نتایج جستجو

29970

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2997

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  49-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار یا الگوی SCP در 141 کد چهار رقمی بخش صنعت ایران طی سالهای 1379- 1386 می باشد. برای این منظور متغیرهای شدت تبلیغات، نسبت سود به فروش و نسبت معکوس تعداد بنگاههای فعال در صنعت به عنوان متغیرهای جایگزین برای رفتار، عملکرد و ساختار بازار استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تبلیغات تاثیر مثبت و معنی دار بر تمرکز صنایع داشته و سودآوری صنایع نیز تاثیر مثبت و معنی دار بر شدت تبلیغات دارد. علاوه بر این یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهای شدت تبلیغات، هزینه های تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بازار، نرخ رشد فروش صنایع، نسبت سرمایه گذاری به فروش و سودآوری صنایع رابطه مستقیم برقرار است.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 64 استناد 3 مرجع 2
نویسندگان: 

دهقانی علی | شیخ رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  ویژه نامه 1
 • صفحات: 

  275-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

سابقه و هدف: مرور مطالعات تجربی نشان می دهد که در اغلب مطالعات داخلی و خارجی، تاثیر هر یک از متغیرهای رفتاری، ساختاری و عملکردی موثر بر صادرات زیربخش های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال بررسی سابقه پژوهش نشان می دهد که تاکنون، مطالعه مستقیمی پیرامون بررسی تاثیر متقابل متغیرهای رفتاری و صادرات در بنگاه های تولید کننده محصولات مبلمان ایران انجام نشده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای عملکردی و رفتاری بازار در کارگاه های فعال در صنعت تولید محصولات چوبی ایران (کد چهار رقمی 3610 از طبقه بندی ISIC) طی سال های 1390-1374 است. برای این منظور از متغیرهای شدت تبلیغات و شدت تحقیقات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار و از متغیر شدت صادرات نیز به عنوان متغیر عملکردی در بازار تولید محصولات چوبی ایران استفاده شده است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کتابخانه ای بوده و سوال اصلی که این تحقیق در پی پاسخ به آن می باشد، به این صورت است که آیا بین متغیرهای رفتاری بازار (شامل شدت تبلیغات و شدت تحقیقات) و صادرات در بنگاه های تولیدی مبلمان ایران ارتباط متقابل وجود دارد؟ در این راستا مهمترین فرضیه که در این مقاله مورد آزمون واقع خواهد شد این است که ارتباط بین صادرات با هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات در صنعت تولید مبلمان ایران یک ارتباط مستقیم می باشد. نحوه گردآوری آمار و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و برای انجام آزمون فرضیه، از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر شاغل و بالاتر که تولیدکننده انواع محصولات مبلمان در ایران طی سال های 1390-1374 بوده اند، استفاده شده است و سیستم سه معادله ای، شامل معادلات شدت صادرات، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات، با کاربرد روش تخمین سیستم معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و با استفاده از نرم افزار STATA 11 تخمین زده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات به ترتیب با ضرایب 0.081 و 0.172 (2.09 و 2.53) دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات بنگاه های فعال در صنعت تولید محصولات چوبی ایران داشته و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر صادرات، در مقایسه با اثر مشابه متغیر شدت تحقیقات، بیشتر است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ملاحظه می شود که ضریب مقدار وقفه دار متغیر صادرات برابر 0.880 (17.96) بوده و دارای اثر مثبت و معنی دار بر صادرات محصولات تولیدی بنگاه های فعال در صنعت تولید مبلمان ایران بوده است. از سوی دیگر ضرایب مربوط به تاثیر صادرات و شدت تبلیغات بر شدت تحقیقات در صنایع چوبی ایران طی سال های مورد بررسی برابر 0.343 و 0.0123 (28.44 و 40.18) به دست آمده است که نشان می دهد رابطه بین این متغیرها مستقیم بوده است.نتیجه گیری: با ملاحظه نتایج حاصل از تخمین سیستم معادلات اقتصادسنجی، می توان نتیجه گیری کرد که توجه بیشتر به تحقیقات صنعتی از طریق اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولت و تلاش به منظور بازاریابی و فروش محصولات صنعت مبلمان از سوی بنگاه های تولیدی این محصول در ایران، مهمترین توصیه های سیاستی این مطالعه، به منظور دستیابی به هدف افزایش صادرات در صنعت تولید مبلمان ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دهقانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  49-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختاری و رفتاری بازار در 140 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سال های 1374-1388 می باشد. برای این منظور از سیستم معادلات شامل پویایی رقابت، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر پویایی رقابت در بخش صنعت ایران بوده و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر پویایی رقابت، در مقایسه با متغیر شدت تحقیقات بیشتر است. همچنین مقدار وقفه دار متغیر پویایی رقابت نیز اثر مثبت و معنی داری بر پویایی رقابت در صنایع ایران داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

میرمحمدی سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  277-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  107-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1760
 • دانلود: 

  616
چکیده: 

این مقاله با رویکرد بهینه سازی دو مرحله ای به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده ها می پردازد. تخمین تقاضای انرژی در بخش های مختلف امکان تعیین سیاست های کلان انرژی را فراهم می کند. در این مطالعه در بخش اول با تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش های پرمصرف در زمینه انرژی، عوامل موثر بر این تقاضا شناسایی و در مرحله دوم با استفاه از تابع لاجیت و به روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط به شناسایی اجزای تقاضای انرژی پرداخته و کشش های قیمتی و جانشینی میان این اجزاء محاسبه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1760

دانلود 616 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  41-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

سابقه و هدف: مدیریت پایدار منابع آبی جهت حفظ نیازهای زیست محیطی نیازمند رویکرد اقتصادی در بخش کشاورزی می باشد. امنیت و مدیریت آب در بخش کشاورزی مهمترین راهبرد توسعه پایدار کشور است و با توجه به فرآیند توسعه کشور و دگرگونی اقتصاد ملی، بخش کشاورزی به تکیه گاه مهم امنیت و حیات اقتصادی کشور تبدیل شده است. تقاضای روبه رشد جمعیت و ضرورت تأمین غذا و افزایش تولید، توجه به بخش کشاورزی را بعنوان یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی کشور که نقش زیادی در مدیریت این بخش و تأمین مایحتاج کشور دارد، ضروری می سازد. از آنجا که سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی، کشور را با بحران کم آبی مواجه کرده در حال حاضر پتانسیل آبی کشور دیگر پاسخگوی نیازهای روبه رشد تقاضای آب در این بخش نیست لذا مدیریت منابع و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی تنها راهکار مقابله با بحران کم آبی است. این پژوهش با هدف تعیین تابع تولید و هزینه تقاضای آب محصول چغندرقند به عنوان یکی از محصولات اساسی زراعی در منطقه خراسان رضوی (شهرستان های قوچان، چناران و نیشابور) در سال 96-1395 انجام شده است. مواد و روش ها: در تحقیق حاضر از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SURE ) جهت تعیین تابع تقاضای آب استفاده گردیده است. در این راستا، پارامترهای کشش های جانشینی خودی و متقاطع آلن، کشش های قیمتی خودی و متقاطع در برآورد تابع تولید و هزینه ترانسلوگ آب با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) ارزیابی شده اند. همچنین شاخص های و تعدیل شده به منظور بررسی برازش مدل و شاخص t برای معنی داری ضرایب متغیر ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج بدست آمده مؤید برازش مناسب مدل استفاده شده برای توابع تولید و هزینه چغندرقند در سه منطقه مورد مطالعه می باشد. بررسی نتایج ضرایب مربوط به شهرستان های قوچان، چناران و نیشابور نشان می دهد که هزینه آب با قیمت نیروی کار رابطه مثبت و با قیمت کود حیوانی، سم، بذر و مقدار تولید رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده از برآورد تابع تقاضای آب، نهاده آب جانشینی برای کود حیوانی و سم با کشش های جزیی بیشتر از یک می باشد و این نکته مبین تأثیر مدیریت مصرف و ارزش گذاری اقتصادی آب در بهبود مصرف سایر نهاده های کود حیوانی و سم و همچنین خود آب در تولید محصول چغندرقند در این منطقه می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که سیاست هایی همچون قیمت بهینه برای نهاده هایی چون سم و کود حیوانی اتخاذ گردد، تا بتوان از آلودگی های محیط زیست جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

مولایی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  245-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2017
 • دانلود: 

  437
چکیده: 

با وجود مباحث زیادی که علیه استفاده از ارزش گذاری مشروط در برآورد ارزش های غیر بازاری مطرح می شود، این روش بسیار استفاده شده است. از بین روش های مختلف استخراج در ارزش گذاری مشروط، به روش انتخاب دوتایی (DC) توجه ویژه ای شده است. دو نوع روش انتخاب دوتایی وجود دارد: انتخاب دوتایی یک بعدی (SBDC) و انتخاب دوتایی دوبعدی (DBDC). کارایی روش DBDC از روش SBDC بیشتر است. در بیشتر مطالعات ارزش گذاری مشروط در ایران، از روش DBDC استفاده شده و تحلیل آن ها با استفاده از الگوی لوجیت انجام گرفته است که کارایی روش DBDC را بالا نمی برد. هدف این مطالعه تحلیل داده های DBDC با استفاده از مدل پروبیت به ظاهر نامرتبط است. برای این منظور پرسشنامه ارزش گذاری مشروط DBDC برای برآورد تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از گل سوسن چلچراغ طراحی و از سوی 177 سرپرست خانوار در سال 1390 در مرکز استان گیلان تکمیل شد. تحلیل داده ها به دو صورت مدل های مقید و غیرمقید انجام شد که در مدل مقید محدودیت برابر بودن ضرایب متغیرها در دو مدل اعمال شد. نتایج نشان می دهد که در مدل مقید تعداد متغیرهای معنی دار بیشتر از مدل غیرمقید است، همچنین تمایل به پرداخت (WTP) با استفاده از مدل اول (مدلی که متغیر وابسته آن پاسخ به پیشنهاد اول است) و دوم (مدلی که متغیر وابسته آن پاسخ به پیشنهاد دوم است) در مدل غیرمقید به ترتیب 6650 ریال و 6963 ریال و با استفاده از مدل مقید 7225 ریال است. پیشنهاد می شود محققان ارزش گذاری مشروط در مطالعات خود برای تحلیل داده های DBDC به منظور دستیابی به برآوردهای کاراتر از مدل های پروبیت به ظاهر نامرتبط استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 2017

دانلود 437 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  53-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

رفتار اقتصادی جامعه از دیدگاه اسلام می تواند نمادی از میزان نهادینه شدن پایه های دین در فکر و اندیشه مردم باشد. مطالعه روند تغییرات رفتارهای اقتصادی نیز جهت بررسی تأثیر سیاست ها بر دین مداری مردم کمک می کند. بدین منظور بررسی شاخص های اقتصادی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی جهت تقسیم بندی کالاها و خدمات، محاسبه کشش درآمدی (هزینه ای) می باشد. بر اساس آموزه های اسلام انتظار می رود مخارج واجب و مستحب نوع دوستانه، دارای کشش درآمدی کمتر از یک و از ضروریات زندگی مسلمانان باشد و سایر مخارج مذهبی در شمار اقلام لوکس قرار گیرند. در این مقاله در یک بررسی تجربی، کشش درآمدی مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به دوره زمانی 1393-1383 با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (seemingly unrelated regression) (SUR) تخمین زده شد و مشاهده گردید، مخارج سفرهای مذهبی و مخارج مستحب برگزاری مراسم جمعی شهری و روستایی و مخارج مذهبی شخصی روستایی مطابق با انتظارات کالایی لوکس به شمار می آیند و بر خلاف انتظار مخارج مستحب نوع دوستانه روستایی نیز در شمار کالاهای لوکس قرار گرفت. همچنین با توجه به معنادارنبودن ضرایب مربوط به متغیر مستقل درآمد در مورد سایر هزینه های مذهبی، امکان محاسبه کشش درآمدی (هزینه ای) آنها وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مقدسی رضا | علیشاهی مژگان

نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

از مباحث مهم اقتصادی در ایران، موضوع صادرات غیرنفتی می باشد و افزایش سهم صادرات غیرنفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مطرح است. در این میان صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده ای در صادرات غیرنفتی داشته و صادرات این بخش نسبت به بخش های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار است. پسته و کشمش از جمله مهمترین محصولات صادراتی کشور هستند و جایگاه خاصی را در تجارت خارجی کشور دارا می باشند. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و به تبع آن صادرات کشاورزی، و جایگاه پسته و کشمش در این خصوص، این نیاز احساس شده است که با شناسایی عوامل موثر بر سهم ایران در بازارهای جهانی این دو محصول، راهکارهای لازم جهت ارتقا و یا حداقل حفظ این سهم ارایه گردد. در این تحقیق سهم ایران به عنوان تابعی از متغیرهایی مانند نسبت قیمت صادراتی ایران به قیمت صادراتی کشورهای رقیب و نیز نسبت نرخ واقعی ارز ایران به نرخ واقعی ارز کشورهای رقیب در بازارهای هدف، با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات معمولی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته و همچنین رگرسیون به ظاهر غیر مرتبط و نیز با بکارگیری نرم افزار Eviews مورد برازش قرار گرفت و ضرایب مورد نظر محاسبه گردید. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که نسبت قیمت صادراتی ایران به کشورهای رقیب از جمله متغیرهایی است که به لحاظ تئوریک بر سهم بازار تاثیر گذار است. در این تحقیق ضریب تخمین متغیر فوق عمدتا دارای علامت مورد انتظار (منفی) بوده است. همچنین نتایج حاصل عمدتا نشان می دهد که ارتباط معکوس میان سهم بازار و متغیر بی ثباتی قیمت های نسبی صادراتی وجود دارد. این در حالی است که بی ثباتی نسبی نرخ های ارز از لحاظ آماری غیر معنی دار می باشند. افزایش نرخ ارز نیز به دلیل گران تر شدن کالاهای وارداتی اثر معکوس بر تقاضای مصرف کنندگی خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 172 استناد 6 مرجع 3
litScript