نتایج جستجو

11441

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1145

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  80
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظریه های تجدد (مدرنیته) در دنیای دانش پژوهی و نظریه پردازی گستره شایان توجه و دامنه وسیعی را در برمی گیرد. این گستره از رویکردهای فلسفی، تا رویکرد تاریخی-تمدنی، رویکرد جامعه شناسی تاریخی و سرانجام جامعه شناسی دین را در بردارد. در درون هریک از این رویکردها نیز شیوه های تحلیل و نظریه هایی با نام و هویت خاص خود ظهور یافته است. پژوهش پیش رو از این باور آغاز کرده است که تمام این گستره بزرگ از نظریه ها را می توان حول دو مفهوم کنش و هم کنشی از یک سو و عقل خودبنیاد و عقل ارتباطی از سوی دیگر، مفهوم بندی و از یکدیگر متمایز کرد و بر این مبنا نقد و تحلیل کرد. فرضیه پژوهش این است که نگرش به مفهوم تجدد از عقل خود بنیاد و کنش خودآیین آغاز شد و تا عقل ارتباطی و همکنشی امتداد یافت و طی این مسیر، توضیح سرشت تجدد در قالب صورت بندی فرایند عقلانی شدن جامعگی از فلسفه به جامعه شناسی منتقل شد، درحالی که مفهوم بندی عقل از عقل استعلایی به عقل ابزاری و از آنجا به عقل ارتباطی گذر کرد. تمرکز این نوشته بر پی یابی این مسیر گذار با رهیافت تاریخی-تاویلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  59 (نامه فلسفی)
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

آیا حوزه ای فراتر از عقل که منطق ناپذیر و احکامش ضد عقل باشد، وجود دارد؟ این پرسش، همواره عرفان را به رویارویی در برابر فلسفه فراخوانده است. از این رو دو حوزه «عقل» و «طور وراء عقل» و نسبت بین این دو، همیشه مورد توجه عرفا، عرفان شناسان و دین پژوهان در غرب مسیحی و شرق اسلامی بوده است. استیس ضمن تفسیر عبارتی از مایستر آکهارت، یکی از بزرگترین عرفای مسیحی، بر این باور است که احکام طور وراء عقل منطق ناپذیر است. در این زمینه، ملاصدرا ضمن بیان عبارات غزالی و عین القضات و تفسیر آنها، نظریه دیگری را پرورانده که قابل توجه است. در نظریه او لطایف و دقایقی وجود دارد که به آنها کمتر پرداخته شده است. ما در این نوشته، سعی کردیم که به اساسی ترین جنبه های نظریه ملاصدرا بپردازیم و برای اینکه عمق نگاه او بیشتر نمایان شود از روش تطبیقی استفاده کردیم.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  دفتر 76 (2)
 • صفحه شروع: 

  293
 • صفحه پایان: 

  315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

چالش عارف و فیلسوف یکی از اشکال مخالفت با فلسفه است. فلسفه درطول تاریخ از سه ناحیه متشرعان دین باور، تجربه گرایان دین ستیز و عارفان عاشق با انگیزه های متفاوت مورد حمله قرار گرفته است. یکی از دلکش ترین بحثها در تاریخ تفکر بشری مناظره اندیشه و شهود، عقل و عشق و دانش و بینش است. عارفان در درک مسائل ماورای طبیعت به قدرت عقل خوشبین نیستند و عقل ستیزی در آثار قریب به اتفاق آنان مشاهده می شود. عقل در این آثار مقابل سه امر نهاده شده است: دل، عشق و حیرت. عقل فروشی و توصیه به عجز و حیرت، محوری ترین عنصر اختلاف عرفان و فلسفه است. عارف شیفته حیرانی است اما فیلسوف حیرت زداست. حیرت در ابتدای امر با مقولاتی همچون معرفت، هدایت و ایمان متناقض می نماید. چیستی حیرت و تبیین نسبت آن با مقولات مذکور مساله اصلی این پژوهش است.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

آیین حکمت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

مقدمه: در حقوق کیفری مدرن الزاماتی نظیر پرهیز از نقض حقوق فردی و. . . بر شیوه ها و روش های کسب ادله حاکم است که همگی آن ها ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد؛ اما در این میان، دسته ای از بسترها وجود دارد که الزامات مذکور را تحت تاثیر قرار داده و سبب می شود مقامات تحصیل دلیل به هنگام جمع آوری ادله وقوع جرم، از روش هایی بهره ببرند که تمایل آن ها را به خروج از موازین اصل مذکور بیشتر نشان می دهد. روش: برای بررسی موضوع پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. بر این اساس، آموزه های حقوق کیفری در حوزه ادله اثبات دعوی که اصل مشروعیت تحصیل دلیل را موردبررسی قرار داده اند، بدون استفاده از شاخص های آماری با روش تحلیلی-توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها: علیرغم اینکه استفاده از روش ها و شیوه های نامشروع کسب دلیل با مبانی اخلاقی، شرعی و قانونی ما سازگاری ندارد، اما واقعیت های موجود از قبیل کمبود امکانات تخصصی کشف جرم، مقامات پلیسی را به استفاده از این روش ها سوق می دهد؛ به نحوی که دادرس کیفری هم با علم به اینکه پلیس در کسب ادله از شیوه های غیرمجاز استفاده کرده است، متعرض آن نشده و به ادله ارائه شده از این طریق استناد می کند. نتیجه گیری: در حقوق کیفری اصل مشروعیت تحصیل دلیل به عنوان یکی از اصول ناظر بر رسیدگی های کیفری است تا ضمن رعایت حقوق متهمان، امنیت فردی و اجتماعی آنان را نیز تحقق بخشد. بااین وجود، دسته ای از بسترهای زمینه ساز در نظام عدالت کیفری وجود دارد که مقامات تحصیل دلیل ازجمله پلیس را به خروج از اصل مشروعیت تحصیل دلیل سوق می دهند. پیش بینی قوانین مدون و نظام مند در جهت تحصیل دلیل باعث برون رفت از این معضل و منجر به تامین امنیت فردی و اجتماعی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

تاج بخش اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2 (پی در پی 141)
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

برای خواننده مثنوی در بادی امر دریافت موضوع «عقل » مبهم و دشوار جلوه می کند؛ آیا «عقل» در این کتاب دریاگونه مطابق اندیشه کدام یک از نحله ها تعریف شده است؟ آیا همان است که متکلمان فلاسفه، علمای اخلاق، صوفیه - که «عقل» نزد هر یک از آنان تعریف جداگانه ای دارد - از آن سخن گفته اند؟ یا تعریف دیگری دارد؟ انواع «عقل» در مثنوی کدام است و «عقل» دارای چه ویژگیهایی است؟ تناقضات مولانا درباره عقل که گاهی آن را ستوده و محمود دانسته و گاهی نکوهیده و مذمومش خوانده، چگونه قابل جمع است، این مقاله سعی دارد در حد مقدور و میسور به این پرسشها پاسخ دهد و انواع «عقل» را در این کتاب دریاوش بکاود و بگزارد.

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

خبازی کناری مهدی

نشریه: 

حکمت و فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

به لحاظ معرفت شناسی، پوپر متعلق به نحله ی عقل گرایی انتقادی و دریدا به رویکرد ساختارزدایی است. هر دوی این جریان ها بر آن هستند که هر گونه بنیادگرایی فلسفی، اجتماعی، سیاسی، زبانی. . . را به پرسش بگیرند. آن ها می خواهند بر فراز دوگانه رئالیسم و ایده آلیسم بایستند، اما در این مسیر هر کدام تعریف مختص خود را از ماهیت عقل و قلمرو آن ارائه می دهند. پوپر میان دو وجه ی ایجابی و سلبی عقل تمایز قائل می شود. وجه ی ایجابی عقل را بنیادگرایانه می داند که باید کنار گذاشته شود و وجه سلبی و منفی عقل را قوه ای ضروری برای تبیین هر گونه فلسفه ی علمی می داند. در حالی که دریدا در قالب نقد به لوگوس محوری و متافیزیک حضور غربی، تمامیت ماهیت عقل را به پرسش می گیرد. این مقاله در ادامه رویکرد پوپر و دریدا را در فلسفه ی علم مورد مقایسه قرار می دهد و در ضمن آن، ماهیت فلسفه علم ساختارزدایانه را تشریح خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

علوی سیدیحیی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 198 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  328
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

در این مقاله که به بررسی اندیشه سیاسی افلاطون در رساله قوانین می پردازد، تلاش می شود با توجه به نظر افلاطون به عقل، جایگاه قانون در تفکر افلاطون و وجوه تمایز آن از حاکمیت فیلسوف مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در مقاله سیر تحول اندیشه سیاسی افلاطون و مبانی معرفتی آن از حاکمیت فیلسوف به حاکمیت قانون بررسی خواهد شد. از این جهت مقاله نشان می دهد تغییر در صورت بندی معرفتی افلاطون بر محوریت عقل، موجب تغییر در محتوای تفکر او درباره موضوعات مختلف از جمله اندیشه سیاسی و چگونگی سامان بخشی سیاسی شهر شده است، و سیر این تغییر در مکتوبات افلاطون، از همپرسه جمهور به قوانین است. نتیجه و حاصل همپرسه سیاستمدار و سپس قوانین با توجه به مشکلات فیلسوف در اداره شهر، ضرورت قانون و سامان دهی شهر بر اساس مجموعه قوانینی است که در آنها جزئیات اداره شهر مشخص شده باشد. قانون کلیدواژه ای است که افلاطون آن را چاره حل مشکلات شهر و راه حل بدیل حاکمیت فیلسوف در قوانین می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 328

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

در آثار برخی از عرفا، عقل ستیزی و نکوهش عقل به چشم می خورد، آنان دل را ابزار اصلی معرفت معرفی کرده اند. لکن در کتب حکما و منابع دینی عقل تعریف و تمجید شده است. این تضاد ظاهری برای پژوهندگان طریق معرفت و طالبان سلوک حقیقت ملال آور است. دقت و تعمق در بحث، معلوم می کند که بین عارفان حقیقی و حکیمان ربانی در این امر اختلافی نیست. گاهی لفظ مشترک عقل بین عقل جزئی و کلی سبب اشتباه شده و گاهی مقام مقایسه و مراحل طولی ابزار معرفت این امر را باعث گشته و نیز فقدان مراحل تفکر و تعقل در برخی از پیروان سیر و سلوک روحی چنین تسامحی را بروز داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
litScript