نتایج جستجو

1240

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

124

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SEPASKHAH ALI REZA | KAMGAR HAGHIGHI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  104897
 • دانلود: 

  50060
چکیده: 

saffron is grown in arid and semi-arid regions in Iran in late autumn, winter and late spring with rainy season. It should be irrigated by supplemental basin irrigation. Since rainfall is usually delayed in autumn, therefore, a pre-flowering irrigation of about 100 mm is needed. In areas with a seasonal rainfall of 600 mm a post- flowering irrigation of about 50 mm is adequate for economical yield. In areas with seasonal rainfall of 400 and 200 mm continuous supplemental irrigation is needed with intervals of 24 and 15 days or irrigation regimes of 50% ETp and 75% ETp, respectively. In these areas, irrigation regimes can be planned based on crop water stress index (CWSI) of 0.60 and 0.27, respectively. Monthly values of crop coefficient (Kc) and pan coefficient (Kp) for saffron arepresented with the highest values of 1.10 and 0.84, respectively, that occurred in January. For the three-, four-and five-year old fields with higher amount of corm intensity the optimum irrigation water is zero for about 300 mm of rainfall. While for the six-and seven-year old fields the optimum irrigation water is zero for about 500 mm of rainfall. Flower production decreased 49% by using irrigation water with salinity level of 1.7 dS m-1 and no flower produced at salinity level of 4.0 dS m-1, while leaf growth occurred in this salinity. Furthermore, 50% flower yield is produced at soil water salinity of 3.6 dS m-1.

آمار یکساله:  

بازدید 104897

دانلود 50060 استناد 910 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  251-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22649
 • دانلود: 

  30677
چکیده: 

A flavonol, kaempferol, isolated from the fresh flower petals of C. sativus L. (Iridaceae) as the sole component. The structure of the compound was determined by chemical and spectroscopic methods.

آمار یکساله:  

بازدید 22649

دانلود 30677 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1017
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

ایران بزرگ ترین تولید کننده زعفران است و شمار زیادی از کشاورزان استان خراسان به کاشت زعفران اشتغال دارند. در این مطالعه میزان شیوع حساسیت به گرده زعفران و علایم بالینی آن در کشاورزان زعفران کار بررسی شد. 196 نفر از زعفران کاران از چند ناحیه استان خراسان به صورت تصادفی انتخاب شدند و یک پرسش نامه شامل اطلاعات فردی و علایم حساسیت در مورد آنها تکمیل گردید و تست خراش پوستی (Skin Prick Test) با عصاره های حاصل از گرده و خامه زعفران به همراه عصاره گرده علف پنجه مرغی (Cynodon Dactylon)، علف چمن (Poa Pratensis) و سلمه (Chenopodium Album) انجام شد. آنتی بادی اختصاصی با آزمایش (Enzyme Allergo Sorbent Test) EAST اندازه گیری شد. از کلیه افراد دارای تست خراش پوستی یا علایم بالینی مثبت (39 نفر) و نیز 10 نفر از افراد غیر حساس به زعفران که تست خراش پوستی منفی داشته و بدون علایم بالینی بودند، جهت تعیین IgE تام و IgE اختصاصی نمونه خون گرفته شد. از 167 نفر (29 نفر از مطالعه حذف شدند) 21 نفر به واسطه تست خراش پوستی مثبت و 11 نفر به واسطه حضور آنتی بادی اختصاصی علیه آلرژن گرده زعفران یعنی جمعا 32 نفر (از 39 نمونه خون) به عنوان گروه حساس مشخص شدند. از 10 نفر گروه غیر حساس هیچ کدام آنتی بادی اختصاصی علیه آلرژن گرده زعفران نداشتند. 40 نفر (24%) از کل کشاورزان مورد مطالعه در فصل زعفران و 19نفر (11%) نیز در فصول دیگر علایم بالینی حساسیت را نشان دادند. علایم بالینی عمدتا به صورت درگیری چشم، بینی و سیستم تنفسی بود. میزان حساسیت به عصاره سه گیاه دیگر در گروه حساس به زعفران نسبت به گروه غیر حساس به زعفران به طور قابل توجهی بالاتر بود. از لحاظ زمان تولد در دوره زمانی خاصی (بهمن تا تیر ماه) بین گروه حساس و غیر حساس به زعفران اختلاف معنی داری وجود داشت و به علاوه میزان حساسیت در خواهران و برادران افراد حساس به زعفران به مراتب بیشتر از گروه غیر حساس بود ولی هیچ گونه اختلاف معنی داری از لحاظ سن، جنس، تعداد افراد خانواده، مدت تماس با ماده حساسیت زا و سابقه مصرف دخانیات بین گروه حساس به زعفران و گروه غیر حساس دیده نشد. بنابر این تماس و استنشاق گرده گیاه زعفران می تواند باعث ایجاد واکنش های آلرژیک با واسطه IgE شود که عمدتا در چشم، بینی و سیستم تنفسی فوقانی بروز می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1017

دانلود 267 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BETTI G. | SCHMIDT M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  28-30
 • صفحات: 

  211-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6880
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6880

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

HOSSSEINZADEH HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

CROCUS SATIVUS L. COMMONLY KNOWN AS saffron IS A PERENNIAL STEMLESS HERB OF THE IRIDACEAE FAMILY AND WIDELY CULTIVATED IN IRAN. COMPOUNDS CONSIDERED PHARMACOLOGICALLY ACTIVE AND IMPORTANT IN saffron ARE VOLATILE AGENTS (E.G. SAFRANAL), BITTER PRINCIPLES (E.G. PICROCROCIN) AND DYE MATERIALS (E.G. CROCETIN AND ITS GLYCOSIDE, CROCIN).

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

Feizy Javad | Ahmadi Sima | Jahani Moslem | Lakshmipathy R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  78-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

The present investigation reports a quantitative analysis of metals in the saffron samples collected from seven different saffron production areas in the Khorasan Razavi province, Iran. Khorasan Razavi is the leading producer of saffron in Iran, and more than 95% of the global production of this expensive spice is attributed to Iran. Since environmental pollution is increasing, saffron is contaminated with various organic and inorganic contaminants such as heavy metals. Twenty-one saffron samples were collected in the flowering season of 2018 and analyzed for metal content. The concentration of microelements and heavy metals including Zn, Fe, Ca, Mn, Mg, Na, K, Pb, Cd, Cu, and Cr was determined in the samples collected from three farms in each production area with graphite furnace and flame atomic absorption spectroscopy. The results revealed that the collected saffron stigmas contain a wide range of minerals and heavy metals with different concentrations. Potassium is the most abundant element, and Cd had the least concentration in the saffron. It can be concluded that ecological management plans such as reducing chemical fertilizers and improving organic fertilizers can decline the extent of heavy metals in the saffron.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 459 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

AMERIKHAH MARYAM | NAJMODDIN MASSOUMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: SINCE CANCER IS THE MOST COMMON CAUSE OF DEATH IN THE WORLD POPULATION, THE POSSIBILITY THAT READILY AVAILABLE NATURAL SUBSTANCES FROM PLANTS, VEGETABLES, HERBS, AND SPICES MAY BE BENEFICIAL IN THE PREVENTION OF CANCER WARRANTS CLOSER EXAMINATION.saffron IS A SPICE DERIVED FROM THE FLOWER OF THE saffron CROCUS (CROCUS SATIVUS) PLANT NATIVE TO SOUTHWEST ASIA. IT HAS HISTORICALLY BEEN THE WORLD’S MOST EXPENSIVE SPICE PER UNIT WEIGHT. CHEMICAL ANALYSIS HAS SHOWN THE PRESENCE OF MORE THAN 150 COMPONENTS IN saffron STIGMAS. THE MORE POWERFUL COMPONENTS OF saffron ARE CROCIN, CROCETIN AND SAFRANAL. STUDIES IN ANIMAL MODELS AND WITH CULTURED HUMAN MALIGNANT CELL LINES HAVE DEMONSTRATED ANTITUMOR AND CANCER PREVENTIVE ACTIVITIES OF saffron AND ITS MAIN INGREDIENTS, POSSIBLE MECHANISMS FOR THESE ACTIVITIES ARE DISCUSSED...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

AMINZADEH A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20249
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

FT-Raman spectra of saffron (crocus sativus L.) with a partial assignment is reported Based on the Raman data, it is concluded that main pigments in saffron are crocins and crocetin. It is proposed that the quickly attainable FT-Raman spectrum of solid saffron may be used as a means of saffron standardization.

آمار یکساله:  

بازدید 20249

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  20941
 • دانلود: 

  11341
چکیده: 

Background: There is much debate about effects of medicinal plants such as saffron (Crocus sativus) on human health. Women are highly involved in farming and processing of this plant. This study is aimed at evaluating the saffron impacts on miscarriage rate of female farmers working in saffron fields.Methods: This was a prospective case-control study on pregnant female farmers during harvesting season of saffron in December 2005 to evaluate miscarriage rate among them. All pregnant women who were between the first and twentieth week of gestation and were participated in saffron harvesting and processing in previous years were studied. The subjects were divided into two age and gestational age-matched groups of cases and controls. The cases were prohibited from working in saffron fields and in return they were paid same as the average amount of their monthly income. They were trained not have any exposure to saffron and a team supervised them on their adherence during the study period. Nevertheless, they were free for working in other careers. On the other hand, the controls were allowed for working in the fields and processing saffron.Results: Forty-one subjects were included in case group and 38 subjects in control group. Median age of all subjects was 25 years. The groups were not significantly different from each other according to history of miscarriage and 2nd occupation. Four subjects experienced miscarriage that all of them belonged to control group having contact to saffron. None of cases had miscarriage. Using Fisher’s exact test, it was found that miscarriage rate was significantly higher (10.6% vs. 0%, P = 0.03) among female farmers who had saffron exposure.Conclusion: Exposure to saffron may increase the risk of miscarriage. Hence, it is suggested that pregnant women avoid contact with considerable amounts of saffron especially for female farmers working in saffron fields.

آمار یکساله:  

بازدید 20941

دانلود 11341 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

GHORBANI M.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  739
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  321-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4636
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4636

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript