نتایج جستجو

76076

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7608

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Cardiac Failure Review

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  808
 • بازدید: 

  8087
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8087

دانلود 18705 استناد 808 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  223-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1180
 • دانلود: 

  644
چکیده: 

براساس مطالعات اخیر، از یک سو توسعه اجتماعی و سرمایه سلامت، از مهم ترین محورهای توسعه و رشد اقتصادی هستند و از سوی دیگر، میزان سلامت افراد بیش از هر عامل دیگری به عوامل محیط اجتماعی ارتباط دارد. طوری که سازمان بهداشت جهانی اخیراً بحثی جدی پیرامون عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت را شروع کرده است. لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه اجتماعی بر روی سلامت عمومی در 101 کشور منتخب جهان از بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طی دوره 19902010 پرداخته و از نرم افزار STATA برای تحلیل داده ها و ارزیابی مدل ها استفاده شده است. همچنین برای حصول به نتایج قابل اعتماد، در مدل ها از هر دو شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر برای شاخص سلامت عمومی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص توسعه اجتماعی، در تمامی مدل ها در سطح اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معناداری بر روی امید به زندگی و تأثیر منفی و معنادار ی بر روی نرخ مرگ ومیر داشته است. در مدل های نهایی ضریب توسعه اجتماعی برای امید به زندگی و مرگ ومیر به ترتیب 16/3 و 95/2-بوده است. لذا توسعه شاخص های اجتماعی ازجمله (فعالیت مدنی، باشگاهها و انجمنها، انسجام درون گروهی، اعتماد و امنیت بین شخصی، برابری جنسیتیو ادغام اقلیتها)، از مهم ترین تعیین کننده های سلامت عمومی محسوب می شوند. بررسی تأثیر سایر شاخص های اقتصادی اجتماعی هم نشان می دهد که آموزش، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال، مخارج بهداشتی و برنامه های ایمن سازی، تأثیر مثبتی بر روی سلامت عمومی داشته و نرخ تورم و انتشار گاز دی-اکسیدکربن، تأثیری منفی بر روی سلامت عمومی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1180

دانلود 644 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHORRAM MANESH AMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9162
 • دانلود: 

  9508
چکیده: 

Background: Failed attempts to improve the delivery of healthcare to communities show distinct flaws that have a higher impact during a major incident or disaster (MID). This study evaluates the concept of surge capacity, which intends to achieve a balance between the needs and resources in affected areas by providing staff, stuff, structure, and system. Methods: A systematic literature review was performed according to the PRISMA statement and by using PubMed, Scopus, and Google Scholar, and related keywords. Results: There were limited publications about flexible surge capacity (FSC). However, the sum of data obtained indicated the need for flexibility in expanding major incidents or disasters, demanding new resources, which may neither be available on time nor reachable due to infrastructural damage. Conclusion: FSC is a novel concept based on international guidelines. It refers to the extra and adjustable human and material resources that can be mobilized by activating nonprofessional but educated staff and different but accepted facilities in a fast, smooth, and productive way. public health and public education play an essential role in obtaining such flexibility.

آمار یکساله:  

بازدید 9162

دانلود 9508 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Ethics Med public health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  75-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 59 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKIAN AMIR HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1502-1506
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41946
 • دانلود: 

  23901
چکیده: 

Background: Sustainable Development Goals (SDGs) aim to transform our world, and each goal has specific targets to be achieved by 2030. For the goals to be achieved, everyone needs to do their part: governments, academia, the private sector and all people. This paper summarizes the main evidence-based recommendations made by excellent academics and scholars who discussed their experiences and views during the conference to respond to the challenges of sustainable health development.Methods: To contribute to exploring to the academia's role in reaching SDGs, the 1st International Conference on Sustainable health Development was held at Tehran University of Medical Sciences, on 24-25 April 2016, in Tehran, Iran.Results: In line with Goal 3 of SDGs: "ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages", the conference discussed various aspects of Universal health Coverage (UHC), as well as Global Action Plans for prevention and control of Non-Communicable Diseases (NCDs), and explained the special role of academic public health institutes in education, research and service provision in the two above-mentioned areas.Conclusion: To fulfill the requirements of SDGs, modern approaches to funding, education, teaching, research priority setting and advocacy, which in turn need novel strategies in collaboration and constructive partnerships among academic public health institutes from low, middle and high-income countries, are essential.

آمار یکساله:  

بازدید 41946

دانلود 23901 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HADI FATEMEH | SHIRAZI ELHAM | SORAYA SHIVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  86-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40930
 • دانلود: 

  100300
کلیدواژه: 
چکیده: 

Psychiatric disorders are prevalent throughout theworld and based on the latest survey on the prevalenceof mental disorders among Iranians, these disorders werefound in 23. 6% of the population and were more prevalentin women than men. Pregnancy, childbirth anda year after delivery is considered “ the perinatal period” which is a critical period for mothers, babies and the entirefamily. The prevalence of psychiatric disorders inthe perinatal period is 15-29% with depressive andanxiety disorders being the most common conditions...

آمار یکساله:  

بازدید 40930

دانلود 100300 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  387
 • بازدید: 

  10899
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10899

دانلود 15774 استناد 387 مرجع 0
نویسندگان: 

AKINKUGBE O. | MOHANOE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  131-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  387
 • بازدید: 

  32232
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32232

دانلود 15774 استناد 387 مرجع 0
نویسندگان: 

MOEIN M. | REZAEI N. | YEGANEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59706
 • دانلود: 

  89087
چکیده: 

The UNESCO Chair in health Education in TUMS (TUMS), Iran, was established in Immunology, Asthma and Allergy Research Institute in April 2004. The purpose of this chair is to promote an integrated system of research, training, information and documentation activities in the field of health education. The target group includes the public, health care workers, students, trainees and researchers. During its one year existing, the Chair has supported financially eleven admitted proposals and supported technically eight submitted proposals in divers fields regarding health issues with the cooperation of other research institutes in TUMS. It has made connections with most of the national research institutes and universities to establish multi-centric collaborations. The activities of the Chair are being directed towards the health priorities of the country and region. The Chair has contributed to an important international congress on immunodeficiency disorders as well as another meeting on Asthma in near future. The Chair is to publish several educational books, booklets and CDs related to health education; it is also going to prepare a thorough proposal on HIV/AIDS prevention with collaboration of other institutions, which could be applicable regionally, and in neighboring countries and states.

آمار یکساله:  

بازدید 59706

دانلود 89087 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMI MANOOCHEHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45164
 • دانلود: 

  18700
کلیدواژه: 
چکیده: 

Mass gathering (MG) is defined as "any type of organized or spontaneous occasion that attracts sufficient numbers of peoples to strain the planning and response sources of the city or nation hosting the event" 1. Published literature addressed public health aspects and associated risks with MG and necessity of public health preparedness as the responsibility of public health authorities 2-5. There are several concerns regarding MG from the viewpoint of public health authorities including risk of spreading infectious diseases by participants worldwide. . . .

آمار یکساله:  

بازدید 45164

دانلود 18700 استناد 0 مرجع 0
litScript