نتایج جستجو

4229

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

423

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NEISI KOBRA | SHAFAI BEJESTAN MAHMOOD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14150
 • دانلود: 

  4010
چکیده: 

Formation of hydraulic jump is necessary for dissipation of the excess kinetic energy downstream of spillways and gates. Hydraulic jump stilling basins of sudden expansion are one of the energy dissipater structures which are used where the available tail water depth is less than the required sequent depths. In the present study to further reduce the hydraulic jump sequent depths ratio, a roughened bed type of stilling basins of sudden expansion is experimentally investigated. Four different expansion ratios of 0.33, 0.5, 0.67 and 1 were studied under wide range of flow conditions, Froude numbers between 2 and 10. Results of the present study show that sequent depths ratio is 16-20 percent lower and the jump efficiency can increase 20 percent in comparison to the classical jump.

آمار یکساله:  

بازدید 14150

دانلود 4010 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

WATER ENGINEERING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  99-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

Introduction: In many types of hydraulic structures, a considerable portion of the kinetic energy of the flowing water must be dissipated to prevent erosion of the channel downstream from structure. Various methods of energy dissipation have been used to achieve tranquil flow conditions. One of the most effective means of accomplishing the required energy dissipation is a hydraulic jump. The hydraulic jump can assume several different forms depending on the geometry of the channel boundaries. Methods: A negative step with abrupt drop can change length of jump, sequent depths, hydrodynamic forces and other characteristics of the hydraulic jump. Also using bed Roughness in stilling Basins is an effective method to increase jump efficiency and decrease jump length. In the present study, combination of rough bed and negative step is used to check the effect of this combination on hydrodynamic forces in stilling basins. Findings: The results showed that the most critical area in terms of maximum hydrodynamic forces and cavitation in this type of stilling basins can be find in 10. 44

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 14 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

حوضچه های آرامش با بازشدگی ناگهانی از جمله سازه های مستهلک کننده انرژی است که با ایجاد پرش هیدرولیکی بخش مهمی از انرژی آب را با عمق مزدوج کمتر ولی با طول بیشتری مستهلک می کنند. این سازه ها در شبکه های آبیاری و زهکشی کاربرد فراوانی دارند. از طرفی چون زبری می تواند هم باعث کاهش عمق پایاب مورد نیاز و هم طول پرش گردد و میزان تاثیر این ترکیب تاکنون مورد مطالعه قرارنگرفته است، این تحقیق انجام شد. در این مطالعه با انجام آزمایش هائی در یک فلوم نسبتا بزرگ به عرض 0.8 و طول 12 متر تاثیر زبری های بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی با نسبت بازشدگی 0.33 و در محدوده اعداد فرود بین 2 تا 10 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حوضچه آرامش واگرای ناگهانی زبر، باعث ایجاد پرش نامتقارن قوی تر نسبت به پرش واگرای صاف شده، عمق مزدوج را به طور متوسط به میزان 53 درصد کاهش و راندمان پرش را نسبت به پرش کلاسیک به طور متوسط به میزان 25درصد افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  885-896
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

از حوضچه های واگرا اغلب در پایین دست سازه هایی چون سرریز ها، دریچه ها و تندآب ها برای افزایش استهلاک انرژی در پرش هیدرولیکی استفاده می شود. افزایش طول پرش، کاهش نسبت اعماق مزدوج پرش و نامتقارنی جریان ازجمله ویژگی های پرش در حوضچه های با بازشدگی ناگهانی می باشد. زبری بستر کانال یکی از روش هایی است که می تواند عمق ثانویه و طول پرش را کاهش دهد. از این رو در این مطالعه تأثیر بستر شنی با قطر متوسط 9/1 سانتی متر بر مشخصات پرش گسسته مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمایش ها به ترتیب در نسبت های بازشدگی مقطع 67/0، 5/0 و 33/0 و کانال منشوری، محدوده ی عدد فرود 4 تا 12 انجام شد. نتایج نشان داد که حوضچه های آرامش واگرای ناگهانی با بستر زبر در تمامی نسبت های بازشدگی، عمق مزدوج پرش را در مقایسه با واگرای با بستر صاف به صورت متوسط 12 تا 16 درصد کاهش می دهد. همچنین متوسط کاهش طول پرش برای تمامی نسبت های بازشدگی در حوضچه واگرای با بستر زبر، به صورت میانگین 20 درصد بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  37-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

حوضچه های آرامش از نوع پرش آبی با افتادگی کف ناگهانی به منظور کاهش طول پرش و اطمینان از وقوع پرش در ابتدای حوضچه در پایین دست دریچه ها کاربرد دارند. ممکن است در این نوع حوضچه چهارنوع پرش تشکیل شود که مهمترین آن نوع B می باشد. از طرفی، ثابت شده است که زبری بستر نیز می تواند به کاهش بیشتر طول پرش و عمق پایاب کمک کند. از این رو، در تحقیق حاضر پرش نوع B بر روی بستر زبر با افتادگی ناگهانی با کاربرد شبیه سه بعدی FLOW-3D شبیه سازی و با داده های حاصل از شبیه آزمایشگاهی مقایسه شد. خصوصیات پرش، از جمله عمق مزدوج، توزیع سرعت، و تنش برشی بستر از دو شبیه عددی و فیزیکی استخراج و مقایسه شدند. برای شبیه سازی عددی پرش نوع B از روش حجم سیال در تحلیل جریان آزاد و شبیه RNG k-e استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که شبیه آشفتگی RNG k-e در مقایسه با شبیه k-e در شبیه سازی پرش آبی با افتادگی ناگهانی با بستر زبر نسبت به سایر شبیه های آشفتگی از دقت بیشتری برخوردار است. در مقایسه با پرش کلاسیک و بستر صاف، نتایج نشان دادند که در پرش با افتادگی ناگهانی و بستر زبر عمق مزدوج کاهش می یابد، که می تواند ناشی از افزایش تنش برشی به دلیل وجود زبری و افتادگی ناگهانی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 199 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1236-1246
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

پله معکوس، تغییر ناگهانی تراز کف کانال است که به منظور کاهش طول پرش هیدرولیکی، همچنین اطمینان از اینکه پرش هیدرولیکی تحت شرایط مختلف جریان از حوضچه آرامش خارج نمی شود، در شبکه های آبیاری و زهکشی استفاده می گردد.مهم ترین خصوصیت در مورد پرشهائی که بر پله معکوس تشکیل می گردد، موقعیت شروع پرش از محل پله است. از آنجا که زبری کف حوضچه تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان طول حوضچه دارد، استفاده همزمان از پله معکوس به همراه زبری در کف کانال می تواند بر مشخصات پرش تاثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش ارائه نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی در زمینه پرش هیدرولیکی با بستر زبر به منظور بررسی اثر زبری بر پارامترهای پرش هیدرولیکی در پله معکوس می باشد.نتایج این مطالعه نشان داد وجود زبری در بستر باعث کاهش طول پرش به مقدار 36 درصد نسبت به پرش کلاسیک و 53 درصد نسبت به پرش در پله معکوس با بستر صاف گردیده است.مشاهدات و داده ها نشان می دهند که نسبت اعماق مزدوج تقریبا برابر همین نسبت در پرش کلاسیک بوده و اینکه نقطه شروع پرش در همه آزمایش ها ثابت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 38 استناد 1 مرجع 9
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1095-1105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

درگذر جریان از رژیم فوق بحرانی به زیر بحرانی که معمولا با تشکیل پرش هیدرولیکی همراه است میزان قابل ملاحظه ای از انرژی آب مستهلک می گردد. یکی از راه هایی که می تواند باعث افزایش افت انرژی در پرش هیدرولیکی شود، ایجاد زبری در کف حوضچه آرامش می باشد. از طرفی در پایین دست رمپ ها و شوت های سنگی پرش هیدرولیکی روی بستر زبر با افت زیاد انرژی می تواند رخ دهد. این سازه ها با توجه به اثرات زیست محیطی کم امروزه مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه ازاین رو در این تحقیق اثرات زبری بر مشخصات پرش مورد بررسی قرار گرفت و روابطی برای تخمین برخی پارامترها استخراج گردید. در این پژوهش خصوصیات پرش هیدرولیکی بر روی بسترهای زبر درشت دانه با زبری های یکنواخت در فلوم مستطیلی افقی به عرض 30 سانتیمتر، طول 11 متر، ارتفاع 80 سانتیمتر، نرخ جریان از 3.5 تا l/s 29 و اعداد فرود بین 2.46 تا 17.7 انجام گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که عمق مزدوج پرش بر روی سطوح زبر نسبت به سطوح صاف کاهش یافته و طول پرش نیز نسبت به بستر صاف بین 2.58 تا47  درصد کاهش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Beiranvand F. | SALMASI F. | FARSADIZADEH D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

In this study the effect of chute bed roughness height on energy dissipation has been investigated. First effective parameters were identified and then a general dimensionless relationship was developed. A series of tests were conducted by a physical model using the bed slopes of 25 and 35 degrees and four different uniform roughness heights (3. 38, 7, 12. 7 and 38. 1 mm) having uniform particle sizes on the bed. Total of 80 tests were conducted with flow discharges range between 4 and 40 L s-1 and Froude number between 4. 5 and 9. A relationship was developed for prediction of energy slope on this type roughened bed chutes and the results obtained were compared with the results of previous works. Energy dissipation per unit length of the roughened chute was 7 to 38% greater than that of the smooth chute (without roughness).

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر اندازه زبری بستر تندآب بر میزان استهلاک انرژی جنبشی آب، بررسی گردید. بدین منظور در ابتدا پس از شناسائی پارامترهای موثر، رابطه عمومی بدون بعد توسعه داده شد. آزمایش ها بر روی مدل های فیزیکی در 3 شیب مختلف (15، 22.5 و 30 درجه) با قرار دادن 3 نوع زبری با اندازه های متفاوت (1.1، 1.43 و 2.1 سانتی متر) و دانه بندی تقریبا یکنواخت بر روی بستر آن ها انجام یافت. میزان استهلاک انرژی سازه در این نوع تندآب با انجام 48 آزمایش مختلف با دبی های بین 15 تا 45 لیتر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد که با وجود زبری بستر تندآب، میزان استهلاک انرژی از 12 تا 48 درصد نسبت به مدل با بستر صاف افزایش یافت. نتایج حاوی این مطلب است که به طور کلی شیب 22.5 درجه حداکثر و شیب 30 درجه حداقل میزان افت را در محدوده آزمایشات این تحقیق نشان دادند. همچنین رابطه ای کلی جهت پیش بینی میزان افت انرژی در این نوع تندآب ارائه و با نتایج سایر محققین مقایسه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Azad m.s. | Layek A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14890
 • دانلود: 

  14680
چکیده: 

A very common technique to improve the thermo hydraulic performance of solar air heater is providing artificial roughness on absorber plate. Diagonally chamfered cuboids has been used to generate roughness and applied on the absorber surface. A numerical study is performed to study the enhancement of the thermo hydraulic performance of the heater for thoroughness parameters of relative roughness pitch (transverse and longitudinal) of 6 to 14, cross section of cuboids from 8 mm to 14 mm and relative roughness height of 0. 44 to 0. 088. The Reynolds number is kept in the range of 5000 to 22500 with a constant heat flux of 1000 W/m2 on the absorber plate. The numerical computation is conducted by using the ANSYS FLUENT CFD software. The standard k-ε turbulence model with enhanced wall treatment has been used to handle the flow turbulence. The Nusselt number and the average friction factor are determined for different values of relative roughness pitch (transverse and longitudinal), cross section of cuboids and relative roughness height. The values of Nusselt number and friction factor of roughened solar air heater is compared with smooth duct at similar flow condition to find out the enhanced performance.

آمار یکساله:  

بازدید 14890

دانلود 14680 استناد 0 مرجع 0
litScript