نتایج جستجو

6804

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

681

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  93-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1535
 • دانلود: 

  1002
چکیده: 

امروزه با توجه به رقابت روزافزون شرکت ها و سازمان ها، انتظارات فزاینده مشتریان و هزینه های هنگفت تبلیغات و سرمایه گذاری، مفهوم شخصیت برند و عوامل موثر بر شکل گیری آن در کانون توجه پژوهشگران بوده است. پژوهش حاضر بر آن است تا شخصیت مشتری را به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت برند مطرح و تاثیر آن بر شخصیت برند را در قالب یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار دهد.این از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهش توصیفی-پیمایشی است. برای سنجش تاثیر «شخصیت مشتری» بر «شخصیت برند» از دو مدل معتبر و شناخته شده شخصیت برند آکر (1997) و شخصیت مشتری اکلوند (2008) استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان و مشتریان برند اپل در شهر تهران بوده اند که از میان آن ها تعداد 349 پرسشنامه با روش نمونه گیری غیراحتمالی و دردسترس، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با نیازآماری از نرم افزار PLS Smart استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که نوع ادراک و دریافت افراد از شخصیت برند تحت تاثیر نوع دیدگاهها، نگرشها و شخصیتشان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1535

دانلود 1002 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  405-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیتی D با ابعاد شخصیت هگزاکو صورت گرفته است. جامعه آماری عبارت است از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و 242 نفر از میان آنها به روش خوشه ای تک مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های ابعاد شخصیتی هگزاکو و مقیاس تیپ D، توسط آزمودنی ها تکمیل شد. این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSSPS  استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بعد صداقت- تواضع با تیپ D و عاطفه منفی دارای همبستگی منفی و معنی دار (p>0.05)، بعد هیجان پذیری با تیپ D و عاطفه منفی دارای همبستگی مثبت و معنی دار، بعد برون گرایی با تیپ D، بازداری اجتماعی و عاطفه منفی دارای همبستگی منفی و معنی دار، بعد دلپذیربودن با تیپ D و عاطفه منفی دارای همبستگی منفی و معنی دار، بعد باوجدان بودن با تیپ D و عاطفه منفی دارای همبستگی منفی و معنی دار (p>0.01) و بعد گشودگی به تجربه با تیپ D و عاطفه منفی دارای همبستگی منفی و معنی دار (p>0.05) است. همچنین ابعاد شخصیت هگزاکو توانست،25.7  درصد از واریانس تیپ D، را پیش بینی نماید (R2=0.257). اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHTON M.C. | LEE K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  181-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10395
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10395

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1648
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1648

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

اهداف سه شخصیت ماکیاولیایی، خودشیفتگی و ضداجتماعی، مثلث تاریک شخصیتی شناخته می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه آن ها با الگوی پنج عاملی شخصیت انجام گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی بود.مواد و روش ها جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور تبریز. از بین آن ها نمونه ای به حجم 203 نفر و با در نظر گرفتن توزیع جمعیتی به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسش نامه های شخصیت ماکیاولیایی، پرسش نامه شخصیت چندمحوری بالینی میلون-2 و شخصیت آیزنک پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.یافته ها شخصیت ماکیاولیایی با روان آزرده گرایی (0.64 r =، p<0.01) و روان پریشی گرایی (0.23 r =، p<0.01)، شخصیت خودشیفته با روان پریشی گرایی (0.71 r =، p<0.01) و برون گرایی (0.17 r =، 0p<0.01) و شخصیت ضداجتماعی با روان پریشی گرایی (0.43 r =، p<0.01) و روان آزرده گرایی (0.43 r =، p<0.01) رابطه مثبت نشان داد.نتیجه گیری وجه مشترک شخصیتی مطابق الگوی سه عاملی در مثلث تاریک شخصیتی روان پریشی گرایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FRANQUES P. | AURIACOMBE M. | TIGNOL J.

نشریه: 

ENCEPHALE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  68-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  12029
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12029

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JUDGE T.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  725-730
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9283
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9283

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  174-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به معرفی و تحلیل روان شناختی شخصیت بیژن، که یکی از پهلوانان نامدار و برجسته خاندان گودرزیان از خطه ی سیستان است و در بسیاری از صحنه های حماسی شاهنامه نقش برجسته و مؤثری داشته است می پردازیم و ویزگی های رفتاری و نقاط قوّت و ضعف او را در جای جای داستان بررسی و تحلیل می کنیم تا خواننده با خصوصیات اخلاقی و رفتاری او که در واقع شاکله ی اصلی شخصیت او را تشکیل می دهند، آشنا شود و از این آگاهی برای درک بهتر نقش آفرینی های او در دیگر صحنه های حماسی شاهنامه که تقریباٌ مشابه همین ویزگی های رفتاری در این داستان، است، استفاده کند و بدین ترتیب دورنمای کلی شخصیت او را در کل شاهنامه برای خود مجسّم کند و با این پیش آگاهی، در فهم درست شخصیت او در دیگر نقش آفرینی هایش در صحنه های دیگر حماسه، به داوری درست و دقیقی برسد. بدین منظور بر اساس روایت فردوسی در داستان بیژن و منیژه بر اساس نسخه ی خالقی مطلق، ویژگی های رفتاری و برجسته ی این پهلوان را بررسی و تحلیل می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

باقریان سرارودی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 13)
 • صفحات: 

  75-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2467
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

بسیاری از مطالعات نقش عوامل خطرساز روانی - اجتماعی و رفتاری را در سبب شناسی و فیزیوپاتولوژی اختلالات قلبی - عروقی نشان داده است. مطالعات قبلی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی را نشان داده است. در سال های اخیر یک سازه شخصیتی جدید تحت عنوان سنخ شخصیت D مطرح شده است. این سنخ از شخصیت، از طریق تمایل همزمان به تجربه هیجانات منفی (عواطف منفی) و اجتناب از ابراز این هیجانات در تعاملات اجتماعی با دیگران (بازداری اجتماعی) مشخص می شود. تشخیص این سنخ شخصیتی با مقیاس های اندازه گیری ویژگی های مذکور امکان پذیر است. برخی شواهد نقش عوامل ارثی را در تکوین این ویژگی ها تایید می نماید.بررسی یافته های مطالعات مختلف نشان داد سنخ شخصیت D یک عامل خطر مستقل برای بروز آشفتگی های روان شناختی، بیماری های قلبی، پیش آگهی بد در بیماران قلبی و افزایش مرگ و میر است. شواهد ارتباط بین سنخ شخصیتی D و واکنش پذیری قلبی - عروقی، بی نظمی در محور HPA و به دنبال آن افزایش سطح کورتیزل و فرآیندهای سایکونوروایمونولوژی را تایید می نماید. این تغییرات ممکن است عوامل واسطه ای بین سنخ شخصیت D و پیامدهای بالینی در بیماران قلبی باشد.شناسایی بیماران قلبی با سنخ شخصیت D و استفاده از مداخلات روان شناختی در توانبخشی آنان ضروری به نظر می رسد. به علاوه، سنخ D یک سازه شخصیتی است که نه تنها می تواند در مورد بیماری های قلبی مورد توجه قرار گیرد بلکه در مورد سایر اختلالات روان - تنی نیز قابل بررسی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2467

دانلود 325 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHMANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  15090
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15090

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript