نتایج جستجو

1341

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

135

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  543-548
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف از این مطالعه، بررسی اثر افزودن سطوح مختلف ملاس (1 تا 5 درصد) روی کیفیت سیلو، تولید آزمایشگاهی متان و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده آلی (IVOMD) سیلوهای ضایعات پسته (pistachio vera) و مخلوط کاه گندم بود. بدین منظور سیلوها با ضایعات پسته (85 درصد) و کاه گندم (15 درصد) بدون ملاس (گروه شاهد) و با افزودن ملاس از 1 تا 5 درصد (گروه های تیمار) تهیه گردیدند. همه این تیمارها شامل پنج تکرار بوده و در ظروق 1.5 لیتری تهیه می شدند. علی رغم اینکه pH سیلاژ و مقدار اسید استیک با افزودن سطوح مختلف ملاس کاهش یافت (0.05>P) ولی مقدار اسید لاکتیک سیلو افزایش نشان داد (0.05>P). در هیچکدام از سیلوها اسید بوتریک و اسید پروپیونیک مشاهده نشد. افزودن ملاس در همه سطوح منجر به افزایش تولید آزمایشگاهی متان، IVOMD و مقدار انرژی قابل متابولیسم شد (0.05>P). بنابراین ضایعات تازه پسته را می توان با افزودن کاه گندم و ملاس برای تولید سیلوی با کیفیت خوب به کار گرفت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این ضایعات می توانند به خوبی سیلو شده و به عنوان یک منبع علوفه ای با مخلوط سایر منابع علوفه در تغذیه حیوان در مناطقی که ضایعات تازه پسته یافت می شوند، به کار گرفته شوند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A STUDY WAS CONDUCTED TO EVALUATE NON CHEMICAL METHODS TO CONTROL WEEDS IN pistachio (pistachio VERA) GARDENS, LOCATED IN FEYZABAD, KHORASAN RAZAVI PROVINCE, IRAN, IN 2007. THE LAYOUT WAS COMPLETELY RANDOMIZED BLOCK DESIGN WITH SIX TREATMENTS AND THREE REPLICATIONS. NON-CHEMICAL TREATMENTS WERE THREE TYPE OF MULCHES (PLASTIC, SAW DUST AND WHEAT), FLAMING AND ROTIVATING PLUS A UNTREATED CONTROL. TREATMENTS WERE APPLIED IN 5-7 LEAFY STAGE OF WEEDS.35 DAYS AFTER TREATMENTS WEED DENSITY AND WEED DRY MATTER WERE MEASURED IN EACH PLOT. THE RESULTS SHOWED ROTIVATING, FLAMING AND USING MULCHES (PLASTIC, SAW AND WHEAT RESIDUES) CAUSED SIGNIFICANT DECREASE IN WEED DENSITY AND WEED DRY MATTER COMPARE TO THE WEEDY CHECK. ACCORDING TO THE ECONOMIC EVALUATION OF TREATMENTS, PLASTIC MULCH HAD THE HIGHEST COST TO PERFORM WHEREAS OTHER TREATMENTS WERE ECONOMICALLY ADVISABLE.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  439-450
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

درختان پسته دوپایه هستند و گرده افشانی به منظور پر کردن مغز میوه ضروری است. به منظور بررسی اثر گرده افشانی مصنوعی گرده اینتگریما با استفاده از دو روش اسپری و قلم مو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه پسته رقم فندقی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در یکی از باغ های پسته آستان قدس رضوی واقع در شهرستان بردسکن در سال 97-1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو روش گرده افشان اسپری و استفاده از قلم مو با پنج ترکیب آرد-گرده و سه تکرار بودند. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که استفاده از گرده آزاد گونه اهلی اثرات مثبت معنی داری بر اکثر صفات نسبت به سایر تیمارهای گرده گونه اینتگریما دارد و به میزان زیادی تعیین کننده تشکیل میوه در پسته است. البته تیمار IF4 (5/0 گرم گرده اینتگریما+ 25/0 گرم آرد) در صفت ریزش نهایی میوه با میانگین 50/7 درصد افزایش کمتری از لحاظ این صفت را در بین سایر تیمارهای آرد-گرده نسبت به شاهد نشان داد. همچنین در ارتباط با صفت خندانی در تیمار IF4 به میزان 39/9 درصد نسبت به شاهد افزایش مشاهده شد در حالی که در تیمارهای IF1(2 گرم گرده اینتگریما+ 25/0 گرم آرد)، IF2 (5/1 گرم گرده اینتگریما+ 25/0 گرم آرد)، IF3 (1 گرم گرده اینتگریما+ 25/0 گرم آرد) به ترتیب 21/42، 63/36، 49/17 درصد کاهش خندانی نسبت به شاهد مشاهده شد. در ارتباط با صفت پوکی تیمار IF4 با میانگین 29/5 درصد کاهش کمتری از لحاظ این صفت را نسبت به شاهد نشان داد در حالی که در تیمارهای IF1، IF2، IF3 به ترتیب 38/47، 08/38، 65/27 درصد افزایش پوکی نسبت به شاهد مشاهده شد. طبق نتایج روش گرده افشان اسپری نسبت به روش گرده افشان قلم مو در صفات مرحله دوم تشکیل میوه، مرحله نهایی تشکیل میوه، وزن تازه میوه، وزن تازه مغز و خندانی به ترتیب 45/1، 08/11، 15/1، 66/6، 93/7 درصد افزایش و در ارتباط با صفات ریزش میوه و پوکی به ترتیب 04/1 و 83/11 درصد کاهش نشان داد. در بررسی اثر متقابل روش گرده افشان × ترکیب آرد-گرده، روش گرده افشان اسپری در تیمار IF4 در صفات مرحله دوم و مرحله نهایی تشکیل میوه به ترتیب با میانگین 97/28، 41/63، 13/41 درصد نسبت به سایر تیمارها کاهش کمتری نسبت به شاهد نشان داد. همچنین در ارتباط با صفت پوکی در تیمار IF4 در روش گرده افشان اسپری 13/41 درصد نسبت به شاهد کاهش مشاهده شد در حالی که سایر تیمارها نسبت به شاهد از لحاظ این صفت افزایش نشان دادند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد بتوان با استفاده از تیمار IF4 در روش گرده افشان اسپری تا حدودی باعث افزایش برخی صفات مانند خندانی و کاهش پوکی در باغ های پسته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MOFARRAH E." target="_blank">MOFARRAH E.. | MOFARRAH E. | SAMADANIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

pistachio (IRANIAN TYPE) IS ONE OF THE PRINCIPAL AGRICULTURE PLANTS IN IRAN. REGARDING TO THE PRESENCE OF THE PHENOLICS IN pistachio HULLS VERY FEW STUDIES HAVE BEEN REPORTED IN GENERAL, PARTICULARLY CONSIDERING IRAN‘S pistachio HULLS. IN THE PRESENT STUDY, POLYPHENOLS IN THE HULLS OF THE TWO MOST...

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  2 (پیاپی 107)
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel یکی از آفات مهم پسته می باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف پسته نسبت به این آفت انجام شد. بررسی های صحرایی در کلکسیون ارقام پسته موجود در سه ایستگاه تحقیقاتی پسته: ایستگاههای شماره ی 1 و 2 رفسنجان و ایستگاه کرمان به ترتیب روی 38، 25 و 29 رقم پسته، طی سال های 1384 تا 1387 انجام شد. برای بررسی میزان آلودگی از هر رقم شش درخت انتخاب شد و از هر درخت 50 خوشه به طور تصادفی هم زمان با برداشت محصول در نیمه دوم شهریور چیده شد. با آماربرداری از خوشه های آلوده و سالم پسته، میزان آلودگی تعیین گردید. براساس نتایج این پژوهش، در ایستگاه شماره ی یک، رقم ایتالیایی ریز بیشترین آلودگی و رقم لک سی ریزی کمترین آلودگی به این آفت را داشتتند. در ایستگاه شماره ی 2 رقم های شستی و خنجری دامغان به ترتیب بیشترین و کمترین آلودگی را نشان دادند، اما میزان آلودگی چهار رقم تجاری (اوحدی، احمدآقایی، کله قوچی و اکبری) اختلاف معنی دار نداشتند. در ایستگاه کرمان، بیشترین آلودگی در رقم کریم آبادی و کمترین آلودگی در رقم هراتی به دست آمد. اوج ظهور حشرات کامل K. pistaciella از مرحله گرده افشانی تا زمان تشکیل میوه های پسته به دست آمد. اطلاعات حاصل از این پژوهش می تواند در مدیریت کنترل پروانه چوبخوار پسته قابل استفاده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  49-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

در شرایطی که کمبود آب در استان کرمان کاملا مشهود بوده و به یک محدودیت جدی تبدیل شده است، گزینه جدیدی به طور خزنده و آرام در برنامه های بلندمدت پسته کاران قرار گرفته است. در این گزینه، پسته کاران جهت گسترش باغات پسته خود به سایر استان های کشور حرکت کرده اند. این گزینه که از دید برنامه ریزان و سیاست گذاران کاملا مخفی مانده است، می تواند هم به عنوان یک تهدید مطرح بوده و در صورت برنامه ریزی صحیح به عنوان یک فرصت دنبال شود. در مطالعه جاری با استفاده از روش آنالیز واریانس، اثرات اقتصادی- اجتماعی این انتقال مورد بررسی قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد استفاده پروژه به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسشنامه و مصاحبه حضوری با باغدارن استان کرمان جمع آوری شد. روش انتخاب نمونه تصادفی دو مرحله ای بوده و در مجموع 206 پرسشنامه تهیه شد. نتایج نشان داد باغداران کرمانی که به علت موانع پیش رو تمایلی به سرمایه گذاری در مناطق دیگر ندارند، انگیزه بیشتری برای حفاظت از منابع آب موجود در منطقه خود دارند. به عبارت دیگر باغداران کرمانی که به سایر استان ها رفته و مالک آب و زمین شده اند، انگیزه کمتری برای حفاظت از منابع آب در محل سکونت خود دارند. علاوه بر این کشاورزان سرمایه گذار به علت غیر بومی بودن، تمایلی به حفاظت منابع آب در مناطق جدید نیز ندارند. به طور کلی می توان گفت که در فرایند سرمایه گذاری در مناطق پسته کاری غیر بومی یا بایستی مهاجرت کامل صورت گیرد و یا این که کنترل منابع در دو سمت مبداء و مقصد توسط دولت به شدت افزایش یابد. در غیر این صورت، تخریب منابع و بویژه آب در کل مناطق پسته کاری به شدت بالا خواهد رفت.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 38 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae مهم ترین آفت درختان پسته است که خسارت زیادی به محصول پسته وارد می سازد. در این مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیکی-بیوشیمیایی پسته رقم اکبری در زمان های مختلف تغذیه (از 2 تا 192 ساعت) پسیل پسته بررسی شد. محتوای هیدروژن پراکسید به عنوان شاخص تنش، بین تیمارها اختلاف معنی دار نداشت (به جز تیمارهای 2 و 96 ساعت). همچنین تغذیه پسیل معمولی پسته موجب کاهش معنی دار در فعالیت آنزیم های دفاعی سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز شد. کمترین میزان فعالیت برای سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در 144 و 192 ساعت مشاهده شد و اختلاف معنی دار بود. تغذیه آفت موجب افزایش معنی دار در میزان پروتئین کل شد و کمترین غلظت در زمان صفر مشاهده شد. میزان فنل کل پس از تغذیه پسیل افزایش یافت. تغذیه آفت اثر معنی دار بر کربوهیدرات محلول کل نداشت. میزان رنگدانه ها، در زمان های مختلف تغذیه نوسان داشت. افزایش آن در 144 ساعت حاکی از رشد مطلوب گیاه در شرایط تنش است. بیشترین میزان کاروتنوئیدها، فنل کل و پروتئین کل در تیمار زمانی 144 ساعت با کمترین فعالیت آنزیم های دفاعی در این زمان همراه بود. نتایج نشان می دهد ترکیب مناسبی از آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی منجر به حفاظت گیاه و تنظیم هموستازی در مقابله با شرایط تنش شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  222-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1361
 • دانلود: 

  373
چکیده: 

به منظور بررسی روش های غیرشیمیایی مبارزه با علف های هرز باغات پسته، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و سه تکرار در سال 1386 در یکی از باغات پسته ایستگاه تحقیقات فیض آباد، اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش، استفاده از روش های غیرشیمیایی کنترل علفهای هرز شامل سه نوع مالچ (خاکپوش) (پلاستیک نیمه شفاف، کاه و کلش، چیپس چوب) و دو روش فیزیکی و مکانیکی به ترتیب شامل شعله افکن و رتیواتور که در زمان رشد کامل علف های هرز اعمال گردیدند، و تیمار شاهد بود. تیمارها در مرحله 7-5 برگی علفهای هرز اعمال شدند. 35 روز پس از اعمال تیمارها تراکم و وزن خشک علف های هرز در هر کرت محاسبه شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کارایی هریک از تیمارها در کنترل علفهای هرز به ترتیب بصورت مالچ پلاستیک، مالچ چیپس چوب، مالچ کاه و کلش، شعله افکن و رتیواتور بود. بیشترین و کمترین هزینه کنترل علف های هرز به ترتیب مربوط به تیمار مالچ پلاستیک با مقدار هزینه 5,500,00 ریال و تیمار رتیواتور با مقدار هزینه 000‚240 ریال بود، که به دلیل هزینه بالای کاربرد مالچ پلاستیک، این تیمار قابل توصیه نمی باشد. علیرغم کارایی کمتر تیمار روتیواتور در مقایسه با دیگر تیمارها، به دلیل کنترل مناسب علف های هرز یک ساله، حفظ رطوبت خاک، سادگی عملیات این روش نسبت به سایر روش ها، باغداران نیز استفاده از تیمار رتیواتور را ترجیح می دهند که با نتایج این بررسی از لحاظ اقتصادی مطابق است، اما در کنترل علف های هرز چندان موفق نبود. در جمع بندی، مالچ چیپس چوب و مالچ کاه و کلش کارایی بالایی را در کنترل علف های هرز داشتند و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1361

دانلود 373 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  131-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، در بیشتر مناطق پسته کاری دنیا پراکنش وسیعی دارد. هدف این تحقیق ارزیابی آگاهی کشاورزان از وضعیت آفات و سطح زیان اقتصادی پسیل معمولی پسته در راستای پایداری باغات پسته بود. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایش در سال 97-1396 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پسته کاران شهرستان رفسنجان به تعداد 38410 نفر بودند. با استفاده از جدول رجیس و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم تعداد 380 پسته کار به عنوان نمونه از مناطق شش گانه پسته کاری در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری داده ها بود. با توجه به نتایج، پسته کاران پسیل پسته را مهمترین آفت منطقه دانسته و در مقایسه با سایر آفات آگاهی بیشتری از این آفت دارند. بیشتر کشاورزان به محض مشاهده پسیل پسته اقدام به سم پاشی می نمایند. این موضوع نشان می دهد که کشاورزان تحمل وجود پسیل پسته را تا زمانی که جمعیت آن به حد آستانه زیان اقتصادی برسد را ندارند. این امر موجبات ایجاد ناپایداری در باغات پسته شهرستان رفسنجان و از بین رفتن عوامل مؤثر در کنترل بیولوژیک این آفت شده است. نتایج آزمون همبستگی حاکی از آن است که بین دفعات شرکت در دوره های ترویجی با میزان آگاهی از آفات مختلف پسته رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین، آشنا نمودن و آگاه ساختن کشاورزان با آفات و سطح زیان اقتصادی آنها نیازمند برنامه های پویای ترویجی است.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مهمترین واریته های صادراتی پسته ایران، شامل: اوحدی، اکبری، کله قوچی، فندقی 48، فندقی ریز، احمد آقایی و بادامی زرند از مرکز تحقیقات پسته رفسنجان تهیه گردید. بعد از استخراج روغن به کمک حلال آلی و خالص سازی آن بوسیله ستون آلومینا، ترکیب کیفی و کمی اسیدهای چرب روغن توسط دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) اندازه گیری گردید. گونه های مولکولی ساختارهای مختلف تری اسیل گلیسرول های موجود در روغن پسته با استفاده از تئوری توزیع 1 و 3- تصادفی، 2- تصادفی تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که اسیدهای چرب غیر اشباع در روغن پسته غالب می باشند. اسید چرب غالب اسید اولئیک 53-77.6) (O) درصد) و سایر اسیدهای چرب موجود، اسید لینولئیک 15.2-38.6) (L) درصد) و اسید پالمیتیک 7.1-8.6) (P) درصد) می باشند. بررسی آرایش اسیدهای چرب در ساختار اسیل گلیسرول ها نشان داد که آرایش های 21-32.3) OOO درصد) و 21.4-26.9) OOL, LOO درصد) فراوان ترین ساختارهای مولکولی در روغن پسته می باشند. در حالیکه در میان این آرایش ها ساختارهایی نظیر POP, PLL, LLP, PLP کمترین درصد را در مقایسه با تری اسیل گلیسرول های کل موجود در روغن پسته ایران به خود اختصاص می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 46 استناد 1 مرجع 0
litScript