نتایج جستجو

112693

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11270

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KHANI A. | JAAFARPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1169-1174
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  45700
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45700

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  250-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79904
 • دانلود: 

  36276
چکیده: 

quality of work life (QWL) originates from interactions between employees’ needs and relative organizational resources. QWL is aimed to improve and retain employees’ satisfaction, productivity and effectiveness of all organizations. A cross-sectional descriptive study was conducted among 15 Tehran University of Medical Sciences. A Cross-Sectional, descriptive study was conducted among 15 Tehran University of Medical Sciences' Hospitals' Radiology Departments' Employees by QWL questionnaire.Respondents were asked to express their attitudes about a range of key factors as the most important issues impacting their QWL. The data was collected and analyzed by SPSS version 15 software. Most of the respondents indicated that they were unsatisfied and very unsatisfied with key factors of their QWL.Comparison of QWL key factors of TUMS radiology employees with the other countries indicated that most of the employees are unsatisfied with their poor QWL factors. We hope, the implications of these findings deliberate to improve QWL within each of TUMS hospitals radiology departments and also be relevant and value to policymakers of healthcare organizations in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 79904

دانلود 36276 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROOKS B.A. | ANDERSON M.A.

نشریه: 

NURSING ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  319-326
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11353
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11353

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NASL SERAJI J. | DARGAHI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  8-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  2730
 • بازدید: 

  81377
 • دانلود: 

  48607
چکیده: 

A high quality of work life (QWL) is essential for organizations to continue to attract and retain employees. QWL is a comprehensive program designated to improve employee satisfaction. This research aimed to provide insights into the positive and negative attitudes of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) Hospitals’ employees from their quality of life. A cross- sectional, descriptive and analytical study was conducted among 908 TUMS hospitals’ employees by questionnaire at 15 studied hospitals. A stratified random sampling technique was used to select respondents as nursing, supportive and paramedical groups. The results showed that the majority of employees were dissatisfied with occupational health and safety, intermediate and senior managers, their income, balance between the time they spent working and with family and also indicated that their work was not interesting and satisfying. TUMS hospitals’ employees responding to this survey have a poor quality of work life. We suggest more training and educations for TUMS hospitals’ managers on QWL issues are planned.

آمار یکساله:  

بازدید 81377

دانلود 48607 استناد 2730 مرجع 4440
نویسنده: 

MOKHTARI M. | SABAHI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PURPOSE OF PRESENT RESEARCH IS TO EXAMINE THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL ON THE quality OF work life AMONG EMPLOYEES OF THE SOCIAL SECURITY ORGANIZATION OF EAST AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN. TO REACH THIS PURPOSE, SOCIAL CAPITAL IS DEFINED BASED ON THE TOTAL THEORIES PRESENTED IN THIS FIELD IN THREE DIMENSIONS: 1. SOCIAL TRUST 2. SOCIAL PARTICIPATION, 3. SOCIAL COHESION; AND THE quality OF work life BASED ON WALTON'S MODEL OF ANALYSIS IN 8 DIMENSIONS: 1. FAIR AND APPROPRIATE COMPENSATION, 2. work CONDITIONS, 3. USE AND DEVELOPMENT OF CAPACITIES, 4. CHANCE OF GROWTH AND SECURITY, 5. SOCIAL INTEGRATION IN THE ORGANIZATION, 6. CONSTITUTIONALISM, 7. work AND THE TOTAL SPACE OF life, 8. SOCIAL RELEVANCE OF THE work IN THE life. IN THIS REGARD, ONE MAIN AND THREE SUB HYPOTHESES WERE EXAMINED. A RANDOM TOTAL OF 260 EMPLOYEES, AS SAMPLES, WERE SELECTED BASED ON COCHRAN'S FORMULA, TO PARTICIPATE IN THIS STUDY. DATA WAS COLLECTED THROUGH A QUESTIONNAIRE. THE VALIDITY OF THE QUESTIONNAIRE IS CONTENT BASED. THE RELIABILITY OF THE QUESTIONNAIRE WAS CONFIRMED BY USING CRONBACH'S ALPHA, WHICH SHOWED 0.847 FOR THE QUESTIONS ON SOCIAL CAPITAL AND 0.965 FOR THE QUESTIONS ON THE quality OF work life. IN ORDER TO TEST THE RESEARCH HYPOTHESES, PEARSON'S TEST AND REGRESSION WERE USED. THE RESULTS INDICATE THAT THE SOCIAL CAPITAL AND ITS DIMENSIONS HAVE EFFECT ON quality OF work life IN THE ORGANIZATION UNDER STUDY.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  159-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3894
 • دانلود: 

  1221
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر انجام شده است. به این منظور 132 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر حسب رسته شغلی) انتخاب شدند. تحقیق به روش زمینه یابی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون بود. با استفاده از آزمون تی تک گروهی وضعیت ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی کاری بررسی شد و با استفاده از آزمون تی گروه های مستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی ابعاد کیفیت زندگی کاری کارکنان بر اساس سن، سابقه کار و رسته های شغلی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که هفت بعد از ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی کاری در سطحی پایین تر از میانگین قرار دارند و فقط بعد یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان در سطحی معادل میانگین قرار دارد. همچنین، مقایسه ابعاد کیفیت زندگی کاری در کارکنان بر حسب گروه های سنی، رسته شغلی و سابقه کاری حاکی از وجود تفاوت های معنا داری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3894

دانلود 1221 استناد 1 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  848-855
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  1158
 • دانلود: 

  431
چکیده: 

اهداف: کیفیت ارائه خدمات مامایی به دو گروه حساس جامعه، یعنی مادران و کودکان، به طور درخورتوجهی به عملکرد ماما بستگی دارد. در سال های اخیر، کیفیت زندگی کاری به عنوان شاخصی اثرگذار بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان و تغییرهای سازمانی، مدنظر مدیران قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی به روش سرشماری روی تمامی ماماهای شاغل در سال 1389 در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های جمعیت شناختی و روا و پایای کیفیت زندگی کاری است. داده ها با کمک نسخه هجدهم نرم افزار SPSS، شاخص های آمار توصیفی و تحلیلی، آزمون تی،ANOVA  و ضریب هم بستگی پیرسون تحلیل شد.یافته ها میانگین سنی افراد 6.6±31.5 بوده است. میانگین نمره کل کیفیت زندگی کاری کارکنان از مجموع 60 نمره، 7.1±10.4 شد که نشان دهنده پایین بودن کیفیت زندگی کاری تمام شرکت کنندگان است. بین نمره کیفیت زندگی کاری با متوسط ساعت های کار در هفته (P=0.021) و رضایت از حجم کاری خود در هر نوبت (P=0.002)، ارتباط معناداری وجود دارد. بااین حال بین سن افراد (P=0.360)، وضعیت تاهل (p=0.27)، تعداد فرزند (p=0.95)، حقوق ماهیانه (P=0.37) و مدرک تحصیلی (p=0.42) با کیفیت زندگی کاری ازنظر آماری رابطه معناداری دیده نشد.نتیجه گیری: امید است مسوولان گام های موثری برای بهبود شرایط کار و ارتقای امنیت شغلی و نیز استفاده از توانایی های حرفه ای ماماها در حیطه شرح وظایف بردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1158

دانلود 431 استناد 490 مرجع 4
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

زمینه و هدف: ارزیابی و ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان یکی از وظایف مهم مدیران در هر سازمان است. هدف این مطالعه طراحی و تدوین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی کیفیت زندگی کاری دستیاران رشته های تخصصی پزشکی و تعیین روایی و پایایی آن می باشد. روش بررسی: با استفاده از جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی پرسشنامه هایی که برای اندازه گیری کیفیت زندگی کاری کارکنان استفاده شده بود، جمع آوری گردید و با روش دلفی پرسشنامه ای جامع جهت اندازه گیری کیفیت زندگی کاری دستیاران تدوین شد. این پرسشنامه بین 14 دستیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو مقطع متفاوت با فاصله یک هفته توزیع و تکمیل گردید. سپس پایایی آن به وسیله آزمون a کرونباخ سنجیده شد. برای تعیین روایی (Validity) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری از نظر 5 متخصص در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، آموزش پزشکی و اقتصاد بهداشت استفاده شد. یافته ها: دسته بندی a کرونباخ برای سنجش پایایی به این ترتیب بود: خیلی خوب 1-0.9، خوب 0.8-0.89، متوسط 0.7-0.79، ضعیف 0.6-0.69، خیلی ضعیف زیر 0.59.نتیجه گیری: نتایج آزمون آلفا کرونباخ برای پایایی کل سوالات و برای هر طبقه از سوالات نشانگر پایایی نسبتا بالا بود، لذا پرسشنامه مورد استفاده قابل استفاده در مطالعات بعدی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  96
 • صفحات: 

  1569-1579
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  519
چکیده: 

زمینه: ارایه خدمات با کیفیت به مراجعین سازمان بهزیستی می طلبد که به کیفیت زندگی کاری کارکنان آن توجه شود؛ اما در مورد ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان بهزیستی تحقیقی انجام نشده است. هدف: هدف این تحقیق تعیین اثربخشی آموزش مولفه های کیفیت زندگی کاری بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان ستاد و صف سازمان بهزیستی بود. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح گروه گواه نامعادل بود. از بین کارکنان ستاد و صف در ادارات بهزیستی شهر تهران و مراکز وابسته به آن در سال 1398، 30 نفر به صورت داوطلبانه گزینش و پس از نظارت بر معیارهای ورود و خروج، 15 نفر از کارکنان در گروه آزمایش و 15 نفر دیگر از آنها در گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. برنامه آموزشی کیفیت زندگی کاری مستخرج از پژوهش خبازی (1399) در 10 جلسه به مدت 120 دقیقه، هفته ای یک بار به صورت گروهی اجرا شد؛ سپس شرکت کنندگان به پرسشنامه کیفیت زندگی کاری علامه (1378) پاسخ دادند. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوورایانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که تفاوت دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ نمره پس آزمون کیفیت زندگی کاری (0/05 P) معنی دار است. نتیجه گیری: برنامه های آموزشی کیفیت زندگی کاری با ایجاد تحول در سازمان، کیفیت زندگی کارکنان را ارتقاء می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 519 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF BIOETHICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1107
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1107

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript