نتایج جستجو

18486

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1849

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  221-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13690
 • دانلود: 

  6804
چکیده: 

Lactatingdairy cows (n=177) fed with grass and corn silage ad libitum kept in pasture, were randomly assigned to evaluate how urea nitrogen in plasma and milk can be related to their pregnancy rate. Blood and milk samples were collected on the artificial insemination (AI) day to evaluate plasma urea nitrogen (PUN) and milk urea nitrogen (MUN) as well as progesterone levels, excluding cows with progesterone higher than 0.5 ng/mL. Cows were considered pregnant if six weeks after artificial insemination did not return to estrus.Concentrations of PUN or MUN greater than the average (16 mg/dL) were associated with decreased pregnancy rates (13% and 14%, respectively) (P<0.05) compared with the cows with urea levels less than this value on the insemination day. As PUN and MUN increased to greater than 16 mg/dL, the likelihood ratio for pregnancy decreased. There was a high correlation between PUN and MUN concentrations (r2=0.97, P£0.001). The results of this study indicate that an increase in PUN or MUN can exert director indirect effects in reproduction, impairing the conception of grazing dairy cows.

آمار یکساله:  

بازدید 13690

دانلود 6804 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

سابقه و هدف: نیتروژن یکی از عنصرهای غذایی اصلی و ضروری در عین حال پرنیازترین عنصر برای رشد گیاهان زراعی بوده و کاربرد منطقی آن به طورمعمول باعث افزایش عملکرد غده در سیب زمینی می شود. به طور کلی، تولید سیب زمینی در خاک های سبک، با کاربرد بالای کود نیتروژن و انجام آبیاری های مکرر همراه است. در ایران در سال های اخیر به کارگیری فناوری نانو مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ضرورت توصیه غذایی در اکثر کشت ها و تحقیقات محدود در رابطه با کارایی نانوکودها به ویژه نانوکودهای نیتروژن دار بر عملکرد گیاهان زراعی، این پژوهش با هدف بررسی کارایی دو نوع نانوکود نیتروژن، کود اوره با پوشش گوگردی و کود رایج اوره در گیاه سیب زمینی طراحی و اجرا شد.مواد و روش ها: این آزمایش دو ساله و در سال های92-1391 با کشت غده های بذری گواهی شده رقم آگریا در لایسیمترهای زهکش دار مستقر در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. تیمارهای کودی شامل چهار تیمار نانوکلات نیتروژن، نانوکلات نیتروژن گوگرددار، اوره با پوشش گوگردی و اوره معمولی، در سه سطح 46، 92 و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص بر هکتار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بود. در این تحقیق شاخص های کارایی نیتروژن، نیتروژن برگ، نیترات غده و میزان عملکرد غده اندازه گیری شد. شاخص های کارایی نیتروژن شامل کارایی زراعی کاربرد نیتروژن (A-NUE)، کارایی اقتصادی کاربرد نیتروژن (E-NUE)، درصد جذب نیتروژن (NUP)، کارایی زراعی-فیزیولوژیکی کاربرد نیتروژن (A-PNUE) و کارایی اقتصادی -فیزیولوژیکی کاربرد نیتروژن (E-PNUE) بودند.نتایج و بحث: بررسی ها نشان داد که بیشترین عملکرد غده در هر دو سال کشت به تیمارهای کودی نانوکی لیت نیتروژن و نانوکلات نیتروژن گوگردی تعلق داشت. به همین ترتیب بیشترین میزان شاخص های کارایی نیتروژن در هر دو سال کشت برای تولید محصول سیب زمینی به کودهای نانو در اولویت اول و در برخی موارد معدود به اوره پوشش دار مربوط بود. بیشترین عملکرد اقتصادی غده با کاربرد 138 کیلوگرم نیتروژن از تیمار نانوکلات نیتروژن به دست آمد شد. کمترین میزان عملکرد غده به سطح 138 کیلو گرم نیتروژن تیمار کود اوره معمولی اختصاص یافت. کارایی کاربرد، کارایی زراعی و درصد جذب نیتروژن با افزایش میزان نیتروژن در همه تیمارها کاهش یافت. تیمارهای نانوکلات نیتروژن گوگرددار بالاترین مقادیر کارایی کاربرد و کارایی زراعی نیتروژن را داشتند. مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین نیترات غده 227.65 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر مربوط به سطح 138 کیلو گرم نیتروژن کود اوره معمولی بود. میانگین آبشویی نیترات از تیمارهای نانوکلات، نانوکلات گوگرددار، اوره با پوشش گوگردی و اوره معمولی به ترتیب 308، 280، 432 و 479 میلی گرم بر لیتر بود. این میزان ها موید جذب بالای نیتروژن در تیمارهای نانوکلات و آبشویی بالا در تیمار اوره معمولی است. همچنین نتایج نشان داد دو صفت کارایی زراعی و کارایی فیزیولوژیکی زراعی دارای تاثیر یکسان در افزایش عملکرد نمی باشند. ضمن آن که نقش کودهای مختلف با وجود همسانی نیتروژن، در افزایش عملکرد یکسان نبوده و کودهای جدید موجب افزایش پاسخ گیاه به کاربرد نیتروژن می شود.نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد با کاربرد کودهای نانویی و پوشش دار بدون آنکه کاربرد نیتروژن نسبت به نیتروژن کاربردی در تیمار اوه افزایش یابد، کارایی نیتروژن در سیب زمینی افزایش محسوسی یافت. از این رو به موازات فناوری های جدید، اثر هم افزایی بر پاسخ گیاه به کاربرد نیتروژن دارد. ازآنجایی که این آژمایش در شرایط گلخانه بوده است، پیشنهاد می شود این پژوهش در شرایط صحرایی و برای دیگر گیاهان اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARINI J.C. | KLEIN J.D.

نشریه: 

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1157-1164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5307
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5307

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صادقی نادر | بهین جمشید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

اوره به عنوان یکی از پرمصرف ترین کودهای کشاورزی، بالاترین میزان اتلاف نیتروژن را نیز به خود اختصاص داده است. ماتریس اوره-لیگنین اصلاح شده به عنوان یک بایوپلیمر زیست تخریب پذیر و ارزان قیمت می تواند به یک کود کنترل رهش با قابلیت تجاری شدن تبدیل شود، لذا بررسی مدل های رهش آن بسیار حایز اهمیت می باشد. با در نظر گرفتن زمان و شعاع به عنوان دو متغیر مستقل، معادله دیفرانسیل جزیی دو بعدی در مختصات کروی برای رهش اوره از ماتریس لیگنین اصلاح شده درون حجم سیال نامحدود به روش تحلیلی حل و برای رهش درون حجم سیال محدود نیز مورد بررسی قرار گرفت. جهت اعتبارسنجی مدل ها به روش آزمایشگاهی، از گرانول های کروی شکل ماتریس اوره-لیگنین اصلاح شده استفاده شد. مقادیر برابری از اوره و لیگنین اصلاح شده در حالت مذاب تهیه و با استفاده از قالب، نمونه کروی شکل تهیه گردید. میزان رهش اوره از ماتریس لیگنین اصلاح شده در آب و در زمان های مختلف به روش کجلدال اندازه گیری شد. مدل ها برای رهش درون حجم سیال نامحدود و محدود توانستند به ترتیب با R2 معادل 9967/0 و 9964/0 داده های آزمایشگاهی را پیش بینی کنند. از مدل های تجربی توانی و شوارتز اصلاح شده و همچنین از مدل پیشنهادی هیپربولیک اصلاح شده نیز برای پیش بینی الگوی رهش استفاده گردید که مدل تحلیلی به دست آمده برای محیط نامحدود، محدود و همچنین مدل تجربی هیپربولیک اصلاح شده به ترتیب دارای بالاترین دقت بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  53-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تغذیه برگی نیکل از دو منبع کمپلکس نیکل- اوره وکلرید نیکل بر رشد و عملکرد و متابولیسم نیتروژن دو رقم کاهو (Lactuca sativa L) شامل کونکوایستادور (Conco- istador) و گریزلی (Grizzly) تغذیه شده با اوره در محیط آبکشت انجام شد. یک تیمار تغذیه برگی با محلول اوره (بدون نیکل) و یک تیمار شاهد (بدون تغذیه برگی اوره یا نیکل) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نیکل صرف نظر از منبع آن سبب افزایش وزن تر و خشک شاخساره دو رقم کاهو شد. کاربرد نیکل به روش تغذیه برگی سبب افزایش غلظت نیکل شاخساره شد اگرچه این افزایش با کمپلکس نیکل- اوره در مقایسه با کلریدنیکل بیشتر بود. تغذیه برگی نیکل همچنین سبب افزایش فعالیت آنزیم اوره آز و کاهش انباشت اوره در هر دو رقم کاهو شد. تغذیه برگی نیکل سبب کاهش غلظت نیترات و آمونیوم شاخساره نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین افزایش فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز (GS) با کاربرد برگی نیکل مشاهده شد. بطور کلی کاربرد تغذیه برگی نیکل با بهبود متابولیسم نیتروژن سبب افزایش عملکرد کاهو شد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  279-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: جراحی دندان عقل، اغلب منجر به درد، تورم و نقص استخوانی می شود. فاکتورهای رشد موجود در پلاسمای غنی از پلاکت PRP (Platelet-rich plasma) می توانند روند بهبودی را تسریع کنند، در نتیجه، دوره ی بهبودی بعد از عمل کوتاه می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کاربرد موضعی پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم بافت نرم بعد از جراحی دندان عقل نهفته ی نسج نرم فک پایین بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی یک سوکور، تعداد 30 بیمار که نیاز به جراحی دندان عقل نهفته ی نسج نرم فک پایین داشتند، از بین مراجعه کنندگان به بخش جراحی دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انتخاب شدند. بیماران به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردیدند. در گروه آزمایش، بعد از جراحی دندان عقل، در ساکت دندان PRP قرار داده شد در حالی که گروه شاهد، هیچ دریافتی نداشتند. شدت درد، مدت زمان خون ریزی، میزان باز شدن دهان، درای ساکت، بازشدگی زخم، شدت تورم و رنگ مخاط ناحیه ی تحت جراحی بررسی شدند. داده ها با آزمون های آماری t-test، Mann-Whitney و Fisher تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value). یافته ها: میانگین نمره ی شدت درد در روز سوم بعد از جراحی و فراوانی بازشدگی زخم در روز هفتم بعد از جراحی در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (0/001 > p value). میانگین مدت زمان خون ریزی در روز سوم بعد از جراحی، اگرچه در گروه آزمایش کمتر از گروه شاهد بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (0/59 = p value). میزان بروز درای ساکت در روز هفتم و میانگین میزان باز شدن دهان در روزهای سوم و هفتم بعد از جراحی نیز بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: استفاده از PRP موضعی، اثر مفیدی روی بهبود ترمیم ساکت دندان، بعد از جراحی مولر سوم داشت. بر خلاف گروه شاخص، گروه تحت نظر با PRP، کاهش درد و ترمیم بهتری را در بافت نرم ثبت کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین سطوح اوره خون گاوهای منطقه گنبد و بررسی ارتباط آن با برخی فاکتورهای تغذیه ای و محیطی انجام گرفت. به این منظور از 175 راس از گاوهای 4 گاوداری صنعتی منطقه در سه نوبت (اواخر تابستان، اواخر پاییز و اواخر زمستان) نمونه خون گرفته شد. نیتروژن اوره ای سرم خون (SUN) به روش رنگ سنجی اندازه گیری شد. میانگین SUN گاوهای مورد آزمایش 15.13±0.13 میلی گرم در دسی لیتر بود. اختلاف معنی داری بین میانگین SUN گاوهای گله های مختلف (برای گله های 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 14.39±0.22، 16.1±0.31، 14.70±0.21 و 15.36±0.29 میلی گرم در دسی لیتر) وجود داشت. میانگین SUN در گاوداری 2 بالاتر از گاوداری های دیگر و در گاوداری 1 به طور معنی داری پایین تر از گاوداری 4 بود (P<0.05) اما بین گاوداری 3 و 4 و نیز 1 و 3 اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). اختلاف معنی داری بین فصل های مختلف از نظر میانگین SUN گاوها وجود نداشت (P>0.05). میانگین SUN گاوهایی که با سیلاژ ذرت حاوی اوره تغذیه شده بودند (گاوداری 2 و 3) به طور معنی داری (P<0.05) بالاتر از گاوهای دو گاوداری دیگر (به ترتیب 15.41±0.19 و 14.85±0.18 میلی گرم در دسی لیتر) بود. میانگین SUN در گاوداری هایی که از کنسانتره آماده استفاده می کردند (گاوداری های 2 و 4)، به طور معنی داری بالاتر از دو گاوداری دیگر که کنسانتره مصرفی گاوهای خود را در محل گاوداری تهیه می کردند (به ترتیب 15.75±0.22 و 14.54±0.15 میلی گرم در دسی لیتر) بود (P<0.05). نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از مکمل اوره در سیلو یا کنسانتره می تواند باعث افزایش معنی دار سطح اوره خون گاوها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FALLAHI E. | KHEMIRA H. | RIGHETTI T.L.

نشریه: 

ACTA DE HORT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  594
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  603-610
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7061
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7061

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAVI HOSSEIN ZADEH N. | ARDALAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4471
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4471

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript