نتایج جستجو

23330

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2333

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

محمدولی سامانی جمال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با استفاده از سنجش از راه دور برای تقسیم بندی پوشش اراضی، و داده های بارندگی رادار و با بهره گیری از مدلهای توزیع رواناب سطحی می توان مدلهای پیش بینی آورد رسوب را بهبود داد. با محاسبه دبی رسوب بطور مجزا برای هر کلاس از کلاسهای تقسیم بندی پوشش اراضی و روندیابی آن بطرف پایین دست، کل آورد رسوب محاسبه می گردد. با استفاده از داده های تجربی، واسنجی و پیش بینی مدل، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدل نشان می دهد که نمودارهای دبی رسوب قابل مقایسه با داده های مشاهده ای می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

خاک یکی از اصلی ترین سرمایه های ملی هر کشوری است که باید تدابیر جدی برای حفظ، نگهداری و احیاء آن اتخاذ گردد. نخستین گام برنامه ریزی برای اجرای برنامه های حفاظت و کنترل فرسایش خاک، کسب اطلاع از میزان فرسایش و تعیین اهمیت نسبی منابع رسوب و در نتیجه شناسایی مناطق بحرانی در داخل حوزه آبخیز می باشد. هدف اصلی این تحقیق تعیین توان نسبی هر یک از واحدهای سنگ شناسی حوضه ورتوان در تولید رسوب حوزه، از طریق مقایسه رنگ قطر میانه دانه های رسوب با رنگ دانه های خاک موجود در هر واحد سنگ شناسی است. نتایج نشان داد که ذرات تخریبی هر واحد سنگ شناسی، تقریباً یک نوع رنگ غالب را تشکیل می دهند درحالی که نمونه های رسوب از ترکیب ذرات با رنگ های مختلف تشکیل یافته اند. نتایج آزمون تی مستقل بین مقادیر میانگین رنگدانه مشاهداتی و میانگین رنگدانه مورد انتظار حاکی از آن است که به جز واحد سنگ شناسی آندزیت سایر واحدهای سنگ شناسی حوزه توان رسوب دهی متفاوتی از مقادیر مورد انتظار در تولید رسوب داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که توان نسبی تولید رسوب به ترتیب در واحدهای سنگ شناسی حاوی رنگ دانه های سیاه (شیل ذغالی)، سفید و قرمز (توف های پلاژیوکلازدار و مادستون قرمز)، سبز (ماسه سنگ)، خاکستری (آندزیت) و در نهایت قهوه ای (آهک اوربیتولین دار، آهک های شیلی، ماسه سنگ قرمز و توف) کاهش می یابد. علاوه براین روش منشایابی با استفاده از رنگ دانه های رسوب روشی با ارزش برای تعیین توان نسبی رسوب دهی واحدهای مختلف سنگ شناسی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

برآورد رسوب دهی وقایع سیلابی و توزیع زمانی آن از چالش های مهم و اساسی در زمینه مدیریت رودخانه ها درحوزه های آبخیز می باشد از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه درک رفتار رسوب دهی سیلابی و کاربرد منحنی های سنجه رسوب در جهت برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی انجام شده است. به منظور بررسی میزان خطای حاصله از کاربرد منحنی های سنجه رسوب در برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی، مقادیر برآوردی 10 نوع منحنی سنجه رسوب با رسوب مشاهداتی در شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف چند واقعه سیلابی در ایستگاه هیدرومتری پل دوآب روی رودخانه قره چای استان مرکزی در طول 49 درجه و 21 دقیقه و عرض 34 درجه و 3 دقیقه مورد مقایسه قرار گرفت. با در نظر گرفتن شاخص های مختلف صحت و دقت آن ها مشخص گردید. در تمامی موارد منحنی های سنجه رسوب باعث برآورد کمتر از میزان واقعی از حداقل 40 درصد تا حداکثر 80 درصد می شوند. در این بین روش سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی نسبت به سایر روش ها عملکرد بهتری داشته و برآورد به نسبت نزدیک تری به مقدار واقعی به دست می دهد. به رغم کارایی موثر روش های حد وسط دسته ها و MVUE در برآورد بار رسوبی سالیانه این روش ها در برآورد بار رسوبی هیدروگراف سیل، غیر کار آمدی خود را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 245 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه منابع طبیعی)
 • صفحات: 

  181-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

به دلیل وجود مشکلات زیاد در کاربرد روش های سنتی، روش انگشت نگاری، ردیابی یا به عبارتی منشایابی به عنوان روشی جایگزین و مناسب برای تعیین سهم منابع رسوب در تولید رسوب مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. در این روش، خصوصیات فیزیکی، ژئوشیمیایی و آلی رسوب و منابع رسوب برای تعیین منابع اصلی رسوب و اهمیت نسبی آنها مورد استفاده قرار می گیرند. در روش یاد شده با استفاده از ترکیبی مناسب از خصوصیات جدا کننده منابع رسوب، سهم منابع رسوب در تولید رسوب تعیین می شود. در این تحقیق، سعی شده است با بهره گیری از ترکیبی مناسب از عناصر ژئوشیمیایی، رادیواکتیو، کربن آلی، نیتروژن و فسفر که قادر به جداسازی زیرحوضه های حوضه مرگن پلدشت واقع در شهرستان ماکو از استان آذربایجان غربی هستند سهم زیرحوضه های یاد شده تعیین شود. این حوضه دارای 6 زیرحوضه اصلی است. بعد از برداشت 5 نمونه رسوب از بستر آبراهه اصلی هر زیرحوضه و 5 نمونه از بستر آبراهه اصلی بعد از تلاقی زیرحوضه ها، نسبت به تجزیه ردیاب های یاد شده اقدام شد. با بهره گیری از روش تحلیل تشخیص، 2 عنصر تالیم (Tl) و سریم (Ce) برای زیرحوضه های یک و دو، سه عنصر سرب (Pb)، وانادیم (V) و تنگستن (W) برای زیرحوضه های سه و چهار و 3 عنصر (Ni،Mn  و Ce) برای زیرحوضه های پنج و شش از ردیاب های مورد استفاده به عنوان ترکیب مناسب انتخاب شدند. در آخر با استفاده از ترکیب یاد شده و مدل های چند متغیره ترکیبی سهم 6 زیرحوضه از یک تا 6 به ترتیب برابر با 89.14، 10.86، 20.86، 79.14، 67.10 و 32.90 درصد به دست آمد. میانگین خطای نسبی تقریبا برابر با 11 درصد و متوسط ضریب کارایی مدل حدود 0.99 است و در ضمن نتایج با مشاهدات صحرایی همخوانی دارد. روش منشایابی رسوب، روشی با ارزش برای کسب اطلاعات از نقش زیرحوضه ها در تولید رسوب تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نصرتی کاظم | جلالی سعیده

نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  887-895
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  453
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

فرسایش خاک جدی ترین و غیرقابل برگشت ترین تهدید برای توسعه ی پایدار به شمار می رود. با توجه به روند افزایشی نرخ فرسایش و تولید رسوب، هدف از این پژوهش تعیین سهم نسبی هریک از واحدهای فرسایشی سطحی و زیرسطحی در حوضه ی آبخیز زیارت گرگان در سه فصل پاییز، زمستان و بهار با استفاده از فن منشأیابی رسوب است. بدین منظور تعداد 43 نمونه از منابع رسوب شامل کاربری های مرتع و کشاورزی (منابع سطحی) و کنار جاده و فرسایش کناره ای آبراهه (منابع زیرسطحی) و 14 نمونه از رسوبات معلق خروجی حوضه جمع آوری و غلظت 10 عنصر ژئوشیمیایی، به علاوه ی کربن آلی و سزیم 137 در نمونه ها اندازه گیری شد. با استفاده از آزمون های کروسکال والیس و تحلیل تشخیص ترکیب بهینه ردیاب ها تعیین شدند. درنهایت، با استفاده از مدل چندمتغیره ی ترکیبی سهم نسبی هریک از منابع فرسایش در تولید رسوب در فصل های یادشده تعیین شد. نتایج نشان داد بیشترین سهم مربوط به فرسایش سطحی (کشاورزی و مراتع) در دو فصل زمستان و بهار است. همچنین فرسایش زیرسطحی (جاده و آبراهه) در فصل بهار با 4/60 درصد، میزان شایان توجهی را به خود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش می تواند در انتخاب روش مدیریت فرسایش و رسوب حوضه ی آبخیز زیارت در فصل های مختلف به کار آید.

آمار یکساله:  

بازدید 453

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEPASKHAH ALI REZA | ESTAKHRI R. | AMIN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  B1
 • صفحات: 

  145-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13434
 • دانلود: 

  4064
چکیده: 

Estimates of soil erosion and sediment yield from watersheds are needed to select the best management practices for sediment yield abatement and protection of water quality. The ‘ANSWERS’ model predicts sediment yield from agricultural watersheds for individual rainfall events. Conventional values of the soil erodibility factor, K, for soils containing rock fragments may result in an overestimation of sediment concentration present in the runoff. In this study, the effect of K factor adjustment to predict a more accurate sediment yield by the ANSWERS model was investigated. The value of the K factor was adjusted for the volumetric fraction of rock fragment. This resulted in a higher level of agreement between the predicted and observed values of sediment concentration in the watershed runoff. Therefore, it is concluded that the volumetric fraction of rock fragment should be determined for watershed soils containing rock fragments and be applied for modification of published K values.

آمار یکساله:  

بازدید 13434

دانلود 4064 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

جاده های جنگلی امکان دسترسی، خروج چوب، حفاظت، جنگل کاری و تفرج را فراهم می کنند. احداث جاده های جنگلی باعث حذف درختان و پوشش گیاهی و آسیب به ساختمان خاک در مناطق جنگلی شده که این امر باعث افزایش میزان تولید رسوب در جاده های جنگلی می شود. افزایش میزان رسوب ورودی به رودخانه ها باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری به کیفیت آب و زندگی موجودات آبزی می شود. امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی میزان رسوب دهی وجود دارد که می توانند به کارشناسان برای پیش بینی میزان تولید رسوب در جاده های جنگلی کمک کنند. در این مطالعه از مدل پیش بینی تولید رسوب SEDMODL، برای تخمین میزان متوسط سالیانه تولید رسوب در جاده های جنگلی استفاده شد. به این منظور 2260 متر از جاده های پارسل های 26، 27 و 33 از سری 1 جنگل های دارابکلا انتخاب شد. سپس فاکتورهایی مانند طول جاده، عرض جاده، میزان تولید رسوب با توجه به وضعیت زمین شناسی، فاکتور مربوط به سطح جاده، فاکتور ترافیک، شیب طولی جاده، بارندگی و فاکتور انتقال رسوب با استفاده از نقشه های GIS (لایه های جاده، رودخانه، آبراهه، زمین شناسی، خاکشناسی و توپوگرافی)، اطلاعات موجود در کتابچه طرح جنگل داری منطقه و بازدید زمینی محاسبه شد. نتایج استفاده از مدل بالا در پیش بینی میزان تولید رسوب جاده های منطقه نشان داد که میزان تولید رسوب در جاده های منطقه 77.514 تن در سال می باشد، با توجه به فاکتور انتقال رسوب، میزان 13.175 تن در سال از آن به آبراهه ها و رودخانه ها وارد می شود. همچنین سایر نتایج نشان داد که فاکتورهای شیب، فاصله جاده از آبراهه، ارتفاع دیواره خاک برداری موثرترین فاکتورها برای تولید رسوب و انتقال آن به آبراهه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SUI J. | HE Y. | KARNEY B.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (18)
 • صفحات: 

  149-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  27556
 • دانلود: 

  19301
چکیده: 

This study deals with general features of sediment transport in the Huangfuchuan river, an important branch river of the Yellow river, draining the Loess Plateau in China. The long-term precipitation records at 3 climate stations near the watershed have been used to assess the changes in precipitation in this region. By introducing metrics for runoff and sediment transport, long-term observations on discharge and sediment concentration at the Huangfuchuan gauging station on the Huangfuchuan river have been used to assess the changes in runoff and sediment transport in the Huangfuchuan River compared with those at the Toudaoguai and Fugu gauging stations on the Yellow river. It is found that both runoff and sediment metrics have a clearly downward trend. From July to August, the long-term sediment transport modulus at the Huangfuchuan gauging station is much higher than those at the Toudaoguai and Fugu stations on the Yellow river. The long-term average sediment transport modulus at the Huangfuchuan gauging station is high, ranging from 14000. t/(km2 y) but decreasing to 5900 t/(km2 y) over the last 10 years . Additionally, analyses on grain size distribution of suspended load in the Huangfuchuan and Yellow river have been conducted.

آمار یکساله:  

بازدید 27556

دانلود 19301 استناد 910 مرجع 2220
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  379-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

روش منشایابی رسوب به عنوان روشی موفق و مؤثر برای تعیین سهم منابع رسوب در تولید رسوب در طول دو دهه ی اخیر به اثبات رسیده است. حوزه آبخیز زیارت در استان گلستان، یکی از منابع تأمین آب شهر گرگان است. واحدهای اصلی زمین شناسی این حوضه شامل شیست گرگان، رسوبات آبرفتی دوره کواترنر، سازند شمشک و خوش ییلاق است که می توانند نقش مهمی در فرسایش و تولید رسوب داشته باشند. برای منشایابی رسوب، 14 نمونه از رسوب معلق رواناب خروجی حوضه (رسوب تولیدی) و 43 نمونه از واحدهای زمین شناسی (منبع رسوب) از عمق 5-0 سانتی متری جمع آوری و عناصر ژئوشیمایی و سزیوم 137 به عنوان ردیاب در نمونه ها اندازه گیری شد. با استفاده از آزمون کروسکال-والیس و تحلیل تشخیص ترکیب بهینه ردیاب ها مشخص شد. بر این اساس، ردیاب های کربن آلی، سزیوم137 و مس بالاترین توان جداسازی منابع رسوب را داشتند. نتیجه ی مدل چندمتغیره ی ترکیبی منشایابی رسوب نشان داد، سازند شمشک، نهشته های آبرفتی رودخانه، خوش ییلاق و شیست گرگان به ترتیب 2/42، 9/31، 7/23 و 6/1 درصد در تولید رسوب سهم دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

اندازه گیری فرسایش خاک و بررسی عوامل کنترل کننده آن تحت شرایط طبیعی و یا آزمایشگاهی با استفاده از کرت های دایمی یا موقتی بسیار مفید می باشند. در پژوهش حاضر که در اراضی کشاورزی روستای رسکت در منطقه دودانگه شهرستان ساری به انجام رسید، رواناب و رسوب ناشی از رگبارهای منفرد در مقیاس کرت و تحت سناریوهای مدیریت اراضی مختلف اندازه گیری و مقایسه گردید. برای این منظور تعداد 10 کرت به ابعاد 2×12.5 متر با 5 تیمار مختلف و 2 تکرار برای هر یک از تیمارهای کشت نواری (گندم و گیاهان علوفه ای)، کشت با شخم روی خط تراز، تراس بندی، کشت با شخم در جهت شیب و دامنه شاهد با پوشش خودرو و بدون اعمال شخم در نظر گرفته شد. نتایج 9 رخداد بارش منجر به تولید رواناب و رسوب نشان داد که بیش ترین مجموع مقدار رسوب در دوره پژوهش در کرت با شخم در جهت شیب و به مقدار 156 گرم در متر مربع به دست آمده است. هم چنین کشت روی تراس با میزان رسوب 6.2 گرم در متر مربع کم ترین تولید رسوب در دوره پژوهش را به همراه داشته است. بیش ترین مقدار ضریب رواناب مربوط به تیمار شاهد بدون اعمال شخم (%21.24) و کمترین ضریب رواناب مربوط به تیمار کشت روی تراس (%7.08) بوده است. هم چنین نتایج نشان داد که مراحل شخم کرت ها، اوایل رشد و تا حدودی در مرحله برداشت محصول، حساس ترین مواقع از لحاظ تولید رسوب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 42 استناد 0 مرجع 2
litScript