نتایج جستجو

86

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ELKOCA ERDAL | HALILOGLU KAMIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6096
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6096

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1090
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات پیش تیمار اسموایممینگ بر جوانه زنی بذر کلزا در شرایط تنش خشکی اجرا گردید. آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل سه رقم کلزا (Okapi , Slmo46 ,Cobra) و سطوح پتانسیل اسمزی پیش تیمار (0، 3-، 6-، 9-، 12- و 15- بار) و چهار تنش خشکی (صفر، 5-، 10- و 15- بار) بود. در مرحله اول بذور کلزا یک بار با پیش تیمار اسموپرایمینگ به مدت48 ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند. سپس بذور بمدت 24 ساعت در دمای 30 سانتیگراد شستشو داده شدند و به مدت دو هفته در معرض تنش خشکی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تکنیک اسموپرایمینگ اثر معنی داری بر پارامترهای طول ریشچه، طول ساقچه، وزن خشک گیاهچه، درصد جوانه زنی و مدت زمان جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد داشت. سطوح بالایی اسمو پرایمینگ اثر ممانعت بیشتری روی رشد ساقه چه نسبت به سطوح پائینتر اسموپرایمینگ داشت. مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین و کمترین میزان جوانه زنی بترتیب توسط ارقام Okapi و  Cobraبدست آمد. تحت شرایط تنش، رقم Okapi دارای طول ریشه چه بلند تری بوده، نسبت به سایر ارقام دارای ریشه های جانبی بیشتر و نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه بیشتری شد لذا رقم فوق دارای قابلیت مقاومت به خشکی بیشتری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1090

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پی آیند 77) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  72-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

پرایمینگ بذر یکی از تکنیک های رایج آبگیری برای افزایش کارآیی بذر می باشد . د ر این آزمایش، یافتن مناسب ترین شرایط پرایمینگ شامل مد ت زمان، د رجه حرارت و غلظت محلول پرایمینگ برای بذور سه گونه ارزن Panicum miliaceum، P. antidotale و Setaria italic مورد بررسی قرار گرفت. برای هر کد ام از گونه ها، بطور جد اگانه آزمایش به صورت بلوک کامل تصاد فی با 4 تکرار مورد استفاد ه قرار گرفت. ترکیبهای تیماری مورد بررسی برای هر گونه شامل الف) چهار سطح پتانسیل (4-، 8-، 12- و 16- بار) با استفاد ه از PEG 6000 (پلی اتیلن گلیکول 6000)، ب) د رجه حرارت با 4 سطح (15، 20، 25 و 20/30 (12ساعت / 12ساعت) د رجه سانتیگراد و ج) مد ت زمان پرایمینگ (3، 7 و 14 روز) بود ند . د ر مورد همه گونه های مورد آزمایش برای هر د و صفت د رصد و سرعت جوانه زنی، اثرات اصلی مد ت زمان، د رجه حرارت و سطوح پتانسیل پرایمینگ با احتمال 0.05 د رصد معنی د ار شد ند . نتایج بد ست آمد ه نشان د اد ند که هر سه گونه د ر پتانسیل 12- بار و مد ت زمان 7 روز بهترین شرایط پرایمینگ را د اشتند و د ر مورد د رجه حرارت، بهترین د مای پرایمینگ برای بذور گونه های P. miliacoum، P. antidotale و S. italic به ترتیب د ماهای و 30 / 20 د رجه سانتی گراد (12 (ساعت / 12 ساعت)، 15 و 25 د رجه سانتی گراد بود .

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 55 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

GERMINATION OF BALANGU (LALLEMANTIA ROYLEANA) IS A CRITICAL FACTOR INFLUENCING SEEDLING ESTABLISHMENT WHEN SEEDED DIRECTLY IN FIELDS. IN THIS RESEARCH, PRIMING WITH OSMOTIC SOLUTION WAS USED TO IMPROVE THE GERMINATION PERCENTAGE OF BALANGU. THE AIM...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  216-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

گاوزبان (Borago officinalis L.) دارای خواص متعدد صنعتی، علوفه ای و دارویی می باشد. نظر به اهمیت این گیاه و مشکلات موجود در زمینه جوانه زنی آن، تحقیق حاضر در راستای تکنولوژی آبگیری بذر و به منظور بررسی تاثیر آماده سازی اسمزی (اسموپرایمینگ) بذرها بر درصد و میانگین روزهای جوانه زنی بذرهای گاوزبان به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل پتانسیل اسمزی محلول پلی اتیلن گلیکول با چهار سطح (آب مقطر، -4 ،-8 و -12 بار) و طول دوره آماده سازی اسمزی بذر با سه سطح (24، 48 و 72 ساعت) بود. نتایج نشان داد که تاثیر پتانسیل اسمزی محلول پلی اتیلن گلیکول بر درصد جوانه زنی و میانگین روزهای جوانه زنی بذرهای گاوزبان معنی دار بوده و بالاترین درصد جوانه زنی و کمترین میانگین روزهای جوانه زنی مربوط به پتانسیل اسمزی 8- بار می باشد. نتایج نشان داد طول دوره آماده سازی اسمزی بذر اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی و میانگین روزهای جوانه زنی ندارد. همچنین اثر متقابل دو عامل پتانسیل اسمزی و طول دوره آماده سازی اسمزی نیز معنی دار نمی باشد که حاکی از واکنش یکسان توان های اسمزی مختلف محلول پلی اتیلن گلیکول بر درصد و میانگین روزهای جوانه زنی، در زمان های مختلف آماده سازی اسمزی می باشد. البته میانگین های اثرات متقابل پتانسیل های اسمزی مختلف و طول دوره آماده سازی اسمزی بذر، نشان داد که کمترین میانگین روزهای جوانه زنی و بیشترین درصد جوانه زنی در پتانسیل اسمزی -8 بار و به مدت 72 ساعت آماده سازی بذر حاصل می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 248 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  64-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ شوری بر روی جوانه زنی نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار تحت شرایط گلخانه انجام گرفت. فاکتور اول شامل سه رقم هاشم، آزاد و ICL480 نخود، فاکتور دوم شامل سطوح مختلف پرایمینگ در سه سطح غلظت 0، 4، 8 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم و فاکتور سوم شامل دو سطح شاهد و شوری 6 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم بود که پس از پرایمینگ اعمال شدند. نتایج نشان داد که شوری سبب کاهش طول ریشه چه و شاخص بنیه بذر می گردد. اثر متقابل رقم و شوری، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی را تحت تاثیر قرار داد و پرایمینگ 8 دسی زیمنس بر متر برای رقم ICL480 درصد جوانه زنی را در حد مناسبی بهبود داده است. نتایج همچنین نشان داد که ارقام تحت بررسی از نظر طول ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند. رقم هاشم مقاومترین و رقم ICL480 حساس ترین رقم به شوری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SEEDLING ESTABLISHMENT IS A CRITICAL STEP OF PLANT PRODUCTION PROCESS AND GERMINATION STAGE IS CONSIDERED AS IMPORTANT STEPS OF PLANT GROWTH THAT ENVIRONMENTAL STRESS CAN AFFECT IT. ONE OF ADVANCED METHODS IS SEED DEHYDRATION TECHNOLOGY FOR DEALING WITH DIFFICULT ENVIRONMENTAL CONDITIONS……….

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  22-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات اسمو پرایمینگ بر جوانه زنی بذر برنج رقم فجر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال 1389 اجرا گردید. تیمارها شامل پلی اتیلن گلایکول (PEG) با غلظت های 5 و 10 درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های 1 و 2 درصد، آب خالص و شاهد با مدت زمان های پرایمینگ5، 10 و 15 ساعت بود. نتایج نشان داد که حداکثر طول ساقه چه تحت تیمارهای زمان و پرایمینگ PEG و KNO3 به ترتیب با غلظت های 5 و 2 درصد و زمان 10 و 15 ساعت بدست آمد، حداقل طول گیاهچه با پرایم نمودن توسط شاهد مشاهده شد. بیشترین نسبت طولی ریشه چه و ساقه چه (R/S) در مدت زمان 5 ساعت حاصل شد. حداکثر و حداقل سرعت جوانه زنی با پرایم نمودن PEG با غلظت 5 درصد و شاهد در مدت زمان های 10 و 15 ساعت بود. کمترین شاخص ویگور 1 برای شاهد و بیشترین شاخص ویگور 2 با پرایم نمودن PEG و KNO3 با غلظت های 5 و 2 درصد حاصل گردید. بهترین محلول پرایمینگ و زمان برای PEG با غلظت 5 درصد و مدت زمان 15 ساعت توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAMEZANI MEHDI | REZAEI SOKHT ABANDANI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17770
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Please click here to view the full text of this article

آمار یکساله:  

بازدید 17770

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript