نتایج جستجو

3611

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

362

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

طلاقت محمدرضا | اوجی جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4 (پیاپی 78)
 • صفحات: 

  549-554
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

تولید نسبتا بالای سالانه برنج درکشور، سبب جمع آوری مقدارزیادی سبوس برنج میگردد. این واقعیت سبب شد تا تحقیقاتی برروی سبوس انواع مختلف برنج جهت تهیه روغن که یک ماده با ارزش و موردنیاز کشور ایران است انجام شود. دراین تحقیق استخراج روغن ازچند واریته مختلف سبوس برنج که از شمال وجنوب ایران جمع آوری شده بود مورد بررسی قرارگرفت. همچنین بین نمونه های جمع آوری شده ازنقطه نظر مقدار کل روغن و کیفیت آن از لحاظ خوراکی و یا صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس قدرت حلالیت و قابلیت دسترسی به حلال، نرمال هگزان به عنوان حلال مناسب انتخاب شد و جهت جداسازی روغن ازحلال، ازدستگاه تبخیر دوار در خلاء استفاده گردید. آنالیز انجام شده بر روی روغن نشان داد که درصد اسید اولئیک بیشتر از دیگر اسیدهای چرب می باشد. اندازه گیری  pH، عدد یدی و عدد صابونی بر روی روغن های استخراج شده انجام گرفت وپس از رنگ زدایی بوسیله کربن فعال و یا خاک رنگبر، محصول خالص شد. بر اساس نتایج و یافته های ما ،میزان روغن بدست آمده از نمونه های شمال بیشتر از نمونه های تهیه شده از قسمتهای جنوب ایران بود. مقدار کل روغن بدست آمده از نمونه ها بین 2/1 تا 3/5 درصد بود. بنابراین سبوس برنج میتواند به عنوان یک منبع دیگر تهیه روغن خوراکی مورد توجه قرار گیرد که ممکن است درساخت محصولات خوراکی و افزودنیهای خوراکی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 111 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

FATIMA T. | NADEEM R. | MASOOD A. | SAEED R. | ASHRAF M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1255-1264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18406
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

In this work, the effectiveness of native and chemically modified rice bran to remove heavy metal Pb (II) ions from aqueous solution was examined. Chemical modifications with some simple and low-cost chemicals resulted in enhancement of the adsorption capacities and had faster kinetics than native rice bran. Experiments were conducted in shake flasks to monitor the upshot of parameters over a range of pH, initial Pb (II) concentrations and contact times using a batch model study. The sorption capacities q (mg g-1) increased in the following order: NaOH (147.78), Ca (OH) 2 (139.08), Al (OH) 3 (127.24), esterification (124.28), NaHCO3 (118.08), methylation (118.88), Na2CO3 (117.12) and native (80.24). The utmost uptake capacity q (mg g-1) was shown by NaOH-pretreated rice bran. The results showed that, using NaOH-modified rice bran, the chief removal of Pb (II) was 74.54% at pH 5, primary Pb (II) concentration 100 mg L-1 and contact time 240 min. Equilibrium isotherms for the Pb (II) adsorption were analyzed by Langmuir and Freundlich isotherm models. The Langmuir isotherm model, showing Pb (II) sorption as accessible through the high value of the correlation coefficient (R 2=0.993), showed a q max value of 416.61 mg g-1. The kinetic model illustrated adsorption rates well, depicted by a second order, which gives an indication concerning the rate-limiting step. Thermodynamic evaluation of the metal ion ∆G o was carried out and led to the observation that the adsorption reaction is spontaneous and endothermic in nature. NaOH chemically modified rice bran was a superb biosorbent for exclusion of Pb (II) and proved to be excellent for industrial applications.

آمار یکساله:  

بازدید 18406

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  869
 • دانلود: 

  165
کلیدواژه: 
چکیده: 

محتوی استرول سه واریته پرمصرف برنج ایرانی (خزر، هاشمی و علی کاظمی) اندازه گیری گردید. سبوس ها بعد از هیدرولیز اسیدی و قلیایی، صابونی شدند. مواد غیرقابل صابونی استخراج گردیدند، به روش SPE خالص سازی شدند، سیلیله شدند و قسمت استرولی آنها توسط  دستگاه GC-MS اندازه گیری شد. محتوی استرولی سه واریته به ترتیب نزولی عبارت بودند از: بتا سیوسترول 1330.69)، 1279.95، 1313.17 به ترتیب در مورد واریته های خزر، علی کاظمی، و هاشمی) بر حسب میلی گرم در کیلوگرم سبوس، کمپسترول 747.52)، 696.05، 756.80 به ترتیب در مورد واریته های خزر، علی کاظمی، و هاشمی) بر حسب میلی گرم در کیلوگرم سبوس، -5-Δ آوناسترول 112.8)، 115.36، 114.24 به ترتیب در مورد واریته های خزر، علی کاظمی، و هاشمی) بر حسب میلی گرم در کیلوگرم سبوس، -7-Δ آوناسترول 38.912)، 33.08، 38.24 به ترتیب در مورد واریته های خزر، علی کاظمی، و هاشمی) بر حسب میلی گرم در کیلوگرم سبوس، کلسترول 8.05)، 7.07، 7.56 به ترتیب در مورد واریته های خزر، علی کاظمی، و هاشمی) بر حسب میلی گرم در کیلوگرم سبوس، براسیکاسترول 4.20، 3.99، 4.23 به ترتیب در مورد واریته های خزر، علی کاظمی، و هاشمی) بر حسب میلی گرم در کیلوگرم سبوس، و استرول تام 2722.016، 2706.176، 2717.68 به ترتیب در مورد واریته های خزر، علی کاظمی، و هاشمی) بر حسب میلی گرم در کیلوگرم سبوس. نتایج نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه آماری بین مقادیر استرول تام در سه واریته وجود نداشت و در بین اجزا استرولی به جز کمپسترول و -7-Δ آوناسترول تفاوت قابل ملاحظه آماری وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 869

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TIWARI S. | JADHAV S.K. | TIWARI K.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21577
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The potential environmental benefits that can be obtained from replacing petroleum fuels with biofuels derived from renewable biomass sources are the main driving forces for promoting the production and use of biofuels. Due to depletion of fossil fuels, ethanol, which can be obtained via the bioconversion of renewable feedstock, is widely regarded as an efficient alternative for gasoline as transportation fuel. Biomass energy can play an important role in reducing greenhouse gas emissions. rice bran is a by-product of milling process of rice, and due to its carbohydrate contents, it may serve as good source for bioethanol production. The present study deals with bioethanol production from rice bran and screening of bioethanol-producing bacteria from rice bran. In the screening process, three fermentative bacteria were obtained; they were studied on the basis of morphology, biochemical characteristics and maximum bioethanol production. The maximum bioethanol-producing bacteria was identified by sequencing method. The bacteria thus identified as Bacillus cereus strain McR-3 is a novel bacteria reported in bioethanol production from rice bran substrate. Different parameters like temperature and pH also affects the production of bioethanol. It was observed that optimum temperature and pH for maximum bioethanol production was 37oC and 5, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 21577

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طلاقت محمدرضا | اوجی جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4 (پیاپی 82)
 • صفحات: 

  367-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

تولید نسبتا بالای سالانه برنج درکشور، سبب جمع آوری مقدار زیادی سبوس برنج میگردد. این واقعیت سبب شد تا تحقیقاتی بر روی موارد استفاده سبوس برنج در ایران انجام شود. در این تحقیق تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی در مقیاس پنج مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا روغن خام سبوس برنج با استفاده از یک دستگاه اتوماتیک عصاره گیر استخراج گردید و از نرمال هگزان به عنوان حلال مناسب استفاده شود و سپس با استفاده از یک دستگاه تبخیر در خلاء دوار از روغن خام حلال زدایی گردید. آنالیز انجام شده بر روی روغن نشان داد که درصد اسید اولئیک بیشتر از دیگر اسیدهای چرب می باشد. و میزان آن 5/63 درصد است . مواد مومی روغن خام سبوس برنج بوسیله عمل سرما سازی در دمای 18 سانتیگراد و سپس با استفاده از دستگاه سانتریفوژ جدا شد. لجن مومی تهیه شده شامل 68 درصد اسیدهای چرب آزاد و 32 درصد موم بود در حالی که فاز روغن شامل 64 درصد اسید چرب و 35 درصد گلیسیرید بود. روغن بدون موم به عنوان یک عامل ضد کف برای محیط آبی مورد ارزیابی قرار گرفت و با اسید اولئیک مقایسه شد . براساس یافته ها و نتایج ما، توانایی و قدرت ضد کف کنندگی روغن بدون موم سبوس برنج برابر و یا بیشتر از اسید اولئیک است.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 73 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MAMIDIPALLY P.K. | LIU S.X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  122-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9903
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9903

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1830
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

در این تحقیق، نمونه های سبوس حاصل از 4 رقم برنج (ندا، طارم، فجر و شیرودی) از نظر ترکیب شیمیایی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. بر اساس نتایج حاصل، کم ترین مقدار رطوبت، چربی و خاکستر مربوط به نمونه فجر و کم ترین مقدار پروتئین متعلق به نمونه ندا بود. بیش ترین مقدار رطوبت و پروتئین به ترتیب در نمونه های طارم و شیرودی و بیش ترین مقدار چربی و خاکستر در نمونه ندا مشاهده شد در حالی که بیش ترین مقدار کربوهیدرات و فیبر مربوط به نمونه فجر بود و کم ترین مقادیر کربوهیدرات و فیبر در نمونه های طارم و شیرودی مشاهده شد (p<0.05). دانسیته توده ای نمونه های سبوس از 0.42 گرم بر میلی لیتر برای نمونه ندا تا 0.48 گرم بر میلی لیتر متغیر بود که به لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.05). نمونه فجر، بیش ترین اندیس جذب آب را با مقدار 3.70 (گرم برگرم) و نمونه شیرودی، کم ترین میزان جذب آب را با مقدار 3.48 (گرم بر گرم) نشان داد. نمونه ندا اختلاف معنی داری با سایر نمونه ها در اندیس حلالیت آب داشت. اندیس های رنگی L* و DE در نمونه های سبوس برنج، اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند (p<0.05). نتایج این تحقیق، نشان داد که سبوس برنج پتانسیل مناسبی برای استفاده در فرآورده های غذایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1830

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CURRENTLY IN THE INDUSTRY FOR PROCESSING AND REPROCESSING OF RADIONUCLIDES, DIFFERENT ACIDS WITH HIGH CONCENTRATION ARE REPEATEDLY APPLIED FOR DIGESTION OF RADIONUCLIDE-BEARING PRECIPITATION OBTAINED FROM LEACHING PROCESS. RADIONUCLIDES SEPARATION IS A CHALLENGING TASK BECAUSE OF HIGH ACIDIC MEDIA ASSOCIATED WITH IT (RAJU, AND SUBRAMANIAN, 2007). GIVEN THE INDUSTRIAL IMPORTANCE OF THORIUM SEPARATION FROM HIGHLY ACIDIC MEDIA, THE PRESENT WORK WAS UNDERTAKEN TO DECIPHER THE POSSIBLE MECHANISM AND CHEMICAL NATURE OF THORIUM ACCUMULATION FROM ACIDIC SOLUTIONS BY THE rice bran AND WHEAT bran BIOMASS. THE MECHANISM OF RADIONUCLIDE–BIOMASS INTERACTION WAS ELUCIDATED BY EMPLOYING SEVERAL ANALYTICAL TECHNIQUES SUCH AS ATTENUATED TOTAL REFLECTANCE FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (ATR-FTIR), SCANNING ELECTRON MICROSCOPE ANALYSIS (SEM) AND ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY (EDS). THE PRESENCE OF TH4+IONS ON THE BIOMASS SURFACE WAS OBVIOUSLY REVEALED IN SEM IMAGES AND EDS ELEMENTAL ANALYSIS. MOREOVER, THE LINKAGE OF C=O, O-H AND N-H FUNCTIONAL GROUPS ON THE BIOMASS SURFACE WITH TH4+IONS BECAME CLEAR WITH ATR-FTIR SPECTROSCOPY. FROM ALL THE RESULTS OBTAINED, IT CAN BE DEDUCED THAT THE ELECTROSTATIC COMPLEXATION MECHANISM IS PREDOMINANT BETWEEN RB FUNCTIONAL GROUPS AND TH4+IONS. IT SEEMS THAT BIOMOLECULES SUCH AS AMINO ACIDS, B-VITAMINS, PHOSPHOLIPIDS AND ORYZANOLS CONTAINING HARD FUNCTIONAL GROUPS PLAY A SIGNIFICANT ROLE IN BIOSORPTION OF TH4+ IONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  17-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3235
 • دانلود: 

  540
چکیده: 

زمینه و هدف: اصلاح الگوی غذایی از جمله استفاده از سبوس غلات در رژیم غذایی از روش های موثر در کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی می باشد. این تحقیق به منظور مقایسه اثرات مصرف سبوس برنج و سبوس گندم بر چربی های خون زنان هیپرکلسترولمیک صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی نوزده زن سالم با محدوده سنی 65-35 سال که غلظت کلسترول تام سرم آنها در حالت ناشتا mg/dl 300- 240 بود صورت گرفت. تجزیه  و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های t-test و paired t test انجام پذیرفت.یافته ها: در این مطالعه دو گروه از نظر میانگین سن، وزن، BMI و عوامل مداخله گر رژیمی تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند. مصرف سبوس گندم در مدت چهار هفته توانست غلظت کلسترول تام و LDL-C سرم را به ترتیب به میزان 11% و 21% کاهش دهد. (P<0.01). در حالی که سبوس برنج هیچ اثری بر این فراسنج ها نداشت. هم چنین، در طول مطالعه تغییر معنی داری در غلظت تری گلیسرید، HDL-C، نسبت LDL-C/HDL-C و نسبت کلسترول تام به HDL-C سرم در دو گروه مورد مطالعه مشاهده نگردید.نتیجه گیری: این مطالعه به طور کلی نشان داد که مصرف سبوس گندم در مقایسه با سبوس برنج اثرات سودمندی بر روی غلظت کلسترول تام و LDL-C سرم در زنان هیپر کلسترولمیک دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3235

دانلود 540 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JIAMYANGYUEN S. | SRIJESDARUK V. | HARPER W.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8405
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8405

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript