نتایج جستجو

81

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NASIR-AHMADI A. | HASHTROUDI M.S. | BANI-FATEMY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35-36
 • صفحات: 

  2517-2523
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15860
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Self condensation of acetone in the presence of potassium hydroxide, as zubakhin report, conducted to mesityl oxide, D-pulegone, isopulegone, thoujone and cyclohexanone formation. In our research work, by using the same method, the major products were isophorone (63.7%) and mesityl oxide (13.9%), and no evidence of D-pulegone, isopulegone, thoujone and cyclohexanone formation was observed.

آمار یکساله:  

بازدید 15860

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  94
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

سابقه و هدف: در حال حاضر مساله مقاومت دارویی به شکل بسیار جدی پیگیری می گرردد یکری از براکتری هرای مقراوبره آنتری بیوتیکهاسودوموناسآیروژینوزااست که عامل بیماری زایها فرصت طلب و مهم در انسان و دامی باشدبه همین دلیل تحقیق برای به دست آوردن مواد ضد میکروبی از منابع جایگزین مانندگیاهان و اسانسهای گیاهی مرد نظرر بسریاری از محققرین مریباشردایرن مطالعه به بررسی پتانسیلهای ضد میکروبی و اثرات درمانی پولگون در سودومونیازیس جلدی تجربی میپردازد روش کار: برای این مطالعه ازچهار راس بز ماده حدود دو ساله با وزن تقریبی 45 استفاده شرد جهرت آمراد کیلوگره سرازی موضرع تلقیحسودوموناسآیروژینوزا، موهای سمت راست و چپ قفسه سینه و گودی تهیگاهدر هر دو سمت حیوان، به مسراحت30سرانتی متر مربع در هر محل تراشیده شد بعد از تضعیف سیستم ایمنی با تزریق دگزامتازون، در هر محل درچهارنقطره و در هرر نقطره01 میلی لیتر ازسوسپانسیونسودوموناسآیروژینوزا با غلظت 810 درهرمیلیلیترCFU/ml، به صورت داخل جلردی تلقریح گردیرد بعد از ایجاد سودومونیازیس جلدی، ضایعات موجرود در ناحیره قفسره سرینه سرمت راسرت برا پولگرون محلرول در گلیسررین 1250 میکروگربه ازای هرمیلیلیتر، ضایعات موجود در ناحیه قفسه سینه سمت چرپ برا پمراد جنتامایسرین بعنروان داروی اسرتاندارد و ضایعات موجود در ناحیه تهیگاه راست با گلیسرین روزانه تا بهبود کامل درمان شدند ضایعات موجود در ناحیه تهی گراه چرپ بعنروان گروه شاهد تحت درمان قرار نگرفتند یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پولگون دقیقا همانند داروی جنتامایسین، جراحات سرودومونیازیس جلردی برز را در مدتنه روز درمان کرده و باعث بهبود آنها میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

pulegone IS A MAJOR CONSTITUENT OF SEVERAL ESSENTIAL OILS OBTAINED FROM MEDICINAL PLANTS THAT USED FOR FLAVORING FOODS AND DRINKS. MENTHA LONGIFOLIA ESSENTIAL OIL, WHICH HAS BEEN REPORTED TO CONTAIN 17.3% pulegone, HAS ALSO BEEN USED AS A FRAGRANCE AGENT AND TRADITIONALLY IN FOLK REMEDIES FOR TREATMENT OF GASTROINTESTINAL COMPLAINTS [1]....

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JALILZADEH AMIN GHADER | MAHAMA MASSOUD

نشریه: 

PHARMACEUTICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33694
 • دانلود: 

  14356
چکیده: 

Background: pulegone is an allelochemical widely occurring in plants of the Labiatae family. pulegone has a pleasant mint like odor and therefore is used, directly or as a constituent of a variety of essential oils, in beverages and processed foods for human consumption.Methods: To evaluate the antidiarrheal activity of pulegone using various pharmacological models, the intestinal transit, castor oil induced diarrhea and enteropooling methods were used in this study. The acute toxicity and lethality of pulegone was determined using the Lorke‟s method.Results: The pulegone was practically nontoxic administered p.o. The LD50 was 570 mg/kg given p.o. pulegone (25-100 mg/kg, p.o.) produced insignificant reduction in propulsive movement in the normal and significant (P<0.05) reduction in castor oil induced intestinal transit tests in rats. Peak effect was elicited at 25 mg/kg but this effect was higher than that produced by loperamide (3 mg/kg, p.o.). In the castor oil induced diarrhea test, high dose of pulegone significantly delayed the onset but did not decrease the frequency and severity of diarrhea. pulegone at the dose of 25 mg/kg significantly reduced the volume of intestinal secretion induced by castor oil but produced no effect on diarrhea parameters.Conclusion: The results obtained in this study suggest that the pulegone did not possess antidiarrheal property due to weak inhibition of gastrointestinal propulsion and fluid secretion.

آمار یکساله:  

بازدید 33694

دانلود 14356 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14367
 • دانلود: 

  8612
چکیده: 

Objective: pulegone (PGN) is a monoterpene ketone, whose metabolites exert several cytotoxic effects in various tissues. The present study was conducted in order to evaluate the (R)-(+) PGN-induced alterations in ovarian aromatization, proto-oncogenes and estrogen receptorα (ERa) and ERβ receptors expressions.Materials and Methods: In this experimental study, mature albino mice were divided into experimental (received 25 mg/kg, 50 mg/kg and 100 mg/kg PGN, orally for 35 days) and control (received 2% solution of Tween 80 as a PGN solvent, orally) groups. The mRNA levels of Era, Erb, p53, Bcl-2, and cytochrome p450 (Cyp19) as well as ovarian angiogenesis were analyzed through reverse transcription polymerase chain reaction and immunohistochemical techniques, respectively. Moreover, apoptosis of follicular cells, serum estrogen and progesterone levels and mRNA damage were investigated via using terminal transferase and biotin-16-dUTP staining, electrochemilunescence and fluorescent microscopy methods, respectively. Results: The PGN reduced Era, Erb and Cyp19 expression at 50 mg/kg and 100 mg/kg doses, while significantly elevating p53 and reducing Bcl-2 expression. Finally, PGN impaired ovarian angiogenesis, increased apoptosis, elevated follicular atresia and reduced serum levels of estrogen and progesterone.Conclusion: Chronic exposure to PGN (50 mg/kg and 100 mg/kg), severely affects ovarian aromatization, proto-oncogenes mRNA levels and expression of ERs.

آمار یکساله:  

بازدید 14367

دانلود 8612 استناد 0 مرجع 630
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32634
 • دانلود: 

  23892
چکیده: 

Background and objectives: Menthol and menthone are two important components in the essential oil of peppermint (Mentha piperita L. ) which are commercially used in the pharmaceutical industries. This study has presented the allometric ratio of menthol and menthone to pulegone affected by the induction of bioregulators. Methods: The experiment was conducted in controlled condition based on completely randomized design (CRD) in three replications. The plants were subjected to different bioregulator treatments including distilled water; 5 %v/v methanol; 40 ppm GA3 (gibberellic acid) + 5%v/v methanol; 40 ppm IBA (indole butyric acid) + 5%v/v methanol, and 40 ppm GA3 + 40 ppm IBA + 5%v/v methanol. Essential oils analysis were performed using different methods of gas chromatography and gas chromatography-mass spectroscopy. Results: The application of 40 ppm IBA + 5%v/v methanol increased the essential oil content. With the use of bioregulators, the content of menthol and menthone increased and the amount of pulegone was conversely reduced. The lowest content of pulegone was measured in the treatment with 40 ppm GA3 + 40 ppm IBA + 5%v/v methanol. Allometric analysis of components showed that the ratios of menthol/pulegone, menthone/pulegone, and (menthone+menthol)/pulegone increased by bioregulators application, especially with 40 ppm GA3 + 40 ppm IBA + 5%v/v methanol. Conclusion: Using plant bioregulators could be a suitable procedure to increase pro-health potential through increasing the amount of menthol with decreasing the content of pulegone in the essential oil. It is possible that the bioregulators were able to convert pulegone to menthol and menthone.

آمار یکساله:  

بازدید 32634

دانلود 23892 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  87-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1883
 • دانلود: 

  406
چکیده: 

پونه (Mentha longifolia syn. Mentha sylvestris) گیاه دارویی و معطر ارزشمند متعلق به خانواده نعناعیان می باشد. این گیاه به صورت سنتیبه عنوان محرک، مقوی، ضداسپاسم، ضدنفخ، منقبض کننده کیسه صفرا، آرام بخش و مطبوع در ایران مصرف می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان واجزای تشکیل دهنده اسانس پیکر رویشی پونه در پنج رویشگاه آن در استان فارس بود. پیکر رویشی پونه ها در مرحله گلدهی کامل از رویشگاه طبیعی آن ها جمع آوری و در سایه خشک شدند. نمونه های خشک شده به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر اسانس گیری شدند. اجزای تشکیل دهنده اسانس ها با استفاده از دستگاه GC و GC/MS شناسایی شدند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین بازده اسانس به ترتیب از اکوتیپ های مرودشت (5.5 درصد) و لارستان (1.17 درصد) بدست آمد. در مجموع به ترتیب 33، 32، 26، 27 و 28 ترکیب در اسانس اکوتیپ های سپیدان، آبشار مارگون، جهرم، لارستان و مرودشتشناسایی شد. به طورکلی منوترپن های اکسیژنه فراوان ترین دسته ترکیبات موجود در اسانس اکوتیپ های مورد مطالعه بود. ترکیبات عمده اسانس اکوتیپ ها شامل پولگون (53.44-25.36 درصد)، پیپریتنون (43.9-4.93 درصد)، 1 و 8 سینئول (13.33-1.1 درصد)، پیپریتنون اکسید (19.33-1.06 درصد) و منتون (10.28-0.98 درصد) بودند. با توجه به ارزش دارویی پولگون، در این تحقیق اسانس گیاه فوق دارای درصد بالایی از این ترکیب  بود و می توان نتیجه گرفت که پونه استان فارس منبع غنی از پولگون می باشد. بهترین اکوتیپ ها برای حصول بیشترین میزان اسانس و پولگون به ترتیب اکوتیپ های مرودشت وآبشار مارگون می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1883

دانلود 406 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

Objective: Many reports have revealed preventive and therapeutic effects of Ziziphoratenuior,however, few systematic reviews have evaluated such effects. The present study reviews the physiological and pharmacological effects of Z. tenuior extract and its components. Materials and Methods: English articles were searched in international databases, such as Embase, Scopus, and PubMed,Persian studies were also searched in national databases such as SID and Magiran. Results: pulegone is one of the most important effective compounds of Z. tenuior, which has analgesic, anti-inflammatory, and anti-stress properties as it affects serotonergic and opioidergic systems and decreases the gastric acid secretion. Moreover, this compound inhibits cholesterol absorption and synthesis, resulting in hyperlipidemic effects and weight loss. In addition to its antioxidant, antitumor, and antibacterial properties, this herb contains an antidiabetic effect mediated by increasing the number of pancreatic beta cells and insulin secretion, and inhibiting alphaamylase. Although its effective dosage has no side effects, the overuse of its effective compounds, such as pulegone, may raise some liver and pulmonary disorders. Conclusion: Z. tenuior and its extract can have preventive and therapeutic effects on diabetes and hyperlipidemia-associated diseases. Since most studies on this herb were in vivo, it is necessary to design clinical trials to evaluate its effects.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  698-710
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

پونه (Mentha longifolia L. ) گیاه دارویی و معطر ارزشمند متعلق به خانواده نعناعیان است. در این تحقیق، اثر شش رویشگاه با ارتفاع متفاوت )ارتفاعات شهرستان آمل) بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه پونه در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد صفات مورد ارزیابی در بین رویشگاه های پونه تفاوت معنی داری را در سطح احتمال یک درصد نشان دادند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین بیشترین تعداد برگ در بوته (25 عدد) و تعداد شاخه گیاه در بوته (27 عدد) پونه به ترتیب در منطقه گت لش و سیوزمین بدست آمد. همچنین بیشترین تعداد گل (15 عدد) و بیشترین تعداد گره (22 عدد) به ترتیب در بندریکا و گت لش مشاهده شد. منطقه گت لش و سیوزمین به ترتیب بیشترین و کمترین میزان محتوای رنگیزه های فتوسنتزی را دارا بودند. تفاوت معنی داری بین محتوای فنل کل و فلاونوئید کل در رویشگاه های مختلف وجود نداشت هرچند بیشترین میزان در مناطق پردمه و گت لش مشاهده شد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین بازده اسانس به ترتیب از رویشگاه های گت لش و واش ورین بدست آمد. میزان پولگون در برگ گیاه پونه با افزایش ارتفاع افزایش یافت بطوریکه بیشترین میزان پولگون (6069 پی پی ام) در منطقه پردمه بدست آمد. بنابراین، با توجه به نتایج کلی بدست آمده، بهترین رویشگاه ها برای حصول بیشترین بازدهی اسانس و پولگون به ترتیب رویشگاه های گت لش و پردمه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  97-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

کاکوتی کوهی (ziziphora clinopodioides Lam) یکی از گیاهان متعلق به خانواده نعناعیان است که در بسیاری از نواحی ایران یافت می شود. برای این گیاه خواص درمانی متعددی از جمله تقویت و رفع دردهای معده، ضدتب، ضد التهاب و آرامبخش گزارش شده است. همچنین در مناطق مختلف از پودر خشک شده این گیاه به عنوان چاشنی بر روی ماست و لبنیات استفاده می شود. در این تحقیق اسانس اندامهای هوائی گیاه به روش تقطیر با آب جداسازی و اجزاء تشکیل دهنده آن با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگراف و گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرم مورد شناسایی و تعیین مقدار قرار گرفت. از بین بیست و سه ترکیب جداسازی شده توسط ستون دستگاه، بیست و دو ترکیب شناسایی گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده آن است که بیشترین درصد(98.5%) اسانس را ترکیبات مونوترپنی تشکیل می دهند و مونوترین پولگون خود به تنهایی 53.2% اسانس را شامل می شود. علاوه بر پلگون، پارامنتا-2-ان 1- اول(21.4%)،1، 8- سینئول (10.3%) پارامانتا-3،8- دی ان (3.7%)، بتا-پینن(1.6%)، سیس- ایزوپولگون (1.5%) و بورنیل استات(1.2%) سایر ترکیبات عمده اسانس این گیاه را تشکیل می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 20 استناد 7 مرجع 0
litScript