نتایج جستجو

12043

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1205

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

سابقه و هدف: فسفر یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان و همچنین فسفر یکی از منابع آلودگی آب ها است که به دلیل مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به منابع آب ایجاد می شود. فسفر دارای تغییرات زمانی و مکانی بالایی است که ناشی از عواملی مانند شدت بارندگی، کاربری اراضی، شیب منطقه و فرسایش خاک می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود واقع در استان گیلان بود. موادوروش ها: این پژوهش در رودخانه سیاهرود رشت که حوضه آن دارای کاربری های جنگل (نواحی جوکلبندان و سراوان)، کشاورزی (ناحیه سنگر)، صنعتی (نواحی سراوان و دانشگاه)و شهری (نواحی گیل و گلسار) است، انجام شد. نمونه برداری طی یک دوره ده ماهه از نقاط مختلف با کاربری های متفاوت در طول رودخانه انجام شد. مقادیر فسفر کل، محلول و چسبیده به ذرات در نمونه های آب، مقدار مواد جامد کل، محلول و معلق اندازه گیری شد. اندازه گیری فسفر کل با روش هضم با پرسولفات پتاسیم انجام شد. مقدار نیتروژن نیز در چهار ماه آذر، دی، بهمن و اسفند با استفاده از روش کجلدال اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان آلودگی فسفر این رودخانه در محدوده کاربری شهری (منطقه گلسار 261/0 میلی گرم در لیتر) و صنعتی بیش تر از سایرکاربری ها می باشد. در فصل زمستان عمده فسفر محلول خروجی از کاربری کشاورزی بوده است و در تابستان از کاربری شهری بیشترین مقدار خروجی فسفر محلول می باشد. بالاترین مقدار آلودگی فسفر (296/0 میلی گرم در لیتر) در منطقه گلسار مشاهده شده است. علت زیاد بودن میزان فسفر کل در نقطه جوکلبندان (188/0 میلی گرم در لیتر) را می توان به تخریب جنگل های موجود و شیب بالای این منطقه نسبت داد. بخش عمده ذرات جامد خارج شده از حوضه نیز به شکل معلق بوده است (میانگین سالانه 503 میلی گرم در لیتر). نتایج نشان داد که میانگین زمانی غلظت اشکال مختلف فسفر شامل فسفر کل، فسفر محلول و فسفر چسبیده به ذرات در مکان های مختلف دارای اختلاف معنی داری است و در بخش انتهایی رودخانه بیش ترین است. میانگین کل (زمانی-مکانی) غلظت فسفر محلول و فسفر چسبیده به ذرات در رودخانه مورد مطالعه اختلاف معنی داری نداشتند. نتایج حاکی از وجود یک رابطه نمایی (54/0R2=) بین غلظت فسفر محلول و مواد جامد محلول بود. همچنین مشاهده شد که خروجی فسفر نیز تابعی از زمان است و با تغییرات ماهانه میزان و شکل خروجی فسفر به شدت تغییر می کند. نتیجه گیری: به طور کلی میزان آلودگی فسفر از ابتدا تا انتهای رودخانه روند افزایش داشت و آلودگی فسفر دارای تغییرات زمانی بالایی بود. بالابودن میزان فسفر از حدمجاز در مناطق کشاورزی مانند سنگر عمدتا در فصل بارندگی و ناشی از فرسایش خاک تشخیص داده شد، در حالی که زیادی فسفر در مناطق شهری را می توان به دلیل ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به داخل رودخانه دانست. بنابراین با ممانعت از فرسایش خاک در اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی به داخل رودخانه به مقدار زیادی از آلودگی فسفر جلوگیری خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  611-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13622
 • دانلود: 

  4712
چکیده: 

Purpose The uncontrolled discharge of phosphorus into aquatic environment leads to the deterioration of the water bodies. Additionally, the agricultural crops present inside the La Albufera de Valencia Natural Park, rice fields mainly, have a high social and environmental value. However, there is a conflict between private interests (farmers) and public interest in the management of agro-waste produced by them. Nowadays, the option used by the farmers is the uncontrolled burning in the own field. The ashes generated during the combustion process could be used to remove phosphorus loading in water bodies of the Natural Park, contributing to its recovery. Methods Adsorption experiments were carried out in batch mode by using different concentrations (5-100 mgP L-1) of sodium phosphate dibasic (Na2HPO4) placed in 100 mL stoppered conical flask with 50 mL of synthetic wastewater and different amounts of adsorbent, during the selected time (5 days). Adsorption studies were performed with doses varying from 5 to 24 g L-1. After finishing the adsorption experiments, the solution was fi ltered through glass microfiber filter (1. 2 µ m). Results The adsorption capacity varies for rice straw ash from 31. 91% up to 97. 48% and rice straw ash with HCl from 17. 49% up to 89. 04%. An increase in temperature or dosage had a positive effect in the removal capacity, increasing its adsorption. Removal process of phosphorus was endothermic. Conclusion The use of rice straw ash could be a solution to reduce the phosphate in water bodies, providing an advantage to the proposed alternative of agro-waste management.

آمار یکساله:  

بازدید 13622

دانلود 4712 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 الف
 • صفحات: 

  235-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

در سال های اخیر به دلیل افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای تولید محصولات کشاورزی مقدار کاربرد کودهای فسفره افزایش یافته است. این امر منجربه وارد شدن فسفر به آبهای سطحی، بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاک ها و گیاهان و نهایتا آلودگی محیط زیست شده است. لذا، با توجه به اهمیت و آثار مثبت و منفی فسفر در تغذیه گیاه و در نهایت تغذیه و سلامت انسان، این تحقیق با هدف بررسی میزان فسفر محلول و قابل استفاده، جهت بهبود و اصلاح مدیریت تغذیه و توصیه کودی صحیح و نیز کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کودهای فسفره انجام شد. بدین منظور، از 30 مزرعه تحت کشت سیب زمینی منطقه مجن واقع در 35 کیلومتری شهرستان شاهرود، طی دو مرحله (مرحله اول قبل از کشت و مرحله دوم همزمان با برداشت محصول) و هر بار از دو عمق 25-0 و 50-25 سانتیمتری، نمونه برداری و موقعیت هر نقطه با دستگاه GPS ثبت و پس از آنالیزهای آزمایشگاهی، علاوه بر میزان فسفر محلول و قابل استفاده خاک، مقادیر pH، EC، موادآلی و آهک نیز تعیین شدند. همچنین مقدار فسفر در غده های سیب زمینی برداشت شده از مزارع مورد مطالعه، اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که کلیه اراضی نمونه برداری شده، فاقد محدودیت شوری بوده ولی دارای کمی قلیائیت و آهک بالا هستند. میزان کربن آلی نسبتا کم است و فسفر محلول خاک ها 11.4- 0.04 میلی گرم برکیلوگرم خاک و فسفر قابل استفاده خاک ها از 15.8 تا 48.4 میلی گرم بر کیلوگرم خاک متغیر بوده که این میزان بسیار بالاتر از حد بحرانی تعیین شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد. تجمع بیش از حد فسفر در غده های سیب زمینی نیز حاکی از مصرف بیش از حد کودهای فسفره در خاک می باشد. لذا توصیه می شود که از کاربرد کودهای فسفره در اراضی این شهرستان حداقل برای مدت 2-3 سال اجتناب گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 81 استناد 0 مرجع 7
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  821-833
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی توسط نیتروژن و فسفر یکی از دلایل اصلی پدیده یوتریفکاسیون (پر غذایی) و ایجاد امراض مختلف برای انسان ها و همچنین آلودگی آب نوشیدنی در بسیاری کشورها شده است. از جمله، کاربری کشاورزی است که آلودگی غیر نقطه ای نیتروژن و فسفر حاصل از این کاربری سبب کاهش کیفیت آب رودخانه ها و دریاچه ها در سراسر جهان گشته است. بنابراین این مطالعه با هدف معرفی سپرهای ساحلی به عنوان یک راهکار موثر در کاهش آلودگی های آب و بررسی ساختار و عملکرد آنها در پاکسازی نیتروژن و فسفر به عنوان یکی از آلاینده های کشاورزی پرداخته شد، با توجه به این امر که تاکنون مطالعات بسیار کمی در کشور در این زمینه صورت گرفته است. به دلیل اهمیت زاینده رود به عنوان یکی از رودهای اصلی کشور که حیات منطقه اصفهان به آن وابسته است این رود و زمین های کشاورزی آلاینده اطراف آن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گشت. در ابتدا توسط نرم افزار Google earth حاشیه زاینده رود از حیث سپر های ساحلی همراه با کاربری کشاورزی که عموما شالیکاری بوده و دارای آلودگی می باشند، شناسایی گشته و پس از آن با مطالعات میدانی به کاوش پیرامون ساختار و عملکرد آن پرداخته شد. از جمله ویژگی های مهم ساختاری سپرهای ساحلی طول، مساحت، محیط، عرض سپرهای ساحلی و تیپولوژی آن می باشد که در عملکرد آنها نقش ویژه ای دارند و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن نمونه برداری صورت گرفت. نمونه ها در ترانسکت های موازی به ترتیب در قسمت اول، وسط و آخر مزرعه و ابتدا و انتهای سپر ساحلی در عمق 30 سانتی متر به پایین برداشت شده و آلودگی نیتروژن و فسفر در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج نشان می دهند که سپر های ساحلی در پاکسازی نیتروژن و فسفر رویکردی موثر و کارا می باشند. به طوری که از ابتدای مزرعه به سمت انتهای سپر ساحلی میزان این دو آلاینده کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  709-721
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

با توجه به اهمیت افزایش کارایی کود فسفر و بررسی اثرات اسید هومیک در بهبود جذب آن با توجه به خصوصیات مورفولوژیک ریشه و جریان به درون فسفر در گیاه نیشکر، آزمایش گلخانه ای با سطوح مختلف فسفر (0، 50 و 100 درصد توصیه کودی معادل 250 کیلوگرم در هکتار) و اسید هیومیک (سه سطح غوطه ورسازی قلمه در محلول های 0، 3/0 و 5/0 درصد اسید هیومیک) اجرا شد و گیاه نیشکر در دو زمان 45 و 90 روز پس از کشت، برداشت شد. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار و با استفاده از 54 گلدان اجرا گردید. در این تحقیق طول ساقه و ریشه، طول تارهای کشنده، ظرفیت تبادل کاتیونی ریشه، جذب و جریان به درون فسفر اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده با مصرف اسید هیومیک به همراه کود فسفر، خصوصیات گیاهی اندازه گیری شد و جذب فسفر نیز به طور متوسط بیش از 50 درصد بهبود یافت. اما در عین حال روند تغییرات جریان به درون فسفر با جذب فسفر در تیمارهای اسید هومیک و کود فسفر به دلیل افزایش معنی دار طول ریشه منطبق نبود به طوری که این تغییرات رابطه معکوسی با رشد ریشه نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف اسید هیومیک به تنهایی و به همراه کود فسفر می تواند با تاثیر بر سیستم ریشه ای و تارهای کشنده، جذب فسفر و در نتیجه ماده خشک گیاهی را افزایش دهد. همچنین کاربرد اسید هیومیک و کود فسفر ضمن افزایش عملکرد محصول، افزایش کارایی مصرف کود فسفر را نیز بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

جذب فسفر در خاک ها یکی از فرآیندهای کلیدی در تعیین قابلیت جذب آن برای گیاهان می باشد. تحقیقات گسترده نشان داده است که فسفر توصیه شده را می توان بر اساس ویژگی های جذب خاک بهبود بخشید. در این مطالعه هم دماهای جذب فسفر برای خاک های مختلف که تحت کشت گندم بودند رسم گردید. از منحنی های جذب برای اضافه کردن کود فسفر به خاک گلدان ها بطوریکه غلظت تعادلی فسفر در محلول خاک از 0.075 تا 1.2 میلی گرم در لیتر تغییر کند، استفاده شد. گیاه گندم به مدت شش هفته رشد داده شد. رفتار جذب فسفر به خوبی بوسیله معادله های فروندلیچ و ون های توضیح داده شدند (R2=0.927-0.997 و R2=0.949-0.999 به ترتیب برای معادله های فروندلیچ و ون های). در اکثر خاک ها هنگامیکه فسفر در محلول خاک در 0.3 میلی گرم در لیتر تنظیم شد، عملکرد به بیش از 85 درصد ماکزیمم رسید. نیاز استاندارد فسفر (SPR) برای خاک ها مورد مطالعه، که به صورت مقدار فسفر جذب شده در غلظت تعادلی 0.3 میلی گرم در لیتر تعریف شد، دامنه ای بین 157-19 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. همبستگی خطی بین فسفر اضافه شده و فسفر استخراج شده با روش اولسن در تمام خاک ها بدست آمد که R2 آن بین 0.96 تا 0.99 با میانگین 0.98 بود و شیب خط برازش شده به داده های فسفر استخراج شده در مقابل فسفر اضافه شده از 0.23 تا 0.47 تغییر کرد که متوسط آن 0.38 بود. بازیافت فسفر از 12 تا 50 درصد تغییر کرد و میانگین آن 37 درصد بود. این بدان معناست که حدودا 63 درصد فسفر اضافه شده بصورت غیر قابل استفاده در آمده است. تفاوت معنی داری بین میانگین بازیافت در تیمارهای مختلف وجود نداشت. سطح بحرانی فسفر برای عصاره گیر بی کربنات سدیم (روش اولسن) به روش ترسیمی و آماری کیت - نلسن برابر با 13 میلی گرم بر کیلوگرم خاک تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 161 استناد 0 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  3341-3348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7045
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این تحقیق، واکنش ترکیبات فسفر تری کلرید، فسفر پنتاکلرید و فسفریل کلرید با هیدروکینون مورد مطالعه قرار گفته و ساختار ترکیبات حاصل (p-HOC6H4O) PCL2, (p-HOC6H4O)P(O)CL2,[Cl4PO]2C6H4 با استفاده از روش های طیف سنجی IR, 31P-, 13C-, 1H-NMR و آنالیز عنصری C.H.N. مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 7045

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23598
 • دانلود: 

  11047
چکیده: 

phosphorus (P) is a macro mineral in broiler nutrition. In growing broilers, besides its requirement for proper bone development, it is also involved in almost all metabolic processes. Poor P availability results in decreased productivity and poor health status. phosphorus availability from plant derived feeds is affected by an anti-nutritional factor “phytate”, which forms a variety of insoluble salts with most of the minerals including P, calcium (Ca), magnesium, zinc (Zn) and copper (Cu) due to its reactive anion capability. So, phytate is responsible for considerable nutrient losses as vegetable sources form a major portion in broiler diet formulations. Phytate has also been reported to form complexes with protein and proteolytic enzymes (pepsin and trypsin). Mono-gastric animals lack endogenous phytase (an enzyme capable of hydrolyzing phytate bound P, Ca, protein and other nutrients), so phytate decreases the nutrient availability at the intes-tinal level in poultry. Application of phytase in poultry rations may liberate cations and other nutrients bound by phytate-P complexes resulting in improved production parameters and body structure characteris-tics in broilers. However, efficacy of supplemental phytase rests on its rate of application, Ca: P in ration, composition of diet, genotype and age of birds. Phytase could ensure the economical poultry production by the exploitation of inherent nutritional potential of feedstuffs. Some studies, however, showed that phytase does not degrade dietary phytate efficiently and thus the negative influence of phytate on protein digestibil-ity is not completely removed by phytase supplementation. More focused research on currently available phytase feed enzymes and their potentialimproved action by the simultaneous use of other exogenous en-zymes, which complement their activity is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 23598

دانلود 11047 استناد 0 مرجع 2520
نویسندگان: 

ربانی محمد | خدامی شراره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

به منظور شناخت وضعیت پساب مزارع پرورش میگوی گواتر در شرق شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان، 15 ایستگاه در سه منطقه کانال آبرسان (ورودی آب مزارع)، کانال زهکش اصلی (خروجی زهکش های فرعی) و خلیج گواتر (محل تخلیه پساب) انتخاب گردید. نمونه برداری از آب، طی یک دوره پرورش در سال 83 (تیر تا آذر) جهت اندازه گیری فسفات، فسفر آلی و فسفر کل انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده این موضوع است که این سه منطقه از نظر زیست محیطی با هم تفاوت دارند. به طوریکه ترکیبات مختلف فسفر نزدیک به انتهای دوره پرورش در کانال زهکش و بعد از مانسون در خلیج گواتر افزایش نشان داده است. نتایح حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه با احتمال 95% نشان داده است که بین میانگین تمام فاکتورهای اندازه گیری شده در ایستگاهها اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0>p) با توجه به اینکه 25% از مزارع پرورش میگوی منطقه در دوره مورد بررسی فعال بوده اند، لذا فسفر پساب مزارع پرورش میگوی در محدوده مجاز قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
litScript