نتایج جستجو

927

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

93

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اسدی مسعود | پوستی ایرج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

در این تحقیق نمونه های پوست از محل پهلوی راست 240 راس بز کرکی رائینی گرفته شد. پس از تهیه مقاطع بافتی و مطالعه ساختار بافت شناسی فولیکول ها، فولیکول های اولیه و ثانویه شناسایی و سپس صفات فولیکول های پوست یعنی: تراکم فولیکول های اولیه، تراکم فولیکول های ثانویه، نسبت فولیکول های ثانویه به فولیکول های اولیه، شاخص تعداد فولیکول های اولیه و شاخص تعداد فولیکول های ثانویه تعیین گردید. میانگین حداقل مربعات این صفات به ترتیب: 1.95 (+0.045) فولیکول در میلیمتر مربع پوست، 23.29 (+1.044) فولیکول در میلیمتر مربع پوست، 13.14 (+1.058)، 15.68(+1.067) و 209.76(+1.044) برآورد گردید. همچنین اثر عوامل مختلف ثابت نظیر سن، جنس، تیپ تولد، سن مادر، وزن تولد و وزن سه ماهگی (شیرگیری) بر تغییرات صفات فولیکول های پوست مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 184 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

محمدآبادی محمدرضا

نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدآبادی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

هدف: ژن Dlk1 نقش مهمی در تنظیم توسعه و تکامل و تولید مجدد ماهیچه اسکلتی، تمایز ادیپوسیت ها، در تنظیم رشد سلول عضله و در تکثیر هپاتوبلاست و تشکیل گلبول های خون دارد. هدف این پژوهش بررسی میزان بیان ژن Dlk1 در بافت-های مختلف بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR بود. مواد و روش ها: تعداد 18 نمونه بافتی شامل ماهیچه، کلیه، طحال، مغز، جگر و چربی (از هر بافت 3 تکرار) از 3 بز کرکی راینی در هنگام کشتار در کشتارگاه تهیه شد. RNA کل استخراج و cDNA ساخته شد. برای برررسی میزان نسبی بیان ژن ها از واکنش Real Time PCR به روش SYBR Green استفاده شد. در این مطالعه از ژن بتااکتین به عنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از Real Time PCR از روش پی فافل استفاده شد. نتایج: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ژن DLK1 در تمامی بافت های بررسی شده (بافت ماهیچه، چربی، کلیه، طحال، جگر و مغز) بیان شده است و بیشترین سطح بیان در بافت ماهیچه و کلیه و کمترین سطح بیان در بافت طحال و مغز مشاهده شد. نتیجه گیری: این پژوهش اساسی را برای انجام پژوهش های بیشتر در مورد Dlk1 در بز کرکی راینی و سایر نژادهای دیگر بز و حتی دام و طیور بومی ایجاد نمود. پیشنهاد می شود که این مطالعه با تعداد دام بیشتر، جنس های مختلف، سنین متفاوت و مراحل فیزیولوژیکی گوناگون در نژادهای مختلف بز انجام شود تا بتوان به یک نتیجه گیری جامعی دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  197-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

هدف: بز کرکی راینی یکی از مهمترین نژادهای بز در ایران است. این حیوانات هم برای تولید گوشت و هم برای تولید کرک نگهداری می شوند. یکی از اقدامات اساسی در حیوانات اهلی مطالعه ژن ها و پروتئین های مرتبط با صفات اقتصادی و مطالعه آنها در سطح سلولی یا کروموزومی است. یکی از ژن های مهم لپتین است. لپتین به وسیله بافت چربی سفید تولید می شود و نقش مهمی در تنظیم مصرف غذا، تعادل انرژی، باروری و فعالیت های ایمنی بازی می کند. هدف این پژوهش مطالعه بیان ژن لپتین در بافت های چربی، کبد، کلیه، شش و قلب در بز کرکی راینی با استفاده از تکنیک Real Time PCR بود. مواد و روش ها: از بافت های قلب، شش، کلیه، کبد و بافت چربی (از هر بافت 3 تکرار) از 6 بز کرکی راینی نمونه برداری انجام شد. از این بافت ها RNA کل استخراج شد. RNA استخراج شده در دمای منفی80 درجه سانتیگراد نگهداری شد. کیفیت و کمیت RNA بررسی و سنتز cDNAانجام شد. واکنش Real Time PCR برای ژن لپتین و بتااکتین صورت گرفت. محصولات PCR روی ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز شد. منحنی های ذوب و سطوح مختلف بیان در بافت های ذکر شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج منحنی های Real Time PCR و مشاهده نتایج الکتروفورز محصولات PCR روی ژل آگارز نشان داد نشان داد که این ژن در تمامی بافت های بررسی شده بیان شده است و بیشترین سطح بیان در بافت چربی (5/4 برابر) و کبد (7/3 برابر) و کمترین سطح بیان در بافت های قلب (4/1 برابر) مشاهده شد. نتیجه گیری: این نتایج می تواند نشان دهنده این امر باشد که لپتین در متابولیسم چربی نقش ویژه ای دارد. مطالعات بیشتری باید انجام شود تا نقش لپتین در فیزیولوژی ساخت و متابولیسم چربی و مواد دیگر مشخص شود. این امر کمک خواهد کرد تا مکانیسم هایی برای شناخت اثر فاکتورهای تغذیه ای و چربی های بدن در فرآیندهای مختلف درک شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 8 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADABADI M.R. | TOHIDINEJAD F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  289-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12731
 • دانلود: 

  9980
چکیده: 

The aim of the present study was to determine characteristics of Rheb gene and protein in raini cashmere goat. Comparative analyses of the nucleotide sequences were performed. Open reading frames (ORFs), theoretical molecular weights of deduced polypeptides, the protein isoelectric point, protein characteristics and three-dimensional structures was predicted using online standard softwares. The full cDNA nucleotide sequence shares 99%, 99%, 99% and 94% identity with Inner Mongolia cashmere goat, cattle, horse and human, respectively. The deduced Rheb protein of raini cashmere goat consist of 184 amino acid residues and its predicted molecular weight was 20478 g/mol for the unmodified protein and the estimated isoelec-tric point (pI) was 5.59. Results showed that Rheb has a RAS domain starting at the amino acid 4 and end-ing at the amino acid 170. In conclusion, our data shows the Rheb cDNA is 555 bp in length, including a complete ORF corresponding to a polypeptide of 184 amino acids. Our results in raini cashmere goat showed that there are 1 N-glycosylation sites, 3 protein kinase C phosphorylation sites, 2 casein kinase II phosphorylation sites, 4 microbodies C-terminal targeting signals, 2 ATP/GTP binding sites motif A (P-loop) and a prenyl group binding site for predicted Psites of Rheb. raini cashmere goat Rheb protein also had an interaction with other predicted proteins. Hence, can suggest that Rheb has probably role in goat cells and must detect in future investigations.

آمار یکساله:  

بازدید 12731

دانلود 9980 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدآبادی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  219-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف: کالپاستاتین در بافت عضله اسکلتی حیوانات یافت شده است و می تواند با سرکوب فعالیت کالپاین مانع از رشد بی رویه سلولی شود. دخالت کالپاین ها در آپوپتوزیز موضوعی است که هنوز مورد بحث است، اگرچه دخالت آنها محدود به انواع خاصی از سلول ها و محرک های خاص است. مطالعات مختلف نشان داده که این ژن در عملکرد رشد و کیفیت گوشت نقش دارد، لذا هدف این پژوهش بررسی میزان بیان ژن کالپاستاتین در بافت های مختلف بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR بود. مواد و روش ها: در مجموع 21 نمونه بافتی شامل ماهیچه، کلیه، قلب، جگر، شش، طحال و چربی (از هر بافت 3 تکرار) از 3 بز کرکی راینی در هنگام کشتار در کشتارگاه تهیه شد. RNA کل استخراج و cDNA ساخته شد. برای برررسی میزان نسبی بیان ژن ها از واکنش Real Time PCR به روش SYBR Green استفاده شد. در این مطالعه از ژن گلیسرآلدئید 3 فسفات دهیدروژناز (GAPDH) به عنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از Real Time PCR از روش پی فافل استفاده شد. نتایج: برای ژن کالپاستاتین قطعه bp89 و برای GAPDH قطعه bp101 در همه نمونه ها مشاهده شد. نتایج Real Time PCR حاصل از این پژوهش نشان داد که ژن کالپاستاتین در تمامی بافت های بررسی شده (ماهیچه، کلیه، قلب، جگر، شش، طحال و چربی) بیان شده است و بیشترین سطح بیان در بافت قلب، طحال و جگر و کمترین سطح بیان در بافت چربی مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که ژن کالپاستاتین در بافت های مختلف بز گسترده است. همچنین این پژوهش اساسی را برای انجام پژوهش های بیشتر در مورد کالپاستاتین در بز کرکی راینی ایجاد نمود. پیشنهاد می شود که این مطالعه با تعداد دام بیشتر، جنس های مختلف، سنین متفاوت و مراحل فیزیولوژیکی گوناگون در نژادهای مختلف بز انجام شود تا بتوان به یک نتیجه گیری جامعی دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

محمدآبادی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  177-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

هدف: گیرنده استروژن (ER) یک فاکتور رونویسی است که واسطه عملکرد هورمون استروژن در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و آسیب شناختی است. بیان گیرنده استروژن (ESR1)، که گیرنده استروژن آلفا (ER-α ) را کد می کند، مختص بافت است. به عنوان مثال، بیان ESR1 در آندومتر و غده پستانی بسیار زیاد است و در جفت و پوست کم است. این ژن روی کروموزوم شماره 6 انسان قرار دارد و به نام های Era، ESRA، ESTRR، و NR3A1 نیز معروف است. در چندین پژوهش نشان داده شده است که واریانت های ژنتیکی در این ژن با حساسیت به سرطان پستان همبستگی دارند. هدف این پژوهش بررسی میزان بیان ژن ESR1 در بافت های مختلف بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR بود. مواد و روش ها: تعداد یک راس بز نر و یک راس بز ماده برای نمونه برداری از بافت ها انتخاب شدند. نمونه ها از بافت های قلب، کلیه، مغز، تخمدان، رحم، پستان و بیضه (از هر بافت 3 تکرار) در هنگام کشتار در کشتارگاه تهیه شد. RNA کل استخراج و cDNA ساخته شد. برای برررسی میزان نسبی بیان ژن ها از واکنش Real Time PCR به روش SYBR Green استفاده شد. در این مطالعه از ژن GAPDH به عنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از Real Time PCR از روش پی-فافل استفاده شد. نتایج: مطالعه بیان ژن ESR1 در بافت های قلب، کلیه، مغز، تخمدان، رحم، پستان و بیضه بز کرکی راینی با استفاده از روش PCR در زمان واقعی نشان داد که این ژن در تمامی بافت-های بررسی شده بیان شده است. بیشترین سطح بیان در بافت های کلیه، تخمدان، رحم و بیضه و کمترین سطح بیان در بافت مغز و قلب مشاهده شد نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج سایر محققین می توان نتیجه گرفت که گیرنده های استروژن نقش مهمی در اسپرماتوژنز و باروری نرها دارند، چرا که در پژوهش حاضر مشخص شد که ESR1 در بافت های تولیدمثلی نسبت به بافت های غیر-تولیدمثلی بسیار بیشتر بیان می شود. لذا، استروژن و گیرنده-هایش به احتمال زیاد برای باروری نرها بسیار ضروری هستند و نتایج این پژوهش اساسی را برای پژوهش های آینده جهت توصیف نقش ژن ESR1 به عنوان یک ژن کاندیدا برای باروری بهتر و فیزیولوژی طبیعی در حیوانات اهلی، به ویژه بز فراهم کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  297-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از رﻛﻮرد ﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ شمار 3055 رأس بزغاله، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش و اﺻﻼح نژاد بز کرکی راینی واﻗﻊ در شهرستان بافت، گردآوری شده ﻃﻲ سال های 1386-1372 استفاده شد. داده ها ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻄﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﺒﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮگذاری های عامل های ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎل، ﻣﺎه ﺗﻮﻟﺪ، ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع ﺗﻮﻟﺪ، ﺳﻦ ﻣﺎدر و ﻣﺘﻐﻴﺮ کمکی وزن ﺗﻮﻟﺪ به صورت درﺟﻪ دوم و اﺛﺮگذاری های ﺗﺼﺎدﻓﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺎدری، ﻣﺤﻴﻂ دائمی ﻣﺎدری و باقی مانده ﺑﻮدند. فراسنجه ﻫﺎی ژﻧﺘﻴﻜﻲ از روش بیشینه درستنمایی محدودشده ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺛﺮگذاری های ﻣﺎدری و ﻣﺪل ﭘﺪری ﺑﺮ آورد شد. وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ناشی از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻲ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ (0.01 تا 0.06) ﺑﺮ آورد شد. وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ، ﻣﻘﻴﺎس اوﻟﻴﻪ و وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮی موثر ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ به دست آمده از ﻣﺪل ﭘﺪری و دارای ﺗﺎﺑﻊ وﻳﺒﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ مدل خطی، ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ (0.17 تا 0.70) ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣیانگین ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ عامل های ﻣﺨﺘﻠﻒ ژنتیکی و ﻏﯿﺮ ژنتیکی ﺑﺮ زنده مانی تاثیرگذار اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺻﻔﺎت می بایست در ﮐﻨﺎر ﺷﺮاﯾﻂ مدیریتی مطلوب، اﺻﻼح ژنتیکی نیز اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  453-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10944
 • دانلود: 

  36580
چکیده: 

The artificial neural networks (ANN) are the learning algorithms and mathematical models, which mimic the information processing ability of human brain and can be used to non linear and complex data. The aim of this study was to compare artificial neural network and regression models for prediction of body weight in raini cashmere goat. The data of 1389 goats for body weight, height at withers (HAW), body length (BL) and chest girth (CG) were used. Different regression models with all fixed factors were calculated for the most possible states and with different degrees and two artificial neural networks with different hidden layers, learning functions and transform functions were used. Finally, Multilayer perceptron model with one hidden layer along with neurons was selected and used. Correlation between body weight and its measurements showed that it is possible to use body measurements for prediction of body weight though prediction of body weight can be improved when more measurements are used. Based on R2 and mean square error (MSE) parameters, the best fitted regression equation for prediction of body weight using body measurements was selected. While all three measurements had a significant effect in the model (P<0. 0001), height at wither had the highest correlation coefficient (0. 65), hence may have the greatest effect on prediction. Comparing two models indicated that both models can predict body weight well and near to actual body weight, but the capability of artificial neural network model is higher (R2=0. 86 for ANN and 0. 76 for multiple regression analysis (MRA)) and closer to actual body weight. However, if more related measurements are recorded, ANN can give the desirable results. Therefore, it is possible to apply artificial neural networks, instead of customary procedures for prediction of actual body weight using body measurements.

آمار یکساله:  

بازدید 10944

دانلود 36580 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی برخی اثرات محیطی (جنس، سال و فصل زایش، نوع زایش و سن مادر) موثر بر تولید کرک، تخمین پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی این صفت در بز کرکی خراسان جنوبی می باشد. در این مطالعه برای تخمین پارامترهای ژنتیکی و محیطی از رکورد 1455 بزغاله با 127 پدر و 562 مادر که بین سال های 1376 تا 1392جمع آوری گردیده، مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز با استفاده از برنامه ام تی جی سم اجرا شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر سال زایش و جنس در سطح پنج درصد و بقیه اثرات که شامل فصل زایش، نوع زایش و سن مادر می شوند، در سطح یک درصد معنی دار بودند.در این مطالعه به جهت بررسی اثرات ژنتیکی مادری و محیطی دائمی مادری شش مدل حیوانی مختلف برای صفت وزن کرک برازش شد. مدل شماره سه با استفاده از معیار آکایک، مناسب ترین مدل حیوانی برای این صفت بود که حاوی اثرات ژنتیک افزایشی مستقیم و اثرات محیطی دایمی مادری بود. وراثت پذیری مستقیم و مادری برای وزن کرک در اولین کرک چینی به ترتیب 0.49 و 0.09 تخمین زده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که صفت وزن کرک، تحت تاثیر اثرات ژنتیکی مادری قرار دارد. روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای این صفت نزدیک به صفر و بی معنی برآورد شد. لذا به نظر می رسد، باید با توسعه شاخص انتخاب و رفع موانع محیطی، گام مهمی در پیشرفت ژنتیکی و افزایش سودآوری در این توده بز کرکی برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
litScript