نتایج جستجو

101

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  269-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1214
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

برآورد تبخیر و تعرق یکی از مشکل ترین اجزاء چرخه ی هیدرولوژی است. درعین حال در معادله ی بیلان آب سهم عمده مرتبط با این عامل است. در تحقیق حاضر الگوریتم توازن انرژی یا سبال به عنوان یکی از روش های آزموده شده و موفق جهت برآورد تبخیر و تعرق مورد ارزیابی مجدد واقع می گردد. در واقع در روش سبال، میزان تبخیر و تعرق مقدار مجهول در معادله ی تعادل انرژی بر روی سطح زمین است. با توجه به تغییرات کالیبراسیون این سنجنده نسبت به نسل های قبلی ماهواره ی لندست، روش سبال در بخش های خاص مورد بازنگری واقع شد. به منظور آزمون کارایی مدل سبال بر روی این سنجنده، مقادیر اندازه گیری شده در 20 روز مختلف با مقادیر به دست آمده از روش پنمن مونتیث مورد مقایسه واقع گردید. نتایج نشان داد بین مقادیر این دو روش، همبستگی 83/0 با ضریب تعیین 7/0 وجود دارد. ازاین رو می توان با روش سبال اطلاعات تبخیر و تعرق واقعی را به صورت دوره ای و منظم در پهنه های وسیع و با ضریب اطمینان بالا و بدون نیاز به داده های هواشناسی محاسبه و پهنه بندی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1214

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  537-548
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در سال های اخیر با توجه به بروز مشکلات کم آبی و خشکسالی در اکثر نقاط کشور، تبخیر سطحی از مخازن سدها، دریاچه ها و سایر سطوح آبی به عنوان یکی از محل های هدررفت آب، مورد توجه قرار گرفته و لذا، برآورد دقیق تر حجم تبخیر صورت گرفته از این سطوح و راهکارهای کاهش آن از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در پژوهش حاضر، مخزن و دریاچه سد زاینده رود با مساحت 54 کیلومتر مربع انتخاب و برای تخمین تبخیر آب از این مخزن، روش های مختلف تجربی شامل روش های مایر، مارسیانو، شاهتین، هنفر، ایوانف، تیچومیروف و روش سازمان عمران اراضی آمریکا مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین، الگوریتم بیلان انرژی سطحی (سبال) روی هشت تصویر ماهواره لندست در ماه های خرداد تا شهریور سال 1396 برای برآورد تبخیر از دریاچه سد پیاده سازی گردید. به منظور ارزیابی دقت روش های مختلف، نتایج به دست آمده در هر روش با اندازه گیری های تشت تبخیر در محوطه سد مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد که هیچ یک از روش های تجربی، همبستگی مناسب و قابل قبولی با اندازه گیری های تبخیر در محل ندارند. در مقابل، روش سبال علاوه بر نمایش توزیع مکانی تبخیر در سطح مخزن، دارای ضرایب تبیین، RMSE و MAE به ترتیب 89/0، 28/0 و 31/0 بوده که نشان دهنده دقت بالای این روش در تخمین تبخیر آب نسبت به فرمول های تجربی در برآورد حجم تبخیر سطحی آب از مخازن است. همچنین، با توجه درصد بالای خطای برآورد تبخیر در روش های تجربی، واسنجی ضرایب و پارامترهای آنها نسبت به شرایط اقلیمی مختلف، ضروری خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ولی زاده کامران خلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  353-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1360-1371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

در این مطالعه دو روش برآورد تبخیر و تعرق توسط تصاویر ماهواره ای مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات مزرعه ای در تابستان سال 1388 با کشت گیاه ذرت در مزرعه اختصاصی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی واقع در کرج به دست آمد. در این مطالعه شارهای گرمایی سطح زمین توسط بیلان انرژی نسبت بوون در 6 روز اندازه گیری شد. متعاقبا تصاویر سنجنده مودیس برای برآورد تبخیر و تعرق منطقه با استفاده از دو الگوریتم sebal و S-SEBI مورد استفاده قرار گرفت. تفاوت این دو الگوریتم در برآورد شار گرمای محسوس است. نتایج نشان می دهد که ریشه میانگین مربعات خطا در برآورد شار گرمای خالص و شار گرمای خاک به ترتیب 46 و 43 (w/m2) بوده است. الگوریتم sebal قادر است شار گرمای محسوس را نسبت به الگوریتم S-SEBI به مراتب بهتر برآورد نماید و بنابراین شار گرمای نهان نیز بهتر برآورد می گردد. مقدار ریشه میانگین مربعات خطا شار گرمای محسوس و شار گرمای نهان برآورد شده توسط الگوریتم sebal به ترتیب 58 و (w/m2) 31 بوده و این مقادیر در برآورد الگوریتم S-SEBI به ترتیب 111 و (w/m2) 74 هستند. تفاوت بین این دو الگوریتم به دلیل استفاده از داده های هواشناسی در برآورد شار گرمای محسوس و مقاومت ایرودینامیک در الگوریتم sebal است. همچنین نتایج حاصل نشان داد تبخیر و تعرق ساعتی برآورد شده توسط الگوریتم sebal، 0.05 میلیمتر در ساعت با مقدار اندازه گیری شده، تفاوت دارد که حدود %1 تبخیر و تعرق ساعتی می باشد. حال آنکه در الگوریتم S-SEBI این مقادیر به ترتیب 0.11 و 11 درصد است. تبخیر و تعرق روزانه برآورد شده توسط الگوریتم 0.4 sebal میلیمتر در روز با مقدار اندازه گیری شده، تفاوت دارد و ضریب توده باقیمانده 1 درصد است. حال آنکه در الگوریتم S-SEBI این مقادیر به ترتیب 1 و 12 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 19 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی الگوریتم سنجش از دور سبال با احتساب اثرات توپوگرافی در تعیین تبخیر-تعرق واقعی در منطقه وردیج واقع در استان تهران انجام شد. برای این منظور از تصاویر ماهواره لندست 8 در تاریخ های 10 ژوئن، 12 جولای، 13 آگوست و 14 سپتامبر 2018 و 15 جولای 2019 استفاده شد. مقدار تبخیر-تعرق مرجع (گیاه یونجه) با استفاده از تبخیر-تعرق حاصل از الگوریتم سبال برای سه نقطه که درآن ها کشت یونجه صورت گرفته بود محاسبه شد. با استفاده از داده های ایستگاه هواشناسی منطقه، تبخیر-تعرق مرجع با روش های تجربی فائو-پنمن-مانتیث، پنمن رایت، هارگریوز سامانی و بلانی کریدل تخمین زده شد. مقادیر حاصل از الگوریتم سبال با روش های مذکور مورد مقایسه قرار گرفت و مشاهده شد که در منطقه مورد مطالعه روش هارگریوز سامانی (0/47 =MAE و 0/62 =RMSE) جواب نزدیکتری به نتایج روش سنجش از دور دارد و در رتبه بعدی روش فائو پنمن مانتیث (1 =MAE و 1/26=RMSE) قرار می گیرد. در ادامه تبخیر-تعرق بدست آمده از الگوریتم سبال با مقدار متناظر بدست آمده از لایسیمتر پورتابل وزنی مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج بدست آمده مطابقت خوبی را نشان داد، به طوریکه مقدار تفاضل مطلق 0/81 (mm/day) بدست آمد، که می توان نتیجه گرفت روش سنجش از دور جهت برآورد تبخیر-تعرق واقعی در منطقه مورد مطالعه مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امامی حسن | جعفری اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

آشکارسازی و شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی سطحی و کم عمق، با استفاده از داده های سنجش از دور یکی از روش های نوین در بسیاری از کاربردها می باشد. هدف این مطالعه شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی سطحی با ترکیب دمای سطح و فلوهای انرژی حاصل از روش سبال با استفاده از داده های لندست 8 در شمال غرب کشور مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور و به دلیل حداقل بودن اثر تشعشعات خورشیدی، دو فریم از داده های لندست 8 به تاریخ 13 اکتبر 2016 مورداستفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از دو الگوریتم تک باندی محاسبه دما، معادله انتقال تشعشع حرارتی و الگوریتم جیمز-سوبرینو (SCJM&S)، نقشه دمای مشاهداتی سطح زمین مشخص گردید. همچنین با استفاده از الگوریتم توازن انرژی در سطح زمین (سبال) مقدار تشعشعات خالص دریافتی توسط سطح زمین، انرژی خالص هدایت شده به زمین و مقدار تابش جذب شده خورشیدی توسط سطح محاسبه گردید. برای اولین بار، با ترکیب این لایه های اطلاعاتی با دمای مشاهداتی سطح، مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی شناسایی و تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که مناطقی مابین شهرهای مرند و تسوج و همچنین مابین شهرهای خوی و قطور مناطق مستعد زمین گرمایی سطحی می باشد که وجود آبگرم طبیعی در منطقه قطور احتمال وجود منابع زمین گرمایی را افزایش داده و موءید این مطلب می باشد. همچنین، نتایج مشابه در مناطقی در جنوب شهر ارومیه و در غرب شهر اشنویه حاصل گردید. این مناطق حاصل، حداکثر فاصله ای که از محل مصرف انرژی (شهرهای ارومیه، خوی، مرند، تسوج، شرفخانه و اشنویه) دارند، برابر 30 کیلومتر میباشد که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه بوده و می توانند بخش عظیمی از انرژی مصرفی را در صنعت و شهرها تأمین نموده و محیط زیست سالم و پاک را به ارمغان بیاورد.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1363
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

برآورد صحیح مقدار تبخیر و تعرق اهمیت زیادی در حفاظت بهینه از منابع آب موجود در مناطق خشک و نیمه خشک دارد. زیرا، تبخیر و تعرق بخش مهمی از بیلان آبی مناطق خشک و نیمه خشک است. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارآیی مدل sebal برای تخمین تبخیر و تعرق در یک منطقه نیمه خشک بود. این پژوهش در بخشی از حوزه آبخیز زنجان رود واقع در استان زنجان که کشت غالب آن گندم آبی و دیم است، انجام شد. با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS (Terra/Aqua) و TM (Landsat-5)، امکان استفاده از مدل sebal با داده های بدست آمده از سنجنده های مختلف طی ماه های خرداد تا مرداد 1387 بررسی شد. سپس تبخیر و تعرق روزانه برآورد شده توسط مدل sebal برای اراضی آبی و دیم زیر کشت گندم، با استفاده از ارقام دو تشتک تبخیر ارزیابی شد. نتایج آماره های ارزیابی نشان داد، مدل sebal از کارآیی مناسبی برای تخمین تبخیر و تعرق واقعی اراضی زیر کشت گندم آبی (RMSE=0.49-1.25) و دیم (RMSE=1.3-2.48) برخوردار است. این مدل، تبخیر و تعرق اراضی آبی را در مقایسه با اراضی دیم با دقتی مطلوب تر برآورد نمود. همچنین، نتایج نشان داد که دقت تصاویر سنجنده TM دو و نیم برابر بیشتر از تصاویر MODIS می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سنجنده TM مستقر بر ماهواره Landsat می تواند با دقتی بیشتر نسبت به سنجنده MODIS مستقر بر ماهواره Terra مقدار تبخیر و تعرق واقعی را برای منطقه مورد مطالعه برآورد کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1363

دانلود 323 استناد 2 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

عمده ترین مصرف کننده منابع آب کشور، بخش کشاورزی است، درنتیجه بیشترین حجم تلفات آب نیز مربوط به این بخش می باشد. لذا یکی از مهمترین فرایند های تلفات آب کشاورزی مربوط به تبخیر-تعرق واقعی است. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم sebal و سنجنده MODIS میزان تبخیر-تعرق واقعی دهستان سودلانه شهرستان قوچان در سال 2011 مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج ماهانه نشان می دهد بیشترین مقدار تبخیر-تعرق مربوط به ماه های April, June, May بوده است که به ترتیب با میانگین 26، 21و17 میلی متر در صدر قرار گرفته است. بالا بودن مقادر تبخیر-تعرق در فصل بهار با توجه به نقشه کاربری اراضی این منطقه که کشت دیم را غالب می داند قابل توجیه است. میانگین تبخیر-تعرق واقعی سالانه دهستان سودلانه در این سال برابر با 260 میلی متر محاسبه شده است. که حداکثر آن معادل 644 میلی متر مربوط به مناطق شرقی دهستان (مانندروستاهای ددانلو و دیزادیز)بوده و حداقل آن که معادل 102میلی متربوده است، مربوط به مناطق مرکزی و غربی دهستان (مانند روستاهای داودلی و دولو)می باشد. نتایج این مطالعه با داده های زمینی دهستان سودلانه، از وجود همبستگی معنی داری دلالت دارد. بدین معنی که کمینه تبخیر-تعرق واقعی روستاهای مرکزی وغربی دهستان تا 102 میلیمتر بوده است که با میزان افزایش چاههای احداثی خشک شده ومیزان بالای مهاجرت این روستاها(بویژه روستای دولو)رابطه مستقیم داشته است. همچنین مطالعه همزمان نگارنده با موضوع، اولویت بندی مکانی الزام به مدیریت منابع آب روستاهای دهستان سودلانه، این همبستگی را تایید مینماید.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

یکی از ضرورتهای هر حوزه آبخیز مدیریت منابع آب آن حوزه است. در همین راستا تخصیص مقداری از آب استحصال شده در حوزه به نیاز آبیاری محصولات زراعی، باغی و نیز پوششهای گیاهی طبیعی حوزه از مواردی است که به علاوه بر حفظ پوششهای گیاهی و نیز پایداری کشاورزی در منطقه، به دوام خاک و جلوگیری از فرسایش نیز کمک زیادی می کند. با توجه به حضور انواع مختلف پوششهای گیاهی و آن هم در سطوح وسیع، محاسبه دقیق نیاز آبی از طریق روشهای متداول محاسبه تبخیر و تعرق ET امری دشوار و غیر ممکن می نماید. در همین راستا به روشهایی نیاز است که قادر به محاسبه نیاز آبی گیاهان در مقیاس وسیع (حوزه) بوده و نیز از دقت کافی برخوردار باشند. هدف از ارایه تحقیق حاضر معرفی و بیان مزایای یکی از آلگوریتمهای توازن انرژی به نام سبال sebal است که امروزه کاربرد زیادی در محاسبه نیاز آبی گیاهان دارد. بدین منظور ابتدا به معرفی این روش پرداخته و سپس به نمونه هایی از کاربردهای موفق این آلگوریتم در مناطق مختلف دنیا اشاره شده است. نهایتا بر اساس مرور منابع مختلف علمی در این زمینه و نتایج عاید شده از مطالعات مختلف بر روی این آلگوریتم، به جایگاه این مدل در محاسبه نیاز آبی محصولات کشاورزی و پوششهای مرتعی و نهایتا مدیریت منابع آب حوزه اشاره گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که آلگوریتم سبال علاوه بر صرفه اقتصادی بالا نسبت به سایر روشهای متداول، کارآیی بالایی داشته و می تواند نقش مهمی در مدیریت آب و تخصیص سهمی از آب استحصالی حوزه به نیاز آبی گیاهان همان حوزه ایفا نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
litScript