نتایج جستجو

3382

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

339

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  281-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1897
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

کوتولگی گال سیاه برنج نوعی بیماری است که در برخی از شالیزارهای فیروزآباد و ممسنی در فارس مشاهده شده است. علائم عمده بیماری عبارت است از کوتولگی شدید همراه با تشکیل گال های کشیده روی رگبرگ ها در پشت برگ که ابتدا سبزرنگ هستند و بعد به رنگ سیاه درمی آیند. عامل بیماری در شرایط گلخانه  توسط زنجرک های Laodelphax striatellus  Unkanodes tanasijevici از بوته های برنج آلوده به گیاهچه های برنج و چند گونه گیاه دیگر انتقال یافت. با بررسی تک زنجرک های مختلف شالیزارهای آلوده ممسنی و فیروزآباد، گونه L.striatellus در عین حال بعنوان ناقل طبیعی عامل بیماری تعیین گردید. الکترون میکروسکوپی عصاره برگ جو آلوده و مقطع گیری از برگ های برنج و ذرت و نیز زنجرک آلوده، وجود پیکره های جورترا به قطر حدود 60 نانو متر شبیه رئوویروس ها را در نمونه های نشان داد.در مقایسه دامنه میزبانی ویروس همراه با کوتولگی گال سیاه برنج (RBGDAV) با ویروس کوتولگی زبر ذرت (Maize rough dward virus, MRDV)، هر دو ویروس توانستند در برنج، گندم، جو، ذرت، چاودار، ارزن و دژگال آلودگی و در بیشتر موارد علائم مشابه ایجاد نمایند. ولی MRDV بر خلاف RBGDAV در جو تولید گال در سطح زیرین برگ نکرد. همچنین در تلفیق سرولوژی و الکترون میکروسکوپی به روش دکوراسیون، جو واگرفته به RBGDAV با آنتی سرم MRDV از ایتالیا فاقد واکنش مشخص بود در حالیکه عصاره برگ جو آلوده به MRDV با آنتی سرم مزبور واکنش مثبت نشان داد. به نظر میرسد RBGDAV یک Fijvirus بوده و از لحاظ بیولوژی ویروسی نزدیک MRDV باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1897

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  283-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

NSLTP (nonspecific lipid transfer protein) ها پروتئینهای گیاهی هستند که بر اساس وزن مولکولی به دو گروه nsLTP1 و nsLTP2 تقسیم بندی می شوند. این پروتئینها بسیار مقاوم هستند و علاوه بر پتانسیل حمل داروها می توانند آنها را در برابر اکسیداسیون یا تجزیه شدن محافظت کنند. nsLTP2 برنج پروتئینی است که به دلیل توانایی ذاتی عبور از غشا و اتصال به ترکیبات استروئیدی (از جمله برخی ترکیبات داروئی) پتانسیل استفاده در سیستمهای تحویل دارو را دارد. در این تحقیق با هدف افزایش خاصیت فلورسانس در ژن(Oriza sativa) Iranian rice nsltp2 ، جهشهای هدایت یافته مکانی ایجاد گردید. برای ایجاد جهش از تکنیک (splicing by overlap extension-polymerase chain reaction) SOE-PCR در تبدیل اسیدآمینه تیروزین 45 به تریپتوفان (Y45W) ژن nsLTP2 استفاده شد. مطالعات انجام شده بر روی سایر ګونه های این پروتئین حاکی از افزایش خاصیت فلورسانس در اثر ایجاد این نوع جهش است. در مرحله بعد با تکثیر قطعات جهش یافته و تایید جهش ایجاد شده توسط توالی یابی، محصول جهش یافته در وکتور pET32-a کلون و پس از بیان در سویه بیانی BL21 (DE3) pLYSs، پروتئین تغییر یافته حاوی His-tag، تخلیص و وجود این پروتئین با استفاده از وسترن بلات تایید گردید. امید می رود از این پروتئین بتوان به عنوان یک انتقال دهنده داروئی به خصوص داروهای درمان سرطان استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 464 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  165-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

هدف از این مطالعه ارزیابی مدل های ORYZA2000و Ceres-rice برای تعیین اختلاف بین عملکرد بالقوه قابل حصول و عملکرد واقعی کشاورزان و بررسی دلایل آن در مدیریت های آبیاری و تراکم های مختلف کشت برنج می باشد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه کوشال-لاهیجان واقع در شمال ایران در سال های 1393 و 1394 انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل غرقابI1=، اشباعI2=، آبیاری با دور 8 روز تا گلدهیI3=، آبیاری با دور 8 روز بعد از گلدهیI4=، آبیاری با دور 8 روز در کل دوره رشدI5= و تراکم شامل 15×15D1=، 20×20D2= و 25×25D3= سانتیمتر بودند. ارزیابی عملکرد و بیوماس شبیه سازی و اندازه گیری شده با استفاده از ضریب همبستگی سازگاری و میانگین مربعات خطای مطلق و نرمال شده (RMSE) بود. مدل ORYZA2000 عملکرد دانه را در مقایسه با مدل Ceres-rice با دقت بیشتری برآورد کرد (533RMSE = و 14RMSEn =٪ ). مقادیر برآورده شده و پیش بینی شده تیمار I3D2 در مراحل واسنجی و ارزیابی همبستگی خوبی داشت. به طور متوسط اجزای یهره-وری آب مبتنی بر آبیاری، تبخیر و تعرق و مجموع تبخیر و تعرق و نفوذ عمقی (WPI، WPI + R، WPET، WPT و WPETQ)، به ترتیب 09/1، 90/0، 00/1، 59/1، 79/0، کیلوگرم بر متر مکعب محاسبه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHARACHORLOO M. | ZULFIQAR A. | BAYAT M.H. | BAHRAMI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  309
 • بازدید: 

  28080
 • دانلود: 

  7411
چکیده: 

Since rice is a staple food most consumed world-wide, there have been increasing health concerns regarding exposure to arsenic through rice consumption. Several studies have reported the accumulation of arsenic in rice grains cultivated in regions with elevated levels of arsenic in groundwater or contaminated soil. Therefore the principal aim of this study was determining the amount of arsenic in Iranian rice cultivated in the same farms in two consecutive years and arsenic tracking through agricultural water and soil. Therefore different provinces (Mazandaran, Gilan, Fars, Ghazvin, Lorestan and Khozestan) with high harvested area and various weather conditions were selected. Since the arsenic levels in water and soil that were used for rice cultivation are effective on adsorbed arsenic by the rice, therefore to specify the origin of the contamination, sampling from soil, water and unpolished rice of each selected farms were carried. Total arsenic content was determined from the digests by hydride generation atomic absorption spectrophotometer. The results indicated that accumulation and the increase in arsenic content of agricultural soil causes an increase in the arsenic content of white rice. The results have also shown that arsenic contents in all the investigated white rice samples are less than the maximum limit specified by the national standard (0.15 mg/kg), and no significant difference was observed in the arsenic content in two consecutive years of rice cultivation. Therefore the control of arsenic content in water used for irrigation, limited the usage of chemical fertilizers and pesticides that might affect the concentration of arsenic in the soil and maintain the aerobic conditions during either the vegetative or the reproductive stages of the rice growth that might reduce the concentration of arsenic in the soil and consequently in the rice.

آمار یکساله:  

بازدید 28080

دانلود 7411 استناد 309 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

DOBERMANN A. | FAIRHURST T.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  SPECIAL SUPPLEMENT
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6503
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6503

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

صدیقی محدثه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (122)
 • صفحات: 

  105-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مهمترین مسایل در اقتصاد یافتن روابط بین متغیرهاست. این مهم می تواند از روش های مختلفی مورد تحلیل قرار گیرد. بررسی بازار برنج در ایران نشان می دهد که قیمت انواع برنج طی دوره های گذشته نوسانات زیادی داشته به عبارت دیگر طی زمان، قیمت برنج های داخلی و خارجی تغییرات چشمگیری (افزایش یا کاهش) داشته است. لذا یافتن اینکه نوسانات قیمت از کدام متغیر شروع شده و چگونه سایر متغیرهای مرتبط را تحت تاثیر قرار داده می تواند به عنوان معیاری در سیاستگذاری توسط برنامه ریزان مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر نیز از داده های ماهانه قیمت انواع برنج داخلی و خارجی (از فروردین 1375 لغایت آخر اسفند ماه 1377) طی 36 ماه جهت تحلیل موضوع استفاده شده است. به منظور تحلیل روابط بین متغیرهای فوق الذکر از آزمون علیت (Causality test) استفاده گردیده، نتایج حاصله حاکی است که عموما تغییر قیمت برنج، از برنج های وارداتی تایلندی شروع شده و با یک وقفه 1 الی 2 ماهه به برنج های وارداتی غیر تایلندی سرایت نموده و نهایتا سبب تغییر در قیمت برنج های داخلی می شود. بنابراین با توجه به داده های ماهانه مورد بررسی زنجیره علیت بین قیمت های انواع برنج به ترتیب از برنج های تایلندی به برنج غیر تایلندی و سپس برنج داخلی می باشد که شرح مفصل آن در متن اصلی مقاله آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

HOSSEINI M.S. | FALLAHZADEH H. | HOSSEINI S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  200-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1435
 • دانلود: 

  2128
چکیده: 

Background: Genetically Modified (GM) foods are produced using genetic engineering. This survey attempted to identify the presence of GM rice varieties among some imported rice samples in Iran. Methods: From May to July 2016, a total of 50 samples of the imported rice to Iran were obtained, including 20 bulk rice samples from Bandar Abbas custom, Southern Iran and 30 retail rice samples from some commercial brands sold in the local markets of Yazd, Iran. Polymerase Chain Reaction was used to assess the GM varieties. Results: None of the studied rice samples had the target genes related to GM products. Conclusion: This study indicated no evidence for presence of GM rice among some bulk and retail imported rice samples in Iran. Since marketing of GM rice is not legally permitted in Iran, more comprehensive studies must be designed with higher sample size in various provinces of country to achieve more detailed data about situation of GM rice in the Iranian markets.

آمار یکساله:  

بازدید 1435

دانلود 2128 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOBASERI MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

FUEL IS MOST IMPORTANT DISPOSABILITY INPUT IN AGRICULTURAL SECTION THAT'S HAVE A LARGE SHARE OF SUBSIDES PAID TO FARMERS FROM LAST YEARS. SO THE MAIN PURPOSE OF THIS STUDY IS CONSIDERING THE EFFECT OF FUEL SUBSIDY DELETION ON rice ROUNDED Price. TO THIS AIM, TOTAL AMOUNT OF DOMESTIC SUPPORT OF rice PRODUCTION WAS COMPUTED; ALSO FUEL SHARE FROM TOTAL SUPPORT WAS DETERMINED. SO, rice BOUNDED TRANSLOG COST FUNCTION ESTIMATED WITH USING DATA OBTAINED FROM CHOSEN rice PLANTER FROM FARS PROVINCE (KAMFIROUS AREA) IN YEAR 2012. THEN, DEMAND OF PRODUCTION FACTORS WAS ESTIMATED AND FINALLY, EFFECT OF FUEL SUBSIDES DELETION ON rice ROUNDED Price WAS COMPUTED IN KAMFIROUZ AREA WITH CALCULATION ELASTICITY OF INPUTS SUCH AS MACHINERY AND WATER. THE RESULT SHOWED THAT, FUEL INPUT IS MOST SHARE FROM TOTAL SUPPORT ALLOCATED TO IT. IN THIS REGARD, 83 PERCENT OF TOTAL PAID SUBSIDY TO INPUTS IS ASSOCIATED TO DATA FROM FUEL SUBSIDY IN 1996. THE RESULTS OF COST FUNCTION ESTIMATION SHOWED THAT WITH DELETION OF 50 PERCENT OF FUEL SUBSIDY, 56 PERCENT AMOUNT OF FUEL CONSUMPTION WILL DECREASE. BECAUSE OF THIS DECREASING THE AMOUNT OF PRODUCTION AND AREA HARVESTED WILL DECREASE TO 22 AND 13 PERCENT RESPECTIVELY. ALSO PRODUCTIONS COSTS IN PER HECTARE HAS 15 PERCENT GROWTH AND WITH COMPLETE FUEL SUBSIDE DELETION, 92 PERCENT SCALE OF FUEL CONSUMPTION VIA rice PLANTER WILL HAVE DECREASE THAT ITS EFFECT PRODUCTION DECREASE TO 44 PERCENT AMOUNT. AREA HARVESTED WITH COMPARING THE ABSENT WITH SUBSIDY DECREASE 27 PERCENT. ALSO PRODUCTION COSTS IN PER HECTARES HAVE 37 PERCENT GROWTH THAT FINALLY LEADS TO DECREASING PRODUCERS BENEFITS. OTHER RESULTS SHOW THAT INCREASING IN MACHINERY, CHEMICAL FERTILIZER AND WATER USING LEAD TO INCREASING IN ENERGY AND POISON CONSUMPTION AND INCREASING IN LABOR USE LEAD TO DECREASING IN ENERGY CONSUMPTION IN rice PRODUCTION. SO, FUEL Price ADJUSTMENTS MUST BE MADE WITH CAUTION.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
litScript