نتایج جستجو

84412

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8442

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (مسلسل 71)
 • صفحات: 

  138-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1376
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

زمینه و هدف: روشهای مختلفی برای آموزش بهداشت کودکان وجود دارد یکی از روشهایی که کمتر به آن پرداخته شده است تئاتر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر این روش آموزشی بر بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر یزد بوده است.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی به روش قبل و بعد و زمان اجرای آن نیمه دوم سال 83 بود. این بررسی روی دویست دانش آموز دختر مقطع ابتدایی انجام گردید. در هر منطقه شهر، یک دبستان و در هر دبستان به صورت خوشه ای از هر یک از مقاطع یک کلاس بیست نفری انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که قبل و بعد از اجرای تئاتر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان به وسیله آن سنجیده شد. از آزمونهای آماری Chi-Square, Wilcoxon و بسته نرم افزاری SPSS برای مقایسه نتایج قبل و بعد از آموزش استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که به طور کلی تئاتر در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان موثر بوده است. تاثیر تئاتر به ترتیب بر آگاهی دانش آموزان بیشتر از نگرش و بر نگرش آنها بیشتر از عملکرد بود. (P<0.0001) در مورد رابطه سواد مادر با میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان آزمون آماری نشان داد که تنها ارتباط سواد مادر با عملکرد معنادار بوده است. (021/0=P)، همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین مقطع تحصیلی دانش آموز با میزان آگاهی (020/0=P)، نگـرش (P=0.0001) و عملکـرد (022/0=P) وجود دارد، به طوری  که در مقاطع بالاتـر این مقادیـر افزایش می یابد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای سناریوی استفاده شده در این بررسی متناسب با مسایل فرهنگی هر منطقه در مدارس سطح شهرستان می تواند در جهت ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانش  آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1376

دانلود 298 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GREEN D. | SEHER R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  509-531
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8230
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8230

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5471-5479
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4207
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4207

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  982
 • بازدید: 

  1870
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

مقدمه: الگومداری، جوهره فرآیند تدریس و یک نوع روش تدریس موثر در آموزش پزشکی به ویژه در پرستاری است. الگومداری و منتورینگ در «یاددهی» و «یادگیری» نقش کلیدی دارد. لذا بکارگیری شیوه های جدید آموزش جهت دستیابی به حداکثر دانش و کارآیی در رشته های علوم پزشکی امری ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف مروری بر الگومداری و منتورینگ (مربی گری) در پرستاری و به وی‍ژه کاربرد آن در آموزش پرستاری انجام شده است.روش ها: اطلاعات این مطالعه مروری با استفاده از مرور و خلاصه سازی مقالات و کتب مرتبط و از طریق جستجوی هدفمند کتابخانه ای و منابع الکترونیکی در پایگاه های PubMed، ScienceDirect، Magiran Google Scholar، IranMedex، SID با کلیدواژه های الگومداری، الگومحوری، منتور، منتورینگ و آموزش پرستاری به فارسی و انگلیسی، جداگانه و ترکیبی انجام شد. مقالات از سال 1990 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفتند. که در ابتدا تعداد مقالات حدود 80 بود که بعد از بررسی مقالات حدود 50 مقاله مرتبط با پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در این مطالعه مروری، زوایا، ویژگی ها، تفاوت و ابعاد مختلف دو برنامه آموزشی منتورینگ و الگومداری بیان گردید و اهمیت آن از جنبه های آموزش، بالین، دانش با تاکید بر حرفه پرستاری از دید مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات مختلف الگومداری را از راه های موفقیت در یادگیری مشکل مدار معرفی می کنند. الگومداری علاوه بر تاثیر در آموزش نظری، در بالین هم به کار گرفته می شود. الگومدار در آموزش از ارتقای حرفه ای دانشجویان حمایت کرده و یک استراتژی مورد قبول برای انتقال نگرش ها و رفتارهای حرفه ای از مربی پرستاری به دانشجویان است. در مقابل منتورینگ یک فرایند فعال تر و در موقعیت های آموزش بالینی، بسیاری از اعضای هیات علمی مسوولیتی فعال، به عنوان منتور را بر عهده دارند.نتیجه گیری: در پرستاری منتورینگ فرایندی است که شکاف بین آموزش و دنیای واقعی کار را پر می کند. الگومداری نیز یک استراتژی یادگیری سنجیده و قابل تامل است. هر دوی این برنامه ها نقش با ارزشی را در پرستاری ایفا می کنند و باعث ایجاد رضایت شغلی می گردند. لذا آگاهی از این رویکردهای آموزشی و عواملی که بر آن اثر می گذارد، برای طراحان آموزشی و مدرسان اهمیت زیادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1870

دانلود 429 استناد 982 مرجع 0
نویسندگان: 

JOYNER B. | YOUNG L.

نشریه: 

MEDICAL TEACHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5100
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5100

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BRENNAN F.M. | MCINNES I.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  118
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3537-3545
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5989
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5989

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GRAHAM S. | GISI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7660
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7660

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1185
 • دانلود: 

  660
چکیده: 

مقدمه: نورون های جدید به صورت دائم در مناطق خاصی از مغز بزرگسالان تولید می شوند و به صورت عملکردی به شبکه های نورونی متصل می شوند. سلول های بنیادی عصبی در محیط های اختصاصی در مغز کنام سلول های بنیادی نامیده می شوند. نشان داده شده است که نوروترانسمیترها اجزای حیاتی سیگنال های کنام را فراهم می کنند و از چند جنبه مختلف نورون زایی را تحریک می کنند. ثابت شده است که تغییر در سیگنال های نوروترانسمیتر ممکن است بر روی نورون زایی بزرگسالان تاثیر بگذارد. برای مشخص کردن اینکه چگونه مسیرهای پیام دهی نوروترانسمیترها، نورون زایی را کنترل می کنند، کارهای بیشتری لازم است.نتیجه گیری: در این مقاله مروری ما در مورد اینکه چگونه پیام دهی نوروترانسمیتر تکامل نورون های جدید کاربردی را تنظیم می کند، بحث می کنیم. ما همچنین نقش بالقوه نوروترانسمیترها برای سلول درمانی را بررسی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1185

دانلود 660 استناد 0 مرجع 12
نویسندگان: 

KIRKWOOD J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9517
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9517

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MONTGOMERY D.E. | VAUGHAN D.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4714
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4714

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript