نتایج جستجو

81001

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8101

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  4391-4402
تعامل: 
 • استنادات: 

  412
 • بازدید: 

  18620
 • دانلود: 

  20122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18620

دانلود 20122 استناد 412 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PLOS ONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  412
 • بازدید: 

  4908
 • دانلود: 

  20122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4908

دانلود 20122 استناد 412 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  552
 • بازدید: 

  1401
 • دانلود: 

  554
چکیده: 

زمینه و هدف: کسب مهارت های اجتماعی از دوران کودکی برای تعامل سازنده با دیگران و سازش یافتگی اجتماعی مطلوب ضروری است. یکی از راهکارهای موثر برای آموزش این مهارت ها، روش ایفای نقش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش ایفای نقش در حرمت خود و سازش یافتگی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی انجام شد.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهرستان خلخال در سال تحصیلی 1396-1395 بود. در مرحله غربالگری و بر اساس کسب نمره لازم در دو پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت (1967) و پرسشنامه سازش یافتگی سین ها و سینگ (1993)، از میان کل دانش آموزان (178 نفر) تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (در هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند.یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری داد ه ها نشان داد که آموزش ایفای نقش در حرمت خود و سازش یافتگی کل دانش آموزان به طور معناداری موثر است (p<0.001). نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری داده ها نیز نشان داد که آموزش از طریق ایفای نقش بر هر یک از مولفه های حرمت خود (عمومی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی) و سه گروه از مولفه های سازش یافتگی (عاطفی، اجتماعی و تحصیلی) تاثیر معنی داری دارد (p<0.001).نتیجه گیری: روش آموزش ایفای نقش با فراهم کردن محیطی لذت بخش برای یادگیری، در افزایش حرمت خود و سازش یافتگی دانش آموزان تاثیر دارد و برای آنها امکان استفاده از مهارت های آموخته شده در محیط های عینی زندگی را فراهم می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1401

دانلود 554 استناد 552 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

قربانی محمد | جعفری فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  949
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

تولید گندم همانند دیگر محصولات کشاورزی، با مجموعه ای از ریسکها مواجه است که یکی از آنها ریسک نهاده هاست. به عبارت دیگر بسیاری از نهاده های تولید در بدو ورود به عرصه کشاورزی و یا پس از مدتی، در واریانس تولید تاثیر می گذارند و ایجاد ریسک می کنند. از طرف دیگر این اعتقاد وجود دارد که برخی از نهاده ها منجر به کاهش ریسک تولید می شوند. در این راستا مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر نهاده ها در ریسک تولید با استفاده از اطلاعات به دست آمده از 163 نفر از گندمکاران استان خراسان رضوی در سال زراعی 1382-1383 از طریق الگوی پیشنهادی جاست و پوپ (Just and Pope, 1978) انجام شد. نتایج نشان داد که نهاده های کود ازته و آب سبب کاهش ریسک تولید می شوند و بنابراین می توانند نقش بیمه را داشته باشند. در پایان با توجه به یافته های مطالعه، الگویی برای بررسی این چنین تاثیرگذاری پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 949

دانلود 207 استناد 1 مرجع 6
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  134-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  9227
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9227

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  781
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بین کما ل گرایی، اضطراب نگارش و عملکرد نهایی نگارش در زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بود. به این منظور 402 نفر از دانشجویان سال دوم مقطع کارشناسی گرایش های مختلف رشته زبان انگلیسی پرسشنامه های مربوط به کمال گرایی و اضطراب نگارش را پر کردند. نمرات پایان ترم درس مقاله نویسی شرکت کنندگان نیز از مدرسان مربوط جمع آوری شد. داده ها در مرحله اول با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین سه بعد کمال گرایی فقط کمال گرایی جامعه مدار است که می تواند پیش بینی کننده خوبی برای اضطراب نگارش باشد. اضطراب نگارش، کمال گرایی خودمدار و کمال گرایی جامعه مدار نیز به ترتیب پیش بینی کننده های معناداری برای عملکرد نگارش بودند؛ در مرحله دوم از تحلیل داده ها، ما بر اساس یافته های بخش اول مدلی فرضی از ارتباط بین متغیرها عرضه کردیم. در این مدل، کمال گرایی خودمدار و جامعه مدار به دو متغیر اضطراب و عملکرد در نگارش زبان انگلیسی مرتبط بودند و اضطراب نگارش نیز با عملکرد نگارش ارتباط داشت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که به رغم وجود روابط معنادار بین هر جفت از متغیرها، مدل عرضه شده ما به صورت یکجا از برازش قابل قبولی برخوردار نیست. در انتها، توجیهاتی برای یافته های این پژوهش و کاربرد آنها در برنامه ریزی آموزش زبان خارجی عرضه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 781

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پیاپی 77)
 • صفحات: 

  45-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1660
 • دانلود: 

  454
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1660

دانلود 454 استناد 1 مرجع 9
نویسندگان: 

FREEMAN J.L. | PERSANS M.W. | NIEMAN K.

نشریه: 

PLANT CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2176-2191
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  9374
 • دانلود: 

  12993
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9374

دانلود 12993 استناد 365 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  545-548
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 295 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  5696-5709
تعامل: 
 • استنادات: 

  61
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  5709
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 5709 استناد 61 مرجع 0
litScript