نتایج جستجو

72444

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7245

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1381
تعامل: 
 • بازدید: 

  721
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی زنان بالای چهل سال نابارور اعم از نوع اولیه یا ثانویه که برای ایجاد باروری از سال 72 (سال آغاز به کار موسسه) تا پایان سال 79 به موسسه رویان مراجعه و میکرواینجکشن شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند.هدف از این مطالعه بررسی میزان موفقیت میکرواینجکشن در این گروه سنی می باشد. علاوه بر میزان موفقیت عوامل موثر بر آن از قبیل کیفیت تخمک، کیفیت جنین، تعداد تخمک، تعداد جنین و... مورد بررسی قرار گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرونده های موجود در بایگانی موسسه کمک گرفته شده و اطلاعات مورد نظر با توجه به پرسشنامه استخراج گردیده است.در این تحقیق میزان موفقیت میکرواینجکشن در ایجاد حاملگی در زنان بالای 40 سال در موسسه 11.5% می باشد که آماری بسیار در خور اهمیت می باشد زیرا که در این گروه سنی اغلب امیدی برای بارور شدن وجود ندارد و 11.55% موفقیت، آماری با ارزش است که می توان از آن در تصمیم گیریهای بعدی کمک گرفت.در مجموع 331 زن در این طرح تحقیقاتی شرکت داشته اند که از این بین 38 مورد منجر به حاملگی شده، و در 293 نفر حاملگی رخ نداده است. در گروهی که باروری رخ داده است میانگین سن زنان 40.9±1.4 سال می باشد و در گروهی که باروری رخ نداده است میانگین سن زنان 41.27±1.9 می باشد و با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv=0.259).در میکرواینجکشن هایی که پیامد مثبت داشته اند میانگین سنی مردان 43.14±5.1 سال و در میکرواینجکشن هایی که پیامد منفی به همراه داشته اند میانگین سنی مردان 44.8±5.5 سال می باشد که با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv-0.115).در گروهی که منجر به حاملگی شده است (38 نفر) میانگین طول مدت نازایی 12.8±8.2 سال و گروهی که حاملگی رخ نداده است (293 نفر) میانگین طول مدت نازایی 13.12±7.7 سال می باشد که با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv=0.392).همچنین در افرادی که با میکرواینجکشن حامله شده اند میانگین تعداد دفعات انجام 1.026±1.4 ART می باشد. در حالی که در افرادی که با میکرواینجکشن حامله نشده اند میانگین تعداد دفعات انجام 0.86±1.3 ART می باشد. و با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv=0.29).از طرفی در افرادی که حامله شده اند تعداد دفعات میکرواینجکشن 1.39±1.3 و در افرادی که حامله نشده اند میانگین تعداد دفعات میکرواینجکشن 1.09±1.14 می باشد که با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv=0.256) اما مهمترین عوامل مرتبط بر نازایی این زنان که در آنالیز آماری معنی دار شده است کیفیت و تعداد تخمک ها و تعداد جنین ها می باشد.همان طور که انتظار می رود در افرادی که با میکرواینجکشن حامله شده اند میانگین تعداد تخمک بدست آمده 6±4.2 و در زنانی که با میکرواینجکشن باردار نشده اند میانگین تعداد تخمک 4.3±3.7 می باشد (pv=0.005) تعداد جنین منتقل شده نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در 11.5% که میانگین موفقیت حاملگی می باشد تعداد جنین منتقل شده 3.3±2.04 و در 88.5% مابقی که حاملگی رخ نداده است میانگین تعداد جنین منتقل شده 2.3±1.7 می باشد (pv=0.003).در مورد کیفیت جنین ها برای انجام محاسبه آماری grade A را به عنوان عالی و grade B را به عنوان خون و grade C را به عنوان بد در نظر گرفته و نتایج زیر را بدست آورده ایم.در کل 33.8% جنین ها عالی، 46.2% خوب و 19.9% بد گزارش شده است.در بین 38 زن که با میکرواینجکشن حامله شده اند 47% آنها جنین عالی، 50% جنین خوب و 3% جنین بد داشته اند. در حالی که در 293 زن که باردار نشده اند 32% جنین عالی، 45% جنین خوب و 22.2% جنین بد داشته اند که با توجه به pv محاسبه شده بین باروری و کیفیت جنین ارتباط آماری معنی داری وجود دارد کیفیت تخمک را برای انجام محاسبه آماری به دو نوع مناسب (grade 3, 4) و غیر مناسب (grade 1, 2) تقسیم کرده ایم بر این اساس 27.8% تخمک غیر مناسب و 72.2% تخمک مناسب از کل 331 زن بدست آمده است حال در میکرواینجکشن هایی که منجر به حاملگی شده است 100% تخمک ها از نوع مناسب بوده و در میکرواینجکشن هایی که ختم به حاملگی نشده است 68.6% تخمک مناسب 31.4% تخمک غیر مناسب گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 721

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  381-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف: تعیین میزان آبستنی در روش همزمانی با Selectsynch در یک گله گاو شیریحیوانات: 374 راس گاو در سه گروه همزمانی با Selectsynch، همزمانی با PG و تلقیح بدنبال فحلی طبیعی قرار گرفتند.روش: گاوهایی که 30 روز پس از زایش در آزمایش رحمی مشکل خاصی نداشتند به طور کاملا تصادفی در یکی از سه گروه تحت مطالعه قرار گرفتند الف) راس دام به روش Selectsynch همزمان شده و سپس تلقیح گردیدند. ب) 125 راس دام با تزریق PG همزمان شده و سپس تلقیح گردیدند. ج) 110 راس دام بعد از مشاهده علایم فحلی طبیعی، تلقیح شدند.تجزیه و تحلیل آماری: آزمون مربع کای.نتایج: میزان آبستنی سه گروه به ترتیب 54 درصد، 44.8 درصد و 46.4 درصد بود که بر اساس آزمون های آماری اختلاف معنی داری نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به میزان آبستنی قابل قبول با روش Selectsynch این روش به عنوان یکی از روشهای خوب همزمانی در گله های گاوشیری که رکورد شیر بالایی دارند و فحل یابی در آنها ضعیف است پیشنهاد می شود که می تواند در کاهش فاصله زایش تا آبستنی و در نهایت کاهش فاصله دو زایش موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

مهناز-اشرفی

مجری: 

داخلی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1382
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعه فوق یک مطالعه رتروسپکتیو بوده که در مرکز تحقیقات رویان انجام گرفته است. سیکل های درمانی انجام شده از ابتدای فروردین ماه 1379 تا انتهای اسفند ماه 1380 مورد بررسی قرار گرفته است که شامل 3591 سیکل ART است. اطلاعات در مورد این سیکل ها در سال 1382 که نتیجه کلیه حاملگی ها مشخص شده بود، جمع آوری شده است. تعداد سیکل ها و روش ها و پروتکل های درمانی، حاملگی، زایمان، تولد زنده و مرده، سقط، زایمان زودرس و حاملگی چندقلو، Congenital Malformation, Still birth, IUFD، وزن، جنس جنین ها و روش زایمان و در نهایت نتیجه انجام ICSI با اسپرم غیراژاکولیت بررسی شده است. از 3591 سیکل، 2008 سیکل ICSI با%24 pregnancy rate /retrieval ،828 سیکل IVF با %16.5 pregnancy rate retrieval/ و 65 سیکل IVF/ICSI با %24.5 pregnancy rate /retrieval، 65 سیکل Egg donation با%11 pregnancy rate /retrieval ،91 سیکل Freezed ET با %8 pregnancy rate /cycle و 9 مورد Surogacy با %11 pregnancy rate /retrieval و 382 سیکل به علت عدم به دست آوردن اووسیت یا نداشتن اسپرم و یا عدم تشکیل جنین کنسل شده است. از 2008 سیکل ICSI،482 سیکل با اسپرماتیدهای غیراژاکولیت انجام شده است. با %14 delivery rate /cycle بدون گزارشی از مالفورماسیون جنینی با میزان سقط Stil birth, IUFD Neonatal death, prenatal mortality در IVF و ICSI در مقایسه با مطالعات اخیر در امریکا به نظر می رسد بیشتر باشد. وزن جنین ها در بچه های ICSI بیش از بچه های IVF بوده است. هر چند این اختلاف معنی دار نیست. نسبت جنس پسر به دختر در بچه های IVF و ICSI اختلاف چندانی نداشت. میزان کونژنیتال آنومالی قابل مقایسه با جمعیت زایای عمومی و دیگر مطالعات است، در %0.9 IVF و در%2.3 ICSI ، زایمان با سزارین در IVF و ICSI بیش از زایمان طبیعی انجام شده است. در 1380، سیکل های بیشتری در مقایسه با سال 1379 گزارش شده است و Success rate کلی (delivery per retrieval) نیز نسبتا افزایش داشته است. هر چند از نظر آماری اختلاف معنی داری ندارد و همچنین pregnancy loss rate از 1379 تا 1380 تا حدودی کاهش یافته است. در طی سال ها درمان های ART به تدریج با کاهش قابل توجه در حاملگی های چندقلو و کاهش از بین رفتن حاملگی ها همراه بوده است و درمان های جدیدی برای حل مشکلات جدی اسپرم و اووسیت و مشکلات رحمی کاربرد پیدا کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 96

گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4277
 • دانلود: 

  1401
چکیده: 

تاکنون مطالعات بسیاری بر روی تغییرات ضربان قلب صورت گرفته است. این تغییرات سیگنال قلبی که در دو ضربان متوالی مشاهده می شود را تغییرپذیری ضربان قلب یا Heart rate Variability (HRV) می نامند. تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت در ضربان قلب بازتابی از عملکرد سیستم عصبی اتونوم می باشد، به طوری که یکی از شاخص های سلامت انسان، افزایش و یا کاهش تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) است. بنابر این آنالیز این تغییرات می تواند معیار پیش بینی کننده مرگ ناگهانی و یا هشدار در مورد بیماری قریب الوقوعی باشد. لذا با دانستن تکنیکهای آنالیز HRV و تجزیه و تحلیل این تغییرات به صورت غیرتهاجمی می توان اطلاعات صحیحی از تغییر عملکرد سیستم اتونوم بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 4277

دانلود 1401 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAVADPOUR SH. | JAMALI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  111-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9508
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Infertility not only as a disease but also as a serious problem affects the family and harms its health.Approximately 50 to 80 million people in the world suffer from infertility. Laparoscopy is a golden standard which helps diagnose peritoneal and the fallopian tubal problems and treat them.Materials and Methods: In this cross-sectional study, 162 infertile women referring to the Honari Clinic of Jahrom, Iran from 2008 to 2010 were enrolled. Laparoscopy was applied for these women due to other unsuccessful treatments. Information was collected from medical documents and analyzed by SPSS 11.5.Results: With the mean age of 27.2±5.31years, 95.7% of the cases had their first marriage, 80.2% had primary infertility, and 93.8% were housewives. The result of hysterosalpingography revealed normal fallopian tubes in 126 cases (77.8%). Of all the cases 18.5% had had unsuccessful intra-uterine injection of sperm. According to the laparoscopic findings and evaluation of ovarian problems, the causes of infertility included 66% ovarian cysts, 4.3% adhesions, 9.9% endometrioses. Also, the evaluation of the fallopian tubes showed 77.8% open tubes and 22.2% closed ones. The rate of pregnancy after laparoscopic surgery was 54.9%, most of which (84.6%) had been after cauterization of polycystic ovaries.All of these pregnancies had been spontaneous, of which 83.15% had led to termination and 16.85% had ended in abortion. None of the cases had had ectopic pregnancy or any other problem.Conclusion: The most common cause of women's infertility in Jahrom is polycystic ovaries, which in most cases is fortunately treated after laparoscopy. Hence cauterization of ovaries by laparoscopy can be an effective treatment for infertility.

آمار یکساله:  

بازدید 9508

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13865
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Introduction: Is there any differences between the pregnancy rate of frozen-thawed embryo transfer (FET) in agonist and antagonist protocols. The aim of this study was to assess the effect of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonists/buserelin on embryos by comparing the outcome of cryopreserved-thawed embryo transfers for cycles using a GnRH agonist or GnRH antagonist/buserelin protocol for the controlled ovarian stimulation in the oocyte retrieval cycle.Materials and Methods: We studied the frozen embryos from 80 women undergoing ICSI which were administered either HCG/GnRH agonist long protocol (Group A, n=52) or GnRH/buserelin antagonist protocol (Group B, n=18) that were thawed in Novin Infertility Center (Mashhad, Iran) from March 2010 to June 2010 (there were no significant statistically differences between two groups in the age and male factor). Frozen embryo transfer pregnancy rate of these two groups were evaluated. Data analyzed by Fisher test (SPSS version 7).Results: pregnancy rates were similar independent of whether they resulted from the long-protocol cycles with HCG (46.2%) or from the antagonist protocol cycles with buserelin (38.9%).Conclusion: Frozen-thawed embryo derived from the GnRH agonist cycles have the same pregnancy rates to those derived from the GnRH/buserelin antagonist cycles, Furthermore, in fresh embryo, lower pregnancy rates following GnRH/buserelin-antagonist protocols compared with long GnRH/agonist protocols have been reported, The differences might be due to an impact on oocyte number and quality or on the endometrium, not embryos quality, so according to this point in the patient with the risk of OHSS who received GnRH/buserelin antagonist protocol, it would be better to freeze all the embryos and then transfer them in a better situation.

آمار یکساله:  

بازدید 13865

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  223-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2924
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

نازایی یکی از مشکلات اجتماعی در جوامع بشری ازجمله کشور ما است. یکی از علل قابل درمان نازایی بیماریهای تخمدان از جمله سندرم تخمدانهای پلی کیستیک (pcos ) می باشد که یکی از درمانهای پیشنهاد شده برای این دسته از بیماران و گروهی که به کلومید و گنادوتروپین یائسگی انسانی (HMG ) پاسخ نمی دهند استفاده از لاپاراسکوپی و کوتری کردن تخمدانها است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی و میزان موفقیت این روش در برطرف نمودن مشکل نازایی در این گونه بیماران در سطح شهر جهرم بوده است. این تحقیق یک مطالعه گذشته نگر می باشد که طی آن حدود 40مورد لاپاراسکوپی همراه با کوتری کردن تخمدانها از تاریخ 1/1/78 لغایت 1/7/80 مورد بررسی قرار گرفته است. در تمام این 40 مورد، سندرم PCO با سونوگرافی، آزمایشهای هورمونی و تاریخچه اختلالات قاعدگی به اثبات رسیده بود و تمام بیماران به حداکثر دوز کلومید (200 میلی گرم در روز) مقاوم بوده ، حتی گروهی از آنها به HMG نیز پاسخ نداده بودند. در این مطالعه درصد تخمک گذاری (Ovulatory rate ) درصد حاملگی ( pregnancy rate ) و درصد از یبن رفتن حاملگی ( Miscarriage rate ) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تاریخچه قاعدگی و درجه حرارت پایه بدن در بیماران درمان شده نشان داد که 35 نفر از آنها سیکلهای منظم همراه با تخمک گذاری داشتند (5.78%) و 17 مورد نیز در طی 2-1 سال بعد از عمل حامله شده بودند ( 5.42% ) که 2 مورد منجر به سقط در سه ماه اول شده بود (7.11%). بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که کوتری کردن تخمدانها یک روش موثر جایگزین در بیماران نازا، PCO و مقاوم به کلومید می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2924

دانلود 446 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAHIRI Z.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  22-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8631
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: The usefulness of ultrasound determination of endometrial thickness and pattern in pregnancy prediction is a matter of controversy. The present study attempts to clarify this controversial issue more. Materials and Methods: 1030 infertile couples with ovulatory factor infertility who had undergone one cycle of ovulation induction were included in this study. All patient charts were reviewed for endometrial thickness (<7, 7-14, >14 mm) and pattern (trilinear vs. homogenous) on the time of hCG administration. Age, duration of infertility, and number of follicles were evaluated in all patients. Clinical pregnancy rate was considered as the desired treatment outcome. The SPSS 10 software and chi-Square t-test were used for statistical analysis, and P<0.05 was defined as statistical significance. Results: The overall pregnancy rate was 25.8% (266 out of 1030). There was no significant difference in pregnancy rates in three groups of endometrial thickness, nor in two groups of endometrial pattern. Conclusion: This study failed to show any significant relationship between endometrial thickness and pattern, and pregnancy rate. Further studies are recommended

آمار یکساله:  

بازدید 8631

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (مسلسل 32)
 • صفحات: 

  205-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48586
 • دانلود: 

  788
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از عوامل موثر برنازایی فاکتورهای مردانه می باشد. یکی از علل ناباروری، فاکتورهای مردانه شامل اختلال در تعداد، تحرک و مورفولوژی اسپرم می باشد. تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI) به طور گسترده ای جهت درمان زوج های نابارور ناشی از فاکتور مردانه به کار می رود. معیارهای تعداد اسپرم و تحرک آن و درصد اسپرم های دارای مورفولوژی طبیعی در ارزیابی کیفیت مایع منی مورد بررسی قرار می گیرند. مطالعات متعددی به بررسی تعداد و تحرک اسپرم پرداخته است؛ ولی مطالعه مورفولوژی اسپرم در منطقه شمال کشور (مازندران) کمتر صورت گرفته است. لذا این مطالعه موفقیت بارداری به روش IUI را در افراد دارای اسپرم های با مرفولوژی طبیعی کمتر از 5% و بیشتر از 5% مورد ارزیابی قرار می دهد.روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه ای تحلیلی بود که روی زوجین کاندید انجام IUI مراجعه کننده به دو مرکز ناباروری شهر بابل انجام شد. پس از طی مراحل اولیه و تحریک تخمک گذاری و رعایت نکات لازم جهت IUI، نمونه اسپرم از نظر تعداد، تحرک و مورفولوژی بر اساس معیار NAFA and ESHRE-SIGA 2002 مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس نتایج حاصل از طریق نرم افزار آماری SPSS و با آزمون های رگرسیون لجستیک، t زوجی و تست دقیق فیشر مورد ارزیابی آماری قرار گرفت و p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: از 561 زوجی که برای آنها سیکل IUI انجام شد در 103 مورد بارداری در زوجین با مورفولوژی طبیعی بیش از 5% و4 مورد بارداری در زوجین با مورفولوژی کمتر از 5% مشاهده شد که از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05)؛ در 504 مورد از این زوجین تعداد اسپرم بیش از 20million/ml بود، که در این گروه نتیجه IUI در موارد مرفولوژی اسپرم بیش از 5% به طور معنی داری بیشتر از زوجین با مورفولوژی کمتر از 5% در این گروه بود (4/21 نسبت به 6/5)، (p<0.01). در 543 نفر از زوجین تحرک اسپرم بیش از 50% بود که بررسی نتایج IUI در این گروه نشان داد مواردی که مورفولوژی اسپرم بیش از 5% بود به طور معنی داری بیشتر از موارد با مورفولوژی اسپرم کمتر از 5% در این گروه بود (5/20 نسبت به3/8)، (p<0.05).نتیجه گیری: نتیجه مطالعه نشان داد که مورفولوژی طبیعی اسپرم بیش از 5% می تواند فاکتوری تعیین کننده و تاثیرگذار بر روی نتایج IUI باشد و مورفولوژی نرمال اسپرم همراه با تعداد و تحرک نرمال نقش بسزایی در افزایش میزان بارداری دارد؛ لذا پیشنهاد می شود علاوه بر بررسی تعداد و تحرک به بررسی مورفولوژی نیز توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 48586

دانلود 788 استناد 0 مرجع 17
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پی در پی 41)
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1130
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه برای افزایش میزان باروری در آزمایشگاه های IVF از تکنیک های مختلفی از جمله روش A.H برای کمک به خارج شدن جنین از زونا پلاسیدا استفاده می کنند. با توجه به گزارشات متناقض درباره تاثیر روش A.H بر میزان باروری در سال های اخیر، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط A.H مکانیکی روی میزان باروری بر روی بیماران نابارور تحت درمان به روش IVF در مرکز ناباروری اصفهان در سال 1378 انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت موردی ـ شاهدی روی 296 زوج نابارور تحت درمان با روش IVF انجام شد. در گروه مورد 131 نفر و در گروه شاهد 165 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. گروه ها از نظر سن مادر، تعداد اووسیت آسپیره شده، تعداد اووسیت بارور شده و تعداد جنین های منتقل شده با هم مطابقت داده شدند و در ضمن در هر دو گروه جنین های با کیفیت مشابه استفاده شدند. میزان پیدایش حاملگی در گروه مورد و شاهد با استفاده از آزمون b-HCG و سونوگرافی تعیین شد. آنالیز داده ها در دو گروه با استفاده از آزمون های آماری t و c2 با ضریب اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بین سن بیماران، تعداد اووسیت آسپیره شده، تعداد اووسیت بارور شده و تعداد و کیفیت جنین های منتقل شده در گروه های شاهد و مورد تفاوت معنی داری دیده نشد. میزان حاملگی در گروه شاهد و مورد به ترتیب 20.6 و 22.9 درصد بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: معنی دار نبودن تفاوت بین گروه مورد و شاهد در مطالعه حاضر شاید به دلیل نوع طراحی این تحقیق و مطابقت دادن اکثر متغیرهای موثر در دو گروه باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که انجام شیوه AH بر روی جنین های تمام افراد داوطلب IVF ضرورت ندارد و انجام این شیوه برای افراد با پیش آگهی ضعیف در حامله شدن توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1130

دانلود 181 استناد 1 مرجع 1
litScript