نتایج جستجو

910

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

91

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ماهیار عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

حکیم نظامی در میان شاعران سده ششم هجری در ابداع مضامین دقیق و مبتنی بر ایجاز جایگاه ویژه ای دارد. درک و فهم بعضی از اشعار او نیازمند آشنایی با علوم بلاغی و اصطلاحات علمی آن روزگار است.از جمله ابتکارات پیچیده و دور از ذهن او دو بیت زیر است:دلو از گله های آفتابی خاموش لب از دهن پرآبیبنوشته دو بیت زیرش از زر کاین هست مقدم آن موخرنظامی (لیلی و مجنون: 176)این مقاله برآن است در کندو کاو مشکلات این دوبیت بکوشد تا فهم آن را برای دانشجویان و دانش پژوهان آسانتر کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

چکیده مرز و محدوده محله، از موضوعاتی هستند که در پژوهش های شهرسازی و طراحی شهری به طور گسترده به آنها پرداخته شده است. طبعاً در مطالعات متعددی نیز موضوع "مرز محله در بافت تاریخی شهرهای ایران" بررسی شده، اما مرور ادبیات موضوع نشان می دهد که همچنان ابهاماتی در این رابطه وجود دارند و از مهم ترین آنها، چگونگی مرز محله در این بافت ها است. به این مسئله، دو پاسخ متناقض داده شده است؛ دسته ای از مطالعات، برای محله های بافت تاریخی شهرهای ایران، مرز کاملاً مشخص قائل بوده، در حالی که دسته دیگر، مرز محله ها را در این بافت ها "مبهم" دانسته و معتقد هستند هر محله به صورت "تدریجی" به محله دیگری می رسد. هدف مقاله حاضر، "تشخیص" مرز محله در این بافت ها است. در این راستا، "محله علی قلی آقا" در بافت تاریخی شهر اصفهان، به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شده و از روش تحقیق کیفیِ "تحلیل محتوای عرفی" استفاده شده است. در این رابطه، مرز محله علی قلی آقا از سه طریق مورد بررسی قرار گرفته است؛ مرز تاریخی، مرز محله بر اساس مصاحبه خانه به خانه و مرز ذهنی ترسیم شده توسط ساکنان محله. در میان این سه طریق، مرز تاریخی که بر اساس ساختار تاریخی دسترسی و عناصر شاخص محله کشف شده، نشان دهنده نظمی پنهان در ساختار بافت است و روش بدیعی را برای کشف مرز عینی محله در بافت های تاریخی شهرهای ایران ارائه می نماید. جالب آنکه صحت دستاوردهای این روش، توسط دو مرز دیگر تأیید می شود. در نهایت، مقاله به این نتیجه رسیده است که بر اساس ساختار تاریخی، مرز کاملاً مشخص و عینی در بخشی از محله وجود دارد. این مرز غالباً در بن بست ها و دربندها است و از پشت به پشت خانه ها می گذرد. همچنین در مکان هایی که مرز مشخص و عینی وجود ندارد، می توان حدود محله را بر اساس این مرز تعیین نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (مسلسل 11)
 • صفحات: 

  7-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  59-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

بیشتر محلات قدیمی اصفهان هویت دارند، اما رشد برون زای شهر، تزریق عملکردهای متعدد در بخش های مختلف و گسترش آن باعث شد که این بافت ها به تدریج با مشکلاتی روبه رو شوند. امروزه نیز شاهد به وجودآمدن محلاتی هستیم که جز تفاوت در نامشان، هیچ ویژگی متمایز دیگری نسبت به یکدیگر ندارند. این سیر نادرست و حرکت های معیوب، چنان وضعی را به وجود آورده است که در بافت های جدید شهری، ویژگی سنتی محله از بین رفته و ارزش هایی، همچون روابط همسایگی، آرامش و...، همگی رنگ باخته است. حال پرسش های مطرح این است: آیا محله ای باهویت، ساکنان راضی تری دارد؟ هویت بافت های سنتی چه تاثیری بر رضایت مردم دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخگویی به این پرسش هاست، یعنی بررسی میزان تاثیر هویت محلات بر رضایت مردم از محله زندگی شان و ارتباط این دو مفهوم، بنابراین تاثیر مولفه های هویت بخش محله علی قلی آقا به منزله محله ای با هویت تاریخی و محله ولیعصر به منزله محله ای جدید بر رضایت ساکنانشان بررسی و با هم مقایسه شده اند. بدین منظور، از روش مطالعه کتابخانه ای، پیمایشی و پرسش نامه استفاده شده است. حجم نمونه با روش کوکران محاسبه (126نمونه) شده، روش نمونه گیری از نوع تصادفی بوده و درنهایت تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شده است. نتایج به دست آمده بیان کننده میزان رضایت زیاد ساکنان محله جدید و حس تعلق بسیار ساکنان محله سنتی به دلیل بومی بودن و هویت تاریخی محله است. درنتیجه هویت تاریخی محله به تنهایی نتوانسته است باعث رضایت ساکنان خود شود.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

BAGH-E NAZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14415
 • دانلود: 

  9252
چکیده: 

Isfahan is one of the most beautiful cities in the world, with unique residential quarters of old ageand unique beauty. One of such ancient districts is a quarter called “ Dardasht” , which is of a greathistorical value and hosts Jamaleh quarter. This area, which has an invaluable historical texture, was attacked and damaged by Iraqi missiles and bombs during Iran-Iraq 8-year war and was thenrebuilt. The reconstruction program was conducted in Jamaleh with the aim of rehabilitating thequarter using theoretical foundations consistent with the principles of traditional architecture, andwas expected to be proved as a successful example, but failed to succeed in the implementationof the project, and the output of this reconstruction project represents a different face of nativearchitecture based on the principles of Iranian architecture and the lives of residents. As a result, the texture underwent unexpected systemic, social and economic changes. This article, extractedfrom the writer’ s master’ s thesis in this regard, aims at examining theories and the process ofrebuilding invaluable historical textures and extracting lessons from it. The method of analysis in this paper is qualitative and descriptive-analytical, but the use ofstatistical data (if necessary) has also been used to prove the hypotheses. After reviewing theviews on the reconstruction and extraction of indicators, they are measured against the situation inJamaleh quarter so that it can be determined whether the implementation of the reconstruction wasconsistent with the theoretical foundations. Finally, theoretical and statistical analyses have beenused to prove the hypothesis and to answer the research questions. The results of this study suggest that what is being discussed in the theoretical framework of thisproject is very different from what was expected after thirty years, and that the goals contemplatedwere not achieved. At the time this paper was being written, further studies indicated that in ancientcities, interference with the historical context is, for any reason, very important and critical. Officialsand planners need to be familiar with various aspects of intervention and rehabilitation in ancienttextures with a comprehensive and profound viewpoint. Having a proper theoretical frameworkand plan and implementing it properly makes the reconstruction very effective, leading either tothe rehabilitation or destruction of a quarter, just as what happened to Jamaleh quarter of Isfahan. Despite the appropriate framework and theoretical foundations, after about thirty years from therebuilding of the quarter, none of the principles of the reconstruction plan can be seen today.

آمار یکساله:  

بازدید 14415

دانلود 9252 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAFIEI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  119-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16714
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Abstract: This work concerns the transient response in elastodynamic quarter plane problems with mixed boundary conditions. Two dimensional elastodynamic equations are solved analytically applying of integral transformations and Cagniard-de Hoop method and complex integration. The plots of stresses in response to step function are obtained by numerical integration.

آمار یکساله:  

بازدید 16714

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

پورزرگر محمدرضا

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  105-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2518
 • دانلود: 

  839
چکیده: 

شهرهای تاریخی ایران مجموعه ای از اجزا کوچکتر چون محله، بازار، مسجد جامع و ارگ هستند و دیگر ریز فضاهای آن شامل: بازارهای محلی، تکیه، حسینیه، مناره، میر، آب انبار، معبر و گذر، سوق است. محله به عنوان بخشی خود کفا در شهرها واجد هویتی مستقل و به صورت واحدی اداری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی جزء اصلی تشکیل دهنده شکل شهر محسوب می شد.باز زنده سازی بافت های تاریخی شهر فعالیتی است در جهت حفظ هویت اصیل محله های تاریخی که زمینه هایی چون سیما و منظر شهری، کیفیت ذهنی شهروندان، کیفیت بوم شناسی 1، کیفیت رفتاری، خط آسمان و معماری پایدار را دربر می گیرد.با توجه به سابقه تاریخی محله جوباره و قرار گیری آن در امتداد یکی از محورهای تاریخی شهرسازی اصفهان مورد تحلیل قرار گرفت. با مطالعه روند ریخت شناسی 2، گونه شناسی 3 و فن ساخت 4 بناهای موجود الگویی جهت باز زنده سازی به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 2518

دانلود 839 استناد 2 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

محله به عنوان یکی از مهم ترین عوامل هویت ساز شهری در گذشته ایران، محیطی مطلوب را برای شهروندان فراهم می ساخت. در این میان سرنوشت زنان ایرانی به دلیل شرایطی ویژه، به گونه ای عمیق تر با محله های شهری در هم گره خورده است. با این حال، در بررسی سیر تاریخی عملکرد محله های شهری، فرآیند رو به افولی دیده می شود. چرا که عملکرد این کانون ها به تدریج تضعیف شده است. زنان برخلاف گذشته از برنامه های شهری حذف شده و شهرها به محیطی کاملا مردانه تبدیل شده اند. حتی برنامه ریزی شهری جدید نیز از عهده رفع تضادهای عمیق موجود در شهرها بر نیامده است. این مقاله، حاصل پژوهشی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا، فرآیند هویت محله ای را از گذشته تا امروز ردیابی و جایگاه برنامه ریزی شهری جدید در تقویت هویت محله ای و جلب رضایت زنان را بررسی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای بهبود وضع موجود، توجه به الگوی بومی این سرزمین در ساختار شهرها بسیار ضرورت دارد. همچنین، ایجاد کانون های مشارکتی زنان برای فعال سازی محیط فیزیکی شهر، ایجاد و تقویت نظام محله محور در ارائه خدمات شهری و احیای فضاهای عمومی در محله ها، بسیار موثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 106 استناد 2 مرجع 7
نویسندگان: 

DJABRI B. | BAREILLE N. | BEAUDEAU F.

نشریه: 

VETERINARY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  335-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5579
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5579

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BEIKI DAVOOD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 (SERIAL NUMBER 50)
 • صفحات: 

  1-1
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13102
 • دانلود: 

  6571
کلیدواژه: 
چکیده: 

Iranian Journal of Nuclear Medicineis a peer-reviewed journal of the Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, covering basic and clinical nuclear medicine sciences and relevant applications such as molecular imaging, functional and metabolic investigation of disease, radiobiology, dosimetry, radiopharmacy, radiochemistry, instrumentation and computer sciences, etc. …

آمار یکساله:  

بازدید 13102

دانلود 6571 استناد 0 مرجع 0
litScript