نتایج جستجو

940

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

94

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  83-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1370
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی طوقه و ریشه لوبیا ناشی از قارچ Rhizoctonia solani یکی از مهمترین بیماری های این محصول در ایران می باشد. در این تحقیق طی سال های زراعی 1384- 1383 از مناطق عمده لوبیا کاری استان تهران نمونه برداری به عمل آمد و جمعا 81 جدایه، جداسازی، خالص و نگهداری گردید. خصوصیات ظاهری جدایه های بدست آمده شامل رنگ پرگنه، ریسه هوایی، شکل و اندازه سختینه ها، اندازه قطر ریسه ها و تعداد هسته مورد بررسی قرار گرفت. پس از رنگ آمیزی هسته ها مشخص شد که تمام جدایه ها به جز دو جدایه چند هسته ای می باشند. همچنین در بررسی خصوصیات آناستوموزی مشخص شد که %81.3 جدایه ها به گروه آناستوموزی چهار (AG-4)، %16.4 جدایه ها به گروه آناستوموزی شش (AG-6) و دو جدایه به گروه آناستوموزی دو (AG-2) تعلق دارند. دو گروه اخیر برای اولین بار در ایران از روی لوبیا گزارش می شوند. آزمون بیماری زایی جدایه ها روی لوبیا (رقم ناز) در شرایط گلخانه و به روش مخلوط کردن مایه آلودگی (دانه های کلونیزه شده گندم و جو با قارچ) با خاک سترون در طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتیجه بیانگر وجود تنوع بالایی در بیماری زایی جدایه ها بود. شدت بیماری زایی جدایه ها با استفاده از مقیاس یک تا پنج اندازه گیری شد و نتایج نشان داد کلیه جدایه ها به غیر از جدایه های گروه آناستوموزی شش (AG-6) از بیماری زایی نسبتا بالایی برخوردار هستند. جدایه های گروه Rs21 و Rs71 به ترتیب بیش ترین و کم ترین بیماری زایی را از خود نشان دادند. در آزمون مقایسه واکنش ارقام از 16 رقم اصلاح شده لوبیای چیتی، قرمز، سفید، سبز و چشم بلبلی استفاده شد. این ارقام در برابر پنج جدایه Rs7، Rs18، Rs21، Rs62،Rs74  که بالاترین بیماری زایی را در آزمون بیماری زایی از خود نشان دادند، در گلخانه و در طرح بلوک های کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هیچ کدام از ارقام، مقاومت کاملی نسبت به این بیماری ندارند و تمامی ارقام به این بیماری حساس و نیمه حساس و فقط دو رقم لوبیای قرمز گلی و قرمز صیاد با میانگین شدت بیماری زایی 2.58 و 2.9 (در مقیاس 5-1) نسبت به بیماری نیمه مقاوم بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1370

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  2 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  237-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

به منظور شناسایی و بررسی اهمیت گونه های Pythium در پوسیدگی ریشه و طوقه گردو از نهالستان های استان فارس نمونه برداری شد. از بافت پوسیده طوقه و ریشه، قطعات پنج میلی متر جدا شده و بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن با حوله کاغذی بدون ضدعفونی سطحی روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARP کشت گردید. از بیست و سه جدایه بدست آمده هشت جدایه به P. vexans تعلق داشت. گونه مذکور از طوقه و رﻳﺸﻪ گردو در نهالستان های رودبال، زرقان، لپویی و آب باریک جدا گردﻳﺪ. پنج جدایهP. deliense  از طوقه گردو در نهالستان های بیست و دو بهمن، صد و ده، رودبال و آب باریک جداسازی گردید. ده جداﻳﻪ از گونه P. aphanidermatium، از طوقه و ریشه گردو در نهالستان های بهرغان، زرقان، لپویی، صد و ده و بیست و دو بهمن جداسازی گردید. عکس العمل طوقه و رﻳﺸﻪ نهال های دو ماهه ریز گردو به سه گونه vexans P.، P. deliense و P. aphanidermatium با ماﻳﻪ آلوده کننده آنها (در ﻣﺤﻴﻄ ورمی کولیت - عصاره دانه شاهدانه) در شراﻳﻄ گلخانه مطالعه شد. مقایسه درصد کلونیزاسیون طوقه، ریشه و درصد مرگ و میر نشان داد نهال های دو ماهه گردو ریز یاسوج به هر سه گونه حساس بودند، اما ریسه ‎های گونه P. aphaidermatium بیماری زاتر و مهاجم تر از دو گونه P. vexans و P. deliense بوده و با سرعت زیادی قادر به پیشروی و آلوده نمودن نهال های دو ماهه گردو ریز گردو در گلخانه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در سال های اخیر مصرف پساب تصفیه شده شهری و صنعتی به عنوان آب آبیاری در کشاورزی رواج یافته است. از طرف دیگر نماتدهای انگل گیاهی خصوصا گونه های مختلف نماتد ریشه گرهی خسارت زیادی را به اغلب محصولات کشاورزی وارد می سازند و تلاشهای زیادی برای کنترل آنها صورت می گیرد. به منظور بررسی تاثیر مصرف پساب بر جمعیت و خسارت نماتد ریشه گرهی روی گوجه فرنگی، از غلظت های مختلف پساب (0، 25، 50، 75 و 100% پساب در آب معمولی) برای آبیاری گوجه فرنگی های مایه زنی شده با نماتد، در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه استفاده شد. ارزیابی نتایج سه ماه بعد از مایه زنی با نماتد و با استفاده از شاخص های رشدی و میزان عناصر غذایی در گیاه میزبان، و پارامترهای رشد و نموی نماتد صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده های حاصل، نشان دهنده تاثیر مثبت پساب در افزایش میزان شاخص های رشدی و مقدار عناصر غذایی موجود در گیاه بود، بدین ترتیب که میانگین طول ساقه حدود 62 درصد (از 32 سانتی متر به 50 سانتی متر) و وزن تازه آن 30 درصد (از 28 گرم به 40 گرم) در پساب کامل نسبت به شاهد افزایش یافت. عناصری همچون ازت، فسفر، کلسیم و منیزیم نیز با افزایش غلظت پساب در آب آبیاری افزایش یافتند. با این حال مقادیر مختلف پساب در آب آبیاری اثر کمی روی شاخص های رشد و نموی نماتد داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 119 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AZIZI Z. | AMINI J. | SHEIKHOLESLAMI M. | ABBASI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1 (193)
 • صفحات: 

  11-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31166
 • دانلود: 

  16336
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 31166

دانلود 16336 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BASSE C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  137
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2785-2794
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  8329
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8329

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  177-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38473
 • دانلود: 

  51502
چکیده: 

Conifers, a component of beauties of parks and landscapes, are infected with diverse pathogens, especially fungi. In this research, samples were collected from conifers displaying symptoms of disease in parks and landscapes of Rasht in Iran and for the isolation and identification of pathogenic fungi, pieces of infected tissues were placed in PDA and at the next stages in WA, PCA and SNA media and in total, 58 isolates were isolated and identified based on morphological characters. These fungi belonged toAlternaria franseriae, Alternaria tenuissima, Curvularia pallescens, Fusarium sambucinumand Pestalotia sp. Afterward, pathogenicity test of these fungi was done onChamaecyparis lawsoniana, Chamaecyparis lawsoniana ' Minima Aurea', Thuja sp., Juniperus horizontalis, Juniperus chinensisand Cupressus arizonica and to do so, a spore suspension was prepared with the concentration of 5 × 104 spores per ml distilled water and then, the studied plants were inoculated. Final assessments were carried out 10 days later to determine disease intensity. Results showed thatA. franseriae on C. lawsoniana, A. tenuissimaon C. lawsoniana ' Minima Aurea', C. pallescens on C. lawsoniana and J. chinensis, F. sambucinum on J. horizontalisand Pestalotia sp. on C. arizonica and C. lawsoniana ' Minima Aurea', were pathogenic. The most disease severity was caused byA. franseriae on C. lawsoniana and the least disease severity byPestalotia sp. on C. lawsoniana ' Minima Aurea'. Among the studied plants, C. lawsoniana and C. lawsoniana ' Minima Aurea' showed the greatest sensitivity and the most resistance, respectively. Analysis of variance revealed significant differences in disease intensity of the studied fungi. The occurrence of A. franseriae, A. tenuissima and C. pallescens on conifers has been reported for the first time from Iran on conifers.

آمار یکساله:  

بازدید 38473

دانلود 51502 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MOLECULAR IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  108
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  56-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  7547
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7547

دانلود 15944 استناد 388 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11051
 • دانلود: 

  10928
چکیده: 

Background: Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) is one of the most common etiologic agent of urinary tract infection (UTI). The ability of Escherichia coli to cause UTI is associated with specific virulence determinants, which are encoded by pathogenicity islands (PAIs). Objectives: This study aimed to investigate the distribution of PAIs among the UPEC isolates collected from patients with UTIs. Materials and Methods: In this study, a total of 100 E. coli isolates were collected from patients with UTIs using standard microbiological methods. Polymerase chain reaction (PCR) was used for the identification of the main PAIs of UPEC according to insertion sites and virulence markers. Results: In total, PAI IV536, PAI III536, PAI I536, PAI, IICFT073, PAI ICFT073, PAI IIJ96, PAI II536, and PAI IJ96 were detected in 23, 22, 17, 17, 13, 11, 11, and 8% of isolates. PAI combinations were identified in 15% of isolates. Conclusion: The results showed that PAIs of UPEC are not strain-specific and some strains can carry the PAIs associated with the prototype strains of UPEC simultaneously.

آمار یکساله:  

بازدید 11051

دانلود 10928 استناد 0 مرجع 790
نویسندگان: 

SHARMA P. | SIHAG R.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  1204-1207
تعامل: 
 • استنادات: 

  792
 • بازدید: 

  19143
 • دانلود: 

  17229
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19143

دانلود 17229 استناد 792 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Infection and immunity

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  88
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  134
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  10668
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 10668 استناد 134 مرجع 0
litScript