نتایج جستجو

75879

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7588

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  249-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215320
 • دانلود: 

  93190
چکیده: 

Honey is the oldest natural food produced by honeybee and comprises wide variety of valuable ingredients including carbohydrate, proteins, minerals, vitamins, organic acids, polyphenols and flavonoids that contribute to well-known therapeutic properties. This review provide available scientific information on different ways of honey adulteration and chemical contamination with the certain focus on the variety of methods for analyzing the residue levels in honey samples. For data collection, different scientific databases including Science Direct, Springer, PubMed and Magiran were searched. Honey such as other food products at risked to various types of contaminations and adulterations. Microbial and chemical hazards have been reported in various honey samples all over the world. Therefore, its use without knowing the source and its safety may be significant health risks. Honey labeling according to qualitative analysis is very necessary confirmed that health care. health officials in all countries have to introduce firm regulation and laws that control and regulate honey production, handling, and analysis to ascertain its safety. Obviously, investigation of sensitivity of methods in order to detect the chemical residue levels for preventing the disruptive impacts on consumer’s health is momentous and all reasonable efforts should be taken for having adequate control over honey production and standardizing the maximum residue levels of chemicals to minimize possible contaminations.

آمار یکساله:  

بازدید 215320

دانلود 93190 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BROWN K. | JAMETON A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  10872
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10872

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

CASSANO P. | FAVA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  849-857
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  23329
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23329

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  220-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1243
 • دانلود: 

  971
چکیده: 

زمینه و هدف: وقتی تفاوت فاحشی بین گروه های درآمدی در جامعه وجود داشته باشد، از مسیر کانال های متعدد، ممکن است بر سلامتی جوامع و ساختار هزینه های آن تاثیر بگذارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نابرابری و فقر (و سایر خصوصیات اقتصادی-اجتماعی جوامع) بر روی شاخص های سلامت عمومی و ساختار پرداخت های هزینه ای آن پرداخته است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- کاربردی بوده و در نمونه 34 کشور جهان (به لحاظ برخورداری از داده های منظم از نابرابری درآمد) طی دوره زمانی 1995 تا 2012 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی انجام گرفته است. برای برآورد مدل ها از نرم افزار Eviews 9 استفاده شده است. برآوردها طی مدل های جداگانه برای شاخص های سلامتی و هزینه های آن انجام شده است.یافته ها: نابرابری درآمد و فقر از یک سو موجب کاهش سلامت عمومی گردیده و از سوی دیگر سهم افراد از پرداخت های بهداشتی و درمانی را افزایش می دهد. همچنین سطح آموزش موجب ارتقای سلامت جامعه و کاهش پرداخت های مستقیم از جیب و خصوصی افراد می شود. تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ موجب افزایش مخارج خصوصی سلامت و پرداخت های مستقیم از جیب افراد می گردد. نتیجه گیری: در مسیر توسعه اقتصادی باید توجه ویژه به مساله نابرابری درآمد بین افراد جامعه شود. با بروز نابرابری و فقر نسبی بیشتر، مشکلات روحی و روانی در جامعه تعمیق یافته و سلامت افراد دچار آسیب جدی می شود. این مساله با تضعیف مدیریت کارایی بخش سلامتی، پرداخت های مستقیم از جیب افراد را نیز افزایش داده و بنابرین موجب تضعیف مضاعف سلامتی عمومی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1243

دانلود 971 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1389
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

مقدمه: فن آوری اطلاعات امکانات فراوانی در عرصه های علمی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نموده است که دسترسی به اینترنت از شاخص های مهم این فن آوری محسوب می گردد. با توجه به رشد روزافزون کاربردهای آن، استفاده از پورتال ها برای آموزش سلامت جامعه و ارایه خدمات زنده، کم هزینه و قابل دسترس در هر مکان و زمان شناخته شده است. در این مقاله سعی شد معیارهای ارزش گذاری یک سایت پورتال مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تدوین و گردآوری معیارها کمک به سزایی در طراحی، پیاده سازی، ارزش گذاری و انتخاب درست مدیران و کاربران خواهد نمود.روش بررسی: مطالعه حاضر به روش توصیفی انجام گرفته است و جامعه آماری آن 53 نفر از کارشناسان و صاحب نظران انفورماتیک بودند که در زمینه برنامه نویسی در محیط های تحت وب تجربه داشتند. به منظور انجام پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جمع آوری اطلاعات پژوهش با جستجو درسایت های اینترنتی، مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران مربوط و تهیه پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای Likert بر اساس استانداردهای مهندسی نرم افزار و اینترنت و تجربیات نگارنده انجام شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تنظیم شده از طریق مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران و کارشناسان انفورماتیک صورت گرفت و پایایی پرسشنامه نیز پس ازاجرای مقدماتی بر روی 20 نفر از آزمودنی های همان جامعه (پایلوت) با Cronbach Alfa، 0.78 درصد به تایید رسید. نتایج به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از نظر کارشناسان مربوط از بین ده گروه پارامتر مورد بررسی، در بخش مدیریت «عامل هزینه در انتخاب و خرید یک پورتال» با 96 درصد بالاترین میزان اهمیت را نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر این عامل می تواند تا حد زیادی فارغ از امکانات فنی سایت و یا سیاست های در نظر گرفته شده برای آن موثر واقع گردد، از سوی دیگر، در مقایسه با نرم افزار استاندارد موجود، نسبت هزینه های نگهداشت و به روز رسانی این گونه سایت ها به هزینه تولید آنها افزایش یافته است.نتیجه گیری: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، شناخت وآگاهی مدیران نسبت به انتخاب یک پورتال برای سیستم های مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تحقیقاتی در حوزه سلامت و همچنین معیارها و عوامل ارزش یابی آن را ضروری ساخته است. این امر در بهبود هر چه بیشتر کیفیت سایت های پورتال برای ارایه خدمات، موثر خواهد بود و در نتیجه طراحان امر به نحوی مطلوب نسبت به طراحی این گونه سایت ها اقدام خواهند کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1389

دانلود 285 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

PATEL V. | FLISHER A.J. | HETRICK S.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  369
 • شماره: 

  9569
 • صفحات: 

  1302-1313
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  9592
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9592

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1427
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

مقدمه و اهداف: دستیابی به «بهداشت برای همه» در بیانیه آلماآتا در سال 1978 به عنوان شعار زیربنایی و بر اساس مراقبت های بهداشتی اولیه به تمام کشورهای جهان معرفی شد. چگونگی دسترسی به این هدف مهم یعنی دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی بیشتر با نشانگرهای کمی بررسی شده است. در حالی که رویکرد کیفی می تواند تجربه دسترسی به خدمات بهداشتی از منظر مصرف کنندگان را بشناساند بینش عمیقی را در این زمینه ایجاد کند. این مطالعه با هدف توصیف و تفسیر درک استفاده کنندگان خدمات بهداشتی از دسترسی به خدمات و به دست آوردن بینش عمیق تر در مورد تجربه مصرف کنندگان این خدمات انجام شده است.روش کار: مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق، با 9 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتی - درمانی انتخاب شده به شیوه نمونه گیری هدفمند انجام شد. مصاحبه ها ضبط، دست نویس و سپس با رویکرد پدیده شناسی و با استفاده از روش «ون مانن» تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: شش مضمون زیر در تجزیه و تحلیل داده ها ظهور یافتند. رویارویی با فرصت های آموزش همه جانبه، ارتباطات مشتری مدار، خدمات بهداشتی باکیفیت، کفایت زمانی - مکانی خدمات بهداشتی، عدالت محوری و مشارکت فردی.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که دسترسی به خدمات بهداشتی چیزی فراتر از وجود خدمات به تنهایی است. خدمات بهداشتی با آموزش بهداشت و برقراری عدالت اجتماعی تکمیل خواهد شد. آموزش های همه جانبه و افزایش مشارکت های فردی در بهره مندی مطلوب از خدمات بهداشتی برای توانمندسازی مردم لازم به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1427

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4407
 • دانلود: 

  1195
چکیده: 

زمینه و هدف: ویژگیهای ساختار بهداشت و درمان ایران ضر ورت توسعه فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی و طراحی یک سیستم سلامت الکترونیک موثر را ایجاب می کند و با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر استقرار سلامت الکترونیک به منظور تدوین ابعاد طرح جامع برای ایران صورت گرفته است.مواد و روشها: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی- تطبیقی بوده و با بهره گیری از روش مطالعه شبه کیفی با تایید ریاضی انجام پذیرفته است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل استرالیا، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلیس، ترکیه و ایران بودند. به دلیل تطبیقی بودن، پژوهش حاضر فاقد نمونه می باشد و کشورهای منتخب صرفا به عنوان منابع اطلاعاتی انتخاب شده اند. این پژوهش در 4 مرحله شامل بررسی وضعیت موجود و تاریخچه موضوع در ایران از طریق مستندات و مدارک، مطالعه جامع سلامت الکترونیک در کشورهای منتخب از طریق جستجوی مطالب در کتب و مقالات و همچنین اینترنت، پیشنهاد طرح اولیه و نهایتا انجام اعتبارسنجی طرح از تکنیک شبه دلفی و ارائه طرح نهایی انجام گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اولویت های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت شخصی» شناسه بیمار، کارت سلامت الکترونیک، افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، ثبت الکترونیکی قرار ملاقا تها برای درمان بیماران، نسخه نویسی الکترونیک، بالاخره پزشکی از راه دور می باشد که هدف مشترک همه این استراتژی ها استفاده از تکنولوژی اطلاعات در ارائه خدمات سلامت با محوریت بیمار می باشد. زیر ساختارهای سلامت الکترونیک عبارتند از شبکه های فیزیکی، زیرساختارهای قانونی، آموزش و آمادگی و اجرای عملیات سلامت الکترونیک. منابع لازم برای استقرار سلامت الکترونیک شامل منابع مالی، منابع داده ای و سایر منابع می باشد. روش های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت، کارت الکترونیک سلامت، خدمات پزشکی از راه دور و پورتال های سلامت است.نتیجه گیری: موانع عمده استقرار سلامت الکترونیک در ایران شامل معین نبودن استراتژی، مبهم و پیچیده بودن زیر ساختار فناوری اطلاعات، دو مشکل فرهنگ سازی و آموزش در ارتباط با آموزش و تمرین برای مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات سریع مدیران بویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداشت، ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطلاعات در عرصه سلامت الکترونیک، مشخص نبودن ساز و کار برای تامین منابع مالی نظام سلامت الکترونیک، عدم تدوین استانداردهای فنی، ضعف در روش های پیاده سازی سلامت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4407

دانلود 1195 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Yazdi Feyzabadi V. | Amiri R. | Seyedi M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5 (Special Issue)
 • صفحات: 

  70-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

Background and Objectives: In the late 2019, the SARS-CoV-2 virus was identified as the cause of an outbreak of acute respiratory illness known as the COVID-19, which began to spread in the world very quickly. Preventive measures have been a significant issue in preventing the spread of COVID-19. This rapid review study was conducted to summarize selected countries' preventive policies and strategies in the East and Southeast Asia, including China, South Korea, Japan, Vietnam, and Singapore, during the COVID-19 epidemic. Methods: In this rapid review study, the Scopus, PubMed, Embase, and Web of Science databases were searched. The keywords applied in the search strategy were primary health care, public health, prevent* and plan, policy, program, initiative, intervention, measure, and COVID-19 in addition to the name of each country. Furthermore, we searched the World health Organization (WHO) and the United Nations Development Program (UNDP) websites to retrieve more key sources as grey literature. The relevant data were extracted from the final studies and categorized. Results: After screening, 33 studies met the inclusion criteria. Dominant measures implemented in these countries were categorized into different categories including communication and information, physical distancing, quarantine, monitoring, and testing axes. Conclusion: Education and information, extensive testing and screening, contact tracing, isolation of infected and suspected cases, and observance of physical distancing has been very effective in reducing Covid-19 transmission and its mortality.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HEART FAILURE REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1892
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1892

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript