نتایج جستجو

9031

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

904

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

HEALTH SCOPE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  39920
 • دانلود: 

  13939
کلیدواژه: 
چکیده: 

Context: Noise is considered one of the most pervasive and harmful agents in crowded cities. The aim of this study was to determine the exposure rate to noise pollution of residents on the main streets of Zahedan city in southeastern Iran and the knowledge and attitudes of these residents concerning noise.Evidence Acquisition: Noise was measured for three consecutive weeks in the October-November areas of the city in 31 test locations, using a CEL-440 Classic sound level meter and analyzer during the noisiest hours of the day (07:00 to 22:00). Using a validated questionnaire, data were collected from 400 subjects to estimate their knowledge’s and attitudes about noise pollution.Results: The average noise level in the main city streets during the day was 75 ± 2.96 d B. The mean age of participants was 31.9 ± 11 years. Approximately 82.3% of the subjects tested reported that street noise pollution was too high, and 48% suggested that the best way to decrease city noise pollution was to enhance people’s knowledge of the problem. Furthermore, 65.8% of the subjects stated that street noise is a cause of stress. There was a significant association between noise levels and subjects’ sleepiness (P<0.05). In addition, noise pollution in Zahedan city streets was found to be higher than standard levels.Conclusions: It was concluded that appropriate traffic management and a health promotion program are essential for increasing the residents’ understanding about how to improve the current noise pollution situation.

آمار یکساله:  

بازدید 39920

دانلود 13939 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  627-641
تعامل: 
 • استنادات: 

  980
 • بازدید: 

  1083
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

فعالیت های انسانی تجمع فلزات سنگین را در خاک افزایش خواهد داد. آلودگی خاک به طور قابل توجهی کیفیت محیط زیست را کاسته و بر سلامت انسان اثرگذار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین غلظت برخی از فلزات سنگین (نیکل، سرب، آهن، روی، کروم، کادمیوم) و ارزیابی تأثیر فعالیت مجتمع فولاد کرمان بر غلظت فلزات سنگین خاک صورت گرفت. تعداد 60 نمونه ازخاک سطحی از عمق 15-0 سانتی متری، در فواصل متفاوتی از مجتمع فولاد کرمان جمع آوری و با دستگاه طیف سنج جذب اتمی (AAS) آنالیز شدند. برخی شاخص های آلودگی شامل فاکتور آلودگی (Contamination factor (Cf))، شاخص آلودگی (pollution index (PI))، بار آلودگی (pollution load index (PLI))، شدت آلودگی (pollution Intensity index (Ipoll))، آلودگی بالقوه (Potential contamination index (Cp))، برای ارزیابی سطوح آلودگی خاک محاسبه شدند. همچنین از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و خوشه بندی سلسله مراتبی (HCA) جهت تعیین منشأ آلاینده ها استفاده شد. نتایج، روند تغییرات غلظت فلزات سنگین در خاک محدوده ی مورد مطالعه را به ترتیب آهن>روی> سرب> نیکل> کروم> کادمیوم نشان داد. حداکثر میزان شاخص های مورد مطالعه مربوط به فلز سرب و پس از آن مربوط به روی بود. همبستگی پیرسون نشان داد که غلظت روی با کادمیوم و سرب با کروم رابطه ی مثبت معنی داری دارد. نتایج PCA شاخص Cf فلزات سنگین، فلزات سرب و کروم را در خوشه ی اول قرار داد و این نشانگر این است که این دو عنصر، بیشتر دارای منشأ انسانی هستند. پژوهش حاضر نشان داد که منطقه ی مورد مطالعه نیازی به اقدامات اصلاحی شدید ندارد، با این وجود پایش مداوم محیط ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1083

دانلود 547 استناد 980 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1529
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1529

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

سابقه و هدف: ﺗﺎﻻب پریشان از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارای اﻫﻤﻴﺖﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد و در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی های پی در پی به صورت کامل خشک شده است. فلزات سنگین از جمله مهمترین منابع آلاینده محیط زیست به شمار می روند که زمان ماندگاری آنها در رسوبات بسیار زیاد است. همچنین این فلزات اثرات زیان آوری بر اکوسیستمهای آبی دارند و رسوبات هم به عنوان منشأ و هم به عنوان محلی برای ذخیره این عناصر محسوب می شوند. از اینرو کسب اطلاعات درباره این فلزات مهم است.مواد و روش ها: ﻫﺪف از اﻳﻦ پژوهش برآورد آﻟﻮدﮔﻲ رسوبات تالاب پریشان ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦﻣﺲ، آهن، منگنز و روی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ غنی سازی، شاخص انباشت ژئوشیمیایی، درجه آلودگی و ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ است. در این بررسی، ﺗﻌﺪاد 40 ﻧﻤﻮﻧﻪ رسوب با وزن 200 گرم از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮداﺷﺖﺷﺪ و پس از هضم اسیدی و فیلتر کردن ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ آزاد ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺪل AAS ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺗﺮﻣﻮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده شد. در اﻳﻦ تحقیق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎص ﺑﺮای آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎک در ﻛﺸﻮرﻣﺎن، از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ فلزات مورد بررسی در ﻣﻨﻄﻘﻪ کمتر از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ (mg/kg) ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﻛﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ است.نتایج و بحث: میزان تغییرات خصوصیات pH و هدایت الکتریکی (Ec) به ترتیب در دامنه 7.2-7.9 و 2.4-34 محاسبه شد و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات سنگین نیز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ میلی گرم بر کیلوگرم در بیشتر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ترتیب ﻓﺮاوانی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ (18.2-71.3)، آهن (6.3-26.4)، روی (3.8-15.2)، مس (3.5-13.8) به دست آمد. ﻏﻠﻈﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﻠﺰات منگنز، ﻣﺲ، آهن و روی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 950، 50، 41000 و 75 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی زﻣﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ و ﺷﺎﺧﺺﺟﺎﻣﻊ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ برای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ استفاده شدند که ﺷﺎﺧﺺ زﻣﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺰات کمتر از صفر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻴﺮآﻟﻮده بودن منطقه است، در ادامه ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ برای اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار گرفت، و ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑرای تمام فلزات مورد بررسی ﻣﻘﺪاری کمتر از یک را نشان داد ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ تمام داده ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ بدون آلودگی ﻗﺮار گرفتند. همچنین نتایج ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ منگنز، ﻣﺲ، آهن و روی ﻣﻨﺸﺄ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺸﺎورزی دارﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط داده ﺷﺪ.نتیجه گیری: در نهایت می توان بیان کرد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد بررسی کمترین رﻳﺴﻚ آﻟﻮدﮔﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دارد. در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﺲ، آهن، منگنز و روی در اﻳﻦﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺸﺄ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ دارﻧﺪ و در طی فرایندهای طبیعی زمین شناسی و از طریق چشمه های ورودی به این تالاب تغییر می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VINEIS P. | FURIAINEN KH.

نشریه: 

CARCINOGENESIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1846-1855
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6163
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6163

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  650
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2389-2394
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  3147
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3147

دانلود 9195 استناد 377 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4060
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4060

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  72-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4683
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4683

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

REGINE H. | VOLESKY B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9752
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9752

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RUDRAIAH N. | VINAY C.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  359-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6406
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6406

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript