نتایج جستجو

3853

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

386

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

خشک بوم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

براثر فعالیت های انسانی و پدیده های طبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر می شود. ازاین رو برای مدیریت بهینه مناطق طبیعی آگاهی از روند و میزان تغییرات پوششی /کاربری اراضی از ضروریات محسوب می شود و برآورد این تغییرات از اهمیت بسزایی برخوردار است. بازبینی این تغییرات از طریق تصاویر ماهواره ای و پیش بینی و ارزیابی پتانسیل آن ها از طریق مدل سازی می تواند به برنامه ریزان محیط زیست و مدیران منابع طبیعی برای تصمیمات آگاهانه تر کمک کند. در پژوهش حاضر آشکارسازی و ارزیابی کمی روند تغییرات پوشش گیاهی در مناطق تحت طرح های بیابان زدایی شامل شهداد و بم در استان کرمان وگرمسار در استان سمنان در طول یک دوره زمانی 30 ساله طی سه بازه زمانی 1987، 2002 و 2017 میلادی انجام گرفت. بدین منظور نقشه های شاخص پوشش گیاهی NDVI و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده-های +ETM و TM و OLI ماهواره لندست به ترتیب در سه دوره زمانی مربوطه در کلاس های اراضی با پوشش گیاهی، فاقد پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی به ترتیب با ضریب کاپای 83/0 تا 86/0 برای سال 1987 و ضریب کاپای 91/0 تا 92/0 برای سال 2002 و ضریب کاپای 94/0 تا 95/0 و همچنین دقت کل بین 88 تا 97 به دست آمد. پس از تهیه ی نقشه های کاربری اراضی در سال های مختلف، پایش تغییرات کاربری با روش Change Detection بررسی گردید. نتایج نشان داد با بررسی روند تغییرات صورت گرفته در طی دوره های موردمطالعه، اراضی دارای پوشش گیاهی در این سه منطقه روند افزایشی داشته و در مقابل اراضی بدون پوشش به مرور به اراضی با پوشش گیاهی تبدیل گشته اند. همچنین اراضی کشاورزی در این مناطق در طی این سه دوره روند افزایشی داشته اند. درنهایت صرفه اقتصادی طرح های اجراشده در مناطق موردمطالعه محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OZESMI S.L. | BAUER M.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  381-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10802
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10802

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

ALE SHEYKH A.A. | GHORBANALI A. | NOURI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (13)
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  1500
 • بازدید: 

  59181
 • دانلود: 

  162295
چکیده: 

Coast is a unique environment in which atmosphere, hydrosphere and lithosphere contact each other. Coastline is one of the most important linear features on the earth’s surface, which display a dynamic nature. Coastal zone, and its environmental management requires the information about coastlines and their changes. This paper examines the current methods of coastline change detection using satellite images. Based on the advantages and drawbacks of the methods, a new procedure has been developed. The proposed procedure is based on a combination of histogram thresholding and band ratio techniques. The study area of the project is Urmia Lake; the 20th. largest, and the second hyper saline lake in the world. In order to assess the accuracy of the results, they have been compared with ground truth observations. The accuracy of the extracted coastline has been estimated as 1.3 pixels (pixel size=30 m). Based on this investigation, the area of the lake has been decreased approximately 1040 square kilometers from August 1998 to August 2001. This result has been verified through TOPEX/Posidon satellite information that indicates a height variation of three meters.

آمار یکساله:  

بازدید 59181

دانلود 162295 استناد 1500 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

افزایش جمعیت و پیشرفت فناوری در دو دهه اخیر سبب گردیده است تا بشر جهت رفع نیازهای بی انتهای خود اقدام به تخریب طبیعت و تغییر نوع پوشش طبیعی آن نماید. فناوری دور سنجی از جمله ابزارهای نوینی است که دستیابی و استخراج اطلاعات پایه را برای مدیریت منابع زمین میسر می سازد. در این تحقیق به منظور تعیین تغییرات پوشش گیاهی در مناطق مرکزی استان گیلان از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) استفاده گردید. به منظور تعیین میزان تغییرات پوشش گیاهی بر اساس فاصله از روستاها اقدام به تهیه و استخراج لایه NDVI در چهار دوره زمانی با استفاده از داده های سنجنده های ETM+ 2000 ،TM 1989 ،MSS 1975 و IRS 2007 و تهیه لایه حریم در فواصل مختلف از روستاهای موجود در منطقه گردید. سپس میزان تراکم NDVI در فواصل تعیین شده محاسبه شد. بر طبق نتایج حاصل شده، تراکم پوشش گیاهی در دوره های زمانی مختلف با گستره ای نزدیک به یکدیگر با افزایش فاصله از روستاها، پیوسته افزایش یافته و در فاصله 7000 تا 8000 متری به حداکثر خود رسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 67 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

RICHARDS J.A.

نشریه: 

SPRINGER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12168
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12168

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROUDGARMI P. | MONAVARI M. | FEGHHI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  381-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3301
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3301

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PAUL G.T. | NEVADA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  12341
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12341

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
نویسندگان: 

LALIBERTE A.S. | WINTERS C. | RANGO A.

نشریه: 

GEOCARTO INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8685
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8685

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALAN BLACKBURN G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  855-867
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6894
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6894

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BHATTA B. | SARASWATI S. | BANDYOPADHYAY D.

نشریه: 

APPLIED GEOGRAPHY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  731-740
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6710
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6710

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript