نتایج جستجو

1760

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

176

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  16-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1683
 • دانلود: 

  462
چکیده: 

ماکیان اهلی بزرگترین مخزن سالمونلا را در طبیعت تشکیل می دهند. در بین تمام گونه های حیوانات، جدا کردن سالمونلا بیشتر از طیور و فرآورده های آنها گزارش شده است زیرا به علت جمعیت بزرگ در معرض خطر و برنامه های ملی جداسازی و شناسایی باکتری سالمونلا در کشورهای مختلف، این باکتری مکرراً به میزان زیادی از انواع پرندگان جدا شده است. این برسی بر روی یکصد و پنجاه و پنج جوجه نژاد گوشتی با سن کمتر از 14 روز از 31 مرغداری حومه شهر اهواز انجام گرفت. جوجه ها به وسیله جابجایی مهره های گردن کشته شدند. از خون قلب، کبد، ریه ها، کیسه های هوایی، کیسه زرده و سکوم هر جوجه نمونه برداری بعمل آمد و براساس روش مالینسون و اسنوینبوس روی محیط آگار سبز درخشان کشت داده شد. از 31 مرغداری مورد آزمایش، 18 مرغداری (58.06 درصد) آلودگی داشتند. از 155 قطعه جوجه مورد آزمایش 44 جوجه (28.38 درصد) باکتری سالمونلا جدا گردید. از 930 نمونه مورد آزمایش 71 نمونه (7.63 درصد) باکتری سالمونلا جدا گردید که سکوم با 21 مورد مثبت (13.54 درصد)، کبد با 19 مورد مثبت (2.58 درصد) قلب با 16 مورد مثبت (10.33 درصد)، کیسه زرده با 11 مورد مثبت (7.09 درصد) و ریه با 4 مورد مثبت (2.58 درصد) آلودگی نشان دادند. از کیسه های هوایی هیچگونه باکتری سالمونلایی جدا نشد. در این بررسی از 155 قطعه جوجه، 130 جوجه با سن کمتر از یک هفته بودند که 38 جوجه (29 مورد) آلودگی نشان دادند که سکوم با 17 مورد مثبت (13.07 درصد) بیشترین و ریه با 4 مورد مثبت، 3.07 درصد) کمترین آلودگی را داشتند. از 25 جوجه با سن یک تا دو هفته، 6 جوجه(24 درصد) آلودگی به سالمونلا را نشان دادند که سکوم با 4 مورد (16 درصد) و کبد با 3 مورد مثبت (12 مورد) آلودگی نشان دادند. از خون قلب، کیسه زرده، ریه و کیسه هوایی باکتری سالمونلا جدا نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1683

دانلود 462 استناد 2 مرجع 4
نویسندگان: 

SAJID M.A. | KHAN I.A. | RAUF U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  79-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7681
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7681

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  166-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

زمینه مطالعه: امروزه بدلیل استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها، مقاومت میکروبی نگرانی جهانی جهت بهداشت و سلامت دام و انسان محسوب می شود. پیامدهای مقاومت میکروبی بروز مقاومت میکروبی در عوامل بیماریزای مشترک انسان و دام، و کاهش اثر بخشی درمان هاست. هدف: هدف مطالعه حاضر پایش و ارزیابی فراوانی باقیمانده های آنتی بیوتیکی در گوشت مرغ کشتارشده درکشتارگاه های استان کرمان است. روش کار: در این مطالعه مقطعی که از خرداد 94 لغایت آذرماه 95 اجرا گردید در مجموع تعداد 474 نمونه ازکشتارگاه های استان جمع آوری و در آزمایشگاه مرکز تشخیص اداره کل دامپزشکی تحت تست میکروبیولوژیکال چهارپلیتی قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی برای داده های کیفی و محاسبه فاصله اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: در مجموع نمونه های تست شده 38 مورد مثبت معادل 02/8 درصد شناسایی شدند. آنتی بیوتیک های تشخیص داده شده شامل فلورکینولون، ماکرولید، سفالوسپورین، بتالاکتام، تتراسیکلین، سولفانامید و آمینوگلیکوزید بودند. در نمونه های مثبت، بیشترین میزان آنتی بیوتیک جداسازی شده فلورکینولون (1/36 درصد) و کمترین میزان آنتی بیوتیک جداشده سفالوسپورین (1/4 درصد) تعیین گردید، از طرفی نیمی ازنمونه های مثبت صرفا از نظریک نوع آنتی بیوتیک (فلورکینولون ) و 9/28 درصد موارد مثبت از نظردو نوع آنتی بیوتیک، 1/13 درصد موارد از نظر سه نوع آنتی بیوتیک، 2/5 درصد از نظر پنج نوع و 6/2 درصد از نظر شش نوع آنتی بیوتیک مثبت تعیین شدند. نتیجه گیری نهایی: این نتایج مشخص نمود که حدود 10 درصد گوشت مرغ مصرفی در این استان دارای باقیمانده های آنتی بیوتیکی است و نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های کاربردی جهت کنترل و کاهش مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های دامپزشکی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHAUDRY M.A. | BADSHAN A. | BIBI N.

نشریه: 

ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  206-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6068
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6068

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DAYYANI NEMATOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1344-1349
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28193
 • دانلود: 

  13113
چکیده: 

There are a number of requirements by which animals should be managed so that the best performance is achieved in a way acceptable to those responsible for the care of the animals and to the community generally. These requirements are the keys to good management and may be used to test the management of a poultry enterprise in relation to the standard of its management. These requirements are also called Principles. The importance of each Principle changes with the situation and thus the emphasis placed on each may alter from place to place and from time to time. This means that, while the Principles do not change the degree of emphasis and method of application may change. Every facet of the poultry operation should be tested against the relevant principles.

آمار یکساله:  

بازدید 28193

دانلود 13113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  335-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1566
 • دانلود: 

  2036
چکیده: 

زمینه مطالعه: پرورش صنعتی طیور باتراکم بالا و در محیط های بسته سبب افزایش مرگ ومیر ناشی از بیماری های مختلف شده است. هدف:بررسی شرایط محیطی و مدیریتی موثر بر بروز تلفات در گله های طیور صنعتی، تعیین سهم هریک از این عوامل و رتبه بندی مرغداری ها از لحاظ ریسک بروز تلفات و ترمیم تقریبی این نقصان مربوط به نظام بیمه بخش طیور در ایران بود. روشکار: نمونه گیری از 47 مزرعه جوجه گوشتی، 20 مزرعه مرغ تخم گذار و 30 مزرعه مرغ مادرگوشتی از 16 استان کشور انجام شد. استان ها براساس موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و شیوع بیماری انتخاب شدند. شرایط فیزیکی آشیانه مانند تبادل حرارتی، شدت نور، اتمسفر آشیانه مانند غلظت اکسیژن، آمونیاک و اسیدیته و رطوبت بستر، کیفیت تجهیزات مانند قدرت هواکش ها و تجهیزات گرمایش و خنک کننده با استفاده از ابزاردقیق، اندازه گیری و شاخص مدیریت دما، تهویه، نور، تغذیه و شاخص عملکرد، محاسبه شد. فراسنجه های مربوط به مدیریت بهداشت و ایمن سازی گله نیز اندازه گیری و نمونه های خون جهت تعیین عیار آنتی بادی علیه بیماری ها و ارزیابی برنامه ایمن سازی و وضعیت گله ها از لحاظ مدیریت کنترل بیماری ها مورد بررسی قرارگرفت. در مجموع از تعداد 97مزرعه مرغداری 27231 داده اندازه گیری و ثبت شد. نتایج: میانگین تلفات گله های گوشتی 15.4 %، تخم گذار 11.2% در یک دوره و مادر 1.9% در ماه بود. در مدل تابعیت تبعیضی درصد تلفات از متغیرهای محیطی و مدیریتی در مزارع پرورش جوجه گوشتی که توسط روش گام به گام و بر مبنای حداقل مقدار لامبدای ویلکس برآورد شد، بیشترین ضریب استاندارد شده مربوط به متغیر نحوه انجام واکسیناسیون (VA) بود و پس از آن به ترتیب ظرفیت تهویه به ازای یک 2m مساحت آشیانه (VM)، ایمن سازی علیه آنفلوانزا (AIG)، چگونگی امنیت زیستی (SHOW)، نوع آبخوری (DRIN)، میزان نزولات (RAIN) و شاخص مدیریت دما (TMI) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. Mortality Risk (0,1) i = -2.622+ 1.533VA - 1.135 SHOW + 0.739 AIG + 0.551 DRIN - 0.016 VM + 0.003 RAIN + 0.002 TMI مدل های برازش شده در مورد گله های تخم گذار و مادر نیز بیانگر بیشترین توضیح توسط متغیر های بهداشتی و ساختار تهویه آشیانه بودند.نتیجه گیری نهایی: از بین متغیرهای محیطی و مدیریتی شش گانه مورد بررسی، ایمن سازی گله در مقابل بیماری، امنیت زیستی و ساختار تهویه آشیانه بیشترین تأثیر را بر رتبه بندی مرغداری به لحاظ ریسک بروز تلفات داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1566

دانلود 2036 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

یکی از نیازهای ضروری تغذیه انسان، تأمین پروتئین حیوانی است. گوشت مرغ به عنوان یک منبع با ارزش پروتئینی، در سال های اخیر در تغذیه انسان، در جهان استفاده می شود. بیماری های سه گانه نیوکاسل، آنفلوانزا و برونشیت از دیر باز از جمله عامل های اصلی تلفات صنعت مرغ داری در بیشتر کشورها بوده اند. مدیریت نادرست مرغداری ها بیش از هر چیز به پایین بودن آگاهی، دانش و مهارت های فنی مرغداران مربوط است. شناخت دانش و رفتار مدیریتی مرغداران در مهار این بیماری ها به مرغ داران کمک می کند تا در بهبود تولید و افزایش بازده این صنعت تلاش کنند. این تحقیق به همین منظور انجام شده است. جامعه ی آماری 220 تن از مرغداران استان بوشهر است. بر پایه رابطه ی نمونه گیری کوکران 140 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای افزایش اطمینان به 146 تن افزایش یافت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی آن با انجام اصلاحات لازم به کمک کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب تتای ترتیبی (9/0-78/0 =) تایید شد. نتایج به دست آمده از آزمون رتبه ای من ویت نی نشان داد که تحصیلات و دسترسی به اطلاعات به طور معنی-داری بر دانش مرغ داران برای کنترل بیماری های یاد شده موثر بودند و این دانش همراه با هنجارهای اجتماعی و دسترسی به اطلاعات متغیرهای تاثیرگذار بر رفتارهای مدیریتی مرغداران هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STOYANCHEV T. | VASHIN I.

نشریه: 

ANTONIE VAN LEEUWENHOEK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  285-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2970
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2970

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAJESH C. | RAO V.D.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  74-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2660
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2660

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JEKAYINFA S.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  77-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3811
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3811

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript