نتایج جستجو

18307

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1831

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

بدین منظور 9 اصله درخت نرمال ممرز در 3 کلاسه ارتفاعی 400، 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب و از هر درخت گرده بینه هایی در ناحیه قطر برابر سینه تهیه گردید. سپس 324 نمونه کاملا˝ سالم تهیه شده از چوب بالغ در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی 35، 65 و 95 درصد و دمای 3 20 درجه سانتی گراد قرار داده شد. ابتدا خواص فیزیکی نمونه ها اندازه گیری و سپس بعد از 3 هفته متعادل سازی، آزمون خمش با هدف تعیین حداکثر بار شکست بر روی 81 نمونه در این سه شرایط رطوبت نسبی انجام گرفت. 10، 20 و 30 درصد حداکثر بار شکست حاصل شده از آزمون خمش تعیین و سپس آزمون خزش خمشی چهار نقطه ای به منظور اندازه گیری پارامترهای خزش بر روی 243 نمونه در بازه زمانی 14 ساعت بارگذاری (رفت) و 10 ساعت برداشت بار (بازگشت) در شرایط رطوبت نسبی یاد شده انجام و بر اساس آنها میزان خزش – بازگشت، مدول خزش و خزش نسبی نمونه ها مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که، تأثیر سطوح مختلف رطوبت نسبی و بار بر پارامترهای خزش معنی دار است، بطوریکه بالاترین و پایین ترین نمودار خزش نسبی به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی 95 و 35 درصد و بالاترین و پایین ترین منحنی مدول خزش به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی 35 و 95 درصد تشکیل گردید. در اثر مستقل بار، بالاترین و پایین ترین منحنی خزش نسبی به ترتیب در دو سطح بارگذاری 30 و 10 درصد حداکثر بار شکست و بالاترین و پایین ترین منحنی مدول خزش به ترتیب در 10 و 30 درصد حداکثر بار شکست مشاهده گردید. نتایج افزایش خواص خمشی موجب کاهش پارامترهای خزش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  387-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف ارتفاع از سطح دریا، بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز انجام گرفت. بدین منظور 9 درخت در 3 کلاسه ارتفاعی 400، 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب گردید. 54 نمونه  کاملا سالم به ابعاد 41×2.5×2.5 سانتی متر از چوب بالغ گرده بینه های بریده شده در ارتفاع برابر سینه، تهیه و در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی 65 درصد و دمای 3±20 درجه سانتی گراد قرار داده شد. بعد از 3 هفته متعادل سازی، خزش نسبی و مدول خزش نمونه ها در 20 درصد حداکثر بار شکست با استفاده از آزمون خزش خمشی چهار نقطه ای در همان شرایط اتاق کلیماتیزه اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر پارامترهای خزش معنی دار است بطوریکه بالاترین و پائین ترین خزش نسبی به ترتیب در دو ارتفاع 800 و 400 متر و بالاترین و پائین ترین مدول خزش به ترتیب در دو کلاسه ارتفاعی 400 و 800 متری از سطح دریا مشاهده شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع از سطح دریا تاثیر معنی داری بر مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته دارد، همچنین افزایش آنها موجب کاهش پارامترهای خزش گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مواد در دماهای بالاتر از %40 دمای مطلق ذوب خود، از خود رفتار خزشی قابل توجهی نشان می دهند. سرب، قلع و آلیاژهای آنها، از جمله موادی هستند که در دمای محیط خزش قابل توجهی بروز می دهند. از مهمترین موارد استفاده آلیاژهای قلع - سرب، لحیمکاری اتصالات در صنایع الکترونیک و از مهمترین کاربردهای سرب خالص می توان به دیواره های ایزوله و باتری های تر اشاره نمود. دمای اتاق برای سرب نزدیک به %50 و برای آلیاژ قلع -%70 سرب %30، در حدود %63 دمای مطلق ذوب آنهاست و آسیب خزش در طراحی سازه های شامل آنها بسیار اهمیت می یابد. در این مقاله آزمایش هایی جهت بدست آوردن داده های خزش و خزش-گسیختگی این دو ماده انجام شده است. نمودارهای حاصل از آزمایش در قالب روابط کاربردی، جهت استفاده در شبیه سازی کامپیوتری و پیشبینی عمر اتصالات ارایه گردیده است. نمودارهای خزش گسیختگی به فرم رابطه زمان سختی در مرحله اولیه خزش (رابطه کرنش-زمان) و خزش گسیختگی آنها در قالب پارامترهای لارسن - میلر و مونکام - گرانت ارایه شده است. همچنین رابطه نرخ کرنش پایای خزش هر دو ماده به صورت تابع تنش نیز ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 237 استناد 0 مرجع 13
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAVANROUDI F. | NIKBIN K.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16517
 • دانلود: 

  8653
چکیده: 

There is an increasing need to assess the service life of components containing defect which operate at high temperature. This paper describes the current fracture mechanics concepts that are employed to predict cracking of engineering materials at high temperatures under static and cyclic loading. The relationship between these concepts and those of high temperature life assessment methods is also discussed.A model for predicting creep crack growth initiation and growth in terms of C* and the creep uniaxial ductility is presented and it is shown that this model gives good agreement with the experimental results. The effects of cyclic loading on crack growth behavior are considered and fractography evidence is shown to back a simple cumulative damage concept when dealing with creep/fatigue interaction. Finally a discussion is presented which highlights the important aspect of life assessment methodology for high temperature plant.

آمار یکساله:  

بازدید 16517

دانلود 8653 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JELWAN J. | CHOWDHRY M. | PEARCE G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19003
 • دانلود: 

  14692
چکیده: 

One of the yet unresolved engineering problems is forecasting the creep lives of weldment in a pragmatic way with sufficient accuracy. There are number of obstacles to circumvent including: complex material behavior, lack of accurate knowledge about the creep material behavior specially about the heat affected zones (HAZ), accurate and multi-axial creep damage models, etc.In general, creep life forecasting may be categorized into two groups, viz., those that are based on microscopic modeling and others that are based on macroscopic (phemenological) concepts. Many different micro-structural processes may cause creep damage. The micro-structural processes highlight the fact that the creep damages can be due to cavity nucleation and growth. Dislocation creep is another mechanism with micro-structural features such as sub-grain formation and growth, new phase formation, such as the Z phase, coarsening leading to the dissolution of the MX phase. This leads to the removal of pinning precipitates, which allow local heterogeneous subgrain growth, weakening due to this growth and also to the dissolution of the MX. These features normally lead to the earlier formation of tertiary creep and reduced life. Considering welded joints , the development of models for practical yet sufficiently accurate creep life forecasting based on micro-structural modeling becomes even more complicated due to variation of material in the base, weld and heat-affected-zone (HAZ) and variation of the micro-structure within HAZ and their interactions. So far, and until this date, none of the micro-structural models can forecast the creep life of industrial components with sufficient accuracy in an economic manner. There are several macroscopic (phemenological) models for creep life forecasting, including: time-fraction rule, strain-fraction rule, the reference stress and skeletal stress method, continuum damage model, etc. Each of which has their own limitations. This paper gauges to a multi-axial yet pragmatic and simple model for creep life forecasting weldment operating at high temperature and subjected to an elastic-plastic-creep deformation.

آمار یکساله:  

بازدید 19003

دانلود 14692 استناد 0 مرجع 3552
نویسندگان: 

JAFARZADEH T. | ERFAN M. | WATTS D.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19823
 • دانلود: 

  10249
چکیده: 

Statement of Problem: Biomechanics of the human dentition is inherently complex. Purpose: The aim of this study is to investigate, in vitro, the creep and the recovery of dentin under static uniaxial compressive stress conditions. Materials and Methods: Specimens of cylindrical morphology were prepared from recently extracted non-carious lower molar teeth, such that the average tubule orientation was axial. Slides of mid- coronal dentin (parallel surfaces, height 1.8 mm) were sectioned with a slow speed diamond saw and then cut into cylindrical discs. Specimens were stored at 4°C for 24h to restabilize water content. creep data were then measured by LVDT axially in water for periods of 2h load + 2h recovery on 4 separate groups (n=6): at two stresses (10 & 18 MPa) and at two temperatures: 37 & 60°C. Maximum creep strain, permanent set, strain recovery and initial compressive modulus were reported. Results: Compliance values were also calculated and slight non-linearity found at 60°C. Two-way ANOVA was performed on results. Dentin exhibited a linear viscoelastic response under "clinical" compressive stress levels, with a maximum strain ~ 1% and high recoverability: permanent set<0.3%. Conclusion: This established a performance standard for viscoelastic stability of restorative biomaterials, replacing human dentin.

آمار یکساله:  

بازدید 19823

دانلود 10249 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Jelwan J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  969-978
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10252
 • دانلود: 

  18238
چکیده: 

Characteristics of creep deformation for 2. 25Cr-1Mo were studied using the Monkman– Grant relation. A series of creep tests were conducted on 2. 25Cr-1Mo at low-stress levels and at different temperatures ranging from 655 0 0 C to 685 C. The analysis of creep data indicates that 2. 25Cr-1Mo is practically supported by Monkman-Grant relationship. Yet, this paper highlights the foremost difficulties associated with the parametric fitting techniques. The damage tolerance factor has been estimated to demonstrate its reliance on the loading conditions and to categorize the material strain concentration. It has been shown that at 55MPa and T=685 0 C, the tertiary creep stage is not well characterized. Also, this paper identifies a need to provide a serious consideration for an appropriate creep strength factor that would be applied to pressure vessels and to improve the criteria related to design against creep and the prevention of failure.

آمار یکساله:  

بازدید 10252

دانلود 18238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

زمینه: بررسی میزان بیان ژنهای دخیل در رشد و توسعه سرطان روده بزرگ میتواند عاملی برای تشخیص روند بدخیمی این تومور باشد. ژن (Connective Tissue Growth Factor(CTGF کد کننده پروتیینی وابسته به ماتریکس خارج سلولی (Extra Cellular Matrix(ECM و عضو خانواده پروتیینی CCN می باشد که نقش اساسی در فیبروز، التهاب و بازسازی بافت همبند در انواع بیماری ها از جمله سرطان دارد و برای تکثیر سلولی، چسبندگی و گسترش سلول در طول پاتوژنز مهم است. هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان ژن CTGF در سطح mRNA در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ می باشد. روش کار: جامعه مورد بررسی تعداد 122 بلوک پارافینه بافت بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال به همراه نمونه ی نرمال مرتبط بیماران از بیمارستان طالقانی و شهدا تهران به همراه 20 بلوک پارافینه بافت افراد نرمال بود. میزان تغییرات بیان ژن CTGF بر اساس 2-Δ Δ CT به روش Real-time PCR و با نرم افزار REST و نرم افزار Prism مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین از نرم افزار Linreg برای محاسبه کارآمدی پرایمر استفاده شد. یافته ها: افزایش بیان ژن CTGF در سلول های بافت توموری نسبت به نمونه های بافت نرمال مجاور افزایش معنی داری داشت. این افزایش بیان در گروه تومور نیز بطور معنادار بیشتر از گروه کنترل طبیعی بود (0001/0>P و 2

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 116 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

DASAPPA P. | SULLIVAN P.L. | XIAO X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1071-1081
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5010
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5010

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  671-683
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

در این مطالعه رفتار گسیختگی خزش ماده مرکب الیاف باگاس-پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. برای توصیف اثر دوام بار بر روی ماده مرکب مورد مطالعه، دو مدل تخریب تجمعی (EDRM و Wood)، و یک مدل شکست بر پایه انرژی (R-W)، مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که مدل EDRM در سطح تنش بسیار بالا، زمان شکست را کمتر از مقدار استاتیکی و مدل Wood، زمان شکست را بیشتر از مقدار حاصل از آزمون استاتیک برآورد می کند. علت این امر به تفاوت در نحوه اعمال بار در بارگذاری استاتیکی و بارگذاری خزشی نسبت داده شد. نتایج نشان داد که هر سه مدل قادر بودند رفتار گسیختگی خزش ماده مرکب مورد مطالعه را به خوبی توصیف کنند و در این بین مدل Wood از لحاظ آماری برازش بهتری را بر روی داده های تجربی نشان داده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که مدل R-W در پیش بینی زمان شکست، نسبت به دو مدل دیگر محافظه-کارانه تر عمل می کند و علت این امر را می توان به تفاوت در معیار شکست در مدل های بر پایه انرژی یا معیار شکست در مدل های تخریب تجمعی نسبت داد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سطح تنش مرحله دوم خزش کوتاه تر می شود و در سطوح تنش بالا، مرحله سوم خزش غالب است.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
litScript