نتایج جستجو

76079

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7608

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  772
 • بازدید: 

  8990
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8990

دانلود 15604 استناد 772 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  249
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  53
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  5322
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 5322 استناد 53 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  407-420
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  5484
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5484

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAFFARI MOHSEN | PAKPOUR AMIR H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  785-789
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49946
 • دانلود: 

  94767
چکیده: 

Avicenna, a renowned Persian Muslim scientist has written numerous scientific papers and valuable medical books that are respected worldwide. For centuries his masterpiece, the "Canon of Medicine", has been used as a major medical reference. The Canon, as a prime encyclopedia on medicine is comprised of five books. In the introduction to the Canon, Avicenna has described the purpose of medicine as the preservation of health if it is already attained and its restoration when it is lost. He defines health as a trait or state, which results in the normal functioning of the human body and presumes that health is a steady state, whilst disease is more of a variable concept. Thus whenever we depart from a healthy state, we approach disease. A comparison of current views regarding definitions of health, disease and their components as defined by Avicenna could open new horizons for ancient, traditional medicine. The Canon contains numerous implications concerning the infrastructures of public health-related issues. For example the specifications of healthy water and air are well described in the "Canon of Medicine". To enable a better understanding of Avicenna's viewpoints about public health, we have briefly reviewed his perspective on the topics of health, disease, and environmental sanitation concerning water and air.

آمار یکساله:  

بازدید 49946

دانلود 94767 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Open Parasitology Journal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  4052
 • دانلود: 

  18089
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4052

دانلود 18089 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAFARI MAHIN | CHERAGHI ZAHRA | DOOSTI IRANI AMIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28001
 • دانلود: 

  19021
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-Chief In developing countries, progress towards agricultural goals is paramount; and thus farmworkers are one of the most important human resources in each community. In Iran, farming is a highly important foundation in the lives of people, and farmers have an essential role in the country’ s socioeconomic growth (1). In 2015, more than 18% of employees (approximately 4 million people) in Iran were working in the agricultural sector (2)...

آمار یکساله:  

بازدید 28001

دانلود 19021 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پی در پی 127)
 • صفحات: 

  166-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  177
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  601
چکیده: 

مقدمه: با وجود پیشرفت های زیاد در حوزه سلامت، نظام های سلامت پاسخگوی همه نیازهای جوامع نمی باشند فلذا کشور های جهان در اجلاس آستانه 2018 توافق کردند تا در جهت رسیدن به پوشش جهانی سلامتUHC مراقبت های بهداشتی اولیه ی PHC را تقویت کنند. این مطالعه در راستای شناسایی چالش های نظام PHC ایران و ارایه راه کارهای عملی جهت رفع آنها انجام گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد انجام شد. مصاحبه با تصمیم گیران، خبرگان اجرایی وآکادمیک، مدیران و کارشناسان حوزه PHCصورت گرفت واسناد ملی وبین المللی درحوزه سلامت موردبررسی قرارگرفتند. چارچوب Building Blocks سازمان بهداشت جهانی برای کدگزاری داده ها استفاده شد تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قیاسی با استفاده ازنرم افزار12MAXQDA انجام گردید. یافته ها: با توجه به تغییرنیازهای سلامتی مردم، امروزه نظامPHC درایران باچالش هایی مواجه شده است چراکه ساختارمتمرکزموجود درمواجهه با تغییرات انعطاف لازم را ندارد بخش خصوصی درارایه خدمات نقش کمرنگی داشته بین سطوح ارایه خدمات هماهنگی وجود ندارد وسیستم های موازی بوجودآورده است علیرغم کمبود منابع، دربرنامه ریزی و توزیع عادلانه منابع مشکلاتی وجود دارد سیستم های اطلاعاتی هنوزکامل نشده اند برنامه های درسی دانشگاهی با PHCهماهنگی ندارد درنتیجه نیروی انسانی توانایی پاسخگویی به نیازهای شغلی راندارند. بحث و نتیجه گیری: درراستای بهبود وضعیت سلامت کشور وبا توجه به تعهدات بین المللی همچنین لزوم دستیابی بهUHC، بایستی با اولویت بندی چالش ها و راهکارهای موجود، اصلاحات عملی و متناسب با شرایط جامعه را ضمن استفاده ازتجارب سایرکشورهای جهان درجهت تقویتPHC به اجرا گذاشت.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 601 استناد 177 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  51-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  543
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

مقاله ی پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالش های فراروی آن می پردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که به نوبه ی خود دربردارنده ی انواع تعهدات دولت ها در حوزه ی درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژه ای دارد. درحالی که چنین حقی به مثابه ی یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به شمار می آید و نمی توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می تواند امنیت انسانی را با چالش های فراوانی روبرو سازد. این چالش ها به عوامل متعددی وابسته اند که مهم ترین آ ن ها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بین المللی میان دولت ها و تقدم رعایت منافع ملی آن ها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافته های ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی و مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 543

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mungrue Kameel

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31129
 • دانلود: 

  23064
چکیده: 

The aim of this study is to map the chronological achievements of public health over the past 100 years in a small island state and to outline emerging themes. A retrospective analysis of data was conducted from the published population and vital statistics reports of the Central Statistical Office for the period of 1953-2006, as well as all available published reports of the Ministry of health. Data were also collected from the published reports of the Registrar General for the period of 1944-52. The study demonstrated the sequence in which diseases of public health importance were eliminated; these included hookworm, smallpox, malaria, cholera, typhoid, yellow fever and the vaccine preventable diseases such as measles, mumps, rubella, poliomyelitis, diphtheria, tetanus and pertussis. In addition, for the first time the mumps epidemic of 2000-2003 was identified. While much has been achieved over the past 100 years particularly with regard to infectious diseases, many challenges stand ahead. Hence, a highly trained and skilled PH workforce is required to confront a changing healthcare landscape, epidemics, rising expectations from clients, as well as to tackle key determinants of health.

آمار یکساله:  

بازدید 31129

دانلود 23064 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC public health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1344-1344
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  1351
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1351

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript