نتایج جستجو

75858

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7586

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHAFIUR RAHAMAN KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  182-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43989
 • دانلود: 

  31991
چکیده: 

Free roaming dogs are increasing in numbers. They live in unhygienic conditions and are not vaccinated mostly. They create several problems in the community, particularly health threats to human. Dog biting is a commonly reported case in some hospitals in Bangladesh. Rabies is one of the killers of people in Bangladesh and transmission occurs mostly due the dog biting. Death commonly occurs in children due to rabies. Rabies death is completely preventable by vaccinating dogs at national level. Many steps have already been taken. Source identification of dogs, animal birth control program and proper surveillance are necessary. Sustainable implementation of programs to manage dog population, dog bite management and awareness raising among population can bring out fruitful result in this situation. Inhumane killing of dogs to reduce the number can never be a permanent solution. Vaccinating dogs is the most effective strategy suggested by experts. Therefore, it is not too late to implement action plans with regular monitoring and evaluation for the sake of human and animal health.

آمار یکساله:  

بازدید 43989

دانلود 31991 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 104)
 • صفحات: 

  1-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  193
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  353
چکیده: 

با توجه به اینکه سلامت جامعه بشری امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد نیز، فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و تأمین سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند گردند؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع ناشی از آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست-گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها، در کنار یکدیگر است. در این مقاله سعی بر این است موافقتنامه های مهم و بنیادین سازمان تجارت جهانی بررسی و میزان اهمیتی که بهداشت و سلامت عمومی برای سازمان تجارت جهانی دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بررسی صورت گرفته به نظر می رسد، سازمان تجارت جهانی سعی کرده است در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کند و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده است تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند با محدود کردن تجارت آزاد از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محفاظت کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 353 استناد 193 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHMANI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  30502
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30502

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FARHUD DARIUSH D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1033-1035
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52369
 • دانلود: 

  27896
کلیدواژه: 
چکیده: 

Violence is a great challenge threatening the world peace. It includes a wide range of behaviors like; fight, war and genocide. There are different definitions of violence. Therefore, providing a suitable definition is necessary. In literature, according to the cultural and social text, there are different definitions for violence. The definitions are pro-vided based on the goal of research and text. The best definition is provided by WHO: "It covers a wide range of acts, going beyond physical acts to include threats and intimidation. It also includes the myriad and often less obvious consequences of violent behavior, such as physical harm, deprivation and mal development that compromise the well-being of individuals, families and communities."

آمار یکساله:  

بازدید 52369

دانلود 27896 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

XIAO L. | FAYER R. | RYAN U. | UPTON S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  8897
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8897

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

CURTIS E.A. | GLACKEN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  653-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  12979
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12979

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CAMPBELL S.L. | FOWLES E.R. | WEBER B.J.

نشریه: 

public health NURSING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  564-571
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  16070
 • دانلود: 

  19677
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16070

دانلود 19677 استناد 410 مرجع 0
نویسندگان: 

CESARIO SANDRA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  123-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79207
 • دانلود: 

  18950
کلیدواژه: 
چکیده: 

Human papillomavirus (HPV) is known to be associated with many types of cancers disproportionately affecting women. The most common of these is cervical cancer. However anal, vulvar, vaginal, penile, and oropharyngeal cancers have also been linked to this virus. It is estimated that 527 624 women receive a cervical cancer diagnosis annually and 265 653 die from the disease making it the third most common cancer among women globally (1). Anal cancer, while not as prevalent as cervical cancer, is on the rise with approximately 27 000 new cases identified worldwide each year. Women are at higher risk than men for anal cancer, especially those with cervical or vulvar cancers and those who are immunocompromised. Other conditions such as recurrent juvenile respiratory papillomatosis and genital warts are often attributed to HPV types 6 and 11.

آمار یکساله:  

بازدید 79207

دانلود 18950 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1616-1618
تعامل: 
 • استنادات: 

  1020
 • بازدید: 

  6959
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6959

دانلود 19588 استناد 1020 مرجع 0
نویسندگان: 

PFALLER M.A. | DIEKEMA D.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  818
 • بازدید: 

  40094
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40094

دانلود 19588 استناد 818 مرجع 0
litScript