نتایج جستجو

4523

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

453

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  311-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1082
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

در این بررسی یک توصیف نظری از خواص ساختاری استاتیکی، ارتعاشی و گذار فاز ارایه شده است. بسامدهای فونونی بلور NaCl در دمای صفر و در مسیرهای تقارنی 100]، 110 و 111 [ محاسبه شده است. محاسبات ابتدا به ساکن با استفاده از تقریبی که تلفیقی از دو روش ثابتهای نیروی بین اتمی و فونون منجمد است، انجام شده است. هم چنین ثابتهای گرانسن برای همه مدها در نقاط X و L از منطقه اول بریلوئن محاسبه شده اند. محاسبات ابتدا به ساکن براساس نظریه تابعی چگالی و شبه پتانسیل انجام گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1082

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  719
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

با استفاده از نظریه تابعی چگالی اختلالی، بارهای موثر بورن، بسامدهای فونونی مرکز ناحیه بریلوئن و طیف بازتاب مادون قرمز در فرود عمود بر سطوح [100] و [001] برای بلور BaWO4 به دست آمده اند. اختلاف زیاد بارهای موثر بورن به دست آمده با بارهای یونی اسمی بیانگر پیوندهای شیمیایی با طبیعت یونی-کوالانسی آمیخته است. با استفاده از نظریه گروه و جدول مشخصه گروه نقطه ای C4h، مدهای فونونی برحسب گونه های تقارنی شناسایی شدند. بسامدهای فونونی به دست آمده تطابق خوبی را با مقادیر تجربی گزارش شده نشان می دهند. نتایج به دست آمده، بسامد یک مد فعال رامان از گونه تقارنی Bg که به طور تجربی مشاهده نشده است را پیش بینی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 719

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SINGHA A. | SATPATI B. | SATYAM P.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  5697-5708
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3890
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3890

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  187-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

نقش مهم برهمکنش قوی الکترون – فونون را در ابررسانای دمای بالا با ارزیابی نتایج برخی آزمایشهای مهم، مانند پراکندگی ناکشسان نوترون و پرتوی X، طیف سنجی نوری با تفکیک زاویه ای، و اثر ایزوتوپ بررسی می نماییم. همچنین، نتایج محاسباتی خود از ویژه مقادیر و ویژه بردارهای مدهای Ag رامان و وابستگی ساختار نوارهای الکترونی به تغییر مکان یونها را بر اساس نظریه تابعی چگالی عرضه می کنیم. به روشنی مشهود است که نقش فونون در سازوکار حالت ابررسانایی دمای بالا باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VORA ADITYA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  95-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17261
 • دانلود: 

  18710
چکیده: 

In the present paper, the phonon dispersion curves (PDC) of some equiatomic liquid alkali binary alloys are reported in second order approach through the equation given by Hubbard and Beeby (HB). The pair correlation function g (r) is directly computed from the interatomic pair potential, which is used in the present computation. Two different forms of local field correction functions proposed by Hartree (H) and Ichimaru-Utsumi (IU) are used in the present study the screening dependence of the phonon frequencies in the equiatomic liquid alkali binary alloys. The pseudo-alloy-atom (PAA) model is applied for the first time for the alloying elements.

آمار یکساله:  

بازدید 17261

دانلود 18710 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

در این مقاله با در نظر گرفتن تقریب هماهنگ و به کمک روش ماتریس انتقال، به بررسی خواص فونونی و گرمایی یک دستگاه نردبانی می پردازیم. ابتدا یک مدل متشکل از دو زنجیره اتمی نامحدود با جرم های متفاوت ارائه می کنیم، که در آن جرم ها به وسیله فنرهای همسایه اول و دوم به یکدیگر متصل شده اند. سپس طیف بسامد فونونی این دستگاه را به دست می آوریم. در ادامه اثر تغییرات جرم را بر بسامدهای ویژه بررسی می کنیم. پس از آن با استفاده از طیف بسامد، برای حالت خاصی که از اثر همسایه های دوم صرف نظر شده است، چگالی حالت های فونونی را محاسبه می کنیم. در نهایت رسانندگی گرمایی این نانوساختار را به دست می آوریم. نتایج نشان می دهند با افزایش نسبت جرم های زنجیره های اتمی، طیف بسامد فونونی دستگاه به سمت بسامدهای پایین تر میل می کند و در حالت حدی، گاف بسامد در طیف مشاهده می شود. همچنین در غیاب اثر همسایه دوم، افزایش قدرت فنر همسایه اول باعث ایجاد گاف در چگالی حالت ها شده، رسانندگی گرمایی را کاهش می دهد. در حالی که کاهش قدرت آن، باعث می شود رسانندگی افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BAHER S. | COTTAM M.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12553
 • دانلود: 

  6617
چکیده: 

A theory is presented for the dispersion relations of the nonlinear phononpolaritons arising when phonons are coupled to the electromagnetic waves in multilayered structures of nonlinear materials. The calculations are applied to a multilayered structure consisting of a thin film surrounded by semi-infinite bounding media where each layer may have a frequency dependent dielectric function and Kerr-type nonlinearity. At least one of the media is an ionic crystal supporting optical phonon modes. The resulting analytic and numerical solutions for the dispersion relations of phonon-polaritons with s-polarization are considered for several cases. We find that the presence of nonlinearities leads to multiple branches in the dispersion relation. The results are plotted as frequency versus wave vector and frequency versus nonlinearity for different phononpolariton modes. The parameters that modify the modes correspond to the inplane wave vector, the thickness of the film, the phonon frequencies and the nonlinearity of each layer.

آمار یکساله:  

بازدید 12553

دانلود 6617 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

THAKOR P.B. | SONVANE Y.A. | GAJJAR P.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1393
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2429
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2429

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ANIS ERAM | ALI PARVEJ | SRIVASTAVA SEEMA | BAIG M.W. | AHMAD MOIZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20041
 • دانلود: 

  4157
چکیده: 

Poly (vinylidene chloride) (PVDC) is a barrier polymer which has a wide scope in food packaging industries. A comprehensive study of the normal modes and their dispersion in PVDC using Wilson’s GF matrix method as modified by Higgs is reported. It provides a detailed interpretation of IR and Raman spectra. Characteristic feature of dispersion curves, such as regions of high density-of-states, repulsion, and character mixing of dispersion modes, are discussed. Heat capacity has been calculated in the range 50–500 K via density-of-states using Debye relation. It is in fairly good agreement with the experimental data. Heat capacity behavior of PVDC with temperature was observed nearly linear in nature. Heat capacity provides a relationship between microscopic behavior and a macroscopic property. The thermal stability of a polymeric system and its interactive nature with other properties, such as phonon-phonon coupling is also related to thermodynamic behavior. The present study provides a theoretical framework to understand experimental measurements.

آمار یکساله:  

بازدید 20041

دانلود 4157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  141-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

این مقاله به بررسی تئوری خواص گرمایی نانونوارهای لبه دندانه ای گرافنی، با لبه های آرمچیری و زیگزاگی در ابعاد و هندسه ی متفاوت می پردازد. به منظور محاسبه ی طیف پاشندگی فونونی، ظرفیت گرمایی و خواص انتقال گرما، از مدل ثابت نیرو با در نظر گرفتن چهار همسایه ی نزدیک و نظریه ی لاندائور استفاده شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که خواص گرمایی مورد مطالعه در مقایسه با نانونوارهای کامل به ویژه در فرکانس های پایین، تفاوت چشمگیری دارند؛ در مدهای آکوستیکی، رسانش گرمایی فونونی و ضریب عبور فونونی به علت ساختار متفاوت لبه ها در مقایسه با نانونوارهای کامل و در نتیجه پراکندگی فونونی از لبه ها کاهش می یابند. همچنین ظرفیت گرمایی نیز تغییرات قابل توجهی مشاهده شده است؛ محاسبه ی مدهای فونونی داخل و خارج از صفحه نیز نشان می دهد مدهای داخل صفحه نقش بیشتری در رسانش گرمایی دارند. این نتایج می تواند در بهینه سازی و طراحی نانوقطعات الکتر ونیکی و ترموالکتریکی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 11 استناد 0 مرجع 0
litScript