نتایج جستجو

4414

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

442

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HABIB E. | ADUVALA A.V. | MESELHE E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6609
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6609

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

از آنجاییکه داده های شبکه بندی شده راه حل جدیدی از برآورد میزان بارش با تنوع مکانی و زمانی ارایه می دهند این تحقیق به ارزیابی عملکرد سه مجموعه داده باران شبکه بندی شده PERSIANN، CMORPH و GLDAS و ترکیب آنها با روش گام به گام در بالادست ایستگاه هیدرومتری ایدنک پرداخته است و خروجی این محصولات با داده های بارش اندازه گیری شده در سطح زمین در ایستگاه های دهنو، قلعه رییسی، ایدنک و مارگون مقایسه شد. نتایج بیانگر این است که داده های ترکیبی بر اساس مقادیر RMSE در کلیه ایستگاه ها بهترین عملکرد را داشته و کمترین این مقدار در ایستگاه مارگون با مقدار 5/5 میلی متر برآورد شده است؛ همچنین از نظر پارامتر ضریب همبستگی نیز داده های ترکیب شده همبستگی خطی بیشتری با داده های مشاهداتی ارایه می نماید به گونه ای که بیشترین ضریب همبستگی خطی برابر با 0/497 می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از ترکیب داده ها سبب بهبود توزیع مکانی باران در دو فصل تر و خشک خواهد شد. نتایج تحقیق بر روی توزیع میزان بارش بیانگر این است که ترکیب داده ها در برآورد تعداد واقعه های باران به تفکیک کلاس های مختلف موفق نبوده و مجموعه داده PERSIANN نتایج مناسبتری را ارایه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Theor Appl Climatol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  144
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  531
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 531 استناد 5 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  253-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

شبیه سازهای باران کوچک و قابل حمل از ابزار های اساسی در مطالعات فرسایش خاک و هیدرولوژی سطحی هستند و در آزمایشات امکان تکرار خصوصیات بارش طبیعی را بوجود می آورند. در این تحقیق ضمن معرفی یک دستگاه شبیه ساز باران دو نازله، آزمایشات واسنجی شامل آبدهی نازل ها، یکنواختی بارش در سطح پلات و توزیع اندازه ی قطرات انجام شده است. نتایج حاصل از واسنجی آبدهی نازل ها نشان داد که دبی خروجی دو نازل تحت فشار های 20، 40، 60 و 80 کیلوپاسکال مشابه بوده و بین آنها تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. برای رسیدن به حد مطلوبی از یکنواختی بارش در سطح پلات آزمون یکنواختی بارش با تغییر فاصله ی بین نازل ها (50، 60 و 70 سانتی متر) و زاویه نوسان آنها (30، 45 و 60 درجه) در فشار ثابت 60 کیلوپاسکال به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که ضریب یکنواختی در سطح پلات 2 متر مربعی از 57 تا 61 درصد و شدت متوسط بارش نیز از 48 تا 101 میلیمتر در ساعت متغییر است. در ادامه با استفاده از روش عکس برداری با سرعت بالا محدوده میانه قطری قطرات شبیه سازی شده در فشار بهینه ( 60 کیلوپاسکال) بین 4/2 الی 6/2 میلی متر اندازه گیری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  825-836
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

با توجه به اهمیت حیاتی آب در زندگی بشر، شناخت دقیق کل باران و همچنین مقدار قابل استفاده یا مؤثر آن به منظور برنامه ریزی اقتصادی و آب مورد نیاز در صنعت، شرب و کشاورزی ضروری است. شناسایی و به کارگیری روشی مناسب برای برآورد بارش مؤثر به خصوص در کشت دیم اهمیت دوچندانی دارد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین مناسب ترین روش تجربی برآورد بارش مؤثر در زراعت دیم، از داده های آماری بارندگی 20 ساله (1991 تا 2011) برای محصولات گندم، جو، نخود و عدس برای مناطق پربارش (رشت در استان گیلان) و نیز مناطق کم بارش (داران در استان اصفهان) استفاده شده است. در این پژوهش از پنج روش تجربی مختلف تعیین بارش مؤثر از جمله: روش های سرویس حفاظت خاک اداره ی کشاورزی ایالات متحده (SCS)، بارش قابل اطمینان، تجربی، وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) و درصدی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی نشان داده است در رشت همه ی روش های بارش مؤثر در زمینه ی کشت دیم قابل استفاده هستند، اما در داران، که یک منطقه ی کم باران است، برای استفاده از این روش ها لازم است که از قبل واسنجی شوند. نتایج نشان داده است به منظور اولویت بندی استفاده از روش های بررسی شده در این دو منطقه، روش های SCS و USDA برای رشت و روش های USDA و درصدی برای داران پیشنهاد می شود. از آنجا که میزان و زمان ریزش باران قابل کنترل نیست، می توان با به کارگیری تدابیری میزان کارایی بارش و در نتیجه بارش مؤثر را افزایش داد. از جمله می توان به کاهش رواناب سطحی، ذخیره ی آب برای اوقات کم باران، کاهش عمق نفوذ آب و برنامه ریزی به منظور کشت گونه های منطبق بر رژیم بارش اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAAGHIDEH MOHAMMAD | ENTEZARI ALIREZA

نشریه: 

GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  30-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10503
 • دانلود: 

  3866
چکیده: 

Introduction: Synoptic climatology term was used for the first time in U.S.A Air force at 1940s decade. Their goal of this field is to analyze the previous frequencies of climatic components and forecast the atmospheric condition based on the computations. Synoptic climatology provides useful tools for the researchers in the fields of atmosphere, environment and geography sciences and at the present it is the most rapid way to recognize the relationship between environmental processes and atmospheric cycles. today, the study of relevant different phenomenon of the climate including draughts, severe rainfalls, pollution and storms and by the use of synoptic methods presents a more acceptable results and more reliable predictions…

آمار یکساله:  

بازدید 10503

دانلود 3866 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  41-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1048
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور تحلیل روابط جامع متغیرهای بارش، روان آب و رسوب معلق در مقیاس رگبار در حوزه آبخیز معرف خامسان با مساحت 4193 هکتار در استان کردستان انجام شد. بدین منظور تعداد 4 رگبار منجر به تولید روان آب و طبعا تولید رسوب از مجموع 9 واقعه اتفاق افتاده در فرصت مطالعه استفاده گردید. سپس مدل های مختلف رگرسیون دو متغیره برای تخمین مقدار رسوب رگبار تهیه شد. نتایج پژوهش حاضر بر توانایی برتر مدل رگرسیونی خطی حاصل از کاربرد حداکثر شدت بارش با ضریب تبیین و کارآیی به ترتیب بیش از 0.843 و 0.84 و خطای تخمین حدود 39 درصد در تخمین رسوب رگبار تاکید داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1048

دانلود 366 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

احمدی نژاد فریبرز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  ویژه نامه عمران
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1316
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ساختار مدل ریاضی بارندگی رواناب متضمن تعیین فرآیندهای جداسازی دبی پایه، نفوذ، بارندگی موثر و رواناب سطحی می باشد. روش های مختلفی برای محاسبه این فرآیندها وجود دارد. روش «آبنمود» واحد لحظه ای که نمونه شاخص آن مدل ناش به شمار می رود، از رده مدل های مفهومی بوده که کاربرد وسیعی در مدل های بارندگی - رواناب دارد. در این مقاله یک مدل ریاضی مفهومی دیگر معرفی می گردد که در آن تعیین فرآیندهای جداسازی دبی پایه، نفوذ، بارندگی موثر و جریان سطحی با روش های جدید ارایه خواهد شد. محاسبه عوامل مدل با استفاده از بهینه سازی ریاضی غیرخطی انجام می پذیرد. نتایج اجرای مدل با معیارهای زمان و دبی اوج و مجموع مجذورات مولفه های آبنمود، محاسبه و مشاهده آن نشان می دهد که روش های پیشنهادی بر روش های مرسوم برتری دارد. در این تحقیق از روش های شبکه های عصبی مصنوعی و بهینه سازی ریاضی جهت محاسبه «آبنمود» واحد لحظه ای استفاده شده است. این تحقیق نشان می دهد که استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تنهایی نیاز به اطلاعات فراوان دارد و همیشه به جواب نخواهد رسید، اما ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی با بهینه سازی ریاضی امکان تقارب سریع و نتایج دقیق تر را میسر می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1316

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

با افزایش شدت بارندگی، رواناب که عاملی بسیار مهم در فرآیند فرسایش خاک محسوب می شود تشکیل خواهد شد. در ایجاد پدیده رواناب عواملی نظیر شرایط اقلیمی، خصوصیات هندسی حوزه آبخیز، سازندهای زمین شناسی، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی تاثیر گذار هستند. اگرچه در شرایط کرت های تحت شبیه سازی باران زمان انجام آزمایش محدودتر و طبعا اثر مدت بارندگی بر نتایج ملموس تر است، اما تاکنون این اثر کم تر مورد توجه قرار گرفته است. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مدت بارندگی در شش سطح 5، 10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه و هریک با سه تکرار تحت شدت باران ثابت 40 میلی متر بر ساعت بر مولفه های رواناب شامل حجم، ضریب و زمان خاتمه رواناب و همچنین غلظت رسوب انجام شد. کرت های صحرایی یک مترمربعی تحت شبیه ساز باران واقع در دامنه ای از ارتفاعات شرقی حوزه آبخیز کجور برای دستیابی به اهداف پژوهش حاضر انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی مولفه های رواناب به طور معنی دار افزایش یافتند اما نرخ افزایش در سطوح مختلف مدت بارندگی یکسان نبوده است. به عبارت دیگر در شرایط پژوهش حاضر، نقطه عطف پاسخ هیدرولوژیکی کرت به مدت بارندگی مابین 25 تا 30 دقیقه اتفاق افتاد، جایی که شیب تغییرات مولفه های رواناب با مدت بارندگی به طور قابل توجهی افزایش یافت. هم چنین نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی غلظت رسوب کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  305-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

در این پژوهش بارش های سنگین پهنه کم بارش شمالی ایران با استفاده از رویکرد محیطی به گردشی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل این گونه بارش ها در این پهنه از پایگاه داده بارش اسفزاری استفاده شده است. ابتدا پایگاه داده ای از بارش روزانه از 1340/1/1 تا 1383/11/10 (شامل 15992 روز) تهیه شد. به کمک داده های بارش روزانه 1437 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی نقشه های همبارش پهنه به روش کریگینگ روی یاخته های 18×18 کیلومتر محاسبه و یک ماتریس 362×15992 حاصل شد. 100 روز از سنگین ترین بارش های پهنه از پایگاه داده بارش روزانه جهت مطالعه انتخاب شد. انجام یک تحلیل خوشه ای بر روی فواصل اقلیدیسی این ماتریس به روش ادغام وارد نشان داد که چهار الگوی اصلی فشار سطح دریا در پهنه فعال هستند. بدین ترتیب 100 مورد از رخدادهای بارش سنگین پهنه کم بارش شمالی ایران از لحاظ فشار سطح دریا، فراوانی تابع رودباد، همگرایی شار رطوبت و فراوانی تابع جبهه زایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آرایش جغرافیائی این الگوها آشکار می سازد که واچرخند سیبری، واچرخند سیاه، فرود دریای سرخ و فرود خلیج فارس مسبب اصلی این گونه بارش ها بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
litScript