نتایج جستجو

10664

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1067

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

ZHU J.K.

نشریه: 

TRENDS IN PLANT SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  2835
 • بازدید: 

  12097
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12097

دانلود 9195 استناد 2835 مرجع 0
نویسندگان: 

FLOWERS T.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  396
 • صفحات: 

  307-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5042
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5042

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BARTELS D. | SUNKAR R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  5764
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5764

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  579-589
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

تنش شوری یکی از مهم ترین تنش های غیر زنده است که همه ساله کشت گیاهان زراعی را در مناطق وسیعی از کشور تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور بررسی تحمل به شوری اکوتیپ های مختلف یونجه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 93 در گلخانه پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. 25 اکوتیپ یونجه در بستر هیدروپونیک (تغذیه با محلول هوگلند) و اعمال سطوح شوری صفر، 100 و 200 میلی مولار کلرید سدیم همراه با آب آبیاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد برهمکنش شوری و اکوتیپ های مختلف بر وزن خشک اندام هوایی، غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی و نسبت آنها معنی دار شد. جهت تعیین اکوتیپ های متحمل و حساس از شاخص های تحمل به تنش استفاده شد که نتایج نشان داد عملکرد در شرایط بدون تنش با شاخص های MP، TOL و STIو در شرایط تنش با MH و STI و YIدارای هم بستگی مثبت و بالایی می-باشد که بر این اساس اکوتیپ های 5 و 21 به عنوان متحمل ترین و 20 و 8 حساس ترین معرفی شدند. نتایج تجزیه بای پلات نشان داد، دو مؤلفه اول و دوم 15/87 درصد از تغییرات کل عملکرد را توجیه کردند. لذا، انتخاب بر اساس مؤلفه اول و دوم به ترتیب موجب گزینش اکوتیپ های متحمل و حساس به شوری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  90-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

این آزمایش به منظور بررسی تحمل به شوری ارقام یونجه در محیط گلخانه انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم در 6 سطح (رنجر، رهنا نی، همدانی، مائوپا، بمی و یزدی) و شوری در 6 سطح (شاهد، 3/0-، 6/0-، 9/0 -، 1/1- و 3/1- مگا پاسکال) در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. در این آزمایش از محیط شن و آبیاری بوسیله محلول غذایی جانسون استفاده گردید. شن لازم برای آزمایش ابتدا از غربال 2 میلی متری گذرانده شد و سپس بوسیله فشار آب کاملا شسته شد. مجددا شنها با آب مقطر دوباره شسته شدند. دمای گلخانه در مدت آزمایش حدود 25±5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی در محدوده 80 تا 70% نوسان داشت. در پتانسیل 1/1- و 3/1- مگا پاسکال بوته ها در اثر غلظت بالای نمک در محیط ریشه از بین رفتند. در این آزمایش سطح برگ تحت تاثیر رقم و پتانسیل آب محیط قرار گرفت به طوری که اثر رقم و پتانسیل آب در کلیه نمونه برداریها بر سطح برگ کاملا معنی دار بود . ماده خشک بخش هوایی یونجه در کلیه نمونه برداریها تحت تاثیر رقم بوده اما اثر پتانسیل آب در سه نمونه برداری آخر در تولید ماده خشک معنی دار بود. ارتفاع بوته ها نیز تحت تاثیر رقم و پتانسیل آب قرار گرفت. با کاهش پتانسیل آب محیط ، ارتفاع بوته ها کاهش یافت به طوری که این کاهش در پتانسیلهای 3/.- ، 6/.- و 9/.- مگا پاسکال نسبت به شاهد برابر 17.9، 36.8، 54.7 درصد بوده است. اثر رقم و پتانسیل بر تغییرات پتانسیل آب گیاه کاملا معنی دار بود. از مجموع نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که ارقام رنجر و رهنانی در کلیه صفات تحت بررسی در شرایط شور برتری خود را نسبت به سایر ارقام نشان داده و رقم مائوپا حساسیت نسبت به شوری را بروز داده و در صفات تحت بررسی نسبت به سایر ارقام از سطح پایین تری برخوردار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 82 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

KAFI M. | ZAMANI GH | GHOREYSHI S.GH.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11137
 • دانلود: 

  5650
چکیده: 

Millets are important agricultural crops for arid regions due to short life span and their resistance to salinity and drought conditions, In Iran, three main species of millets including proso millet (Panicum miliaceum), foxtail millet (Setaria italica) and pearl millet (Pennisetum glaucum) are cultivated in Shouthem Khorasan province, eastem Iran, In order to assess inter-specific genetic variation for salt tolerance at vegetative and reproductive stage, an experiment was conducted in split plot based on completely randomized block design. Nine genotypes of these millets collected from four different regions of the Shouthem Khorasan province (Ghaen, Sarayan, Nehbandan, and Birjand) were subjected to three levels of salinity stress (1.5, 5.5, and 9.5 dS/m). Although the yield and other yield related parameters of millets decreased by salinity stress, this reduction was more prominent only at high level of salinity (9.5 dS/m). Remarkable differences among same species from different areas were observed. Growth and yield capacity of three millet species from Birjand were also different. Of three millets, pearl millet from Bitjand followed by foxtail millet, showed maximum yield potential under both salt stress and normal conditions. Of genotypes of foxtail millets, genotype from Sarayan exhibited maximum growth and yield potential under saline conditions. In contrast in proso-millets, genotype from Ghaen showed higher salt tolerance. Thus, salt tolerance varies in three millets from different regions, which could be further explored in future research.

آمار یکساله:  

بازدید 11137

دانلود 5650 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TEAKEL N. | TYERMAN S.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  566-589
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6195
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6195

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHRAF M. | ATHAR H.R. | HARRIS P.J.C.

نشریه: 

ADVANCES IN AGRONOMY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  46-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5271
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5271

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHAO J. | HARRIS K.

نشریه: 

PLANT PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  941-948
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6617
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6617

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARIFIAN SHAHLA | DELAVAR KOUROSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10898
 • دانلود: 

  6906
چکیده: 

salt stress is considered as a restricting factor for plant products. Various species have different levels of tolerance to salt stress. In this research seeds of Millet (Panicum miliaceum L.), cultivars (Talkhonche, Shiraz and Isfahan) were put in Petri dishes under 0, 200, 300 and 400 mg/lit concentrations of NaCl in the same light condition for one week. The seeds of Millet after sterilization were treated by different concentrations of NaCl and after germination some physiological traits were determined in treated 1 week old seedlings. Our results showed that salinity increased fresh and dry weight of shoot, fresh weight of root and chlorophyll content in Talkhonche cultivar, and in Isfahan cultivar these parameters and dry weight of root were decreased. In Shiraz cultivar, fresh and dry weight of shoot and fresh weight of root increased by salinity. Results of this study showed that Talkhonche cultivar was salt resistance; Shiraz cultivar semi-resistance and Isfahan cultivar was salt sensitive in seedling stage.

آمار یکساله:  

بازدید 10898

دانلود 6906 استناد 0 مرجع 0
litScript