نتایج جستجو

3205

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

321

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  709-721
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

با توجه به اهمیت افزایش کارایی کود فسفر و بررسی اثرات اسید هومیک در بهبود جذب آن با توجه به خصوصیات مورفولوژیک ریشه و جریان به درون فسفر در گیاه نیشکر، آزمایش گلخانه ای با سطوح مختلف فسفر (0، 50 و 100 درصد توصیه کودی معادل 250 کیلوگرم در هکتار) و اسید هیومیک (سه سطح غوطه ورسازی قلمه در محلول های 0، 3/0 و 5/0 درصد اسید هیومیک) اجرا شد و گیاه نیشکر در دو زمان 45 و 90 روز پس از کشت، برداشت شد. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار و با استفاده از 54 گلدان اجرا گردید. در این تحقیق طول ساقه و ریشه، طول تارهای کشنده، ظرفیت تبادل کاتیونی ریشه، جذب و جریان به درون فسفر اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده با مصرف اسید هیومیک به همراه کود فسفر، خصوصیات گیاهی اندازه گیری شد و جذب فسفر نیز به طور متوسط بیش از 50 درصد بهبود یافت. اما در عین حال روند تغییرات جریان به درون فسفر با جذب فسفر در تیمارهای اسید هومیک و کود فسفر به دلیل افزایش معنی دار طول ریشه منطبق نبود به طوری که این تغییرات رابطه معکوسی با رشد ریشه نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف اسید هیومیک به تنهایی و به همراه کود فسفر می تواند با تاثیر بر سیستم ریشه ای و تارهای کشنده، جذب فسفر و در نتیجه ماده خشک گیاهی را افزایش دهد. همچنین کاربرد اسید هیومیک و کود فسفر ضمن افزایش عملکرد محصول، افزایش کارایی مصرف کود فسفر را نیز بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

جذب فسفر در خاک ها یکی از فرآیندهای کلیدی در تعیین قابلیت جذب آن برای گیاهان می باشد. تحقیقات گسترده نشان داده است که فسفر توصیه شده را می توان بر اساس ویژگی های جذب خاک بهبود بخشید. در این مطالعه هم دماهای جذب فسفر برای خاک های مختلف که تحت کشت گندم بودند رسم گردید. از منحنی های جذب برای اضافه کردن کود فسفر به خاک گلدان ها بطوریکه غلظت تعادلی فسفر در محلول خاک از 0.075 تا 1.2 میلی گرم در لیتر تغییر کند، استفاده شد. گیاه گندم به مدت شش هفته رشد داده شد. رفتار جذب فسفر به خوبی بوسیله معادله های فروندلیچ و ون های توضیح داده شدند (R2=0.927-0.997 و R2=0.949-0.999 به ترتیب برای معادله های فروندلیچ و ون های). در اکثر خاک ها هنگامیکه فسفر در محلول خاک در 0.3 میلی گرم در لیتر تنظیم شد، عملکرد به بیش از 85 درصد ماکزیمم رسید. نیاز استاندارد فسفر (SPR) برای خاک ها مورد مطالعه، که به صورت مقدار فسفر جذب شده در غلظت تعادلی 0.3 میلی گرم در لیتر تعریف شد، دامنه ای بین 157-19 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. همبستگی خطی بین فسفر اضافه شده و فسفر استخراج شده با روش اولسن در تمام خاک ها بدست آمد که R2 آن بین 0.96 تا 0.99 با میانگین 0.98 بود و شیب خط برازش شده به داده های فسفر استخراج شده در مقابل فسفر اضافه شده از 0.23 تا 0.47 تغییر کرد که متوسط آن 0.38 بود. بازیافت فسفر از 12 تا 50 درصد تغییر کرد و میانگین آن 37 درصد بود. این بدان معناست که حدودا 63 درصد فسفر اضافه شده بصورت غیر قابل استفاده در آمده است. تفاوت معنی داری بین میانگین بازیافت در تیمارهای مختلف وجود نداشت. سطح بحرانی فسفر برای عصاره گیر بی کربنات سدیم (روش اولسن) به روش ترسیمی و آماری کیت - نلسن برابر با 13 میلی گرم بر کیلوگرم خاک تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 161 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  3341-3348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7045
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این تحقیق، واکنش ترکیبات فسفر تری کلرید، فسفر پنتاکلرید و فسفریل کلرید با هیدروکینون مورد مطالعه قرار گفته و ساختار ترکیبات حاصل (p-HOC6H4O) PCL2, (p-HOC6H4O)P(O)CL2,[Cl4PO]2C6H4 با استفاده از روش های طیف سنجی IR, 31P-, 13C-, 1H-NMR و آنالیز عنصری C.H.N. مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 7045

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رجبی حمیدرضا | فارسی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (الف)
 • صفحات: 

  107-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

استان همدان از عمده ترین مناطق تولید یونجه در سطح کشور است. با این وجود مطالعات اندکی در مورد وضعیت فسفر خاک های این منطقه صورت گرفته و تاکنون عصاره گیر مناسبی برای استخراج فسفر قابل استفاده این خاک ها معرفی نگردیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی 9 روش عصاره گیری به منظور تعیین عصاره گیر یا عصاره گیرهای مناسب جهت تعیین فسفر قابل استفاده در تعدادی از خاک های استان همدان اجرا شد. این پژوهش در قالب بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل شامل 15 نمونه خاک و دو سطح صفر و 200 میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک انجام و گیاهان یونجه در سه چین برداشت شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار فسفر عصاره گیری شده توسط روش های استفاده شده به ترتیب زیر بود: کلرید کلسیم 0.01 مولار < مهلیچ  2< مهلیچ  1< دی تی پی ای < اولسن < بری 1 < اسید کلریدریک < بری 2 < نوارهای کاغذی < کالول. مقدار فسفر استخراج شده با کلیه روش ها به جز کلرید کلسیم 0.01 مولار هم بستگی معنی داری داشتند. نتایج مطالعات هم بستگی نشان داد که در چین اول روش کالول، در چین دوم روش های بی کربنات آمونیوم- دی تی پی ای، کالول، بری 1 و مهلیچ 2 و در چین سوم بی کربنات آمونیوم- دی تی پی ای، اولسن، کالول، بری 1، مهلیچ 2 می توانند جهت تعیین فسفر قابل استفاده به کار روند.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 20 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9743
 • دانلود: 

  4116
چکیده: 

phosphorus (P) ore is an expensive and limited resource that will be depleted in a few decades if the current global consumption rate continues. Japan, one of the most developed countries in the world, relies completely on imported phosphate rock for P. Potassium (K) ore, which is equally important for continuous development, is also becoming increasingly expensive. The recovery of P and K is therefore important for continuous and sustainable development. In this study, concentrated P (obtained from eluent) and K (obtained through alkali leaching of rice straw charcoal) were recovered as potassium magnesium phosphate (PMP) through the controlled addition of magnesium (Mg). A PMP crystal was produced when an equimolar (with respect to P) Mg solution was added to the leaching solution (rich in P and K) at a pH range of 11-12. Thus, the production of PMP in a crystalline form demonstrates the huge scope for the recycling of limited resources.

آمار یکساله:  

بازدید 9743

دانلود 4116 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  234-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  971
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تعیین شکل های مختلف فسفر خاک در ارزیابی وضعیت فسفر خاک مهم است. به همین منظور، مقدار و توزیع فسفر در شکل های مختلف معدنی و آلی در 53 نمونه خاک استان همدان بررسی شد. خاک ها به صورت دنباله ای به منظور تعیین اجزای معدنی و آلی فسفر عصاره گیری شدند. فسفات معدنی به شش جز شامل، دی کلسیم فسفات، اکتا کلسیم فسفات، آپاتیت، فسفات پیوند شده با آلومینیوم، فسفات پیوند شده با آهن و فسفر حبس شده درون اکسیدهای آهن تفکیک شد. نتایج این تحقیق نشان داد که دامنه اجزای مختلف فسفر دارای تغییرات نسبتا زیادی بود. تغییرات فسفر کل خاک ها در دامنه 926-2686 با میانگین 1533 میلی گرم در کیلوگرم خاک بود. دامنه تغییرات فسفات های کلسیم 104-1872 با میانگین 801 میلی گرم در کیلوگرم خاک بود که 78.5 درصد فسفر معدنی و 52.3 درصد از فسفر کل را تشکیل می دهد که شکل غالبا فسفر خاک است. دامنه تغییرات فسفات پیوند شده با آهن 1-185 با میانگین 59 میلی گرم در کیلوگرم خاک که 5.8 درصد از فسفر معدنی و 3.8 درصد از فسفر کل را تشکیل می دهد. دامنه تغییرات فسفاات پیوند شده با آلومینیوم 5-523 با میانگین 128 میلی گرم در کیلوگرم خاک که 12.5 درصد از فسفر معدنی و 8.3 درصد از فسفر کل را تشکیل می دهد. فسفر حبس شده درون اکسیدهای آهن 0.0-371 با میانگین 33 میلی گرم در کیلوگرم خاک که 3.2 درصد از فسفر معدنی و 2.2 درصد از فسفر کل را تشکیل می دهد. دامنه تغییرات فسفر آلی 75-676 با میانگین 277 میلی گرم در کیلوگرم خاک بود که 18.1 درصد از فسفرکل را تشکیل می دهد. نتایج مطالعات همبستگی نشان داد که فسفر قابل دسترس (فسفر عصاره گیری شده به روش اولسن) همبستگی معنی داری با دی کلسیم فسفات، اکتا کلسیم فسفات، فسفات پیوند شده با آلومینیوم، مجموع فسفات های کلسیم و فسفات های آهن و آلومینیوم داشت. این نتیجه نشان می دهد که احتمالا این اجزا می توانند به وسیله گیاه استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 971

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9616
 • دانلود: 

  6154
چکیده: 

phosphorus (P) ore is an expensive and limited resource that will be depleted in a few decades if the current global consumption rate continues. Japan, one of the most developed countries in the world, relies completely on imported phosphate rock for P. Potassium (K) ore, which is equally important for continuous development, is also becoming increasingly expensive. The recovery of P and K is therefore important for continuous and sustainable development.In this study, concentrated P (obtained from eluent) and K (obtained through alkali leaching of rice straw charcoal) were recovered as potassium magnesium phosphate (PMP) through the controlled addition of magnesium (Mg). A PMP crystal was produced when an equimolar (with respect to P) Mg solution was added to the leaching solution (rich in P and K) at a pH range of 11-12. Thus, the production of PMP in a crystalline form demonstrates the huge scope for the recycling of limited resources.

آمار یکساله:  

بازدید 9616

دانلود 6154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

روزبه مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  494-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  513
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 513

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  58-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

کمبود فسفر در مناطق گرمسیری و مشکلات مصرف زیاد کودهای شیمیایی، اهمیت پرداختن به همزیستی گیاهان با ریزجانداران خاک را دوچندان می کند. به همین منظور آزمایش گلخانه ای با استفاده از دو گیاه ذرت و سویا در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح فسفر (صفر (P0)، (P1) 25، (P2) 50، (P3) 75 و (P4) 100 درصد توصیه کودی) و دو سطح حضور (M1) و عدم حضور (M0) قارچ فانلی فورمیس موسه بود. تجزیه آماری داده ها نشان داد که تاثیر سطوح مختلف فسفر و میکوریزا بر صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار بودند. با افزایش مقدار فسفر، وابستگی و پاسخ میکوریزایی و کلونیزاسیون در دو گیاه کاهش یافت. اما سایر صفات مورد اندازه گیری با افزایش مقدار کود فسفر و حضور میکوریزا افزایش داشتند. وزن خشک اندام هوایی دو گیاه مورد مطالعه، وزن خشک ریشه (ذرت)، ارتفاع گیاه، غلظت و جذب فسفر در هر دو گیاه ذرت و سویا در تیمار P4M1بیشترین و در تیمار P0M0 کمترین مقدار را دارا بودند. در بیشتر صفات مورد اندازه گیری بیشترین تفاوت بین حضور و عدم حضور میکوریزا در سطح P0 مشاهده شد که بیانگر تاثیر بیشتر میکوریزا در زمان کمبود عنصر کم تحرک فسفر می باشد. با افزایش سطوح کود مصرفی، تفاوت بین تیمار حاوی میکوریزا نسبت به تیمار فاقد آن در هر سطح کودی، کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
litScript