نتایج جستجو

1566

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

157

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  240-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

این آزمایش برای تعیین تاثیر عمل آوری پیت خام نیشکر با بخار آب تحت فشار بالا (دمای 210 تا 220 درجه سانتی گراد، 19 بار فشار به مدت 3 دقیقه با رطوبت 70 درصد) بر فعالیت تخمیری و فراسنجه های تولید گاز و تجزیه آن توسط میکروارگانیسم های خالص شکمبه انجام شد. گروه های مختلف میکروبی شکمبه با استفاده از روش های فیزیکی، شیمیایی و استفاده از آنتی بیوتیک ها جدا شدند. گروه های میکروبی شامل کل میکروارگانیسم ها، قارچ ها، باکتری ها، پروتوزوا، مجموع قارچ و باکتری، باکتری و پروتوزوا، و قارچ و پروتوزوا بودند. فراسنجه های تولید گاز در طی 96 ساعت انکوباسیون توسط این گروه های میکروبی با استفاده از معادله نمایی ارسکوف و مکدونالد تعیین شدند. عمل آوری با بخار به طور معنی داری نرخ تولید گاز و تولید گاز از بخش قابل تخمیر پیت خام را توسط همه گروه های میکروبی افزایش داد. بالاترین تولید گاز از بخش قابل تخمیر (193.25 میلی لیتر) و نرخ تولید گاز (0.09 میلی لیتر در ساعت) توسط مجموع میکروارگانیسم های شکمبه مربوط به تیمار عمل آوری با بخار بود. بیشترین مقدار تولید گاز توسط کل میکروارگانیسم های شکمبه و کمترین مقدار هم توسط پروتوزواهای شکمبه مشاهده شد. بنابراین نتایج آزمایش نشان داد که بخار آب تحت فشار بدون ایجاد اثرات منفی می تواند سبب بهبود هضم و تخمیر پیت خام نیشکر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  285-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2664
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

شناسایی کیفیت و ارزش غذایی گیاهان به دلیل اهمیت آن ها در تغذیه دام کمک موثری در توصیف جیره غذایی دام می نماید. همچنین، تعیین کیفیت علوفه یکی از مهمترین عواملی است که در جهت مدیریت صحیح مراتع لازم است. در این تحقیق کیفیت دو گونه علوفه از خانواده شبه گندمیان، بونی (Aeluropus lagopoides) و لولیوم(Loulium perenne) در مراتع سیستان در سه مرحله فنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نمونه های گیاهی در سه مرحله رویشی، گلدهی و بذردهی جمع آوری و سپس نمونه ها بلافاصله به ازمایشگاه منتقل و پس از آسیاب آن ها، ترکیبات شیمیایی گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم به روش تولید گاز(in vitro) تعیین شد. نتایج بیانگر تغییرات قابل ملاحظه ای در ترکیب شیمیایی گیاهان مورد بررسی در مراحل مختلف فنولوژیکی بود) 05/0(p<. با پیشرفت مرحله رشد، از مقدار پروتئین خام، گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم کاسته و بر میزان الیاف سلولی افزوده شد) 05/0(p<. بیشترین میزان حجم گاز تولیدی در 96 ساعت، گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم مربوط به مرحله رویشی بونی بود) 05/0(p<. کیفیت علوفه ای بونی در مرحله رویشی بهترین ارزش غذایی را در مقایسه با مراحل دیگر بونی و مراحل مختلف فنولوژیکی گونه لولیوم داشت. نتایج نشان داد که پیشرفت مرحله رشد و در نتیجه افزایش سهم اجزاء دیواره سلولی موجب کاهش معنی داری در ارزش غذایی می شود. در نتیجه توصیه می شود این گیاهان در مرحله رویشی برای تعلیف دام استفاده شود که از ارزش غذایی خوبی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: افزودن اسانس های گیاهی سیر و میخک به جیره می تواند اثرات مثبت بر روی گوسفند داشته باشد. هدف: به منظور بررسی اثرات اسانس های روغنی سیر و میخک بر روی میکروارگانیسم های شکمبه وتجزیه پذیری ماده خشک اجزای خوراکی جیره، دوآزمایش طراحی شد. روش کار: آزمایش اول با استفاده از سه راس گوسفند فیستوله شده در قالب طرح چرخشی گردان انجام گرفت. نمونه گیری و تهیه مایع شکمبه از طریق فیستولا در روز پایانی هر دوره آزمایش (روز 28) و در 3 نوبت انجام گرفت. زمان نمونه گیری قبل از خوراک دهی صبح، 4 ساعت پس از خوراک دهی صبح و 8 ساعت پس از خوراک دهی صبح در نظر گرفته شد. آزمایش دوم: به منظور تعیین تاثیر روغن های اسانسی بر تجزیه پذیری ماده خشک و تجزیه پذیری موثر ماده خشک در طرح کاملا تصادفی در قالب بلوک که سه نوع خوراک (کاه، یونجه و جو)، دو نوع اسانس های روغنی (سیر و میخک) و سه تکرار (3 گوسفند فیستول شده ) استفاده شد. انکوباسیون نمونه های خوراکی در زمان های صفر، 2، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت انجام گرفت. نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد اسانس های روغنی میخک تاثیری بر میزان بار میکروبی شکمبه نداشت، اما اسانس روغنی سیر بار میکروبی شکمبه گوسفند را به صورت معنی داری کاهش داد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تعداد باکتری های تولید کننده اسیدلاکتیک در اثر اعمال اسانس های روغنی سیر در جیره به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. اما تیمار میخک تاثیر معنی-داری بر تعداد باکتری های تولید کننده اسیدلاکتیک نداشت. روغن های اسانسی سیر و میخک تاثیر معنی داری بر تعداد باکتری های کلی فرم مایع شکمبه نداشتند (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  237-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16424
 • دانلود: 

  7413
چکیده: 

Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) is one of the ether oxygenates which its use has been increased within the last twenty years. This compound is produced from isobutylene and methanol reaction that is used as octane index enhancer and also increases dissolved oxygen in gasoline and decreases carbon monoxide emission in four phased motors because of better combustion of gasoline. High solubility in water (52 g/L), high vapor pressure (0.54 kg/cm3), low absorption to organic carbon of soil and presence of MTBE in the list of potentially-carcinogens of U.S EPA has made its use of great concern. The culture media used in this study was Mineral Salt Medium (MSM). The study lasted for 236 days and in three different concentrations of MTBE of 200, 5 and 0.8 mg/L. A control sample was also used to compare the results.  This research studied the isolation methods of microbial consortium in the MTBE polluted soils in Tehran and Abadan petroleum refinery besides MTBE degradation. The results showed the capability of bacteria in consuming MTBE as carbon source. Final microbial isolation was performed with several microbial passages as well as keeping consortium in a certain amount of MTBE as the carbon source.

آمار یکساله:  

بازدید 16424

دانلود 7413 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOWALSKI Z.M. | GORKA P. | PISULEWSKI P.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  92-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12450
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12450

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1495
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1495

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ENEMARK J.M.D. | JORGENSEN R.J. | ENEMARK P.S.

نشریه: 

VET ZOOTECH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  16-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11651
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11651

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  94-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11974
 • دانلود: 

  9434
چکیده: 

Background: The objective of this study was to develop a consortium of effective microorganisms to hasten the composting process and to reduce the composting period.Results: An efficient microorganism (EM) consortium was developed using Candida tropicalis (Y6), Phanerochaete chrysosporium (VV18), Streptomyces globisporous (C3), Lactobacillus sp. and enriched photosynthetic bacterial inoculum for rapid composting of paddy straw. Paddy straw was amended with poultry droppings to narrow down its C: N ratio for faster degradation. Composting was carried out in open pits with EM consortium and compared with compost inoculant (CI) consisting of Aspergillus nidulans (ITCC 2011), Tricho derma viride (ITCC 2211), Phanerochaete chrysosporium (NCIM1073) and A. awamori (F-18). Changes in biochemical and physiochemical parameters like C: N ratio, pH, EC and humus were studied over a period of 60 days to test compost maturity and stability along with microbial and extracellular hydrolytic enzyme activities. Paddy straw amended with EM and CI hasten the composting process by bringing C: N ratio down to 15: 1 and achieving a total humus content of 4.82% within 60 days. High activity of hydrolytic enzyme carboxymethyl cellulase (CMCase) (0.43 IU/g) andmicrobial activity in terms of dehydrogenase (158.64 mg TPF/g/day) was observed in this treatment. The activity of xylanase was positively correlated (r=0.987) with alkali-soluble carbon.Conclusion: This study illustrates the importance of microbial bioaugmentation to hasten the composting process of paddy straw to produce quality compost.

آمار یکساله:  

بازدید 11974

دانلود 9434 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LIU Q.Y. | HU J. | WEI Y.L. | ZHU G.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  382-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7476
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7476

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript