نتایج جستجو

58400

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5840

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

STEWART E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  23-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11785
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Uterine leiomyomas (fibroids) are now known to be highly variable in their clinical behavior and biologic basis. However, the approach to leiomyomas and their effect on fertility, miscarriage and pregnancy complications has been based on location alone.Materials and Methods: This talk with bring together published information on the effect of leiomyomas on reproductive performance and newer literature on growth, regression and genetics of uterine fibroids. In addition, we will discuss the effects of treatments for fibroids on reproductive performance.Results: Location within the uterus remains the most predictive clinical factor in determining the impact of uterine fibroids on fertility. Submucosal fibroids have the greatest fertility impairment. Moreover, removal of submucosal fibroids is associated with an improvement in fertility potential. In contrast, intramural fibroids also have a measurable inhibitory effect on fertility potential, but show no attenuation of that impairment with conventional surgical removal. However, it is not clear whether it is biologic differences in the two or the adverse effects of surgical myomectomy which makes a difference.Conclusion: Further work is necessary to understand genotype/phenotype relationships in uterine fibroids. Less invasive treatment options may also benefit women with leiomyomas who desire pregnancy.

آمار یکساله:  

بازدید 11785

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAABEL S.M. | HEGAB A.O. | MONTASSER A.E.

نشریه: 

ANIMAL REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  460-464
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3664
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3664

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KRIDLI R.T. | HUSEIN M.Q. | MUHDI H.A.

نشریه: 

ANIMAL REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  347-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4921
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4921

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1150
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تعداد روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین ایران به عنوان شاخص اصلی عملکرد تولید مثلی دام و تاثیر آن بر مدت ماندگاری دام در گله بود. در این مطالعه از داده های شش گله استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل های کمترین مربعات انجام گرفت. به منظور بررسی تاثیر روزهای باز در شکم اول بر ماندگاری دام، از آزمون بقاء و روش کاپلان – مییر استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که در خلال سالیان اخیر تعداد روزهای باز و زایمان های غیر طبیعی افزایش یافته است (P<0.01). افزایش عملکرد تولیدی دام، تعداد روزهای باز گله را افزایش داد (P<0.01). زایمان های غیر طبیعی نیز سبب افزایش تعداد روزهای باز شدند (P<0.01). شکم تاثیر معنی داری بر روزهای باز داشت و گاوهای شش شکم و بالاتر، بیشترین تعداد روزهای باز را داشتند (P<0.01). نرزایی، روزهای باز را افزایش داد (P<0.05). تعداد روزهای باز در نتیجه استفاده از اسپرم ایرانی کمترین بود (P<0.01). فصل زایش، تعداد روزهای باز را تحت تاثیر قرار داد و میانگین تعداد روزهای باز در زایش های زمستانه بیش از زایش های تابستانه بود (P<0.01). افزایش روزهای باز در شکم اول تاثیر منفی بر ماندگاری دام در گله داشت و گاوهایی که این شاخص در آنها بیش از 160 روز بود، زودتر از گله حذف شدند (P<0.05). به طور کلی، نتایج آزمایش حاضر نشان می دهد تعداد روزهای باز به عنوان شاخص اصلی تاثیر گذار بر عملکرد تولید مثلی دام، تحت تاثیر عوامل وراثتی و محیطی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1150

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARP J.M. | VANDERFORD D.A.

نشریه: 

COMPARATIVE MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  447-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3732
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3732

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  104-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VON BORELL E. | DOBSON H. | PRUNIER A.

نشریه: 

HORMONES AND BEHAVIOR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  130-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4675
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4675

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  352-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی پس از زایش در گاوهای شیری بود. 20 راس گاو هلشتاین بر اساس شکم زایش، به دو گروه مساوی یک و چندبار زایش تقسیم شدند. وزن و نمره وضعیت بدن (بر اساس امتیازدهی 5-1) از دو هفته قبل از زایش تا زمان تایید آبستنی به صورت هفته در میان تعیین شدند. رکورد روزانه شیر نیز ثبت شد. فراسنجه های تولیدمثلی مانند زمان بازگشت رحم، زمان شروع علائم فحلی، زمان اولین تلقیح و تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی ثبت شدند. غلظت های استروژن و پروژسترون سرم خون نیز اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که میانگین (± خطای استاندارد) وزن بدن و تولید شیر در گاوهای چندبار زایش به طور معنی داری بیشتر بود. میانگین (± خطای استاندارد) غلظت سرمی استروژن خون در گاوهای یک بار زایش کمتر بود (61.86±17.91 در برابر 71.39±17.02 پیکوگرم در میلی لیتر). تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و وقوع فحلی تحت تاثیر دفعات زایش نبودند. میانگین (± خطای استاندارد) پارامترهایی همچون فاصله زایش تا بازگشت رحم (40.0±5.41 در برابر 24.0±5.41 روز)، فاصله زایش تا اولین تلقیح (119.62±14.17 در برابر 67.5±14.17 روز) و شروع علائم فحلی (28.5±4.5 در برابر 19.67±8.5 روز) در گاوهای یک باز زایش به طور معنی داری بیشتر از گاوهای چند بار زایش بود. به طور کلی، این مطالعه نشان داد که تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی دوره پس از زایش از طریق تاثیر بر غلظت استروژن سرم خون، زمان بازگشت رحم و زمان شروع فحلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PETERS S.O. | IKEOBI C.N.O. | OZELE M.O.

نشریه: 

TROP. ANIM. PROD. INVEST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4183
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4183

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4196
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

مصرف خوراک مازاد بر نیاز مرغ های مادر گوشتی، باعث شروع تغییرات متابولیک و هورمونی و نهایتا تضعیف عملکرد تولیدمثلی می گردد. در این آزمایش، پاسخ مرغ های مادرگوشتی به دو نوع نحوه خوراکدهی (تحت تغذیه آزاد و خوراکدهی محدود) و دو حالت تزریق یا عدم تزریق روزانه دز زیاد پروژسترون، در مقابل گروه کنترل ارزیابی شد. 64 قطعه مرغ مادر گوشتی کاب 500 از سن 27 الی 38 هفتگی در دو گروه متفاوت تغذیه آزاد یا خوراکدهی محدود توزیع شدند. از هر گروه، 14 پرنده برای تزریق پروژسترون انتخاب گردید. در یک دوره 3 هفته ای، روزانه به میزان 2.5 میلی گرم پروژسترون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، زیر پوست پشت ناحیه ابتدای گردن آن ها تزریق شد. هر تیمار 7 تکرار داشت. تعداد تخم مرغ های قابل جوجه کشی و تخم مرغ های غیرطبیعی، روزانه ثبت گردید. قبل از شروع دوره تزریق، 10 روز و 20 روز بعد از آغاز تزریقات، خونگیری انجام شد. غلظت گلوکز، کلسترول، تری آسیل گلیسرول، پروژسترون، استرادیول، تستوسترون، T3 و T4 در پلاسما ها اندازه گیری شد. تزریق پروژسترون در پرندگان تحت تغذیه آزاد و مرغ های با خوراکدهی محدود، منجر به تحلیل تخمدان گردید و تخمدان های این پرندگان فاقد سلسله مراتب فولیکولی بودند (p>0.5). تزریق پروژسترون، وقوع پدیده توقف تخم مرغ در رحم را افزایش داد (p>0.05). بر اساس نتایج، علیرغم این که در اوایل دوره تزریق، دز زیاد پروژسترون، در مرغ های مادر گوشتی تحت تغذیه آزاد و خوراکدهی محدود، موجب تخمک گذاری مکرر گردید (p>0.05) ولی این نرخ بالای تخمک گذاری منجر به افزایش میزان تولید تخم مرغ های قابل جوجه کشی نشد. مرغ های مادر گوشتی در هر دو نحوه خوراکدهی، به تزریق دز زیاد پروژسترون، پاسخ مشابهی دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 4196

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
litScript