نتایج جستجو

949

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

95

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1 (پیاپی 185)
 • صفحات: 

  103-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3111
 • دانلود: 

  307
کلیدواژه: 
چکیده: 

سوختگی غلاف ناشی از قارچ Rhizoctonia solani AG1 IA یکی از مهمترین بیماری ‏های برنج در دنیا محسوب می ‏شود. این بیماری در همه مناطق برنج خیز کشور من ‏جمله مازندران و گیلان گسترش دارد و مهمترین بیماری ارقام پرمحصول و اصلاح شده‏ برنج به شمار می ‏رود. اگر چه گزارش فرم جنسی قارچ بیمارگر یعنی Thanatephorus cucumeris از گیاه برنج و میزبان‏ های دیگر در کشورهای مختلف گزارش گردیده، ولی تاکنون تلئومورف قارچ در طبیعت ایران دیده نشده است. نقش بازیدیوسپورها در ایجاد بیماری سوختگی غلاف کاملا شناخته نشده است. در مرداد 1387 طی بازدید از یک مزرعه برنج پرمحصول (رقم ندا) با آلودگی زیاد به بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در آمل، روی ساقه های یک بوته، لایه پودری نازک سفید رنگی دیده شد که پس از بررسی ‏های اولیه میکروسکپی مشخص شد که لایه پودری در واقع هیمنیومی از بازیدیوم ‏های بشکه ‏ای شکل به ابعاد 9-7 × 16-11 میکرومتر است. در انتهای بعضی از بازیدیوم ‏ها، استریگمات ‏ها به تعداد 4-2 عدد دیده شد. بازیدیوسپورها تخم مرغی تا بیضوی یا گرزی شکل و دارای پایه و به ابعاد 6-4 × 9-7.5 میکرومتر بودند. بر اساس مشخصات بازید، استریگمات و بازیدیوسپور، این قارچ T. cucumeris شناسایی شد. پرگنه‏ حاصل از تک بازیدیوسپور، سفید تا شیری رنگ و کند رشد بوده و ریسه آن واجد صفات ویژه‏ R. solani بودند. همچنین بازیدیوسپورهای ثانوی فراوانی نیز در آزمایشگاه تولید شد. این اولین گزارش از تشکیل طبیعی T. cucumeris در ایران است. مایه زنی بوته ‏های برنج به صورت گذاشتن تکه کوچکی از محیط کشت پوشیده شده با ریسه قارچ (از پرگنه حاصل از تک بازیدیوسپور روی محیطPDA ) در گلخانه منجر به ایجاد هیچ‏ گونه علائم سوختگی غلاف نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3111

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  1 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1769
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

پژمردگی ورتیسیلیومی، با عامل Verticillium dahliae، از بیماری های مهم خیار در بسیاری از گلخانه های تولید این محصول می باشد. در این تحقیق، اثرات ضد قارچی متابولیت های فرار و غیرفرار سرکه چوب (pyroligneous acid) بر رشد این قارچ در شرایط آزمایشگاه به همراه تاثیر توام سرکه چوب و ورمی کمپوست، درکنترل این بیماری در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی متابولیت های غیرفرار و فرار در غلظت های 0.250، 0.50، 0.125، 0.25، 0.37، 0.5، 0.75 و صفر درصد حجمی سرکه چوب انجام شد. کلیه آزمایش ها در 4 تکرار و با اندازه گیری روزانه قطر کلنی به مدت 10 روز انجام گردید. ترکیبات فرار و غیر فرار باعث کاهش معنی دار رشد میسیلیومی V. dahliae در سطح %5 در گلخانه، غلظت های 0.125، 0.25، .50 درصد سرکه چوب در فواصل 1 و 14 روز بعد از نشاء کاری به خاک گلدان های حاوی و یا فاقد ورمی کمپوست اضافه شد. ارزیابی تیمارها از طریق تعیین درصد شدت بیماری و نیز تعیین وزن تر، وزن خشک تاج و ریشه، طول ریشه ها و ارتفاع گیاه نشان داد که هر سه غلظت سرکه چوب باعث کاهش معنی دار شدت بیماری نسبت به شاهد شد (a=0.05) ترکیب ورمی کمپوست و سرکه چوب، سبب کاهش شدت بیماری زایی بیمارگر به میزان 76 درصد در قیاس با شاهد شد. همچنین این ترکیب، موجب افزایش وزن ریشه و تاج گیاه در مقایسه با شاهد گردید (a=0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 1769

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  130-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از منابع تولید کننده رنگدانه های کاروتنوییدی آرکیاهای هالوفیلیک می باشند. ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضد توموری و رنگدهی کاروتنوییدها موجب به کارگیری آنها در صنایع داروسازی، غذایی و شیلات شده است. این مطالعه با هدف بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی آرکیای هالوفیل، هالوآرکیا لیپولیتیکال انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی هالوآرکیا لیپولیتیکال جداسازی شده در پژوهش های قبلی از آب های بندر بوشهر انجام گرفت. به منظور دست یابی به شرایط بهینه تولید رنگدانه و رشد در هالوآرکیا لیپولیتیکال، عواملی مانند: دما، pH، منابع کربن، منابع نیتروژن، غلظت کلرید سدیم، تاثیر یون ها و فلزات سنگین و مقایسه آن ها با منحنی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: آنالیزهای آماری نشان داد که شرایط بهینه تولید رنگدانه کاروتنویید: دمای 35 درجه سیلیسیوس در ساعت 88 به وزن 39.3 میکروگرم، 8 pH در ساعت 120 به وزن 15.77 میکروگرم، منبع نیتروژنی کازیین پپتون همراه با عصاره مخمر در ساعت 72 به وزن 13.38 میکروگرم، غلظت نمک 16 درصد در ساعت 96 به وزن 15.77 میکروگرم، منبع کربن نشاسته در ساعت 96 به وزن 44.4 میکروگرم و حضور سولفات منگنز در ساعت 120 به وزن 56 میکروگرم می باشد.نتیجه گیری: به دلیل غیر بیماری زا بودن آرکیا، در دسترس بودن منابع رشد و میزان غلظت نمک بالا در محیط کشت، استفاده از این سویه در تولید محصولات کاروتنوییدی در صنایع مختلف پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1346
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

زمینه مطالعه: کلی باسیلوز ناشی از اشریشیا کولای یکی از مهم ترین بیماریهای عفونی طیور می باشد. درحالیکه تاثیر فاکتورهای حدت اشریشیا کولای در پرنده در تعامل با عوامل تاثیر گذار دیگر می تواند متفاوت باشد، صرف وجود آنها تعیین کننده میزان حدت باکتری برای پرندگان نمی باشد. لذا ضروری است که قدرت بیماریزایی جدایه های اشریشیا کولای بر روی پرندگان حساس آزمایش شود.هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان حدت و مقایسه اثر 3 جدایه اشریشیا کولای جدا شده از کلی باسیلوز طیور در ایران بر روی جوجه های یک روزه با بهره گیری از تست کشندگی بود.روش کار: هفتاد جوجه یک روزه به 3 گروه تیمار 20 قطعه ای و 2 گروه کنترل 5 قطعه ای تقسیم شدند. هر گروه تیمار به یک جدایه اختصاص داده شد و به 4 زیرگروه 5 قطعه ای تقسیم شد. هر جدایه در محیط آبگوشت مایع رشد داده شد و پس از 3 بار شستشو با PBS رقیق سازی شد. سپس میزان 0.5ml از محلول کشت رقیق نشده (حاوی ~109 CFU/ml باکتری)، و رقت های 0.1، 0.01 و 0.001 هر کشت به هر کدام یک از جوجه ها در هر زیرگروه 5 قطعه ای از راه زیر جلد در پشت گردن تلقیح شد. به یک گروه کنترل PBS تزریق شد و گروه کنترل منفی نیز چیزی دریافت نکرد. سپس جوجه ها تا 6 روز، هر 12 ساعت کنترل شدند. جوجه های تلف شده در طی 6 روز و همچنین جوجه های زنده مانده کالبدگشایی و از قلب و کبد آنها برای آزمایشات باکتریولوژیک نمونه گیری شد. حدت هر جدایه اشریشیا کولای بر اساس زمان مرگ، مشاهدات آسیب شناسی بارز و یافته های باکتری شناسی امتیاز بندی شد.نتایج: کلیه سویه های اشریشیا کولای مورد بررسی در این مطالعه توانایی ایجاد تلفات و جراحات بارز کلی باسیلوزی را داشتند. تفاوت معنی داری بین جدایه ها از نظر حدت در رقت های مشابه مشاهده نشد اما تفاوت ها با گروه های PBS و کنترل منفی معنی دار بود (p£0.05).نتیجه گیری نهائی: این مطالعه مشخص نمود که سه جدایه اشریشیا کولای کلی باسیلوز قادر به ایجاد تلفات در جوجه های یک روزه بودند. این یافته ها آگاهی ما را در مورد خصوصیات حدت سه جدایه ایرانی اشریشیا کولای با منشاء کلی باسیلوز طیور افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1346

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53767
 • دانلود: 

  43804
چکیده: 

ENGLISH: Infectious bronchitis is one of the most common diseases in the poultry industry in many countries, especially in the regions with a dense poultry farming industry. Gammacoronavirus is the etiologic agent of this disease, with the chickens and poultries as the natural reservoirs of the virus. Various strains of infectious bronchitis virus have been reported in poultry around the world. In terms of pathogenicity, this virus can induce a spectrum of diseases ranging from the moderate respiratory tract to kidney and reproductive diseases. The serotypes of this virus do not cause cross-immunity against each other. This issue makes it difficult to control the disease. Based on the analysis of the highly variable region of the glycoprotein S1 gene, the isolated strains in Iran were classified into seven different phylogenetic groups, including Massachusetts, QX, IS-720, IS-1494, 793/B, IR-1, and IR-2. The D1466 genotype has not been reported in the country; however, the killed vaccine is used in broiler breeder farms. In this study, tissue specimens were collected from 700 farms (i. e., broiler, egg-laying, and broiler breeder farms) suspected of infectious bronchitis within 2013-2017. The samples were examined using real-time reverse transcription-polymerase chain reaction. The D1466 genotype was not detected in any of the studied specimens. Due to the lack of immunity of the D1466 serotype against the dominant types in the country, one has to be careful in choosing the right vaccine. It is necessary to perform continuous monitoring of the circulation status of the various serotypes of viruses in the country to identify the dominant and possible new serotypes for the utilization of the appropriate vaccine. FRENCH: Ré sumé : La bronchite infectieuse est l'une des maladies les plus courantes dans l'industrie de la volaille dans de nombreux pays, en particulier dans les ré gions où l'industrie de l'é levage de volaille est dense. Le gammacoronavirus est l'agent é tiologique de cette maladie, les poulets et les volailles é tant les ré servoirs naturels du virus. Diverses souches de virus de la bronchite infectieuse ont é té signalé es chez les volailles du monde entier. En termes de pathogé nicité , ce virus peut induire un spectre de maladies allant des voies respiratoires modé ré es aux maladies ré nales et reproductives. Les sé rotypes de ce virus ne provoquent pas d'immunité croisé e les uns contre les autres. Ce problè me rend difficile le contrô le de la maladie. Sur la base de l'analyse de la ré gion hautement variable du gè ne de la glycoproté ine S1, les souches isolé es en Iran ont é té classé es en sept groupes phylogé né tiques diffé rents, dont le Massachusetts, QX, IS-720, IS-1494, 793/B, IR-1, et IR-2. Le gé notype D1466 n'a pas é té signalé dans le pays; cependant, le virus inactivé est utilisé dans les fermes d'é levage de poulets de chair. Dans cette é tude, des é chantillons de tissus ont é té pré levé s de 700 fermes (c.-à-d. les Fermes d'é levage de poulets de chair, de poules pondeuses, et de poulets reproducteurs) soupç onné es de bronchite infectieuse en 2013-2017. Les é chantillons ont é té examiné s en utilisant une transcription inverse-ré action en chaî ne par polymé rase (TI-RCP) en temps ré el. Le gé notype D1466 n'a é té dé tecté dans aucun des é chantillons é tudié s. En raison du manque d'immunité du sé rotype D1466 contre les types dominants dans le pays, il faut ê tre prudent dans le choix du bon vaccin. Il est né cessaire d'effectuer une surveillance continue de l'é tat de circulation des diffé rents sé rotypes de virus dans le pays pour identifier les nouveaux sé rotypes dominants et possibles pour l'utilisation du vaccin approprié .

آمار یکساله:  

بازدید 53767

دانلود 43804 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1768
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مقدمه: استافیلوکوکسی ها آنزیم ها فراوانی در محیط آزاد می کنند که برخی از آن ها نظیر کوآگولاز، بتا لاکتاماز، همولایزین ها و بیوفیلم ها جزء اندیس های بیماری زایی این باکتری ها محسوب می شوند. هدف مطالعه حاضر، جداسازی و تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس ها کوآگولاز منفی از گوسفندان مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و آزمایش تولید بیوفیلم، بتالاکتاماز و همولایزین ها و نیز الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه، 55 جدایه استافیلوکوکسی به دست آمد که 33 مورد آن (60 درصد) استافیلوکوکوس اورئوس و 22 مورد (40 درصد) استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی تشخیص داده شد. فعالیت همولایتیک جدایه ها با کشت آن ها بر سطح محیط ژلوز خون دار (تهیه شده با خون گاو) ارزیابی شد. تولید بیوفیلم با روش پلیت میکروتیتر ارزیابی و تولید بتا لاکتاماز با روش یودومتریک و حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن تعیین شد.نتایج: 26 مورد (78.8) از جدایه ها استافیلوکوکوس اورئوس و 59.9 درصد از استافیلوکوکسی ها کوآگولاز منفی قادر به تولید بیوفیلم بودند. از جدایه ها استافیلوکوکوس اورئوس دو مورد همولیز آلفا (6.06 درصد)، دو مورد همولیز بتا و 6 مورد (18.2 درصد) همولیز دلتا تولید کردند. از استافیلوکوکسی ها کوآگولاز منفی 6 جدایه (27.27) همولیز آلفا و 10 جدایه (45.45 درصد) همولیز دلتا تولید کردند. در جدایه ها استافیلوکوکوس اورئوس 26 مورد (78.8 درصد) و استافیلوکوکسی ها کوآگولاز منفی پنج مورد (22.72 درصد) تولید آنزیم بتا لاکتاماز کردند. استافیلو کوکسی ها جداشده حساسیت پایینی نسبت به متی سیلین و استرپتومایسین نشان دادند.بحث و نتیجه گیری: درصد بالایی از جدایه ها همولایزین آلفا تولید کردند که نقش مهمی در تولید بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس اورئوس ایفا می نماید. 21 جدایه از 33 جدایه (63.63 درصد) استافیلوکوکوس ها قادر به تولید بیوفیلم بودند که می تواند اثرات بدی داشته باشد. چون به نظر می رسد تولید بیوفیلم نقش مهمی در ابقا این باکتری داشته باشد. 16 جدایه از 33 جدایه (48.5 درصد) استافیلوکوکوس اورئوس در آزمایش تولید بتا لاکتاماز مثبت شدند. صرف نظر مقاومت به متی سیلین تمامی این جدایه ها حساسیت قابل توجهی به آنتی بیوتیک ها بتا لاکتام مورد آزمایش نشان دادند. درصد بالای تولید همولیزین، بیوفیلم و بتا لاکتاماز بیانگر نقش مهم این عوامل حدت در بیماری زایی استافیلوکوکسی ها جداشده از نمونه شیرهای ورم پستان میش است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1768

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

تاکنون در ایران ویروس های خاک زاد متعددی از جمله ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus; BNYVV)، ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر (Beet black scorch virus; BBSV)، ویروس خاک زاد چغندر (Beet soil-borne virus; BSBV) و ویروس Q چغندر (Beet virus Q; BVQ) روی ریشه چغندرقند شناسایی شده است. ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند، ویروس اصلی عامل ایجاد سندروم ریشه ریشی (ریزومانیا) است. با اینکه در بررسی های انجام شده در بعضی از نمونه های دارای علائم ریشه ریشی چغندرقند، هر سه ویروس مذکور و یا تعدادی از آن ها همراه BNYVV یافت شده، اما تاکنون علائم سوختگی روی برگ چغندرقند در هیچ یک از مزارع کشت چغندرقند گزارش نشده است. اخیرا علائم سوختگی روی برگ ها و علائمی مشابه ویروس عامل بیماری ریزومانیا روی ریشه برخی از ارقام چغندرقند در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی مشاهده شده است. به منظور بررسی این موضوع، چغندرقندهای دارای علائم ریشه ریشی و یا سوختگی برگ از مزارع مناطق مختلف استان شامل: مشهد، فریمان، چناران، جلگه رخ و جوین جمع آوری و پس از استخراج ریبونوکلئیک اسید (RNA) کل آن ها، دئوکسی ریبونوکلئیک اسید مکمل (cDNA) سنتز شد. با استفاده از واکنش پلیمراز با ترانویسی معکوس در همه نمونه ها BBSV ردیابی گردید، اما از سه ویروس خاک زاد دیگر تنها BNYVV در نمونه های مشهد، جلگه رخ و جوین ردیابی شد. از بین سه تیپ مختلف BNYVV شناسایی شده در دنیا، جدایه های مورد مطالعه از نوع تیپ A تشخیص داده شد. نوع تتراد ویروس ریزومانیا در جدایه های مشهد و جلگه رخ از نوع ACHG بوده اما در جدایه جوین، AHHG بود که در اسیدآمینه شماره 68 آن از سیستئین (C) به هیستیدین (H) در پروتئین p25 تغییر یافته بود که می توان جدایه را به عنوان یک جدایه شکننده مقاومت این ویروس محسوب نمود. درنتیجه کشت متوالی ارقام مقاوم چغندرقند دارای ژن مقاومت Rz1 با تغییرات در اسیدآمینه های ناحیه تتراد پروتئین p25 ویروس، جدایه های شکننده مقاومت جدیدی از ویروس ایجاد می کند که کشت چغندرقند را در این مزارع در سال های آتی با مشکل جدی مواجه خواهد نمود؛ بنابراین تحقیقات بیشتر در مورد بیماری زایی BNYVV و کنترل آن از طریق استفاده از منابع مقاومت جدید و روش های کنترل تلفیقی ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر اینکه، BBSV در حضور BNYVV موجب تشدید ریشه ریشی، نکروز آوندی و سوختگی برگ می گردد حال آنکه به تنهایی موجب نکروز آوندی در ریشه و سوختگی برگ می شود. این مطلب می تواند در تشخیص بیماری بر اساس علائم و جلوگیری از خطا در ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند در مزرعه بسیار حائز اهمیت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HABIBI H. | FIROUZI S. | NILI H. | ASASI K. | MOSLEH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50593
 • دانلود: 

  23330
چکیده: 

ENGLISH: Newcastle disease (ND) is a major threat to poultry industry production throughout developing countries. The Newcastle disease viruses (NDVs) infecting industrialized and indigenous poultry in Iran are velogenic strains and responsible for the frequent outbreaks of ND in poultry farms even in vaccinated flocks causing serious economic losses in the commercial and indigenous poultry. However, vaccination is the only way to protect against endemic ND, and the conventional vaccines are not heat stable and consequently require complex coldchains to be transferred to users leading to not much resistance. The present study aimed to evaluate the efficacy of thermostable NDV strain I-2 in broiler chickens vaccinated via drinking water and coated on oiled wheat grain. The horizontal transmission of I-2 strain and transmission of disease from vaccinated to unvaccinated chickens were also evaluated in this study. The obtained results showed that both routes of administration, following primary and/or secondary dose, provoked the production of necessary antibody titer and adequate protective immunity in broiler chickens. Moreover, the horizontal transmission of I-2 strain from vaccinated to unvaccinated chickens housed together induced an antibody response and protected unvaccinated chickens against a local field isolate of a virulent strain of NDV (The intravenous pathogenicity index 2. 46, mean death time 59 h). Nevertheless, all unvaccinated and Newcastle challenged broilers chickens against the NDV died in this study. It is noteworthy that the transmission of the virus from challenged broiler chickens was very low to induce clinical signs in susceptible chickens. The obtained results of this study revealed the efficacy of NDV strain I-2 coated on the oiled wheat and via drinking water as it protects broiler chickens from highly virulent NDV. FRENCH: Ré sumé : La maladie de Newcastle (ND) constitue une menace majeure pour la production industrielle de volaille dans les pays en dé veloppement. Les virus de la maladie de Newcastle (NDV) qui infectent les volailles industrialisé es et indigè nes en Iran sont des souches vé logè nes. De plus, ils sont responsables de fré quentes é pidé mies de ND dans les é levages de volailles mê me dans le cas des troupeaux vacciné s et ils provoquent de graves pertes é conomiques dans la volaille commerciale et indigè ne. Par consé quent, la vaccination est le seul moyen de contrô ler la ND endé mique. Cependant, les vaccins conventionnels ne sont pas stables à des tempé ratures é levé es et né cessitent que les chaî nes du froid complexes soient transfé ré es aux utilisateurs, ce qui entraî ne peu de ré sistance. La pré sente é tude visait à é valuer l'efficacité de la souche thermostable NDV I-2 chez des poulets de chair vacciné s via de l'eau potable et nourris avec du grain de blé enrobé d'huile. La transmission horizontale de la souche I-2 et la transmission de maladies des poulets vacciné s aux poulets non vacciné s ont é galement é té é valué es dans cette é tude. Les ré sultats de cette é tude ont montré que les deux mé thodes d'administration du vaccin produisaient les titres d'anticorps né cessaires et une immunité protectrice adé quate à la premiè re dose et aprè s la deuxiè me vaccination. De plus, la transmission du virus vaccinal du poulet de chair vacciné au poulet de chair non vacciné a provoqué la production d'anticorps et une protection contre NDV (IVPI 2. 46, MDT 59h) chez le poulet de chair non vacciné . Cependant, tous les poulets de chair non vacciné s et contaminé s par Newcastle sont morts dans cette é tude. Il est à noter que la transmission du virus à partir de poulets de chair contaminé s é tait trè s faible et n’ induisait pas des signes cliniques chez les poulets les plus sensibles. Les ré sultats de cette é tude ont ré vé lé l'efficacité de l’ administration via l'eau potable de la souche NDV I-2 enrobé e de blé huilé , confé rant ainsi une protection contre le NDV hautement virulent chez les poulets de chair.

آمار یکساله:  

بازدید 50593

دانلود 23330 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  277-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1048
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

نژاد 3، بیووار 2 از کمپلکس گونه ای Ralstonia solanacearum خسارات اقتصادی قابلتوجهی را به سیبزمینی در سراسر دنیا وارد می سازد.بنابراین دستیابی به روش ردیابی حساس و اختصاصی بهمنظور حذف مواد گیاهی آلوده در مراکز تحقیقات و ایستگاههای بازرسی قرنطینه گیاهی ضروری می باشد. در مطالعه حاضر پس از جداسازی کلنی های شبیه R. solanacearum از غده های آلوده سیبزمینی در محیط تترازولیوم کلراید، تاییدمولکولی گونه با استفاده از آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت. بر اساس آزمون استفاده از منابعکربنی و واکنشزنجیره ایپلیمراز اختصاصی نیز، جدایه های بدستآمده متعلق به بیووار 2 و فیلوتایپ II می باشند. آزمون بیماریزایی بر روی گیاهچه های سیبزمینی و گوجهفرنگی برای جدایه ها انجام و بیماریزایی جدایهها بررسی گردید. ارزیابی غده های آلوده و یا مشکوک به آلودگی با اعمال PCR سنتی و واکنش LAMP بر روی ژن fliC بااستفاده از DNA ی استخراجشده و عصاره آلوده سیبزمینی انجامگرفت. الگوی نردبانی محصولات LAMP و ردیابی چشمی رسوب پیروفسفات و یا تغییررنگ ایجادشده در نمونه های آلوده به واسط کاربرد کالسئین، دلالتبر ردیابی موفق R. solanacearum توسط واکنش LAMP دارد. اگرچه حساسیت آزمون LAMP (104 CFU/ml) مساوی و یا کمتر از PCR سنتی است، اما دقت واکنش مزبور جهت تایید قابل اطمینان وجود R. solanacearum در غده های سیبزمینی کافی می باشد. درمجموع، آزمون LAMP به همراه مرحله آشکارسازی کارایی چون استفاده از کالسئین، اطلاعات اولیه مناسبی را جهت غربالگری غده های آلوده قبل از انبارداری و در حین حمل و نقل استانی مهیا می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1048

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

گیاهان نسبت به آلودگی های ویروسی در سطوح مولکولی، واکنش های متفاوتی را نشان می دهند که غالبا با تغییرات اجزای درون سلولی همراه می باشد و در نهایت به بروز علایم ماکروسکوپی منجر می گردد. این پژوهش به منظور بررسی تغییرات سیتولوژیکی سلول های برگ در هنگام آلودگی با ویروس Y سیب زمینی در گیاه مدل توتون صورت پذیرفت. برای این منظور عصاره برگ سیب زمینی های آلوده به ویروس Y به طور مکانیکی بر روی برگ های توتون مایه زنی شدند. 2 هفته بعد از مایه زنی و همزمان با بروز علایم سیستمیک، از نواحی دارای علایم موزاییک، برش هایی به اندازه (2 و 4 میلی متر)، تهیه شد. برش ها پس از فیکس شدن در گلوترآلدئید و تثبیت ثانویه دراسمیم تتراکساید توسط رزین Spurr قالب گیری شدند. از بلوک های حاوی نمونه برش های عرضی به ضخامت 50-100 نانومتر تهیه گردید و بعد از رنگ آمیزی توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مشاهدات به این شرح بود: بزرگ شدن اندازه هسته و نیز لوبی شدن غشای آن، افزایش تعداد و اندازه میتوکندری ها، کاهش تعداد و اندازه کلروپلاست ها و از نظم خارج شدن تیلاکوئیدها، متورم شدن کلروپلاست ها و افزایش تعداد پیگمان های رنگی پلاستوگلوبولی درون آنها، افزایش قطر دیواره سلول های مزوفیلی و نیز واکوئلیزه شدن سیتوپلاسم سلول ها. تغییرات مذکور بیانگر افزایش میزان تنفس، کاهش فتوسنتز و نیز افزایش متابولیسم گیاه در هنگام بروز آلودگی سیستمیک ویروس Y سیب زمینی است و حکایت از بروز واکنشی شبیه به بروز واکنش فوق حساسیت در زمان بروز آلودگی سیستمیک در میزبان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 444 استناد 0 مرجع 0
litScript