درمانی مانند جلوگیری از اسهال، سرطان، عفونت ها و بهبود دهنده مکانیسم لاکتوز می باشند. در این پژوهش اثر افزودن فندق (به مقدار 15%) و باکتری لاکتوباسیلوس کازیی (log cfu/g 108) در جهت تولید کره پروبیوتیک حاوی فندق مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: پس از تهیه نمونه های کره (500گرم) و نگهداری آنها به مدت 60 روز در یخچال (° C4) و 120 روز در فریزر (° C18-)، ویژگی های فیزیکی شیمیایی (محتوای رطوبت، عدد اسیدی، عدد پراکسید، عدد یدی)، حسی (عطر، طعم، بافت و پذیرش کلی) محصول و زنده مانی لاکتوباسیلوس کازیی در آن بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کره پروبیوتیک حاوی فندق در مقایسه با کنترل عدد پراکسید، عدد اسیدی، محتوای رطوبت، سفتی بافت و شاخص روشنایی کمتر و عدد یدی، شاخص قرمزی و شاخص زردی بالاتری داشتند. در طول نگهداری به مدت 60 روز در یخچال (° C4) و 120روز در فریزر (° C18-) نیز عدد پراکسید، عدد اسیدی، شاخص قرمزی و زردی نمونه ها افزایش و محتوای رطوبت، عدد یدی، سفتی بافت و شاخص روشنایی نمونه ها با گذشت زمان کاهش یافت. بقای باکتری در دوره نگهداری، مناسب اما مقدار لاکتوباسیلوس کازیی در هر دو دما کاهش یافت و در ارزیابی حسی، هر دو نمونه مورد تایید قرار گرفتند. نتیجه گیری: کره پروبیوتیکی حاوی مغز فندق به دلیل دارا بودن مقادیر بالای اسیدهای چرب ضروری به عنوان فراورده فراسودمند در مقیاس صنعتی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  155-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: CHOCOLATE IS A UNIQUE AND DELICIOUS FOOD, PROBIOTICS ARE LIVE MICROORGANISMS, IF USED IN SUFFICIENT NUMBERS, HAVE A HEALTHY EFFECTS ON THE HOST BODY. THIS STUDY AIMED TO INVESTIGATE THE PHYSICOCHEMICAL, RHEOLOGICAL AND sensory properties OF PROBIOTIC CHOCOLATE...

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 54 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

محصولات فرعی فرآوری پسته خام شامل پوست نرم خارجی پسته، خوشه، برگ و مقدار کمی مغز و پوسته چوبی پسته می باشند، که پوست سبز پسته عمده ترین بخش محصولات فرعی پسته (بیش از 60 درصد) را تشکیل می دهد. در پوست سبز پسته ترکیبات با ارزش تغذیه ای شامل پروتئین، چربی، مواد معدنی و ویتامین ها وجود دارد. همچنین، پوست سبز پسته منبعی غنی از ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدانی است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر درصد پوست سبز پسته (در دامنه 40 تا 60) و سطح پکتین (صفر تا 4/0 درصد) بر خصوصیات شیمیایی (بریکس، pH، اسیدیته، مواد جامد کل و پکتین کل)، حسی (طعم، رنگ، قوام، سفتی، چسبندگی، قابلیت گسترده شدن بر روی نان و پذیرش کل) و شاخص های رنگ (درخشندگی، اشباعیت و ته رنگ) مارمالاد پوست سبز پسته بوده است. نتایج خواص شیمیایی و حسی نشان داد با افزایش درصد پوست سبز پسته اسیدیته و سفتی مارمالاد افزایش پیدا می کند، در حالی که رنگ، قوام، مالش پذیری و پذیرش کل کاهش می یابد (P<0.05). افزایش درصد پکتین باعث افزایش سفتی مارمالاد شد (P<0.05). در مورد سایر صفات، افزایش درصد پکتین و پوست سبز پسته اثر معنی داری را نشان ندادند (P>0.05). بررسی رنگ نمونه های مارمالاد با استفاده از تکنیک پردازش تصویر نشان داد افزایش درصد پکتین و پوست سبز پسته اثر معنی داری بر شاخص های رنگ ندارد (P>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  115
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3943
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3943

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PAZHVAND R. | KHAVARPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23117
 • دانلود: 

  78283
چکیده: 

Fat has an important role in creating texture, color and viscosity; but, it might be a source of many diseases in human. Mayonnaise is one of the most widely used sauces that contains fat in its formulation. There is an increase demand in reduction of the amount of fat in the diet or use of unsaturated fat. In the present study, mayonnaise samples containing various amounts of sesame oil were produced. Physical and sensory properties were carried out. Furthermore, the consistency coefficient and flow behavior index were calculated as rheological parameters. All mayonnaise samples fitted by power-low model exhibited non-Newtonian and pseudoplastic behavior. Mayonnaise containing 100% sesame oil showed maximum redness and minimum lightness. The sensory results demonstrated that increasing in the amount of sesame oil led to a reduction in overall acceptability. In conclusion, sesame oil at levels of 20% was recommended to be used in mayonnaise formulation for enhancing the nutritional value of mayonnaise.

آمار یکساله:  

بازدید 23117

دانلود 78283 استناد 0 مرجع 315
litScript