نتایج جستجو

92018

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9202

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
همکاران: 

سارا-سنمار

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1386
تعامل: 
 • بازدید: 

  185
کلیدواژه: 
چکیده: 

Glucose-6-phosphate dehydrogenates (G6PD) deficiency is the most common defects of red blood cells among Iranian and Mediterranean people. Hypothyroidism is defined as thyroid hormone deficiency starting from the time of birth. Thyroid hormones influence the activity of lipogenic enzymes such as glucose-6-phosphate dehydrogenase and malic enzyme. This study aimed to determine the rate of hypothyroidism in patients with G6PD deficiency. After 120 days, the newborns that administered drug and diet for hypothyroidism were checked for TSH and G6PD enzyme. 2287 out of 23260 screened babies were afflicted with favism (512 females and 1775 males). 42 cases were hypothyroid among who 35 had G6PD deficiency. However, after 120 days of treatment with Levothyroxine, 23(85%) patients of them had normal levels of G6PD.It shows that their deficiency had no genetic origin. Base on these findings of this study, the newborns with G6PD deficiency should be checked for thyroid hormones. Moreover, in the hypothyroid patients, checking the level of G6PD is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 185

نشریه: 

اخلاق پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  119-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

توجه به شان و منزلت بیمار در متون و تحقیقات علوم پزشکی در طی چند دهه اخیر گسترش بیشتری یافته و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین ارکان رعایت شان و منزلت بیماران حفظ حریم آنان است. اگر چه احترام به حریم و حرمت انسانها، از اهداف اساسی نظام ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی و از اساسی ترین اصول اخلاق پزشکی است اما مطالعات نشان دهنده آن است که حریم و در راستای آن منزلت بیماران به خوبی مورد حمایت قرار نمی گیرد. بعلاوه پرسنل پزشکی و پرستاری آگاهی کمی از اهمیت حریم و منزلت بیمار داشته و درک آنان از این مفاهیم نیز، تفاوت است. بنابراین ضروری است که ارائه دهندگان خدمات درمانی با شناسایی ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر حریم بیمار، راهکارهایی برای ارتقاء و حمایت از منزلت در محیط های بالینی ارائه نمایند. این مطالعه ابعاد مختلف ارتباط حریم با منزلت بیمار را مورد بررسی قرار داده و به نتایج تعدادی از مطالعات انجام شده در این زمینه می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 64 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18152
 • دانلود: 

  10704
چکیده: 

Background: Outcomesforcystic fibrosis patients are improving rapidly. The demographic factors are notable variables inoutcomes, which can be evaluated and modified.Objectives: This study was designed to investigate the association between outcome and demographic factors in patients with cystic fibrosis.patients and Methods: This was a cross-sectional study and data were gathered for 331 patients using the census method, from March 2001 to September 2014 in Iran. Data was analyzed using logistic regression analysis, chi-square test, and independent sample t test using SPSS 18. Odds ratio with confidence intervals of 95% and P<0.05 were considered significant.Results: There were 85 (25.7%) deceased patients and 246 (74.3%) living patients at the time of the study. Of the 246 living CF patients, 202 (82.2%) were less than nine years of age, and 77 (90.6%) out of the 85 deceased CF patients had died younger than four years of age. There was a significant difference between outcome and location of residence. The risk of mortality was 50% less in urban patients than in rural patients (P=0.03). The risk of mortality was approximately two times higher in patients with a positive family history than in those with a negative family history (P=0.02). The proportion of mortality was approximately two times, or 94%, higher for those in a consanguineous marriage than for those in a non-consanguineous marriage (P=0.01).Conclusions: The results demonstrated that the mortality rate was higher in CF patients with a positive family history, a consanguineous marriage, and residence in a rural area. Therefore, demographic factors play an important role in the outcome of cystic fibrosis. Unfortunately, these parameters, which can be managed easily and with low cost, have been overlooked.

آمار یکساله:  

بازدید 18152

دانلود 10704 استناد 0 مرجع 444
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  206-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

مقدمه: امروزه رسیدگی به شکایات به عنوان جزیی ضروری از نظام مراقبت های سلامت در جهت ارتقای رضایت بیمار بر شمرده می شود. این پژوهش بدنبال تعیین وضعیت رسیدگی به شکایات افراد مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی اصفهان بوده است تا بتواند چالش هایی را که در جریان این فرایند وجود دارد را شناسایی نماید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی گذشته نگراست. محیط پژوهش بیمارستان های آموزشی اصفهان بودند که از بین آنها دو بیمارستان انتخاب شدند. یکی از آنها به عنوان بیمارستان فوق تخصصی و یکی به عنوان بیمارستان عمومی انتخاب شد. جامعه مورد پژوهش پرونده شکایات مراجعین به واحد شکایت بیمارستان در سال 1391 خورشیدی بوده است. در یک بیمارستان 1203 مورد و در بیمارستان دیگر 125 مورد بود. برای گردآوری داده ها از چک لیستی که توسط متخصصین روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده گردید. داده ها از پرونده ها استخراج و با استفاده از جداول توزیع فراوانی به کمک نرم افزار Excel توصیف گردید.یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان بیان نمود در یکی از بیمارستان هابیش ترین موضوعات مورد شکایت کیفیت خدمات (63.6 درصد) و مسایل عمومی و رفاهی بیمارستان (43.1 درصد) بوده است. شکایات مربوط به کادر پزشکی (45.45 درصد) و کادر اداری (54.5 درصد) هم بالاترین سهم را داشته است. در بیمارستان دیگر سهم شکایت از کادر پزشکی در طی سال رو به افزایش بوده است با اینکه تعداد کل شکایات کاهش یافته است و پس از کادر پزشکی، کادر پرستاری (39.5 درصد) در طول سال سهم دوم شکایات بیمارستان را به خود اختصاص داده است.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان تجربه ای برای اصلاح عملکرد آتی بیمارستان باشد. به طور کلی نتایج در مورد فرد مورد شکایت در بیمارستان الف نشان می دهد که بیشترین میزان شکایات از پزشکان و فراگیران و کمترین میزان شکایات مربوط به کاردان و کارشناس بیهوشی و اتاق عمل بوده است. به نظر می رسد دلیل این امر اولا عدم آگاهی پزشکان و فراگیران از منشور حقوق بیماران باشد که باید به آموزش این امر به فراگیران مانند سایر مطالب علمی بها داد. در بیمارستان الف دلیل شکایات از پزشکان ثبت نشده بود که می توان با ثبت آنها از ضعف هایی که در این زمینه وجود داشته است آگاهی و اقدامی در جهت بهبود آنها انجام داد. اما در کل کیفیت خدمات و مسایل عمومی و رفاهی از جمله موضوعاتی بوده اند که در این پژوهش حایز اهمیت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 222 استناد 491 مرجع 0
نشریه: 

اخلاق پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  49-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

بیماران آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی در معرض خطر هستند. حقوق بیمار جزئی از حقوق بشر بوده و حوزه ای حساس برای گروه های پزشکی و بیماران بحساب می آید. اما متاسفانه در مواردی شاهد عدم رعایت آن توسط کارکنان مراکز آموزشی درمانی می باشیم. در این مطالعه میزان رعایت حقوق بیمار در مراکز آموزشی درمانی شهر همدان بررسی شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. محیط پژوهش مراکز آموزشی درمانی بعثت، شهید بهشتی و سینای شهر همدان بوده و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از بیماران بستری در این مراکز می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که شامل دو قسمت خصوصیات دموگرافیک واحدهای پژوهشی و سوالاتی جهت نظرسنجی از بیماران در مورد رعایت حقوق آنها بود.بیشترین مورد رعایت حقوق از دیدگاه بیماران (62 درصد) در بعد پذیرش بیمار می باشد و کمترین مورد میزان رعایت حقوق (42.5 درصد) در بعد مطالعه و امضای آگاهانه رضایتنامه می باشد. با توجه به آنکه به طور کلی 46 درصد از بیماران دارای این دیدگاه هستند که حقوق آنها به طور کامل رعایت نمی شود. با آموزش کادر درمانی و در نظر گرفتن حقوق اساسی بیمار و بالا بردن آگاهی بیماران از حقوق خود باید کارایی و کیفیت مراقبت بهداشتی را به حداکثر رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 192 استناد 490 مرجع 8
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  513-522
تعامل: 
 • استنادات: 

  500
 • بازدید: 

  1061
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

زمینه و هدف: رضایت آگاهانه بعنوان یکی از اصول حقوق بیمار فرایندی است که وی در مورد مداخله درمانی پس از دریافت اطلاعات کافی از تیم درمانگر تصمیم گیری می کند. این پژوهش با هدف تبیین کیفیت فرایند رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی یک بیمارستان نظامی شهر تهران و ارائه راه کارهایی برای بهبود آن درسال 1395 انجام شد.روش ها: مطالعه ترکیبی حاضر در دو فاز انجام شد. فاز کمی، مطالعه توصیفی با استفاده از پرسشنامه کیفیت رضایت آگاهانه بود که ابعاد 6 گانه رضایت را در قالب 19 سوال ارزیابی می کند. روایی محتوا و پایایی درونی پرسشنامه بررسی و مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.85 به دست آمد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای با حجم 120 نفر انجام شد و نتایج با نرم افزار SPSS17 تحلیل شد. در فاز کیفی که با روش تحلیل محتوای چهارچوبی منتج از نتایج فاز کمی انجام گرفت، 7 نفر از خبرگان به شیوه هدفمند انتخاب و با روش پنل خبرگان با آنها مصاحبه گروهی صورت گرفت. نتایج استخراجی مصاحبه ها در دو مرحله پس از تحلیل چهارچوبی و تایید مجدد خبرگان در قالب پیشنهادات اصلاحی ارائه شدند.یافته ها: در بررسی کیفیت اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری دربخش های جراحی، میانگین نمره ابعاد «ارائه اطلاعات» با 18.93، «رعایت صلاحیت تصمیم گیری بیماران» با 7.48 و «نحوه اخذ رضایت کتبی» با 5.47، پایین تر از متوسط مورد انتظار و میانگین نمره ابعاد «میزان درک بیماران» با 9.77، «میزان داوطلبانه بودن» با 8.16 و «تعامل بین پزشک و بیمار» با 16.02 در حد قابل قبول بودند. خبرگان 15 پیشنهاد اجرایی بهبود فرایند ارائه کردند. «ارائه اطلاعات لازم به بیماران در کلینیک آماده سازی» و «اختصاص فرصت کافی به بیمار برای انتخاب روش درمانی» از جمله مهمترین آنها بودند.نتیجه گیری: کیفیت ارائه اطلاعات و نحوه اخذ رضایت کتبی کمتر از حد انتظار بود. بنابراین توجه به نقش بیمار در فرایند رضایت آگاهانه، ارائه اطلاعات کافی به وی توسط پزشک مشاور درکلینیک آماده سازی، آموزش پزشکان معالج و ارائه فرصت کافی به بیمار برای انتخاب روش درمانی می تواند در بهبود کیفیت رضایت آگاهانه موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1061

دانلود 386 استناد 500 مرجع 3
strs
همایش: 

IRANIAN STOKE CONGRESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

STROKE IS DEFINED AS A CLINICALLY SYNDROME CONSISTED OF NEUROLOGICAL SYMPTOMS WITH EARLY OR SUDDEN ONSET, LASTING MORE THAN 24 HOURS, HAPPENING BECAUSE OF CLOT OR BLOCKAGE IN BRAIN ARTERIES OR VASCULAR DISSOCIATION LEADING TO BRAIN HEMORRHAGE...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11204
 • دانلود: 

  15023
چکیده: 

Background: One of the most essential indicators of quality evaluation of health services is to assess the status of patients’ rights, especially in those with mental illness due to their physical and mental conditions, and how health care providers and recipients interact. Objectives: This study aimed to investigate the observance of the Charter of Rights of patients with Mental Disorders from the perspective of nurses and patients in Panj Azar Hospital in Gorgan in 2020. Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 2020 among 100 patients admitted to the PsychiatricWard and 200 nurses working in the psychiatric ward selected by simple random sampling. Data were collected using a demographic questionnaire and a self-made questionnaire. Data were entered into SPSS version 18 and analyzed using descriptive statistics, chi-square test, and independent t-test. Results: In this study, the results showed that the mean age of the subjects was 52. 7 22. 4 years, and the highest age group of the study participants was 21-30 years. Overall, 196 (65. 3%) participants were married, and 191 (63. 7%) recommended others to return to this hospital. The mean scores of observance of the patient’ s charter from the nurses’ and patients’ points of view were 59. 26 6. 26 and 57. 98 8. 13, respectively. The subgroup with highest score was respect for the right to free choice and decision making in both groups. The level of compliance with the Charter of patients’ Rights was good and average from both nurses patients’ point of view. Furthermore, there was only a significant relationship between the views of nurses and patients in the subgroups of respect for patient privacy, compliance with the principle of confidentiality (P = 0. 001), and access to an efficient grievance redressal system (P = 0. 001). Conclusions: Overall, it is inferred that in most cases, nurses are aware of the extent of their compliance with their charter of rights, and from the patients’ point of view, the level of compliance with the charter of patients was often moderate.

آمار یکساله:  

بازدید 11204

دانلود 15023 استناد 0 مرجع 2520
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1710
 • دانلود: 

  634
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1710

دانلود 634 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  2146
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

سابقه و هدف: درمانگاه بیمارستان یکی از اولین نقاطی است که بیماران در بدو ورود به بیمارستان با آنجا آشنا می شوند. نحوه ارایه خدمات در این مکان نقش به سزایی در برداشت کلی بیماران و نیز میزان رضایت آنها از خدمات درمانی و بهداشتی بیمارستانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص های جمعیتی و نیز میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات پزشکی، پرستاری، درمانی، پاراکلینیکی و نحوه اداره درمانگاه یک بیمارستان عمومی دانشگاهی است .مواد و روشها: این مطالعه توصیفی روی نمونه های در دسترس برای جمع آوری داده صورت گرفت. این تحقیق از مهرماه 1380 تا پایان شهریور ماه 1381 به وسیله مصاحبه شفاهی چهره به چهره و از طریق یک پرسشنامه طراحی شده بر روی بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان آیت اله طالقانی شهر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفت. در طول مدت فوق 1098 بیمار حاضر به شرکت در مصاحبه شده و وارد مطالعه گردیدند.یافته ها: 57.1% از مراجعین زن و 42.9% از آنها مرد بودند. میانگین سنی (± انحراف معیار) بیماران 16.8±31 سال بود. 85% مراجعین از استان تهران بودند. درمانگاه های ارتوپدی، فک و صورت، زنان و زایمان به ترتیب با 14.3، 12.5 و 11.6% از مراجعین بیشترین تعداد مراجعه کننده را داشتند. زمان انتظار بیماران جهت معاینه توسط پزشک از 15 تا 360 دقیقه با میانگین 103±66 دقیقه متغیر بود. در زمینه کادر درمانی و خدماتی 805 نفر (74.5%) از منشی درمانگاه، 800 نفر (74.1%) از کادر اداری درمانگاه و 581 نفر (53.8%) از پزشک خود رضایت داشتند. دیر آمدن پزشکان به درمانگاه و فقدان نظارت پزشک متخصص دو فاکتور عمده نارضایتی بیماران بودند. در زمینه خدمات بهداشتی میزان رضایت از کلینیکهای واکسیناسیون 85.5% و تنظیم خانواده 82.4% بود .نتیجه گیری و توصیه ها: بسیاری از کاستی های مطرح شده با ارایه یک برنامه صحیح و منسجم قابل اصلاح می باشند. حضور منظم پزشک متخصص در درمانگاه از طریق تعیین کادر ثابت درمانی برای درمانگاه، تقویت خدمات جنبی نظیر ارایه دارو به بیماران سرپایی می توانند در جلب رضایت آنان سودمند باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 2146

دانلود 316 استناد 6 مرجع 0
litScript