نتایج جستجو

683

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

69

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION WAS CONDUCTED THROUGH A SERIES OF DESIGNED TESTS TO QUANTIFY AND TO OPTIMIZE A polyacrylamide HYDROGEL STRUCTURE. THE HYDROGEL WAS PREPARED THROUGH THE VARIOUS CONCENTRATIONS OF SULFONATED polyacrylamide (AN125VLM) AND CHROMIUM TRIACETATE AS A CROSSLINKER. THE TESTS WERE OUTLINED BASED ON CENTRAL COMPOSITE DESIGN (CCD) TO MEASURE AND TO EVALUATE THE RELATIONSHIPS BETWEEN SWELLING AND RHEOLOGICAL AS STRUCTURAL PROPERTIES OF THE HYDROGEL. EXPERIMENTAL RESULTS SHOWED THAT THE OBTAINED HYDROGEL AT 26340 PPM CONCENTRATION OF COPOLYMER AND 3160 PPM CONCENTRATION OF CHROMIUM TRIACETATE, HAVING ELASTIC MODULUS OF 30 KPA AND A SALT SENSITIVITY OF 0.56, COULD BE SELECTED AS AN APPROPRIATE SAMPLE FOR FIELD OPERATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

هیدروژل های پلی آکریل آمید از طریق فرآیند پلیمر شدن محلول(solution polymerization)  تولید شدند که این واکنش پلیمریزاسیون، از نوع رادیکالی و بشدت گرمازا می باشد. در این واکنش از آزوایزو بوتیرونیتریل (AIBN) به عنوان آغازگر واکنش پلیمریزاسیون و از متیلن بیس آکریل آمید (MBAAm) به عنوان عامل شبکه ساز استفاده گردید. میزان تورم هیدروژل های پلی آکریل آمید از طریق گراویمتری اندازه گیری شد. همچنین خواص تورمی هیدروژل(PAAm)  را در محلول هایی کاتیون های فلزی ,Fe(II) Ni(II), Cu(II) با غلظت های (100ppm, 250ppm, 500ppm, 1000ppm) مورد بررسی قرار دادیم. همچنین در 3 مقادیر متفاوت (در محدوده 0.1g, 0.2g, 0.001g) با استفاده از عامل شبکه ساز متیلن بیس آکریل آمید هیدروژل های پلی آکریل آمید را سنتز کرده و سپس هیدروژل های سنتز شده را جداگانه در مقدار اضافی آب مقطر قرار داده و از طریق گراویمتری خواص تورمی هیدروژل های تولید شده را بررسی قرار کردیم. در پایان مشاهده گردید که هر 3 کمپلکس تشکیل شده (هیدروژل پلی آکریل آمیدCu+) و (هیدروژل پلی آکریل آمید Ni+) و (هیدروژل پلی آکریل آمید Fe+) در محیط های قلیایی (pH=12) بیشترین درصد تورم را داشتند. با افزایش غظلت کاتیون های فلزی در محلول ها درصد تورم هیدروژل های پلی آکریل آمید کاهش پیدا کرد، همچنین با افزایش مقدار عامل شبکه ساز (MBAAm) در سنتز هیدروژل های پلی آکریل آمید درصد تورم این هیدروژل ها کاهش یافت و بلاخره تغییر درpH  محیط (اسیدی، خنثی و بازی) تاثیری در میزان تورم هیدروژل های پلی آکریل آمید نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 89 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5693
 • دانلود: 

  1691
چکیده: 

الکتروفورز افقی ژل آگارز، یکی از ابزارهای پایه در زیست شناسی مولکولی است. این روش آسان و سریع بوده، استفاده از آن نیاز به مهارت زیادی ندارد. یکی از معایب ژل آگارز این است که جداسازی قطعات کوچک DNA با تفاوت های ناچیز در حد چند جفت باز و همچنین تفکیک قطعات کوچک مولکول های DNA و پروتئین در این ژل به خوبی امکان پذیر نیست که به طور متداول در این موارد از ژل پلی اکریل آمید استفاده می شود. الکتروفورز عمودی ژل پلی اکریل آمید علی رغم مزایایی که دارد ولی روشی پیچیده، گران و زمان بر می باشد. اخیرا روشی برای الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید به صورت افقی معرفی شده است که ضمن داشتن مزایا نسبت به روش عمودی، ولی نیازمند ساخت دستگاهی جدید جهت انجام عمل الکتروفورز می باشد. در این پژوهش از دستگاه الکتروفورز افقی ژل آگارز با اندکی تغییرات، به منظور انجام الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید برای قطعات DNA تکثیر شونده توسط نشانگرهای ریزماهواره ای استفاده شد. در این روش عمل الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید، به صورت افقی و با استفاده از ژل دو قسمتی آگارز و پلی اکریل آمید انجام شد. نتایج نشان داد باندهای حاصل از الکتروفورز کاملا شفاف و واضح می باشند. همچنین در این روش، مشکلات تشکیل حباب در ژل و پارگی ژل، در هنگام جداسازی شیشه از ژل، وجود ندارد. دستگاه الکتروفورز معرفی شده، دو منظوره است که می توان از آن هم برای ژل آگارز و هم برای ژل پلی اکریل آمید استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 5693

دانلود 1691 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10910
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The use of soil additives in the management and conservation of soil resources is becoming increasingly important. Examples of these additives, polymer materials which are in the category of copolymers based on acrylamide and acrylic acid due to ease of synthesis and availability of raw materials has attracted much attention. In this study, copolymer based on acrylamide and acrylic acid was synthesized by chain polymerization in the water system. Fourier transform infrared spectroscopy revealed that the carboxylic acid and amide functional groups were successfully polymerized in the material. The amount of each component was measured by thermo gravimetric analysis. To calculate the negative charge density and molecular weight of samples, titration method and laser light scattering analyzer were used which showed soil stabilization with increment in negative charge density. The use of acrylamide monomer plays a major role in the copolymerization to increase the molecular weight. Finally, soil loss was determined using 0.4, 0.6, 1, 2, 3, 4 and 6 gr/m2 of copolymers in water and solutions sprayed on the soil surface before implementation of artificial rainfall, also its continuity in 30min rainfall was studied.

آمار یکساله:  

بازدید 10910

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  12-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9794
 • دانلود: 

  7140
چکیده: 

This paper reports the synthesis of nanostructured copper aluminate powders and their efficient application as a potential photocatalysts for photodegradation of organic dyes. The synthesized nanocomposite powders were characterized by XRD, TEM, DTA-TG analyses and UV-vis spectroscopy. The XRD results showed that pure and single phase copper aluminate was obtained after calcination at 700 ° C. The obtained powders had a layered structure and each layer was composed of many interconnected nanoparticles. The average particle size of the samples calcined at 700 ° C was about 26 nm. The photocatalytic activity of the prepared nanocatalysts was investigated via photodegradation of methyl orange under the UV light. The band gap energy values of CuAl2O4 calcined at 700 and 900 ° C were 1. 79 and 1. 72 eV, respectively. The results showed that the samples calcined at 700 ° C showed the highest activity with 95 % photodegradation efficiency for degradation of methyl orange dye.

آمار یکساله:  

بازدید 9794

دانلود 7140 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AALAIE J. | FORUZANFAR R. | HAMIDIAN H. | DEHESTANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS RESEARCH, STABILITY BEHAVIOR OF LAPONITE NANOCLAY SUSPENSION IN ELECTROLYTES CONTAINING SODIUM AND CALCIUM SALTS WAS INVESTIGATED. IN ORDER TO STABILIZE THE PREPARED SUSPENSIONS, SULFONATED polyacrylamide WAS USED AND EFFECT OF DIFFERENT PARAMETERS SUCH AS POLYMER CONCENTRATION, TEMPERATURE AND IONIC STRENGTH OF THE ELECTROLYTES WERE STUDIED. RESULTS SHOWED THAT THE STABILITY OF LAPONITE NANOPARTICLES IN ELECTROLYTE MEDIA IMPROVES IN PRESENCE OF SULFONATED polyacrylamide BUT THEIR STABILITY DEPENDS ON POLYMER CONCENTRATION, TEMPERATURE AND IONIC STRENGTH OF ELECTROLYTE MEDIA. INCREASING OF VISCOSITY RATIO OF POLYMER/NANOPARTICLES SUSPENSION TO THE POLYMER SOLUTION, RESULTS IN MORE STABLE SUSPENSIONS IN ELECTROLYTE MEDIA. HOWEVER SUSPENSION STABILITY DECREASED WITH INCREASING THE TEMPERATURE AND IONIC STRENGTH OF ELECTROLYTE MEDIA.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

بروغنی مهدی | حیاوی فریال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 41 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 (پیاپی 123)
 • صفحات: 

  4-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

بهبود خواص سیال حفاری به عنوان یکی از پارامترهای مهم در افزایش بازده عملیات حفاری همواره مورد توجه بوده است. یکی از راه های بهبود خواص سیال، استفاده از پلیمرهای جدید و کارآمد در ترکیب آن است. در این پژوهش، عملکرد پلی آکریل آمید آبکافت شده جزئی (PHPA) بررسی شده است. این پلیمر به تازگی وارد صنعت حفاری کشور شده است، ولی متاسفانه درباره عملکرد فنی آن اطلاعات جامعی وجود ندارد. شرکت های مصرف کننده در کنترل کیفی و نحوه به کارگیری این ماده برای فرمول بندی و طراحی سیال حفاری در شرایط عملیاتی با مشکلاتی مواجه اند. بدین منظور، خواص گرانرو سازی و کنترل کنندگی از دست رفتن سیال و شیل ها با استفاده از این پلیمر با اولویت شرایط حفاری چاه های عملیاتی کشور ارزیابی شده است. در ادامه اثر دما، آلاینده های نمکی همچون سدیم کلرید، کلسیم و منیزیم و همچنین تغییرات pH که از عمده ترین شاخص های آلودگی به شمار می روند، بر خواص سیال پلیمری بررسی شده است. نتایج به دست آمده از آزمون ها نشان می دهد، پلیمر PHPA ضمن افزایش و بهبود خواص رئولوژیکی سیال حفاری، در کاهش از دست رفتن سیال نیز نقش بسزائی ایفا می کند. همچنین، این پلیمر در برابر آلاینده نمک سدیم کلرید از مقاومت قابل قبولی برخوردار است، ولی کارایی آن در برابر آلاینده هایی همچون یون های کلسیم و منیزیم (نمک های کلرید کلسیم و منیزیم) کاهش می یابد. آزمون های گرمایی در دماهای مختلف نشان می دهد، پلیمر PHPA پایداری گرمایی زیاد تا دمای 150oC دارد. همچنین، این پلیمر خاصیت بازدارندگی شیل بنتونیتی موجود در سیال را بهبود می دهد و با سازوکار کپسول کنندگی به عنوان عمده ترین شاخصه این پلیمر از پخش شدن خرده های حفاری شیلی به درون سامانه سیال حفاری جلوگیری می کند و مانع از تغییر خواص سیال می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 74 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5 (پیاپی 121)
 • صفحات: 

  406-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

پلی آکریل آمیدها درشت مولکول های محلول در آب هستند. این پلیمرها به دلیل داشتن قابلیت انعقاد و جداسازی فازهای جامد و مایع از یکدیگر، کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف از جمله معادن، تصفیه پساب صنعتی، دباغی و کاغذ سازی دارند. از سوی دیگر، استفاده از هیبرید ترکیبات آلی-معدنی شامل پلیمر و نانوذرات معدنی به طور روزافزون گسترش یافته است. در این پژوهش، هیبرید آلی- معدنی پلی آکریل آمید - سیلیکا به روش پلیمرشدن رادیکالی آزاد در محلول تهیه شد. برای تهیه نانوکامپوزیت، ابتدا سطح نانوذرات سیلیکا در شرایط اسیدی فعال و با عامل اصلاح کننده 3- تری متوکسی سیلیل پروپیل متاکریلات به روش سل- ژل در محیط آبی اصلاح شد. سپس، مونومر آکریل آمید با استفاده از نانوذرات اصلاح شده به کمک آغازگر رادیکالی پتاسیم پرسولفات کوپلیمر شد. ساختار شیمیایی نانوذرات سیلیکای اصلاح سطحی شده و نانوکامپوزیت تهیه شده به روش طیف سنجی FTIR بررسی و تایید شد. شکل شناسی نانوکامپوزیت حاصل به روش میکروسکوپی الکترونی پویشی بررسی شد. این روش سطح کامپوزیت را بدون جدایی فاز نشان داد. نحوه پراکنش ذرات در پلیمر به کمک روش SEM-EDX بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوذرات در پلیمر به طور یکنواخت پراکنده شده اند. تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری نیز پراکنش ذرات سیلیکا را در مقیاس نانو در کامپوزیت هیبریدی تایید کرد. بیشتربودن پایداری گرمایی نانوکامپوزیت هیبریدی در مقایسه با هوموپلیمر آکریل آمید که به روش گرماوزن سنجی ارزیابی شد، موید واکنش نانوذرات اصلاح شده و وجود آنها در زنجیر پلی آکریل آمید است. خاکستر حاصل از نانوکامپوزیت هیبریدی نیز به روش تجزیه EDX بررسی شد که نتیجه حاصل وجود ذرات سیلیس را در ساختار آن تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 56 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

برای اعمال مدیریت صحیح بر منابع طبیعی در ایران لازم است راه کارهای مناسب برای کنترل فرسایش و حفاظت خاک، شناسایی و بهترین گزینه ها برای کنترل آنها به کار گرفته شوند. یکی از روش های جدید کنترل فرسایش خاک، کنترل رواناب با استفاده از پلیمرها می باشد. از این رو، این تحقیق به ارزیابی اثر پلیمری به نام پلی اکریل آمید آنیونی در فرآیند نفوذپذیری آب به خاک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار پلیمر (در غلظت های 0، 5، 10، 15 میلی گرم بر کیلوگرم) و روش برآورد سرعت نفوذ نهایی آب به خاک (صحرایی و آزمایشگاهی) در پنج تکرار می پردازد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از پلی اکریل آمید آنیونی در غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر بهینه ای در افزایش سرعت نفوذ نهایی در هر دو نوع روش برآورد صحرایی و آزمایشگاهی داشته است. هم چنین ارزیابی سرعت نفوذ اولیه آب به خاک در صحرا به روش استوانه مضاعف همراه با آب محتوی پلی اکریل آمید آنیونی نشان می دهد که پلی اکریل آمید آنیونی در غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر بهینه ای در افزایش سرعت نفوذ اولیه آب به خاک دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 41 استناد 1 مرجع 0
litScript