نتایج جستجو

24342

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2435

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  176-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48429
 • دانلود: 

  21528
چکیده: 

Objectives: The first step in designing a plan is need recognition. Given the fact that rural women are among the most deprived groups in terms of healthcare services, this study aimed to determine the most common reproductive health needs of rural women of reproductive age, which can provide the foundation for designing proper programs with regard to budget constraints. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on rural women of reproductive age referred to rural healthcare centers of Neyshabur, Iran, during 2016-2017. In total, 405 subjects were selected through randomized sampling. The data collection tool was standardized questionnaire evaluating sexual and reproductive health needs. This instrument consists of seven sections, including background information, safe motherhood, family planning, sexual behaviors, sexually transmitted infections, HIV/AIDS, and physical and sexual violence. The answer to each question was categorized into 2 groups of favorable (Score 1 was given to it) and unfavorable (Score 2 was given to it), so low scores were indicative of favorable condition, whereas high scores reflected unfavorable status. Data analysis was performed using descriptive tests in SPSS version 17. 0. Results: In this study, about half of the women were within the age range of 31-40 years, and 44. 2% of them were illiterate or had low literacy levels. In addition, 84% of the subjects were housewives. Safe pregnancy domain had the most proper status (14. 12± 10. 55), whereas HIV/AIDS domain was the least favorable condition (47. 65± 21. 63). Conclusions: We recommend designing focused programs to improve the health of rural women in the domains of HIV/AIDS and sexually transmitted diseases (STDs), which are the most prioritized areas of reproductive health.

آمار یکساله:  

بازدید 48429

دانلود 21528 استناد 0 مرجع 1623
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  86-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1114
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

زمینه و هدف: در رابطه با استرس پس آسیبی در محیط کار پژوهش های فراوانی انجام شده است، اما کمتر پژوهشی به نقش استرس مزمن شغلی بر علایم بیماری جسمی و سلامت روانشناختی پرداخته است. این مطالعه به بررسی اثرات ترکیبی استرس مزمن کاریی و پریشانی روانی بر گزارش دهی علایم بیماری جسمی در میان کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان می پردازد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 189 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1389 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و به پرسش نامه های خصوصیات دموگرافی، استرس مزمن کاریی کوهن،کامارک و مرملستین، پریشانی روانی و علایم بیماری جسمی از بارلینگ، لوگین و کلوی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای استرس مزمن کاریی، پریشانی روانی و گزارش دهی علایم بیماری جسمی همبستگی درونی معنی داری وجود دارد ( .(p<0.01هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد بعد از کنترل متغیرهای دموگرافیک، اثر تعاملی استرس مزمن کاریی و پریشانی روانی بر گزارش دهی علایم بیماری جسمی معنی دار می باشد.(p<0.05) نتیجه گیری: استرس مزمن کاریی به طور مثبتی در ارتباط با گزارش دهی علایم بیماری جسمی هم در تجربه و هم در عدم تجربه پریشانی روانی می باشد، اما این تاثیر زمانی قوی تر بود که کارکنان همراه با استرس مزمن کاریی، پریشانی روانی را نیز تجربه کرده باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1114

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CAMERON E.Z. | LINKLATER W.L. | STAFFORD K.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  243-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4210
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4210

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DYER S. | CHAMBERS G.M. | DE MOUZON J.

نشریه: 

HUMAN REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1588-1609
تعامل: 
 • استنادات: 

  784
 • بازدید: 

  17740
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17740

دانلود 16627 استناد 784 مرجع 0
نویسندگان: 

DACEY M.J.

نشریه: 

CRITICAL CARE CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  24384
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24384

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

ZIMMERMANN M.B. | JOOSTE P.L. | PANDAV C.S.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  372
 • شماره: 

  9645
 • صفحات: 

  1251-1262
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  7475
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7475

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

STANGHELLINI V. | CHAN F.K.L. | HASLER W.L.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  150
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1380-1392
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  6851
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6851

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

DELIGEOROGLOU E. | CREATSAS G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  160-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  8349
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8349

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Lancet Psychiatry

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  339-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  3107
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3107

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

KRONENBERGER W.G.

نشریه: 

NEUROLOGIC CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  34814
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34814

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
litScript