نتایج جستجو

13013

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1302

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  90
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  114-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

سپهر ابراهیم | توسن امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  583-594
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

استفاده از جاذب های آلی برای حذف فلزات سنگین از آب به جای جاذب های گران قیمت به خصوص در کشورهای در حال توسعه بسیار مناسب است. در این مطالعه هم دماهای جذب کادمیوم و کاربرد برخی جاذب های آلی (ساقه آفتابگردان، بقایای هرس سیب و انگور) در حذف کادمیوم از سیستم محلول با غلظت اولیه کادمیوم (0 تا 200 میلی گرم در لیتر) در سه سطح PH (8، 6، 4) بررسی شد. نتایج نشان داد که هر سه جاذب آلی کارایی نسبتا بالایی در حذف کادمیوم از سیستم محلول داشتند. با افزایش غلظت اولیه کادمیوم، کارایی حذف کاهش پیدا کرد، ولی با افزایش pH افزایش یافت، به طوری که در pH8 و غلظت اولیه کمتر از 10 میلی گرم در لیتر، بالاترین کارایی حذف برای هرسه جاذب به دست آمد. برازش داده های آزمایشی با مدل های جذب لانگ مویر، فروندلیچ و تمکین نشان داد که مدل های لانگ مویر و فروندلیچ نسبت به مدل تمکین برازش بهتری با داده های آزمایشی داشتند. بیشترین جذب تک لایه ای لانگ مویر (qmax) برای ساقه آفتابگردان، بقایای هرس سیب و انگور، به ترتیب به میزان 8905، 8155 و 7895 میلی گرم در کیلوگرم در pH برابر 8 به دست آمد. در ساقه آفتابگردان پارامتر های ظرفیت جذب (qmax, A, KF) و شدت جذب (KT, KL, 1/n) در مقایسه با بقایای هرس انگور و سیب بیشتر به دست آمد و ساقه آفتابگردان در مقایسه با دو جاذب دیگر کارایی نسبتا بهتری در حذف کادمیوم از سیستم محلول داشت. فاکتور جداسازی لانگ مویر (RL) بین 0.80-0.02 به دست آمد که نشان دهنده جذب مطلوب کادمیوم بر روی جاذب های بررسی شده است. منفی بودن تغییرات انرژی آزاد گیبس نشان دهنده خودبه خودی بودن واکنش جذب است.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21128
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Metal–organic framework sorbents [MIL-100(Fe), MOF-235(Fe)], Fe3O4 nanoparticles and metal–organic framework loaded on iron oxide nanoparticles [Fe3O4@MIL-100 (Fe) and Fe3O4@MOF-235 (Fe)] were prepared and examined for ciprofloxacin (CIP) removal. The results showed that sorption kinetics of CIP by Fe3O4@MIL-100(Fe) follows the Elovich and pseudo-second-order models indicating that the sorption is both chemisorption and physical adsorption, whereas the sorption to other sorbents occurs mainly by physical sorption. The sorption isotherm studies revealed that Langmuir model provided the best fit to all the experimental data. The thermodynamic studies showed that CIP removal is spontaneous (DGo = 2.28 kJ/mol) and endothermic (DH° = 18.39 kJ/mol). It was also found that among the sorbents investigated for CIP removal, Fe3O4@MIL-100 (Fe) has the highest maximum monolayer adsorption capacity of 322.58 mg/g.

آمار یکساله:  

بازدید 21128

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1114
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  285
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 285 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

This review article gives an insight into recent developments in chelating agents modified nanostructures in metal extraction and catalysis. The ability of functionalization by anchoring specific functional groups on the surface of nanostructures makes it possible to synthesize different types of desired chelated nanostructures for their use as catalysts and metal ion scavengers. Keeping these aspects in outlook this review emphasizes mainly on the synthesis of chelating agent functionalized nanostructures and their applications in the field of metal ion extraction and catalysis. The review article provides comprehensive information about the work that has been done in the past 5 years in the field of metal ion extraction and catalysis using chelating agent modified nanoparticles.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

مشکلات عدیده ای که سختی آب در زندگی و صنعت ایجاد می کند، ضرورت کاهش سختی آب را مشخص می نماید. در این تحقیق از جاذب های مختلف از جمله پوسته بادام، پوسته گندم، پوسته برنج، خاک اره، زئولیت، بنتونیت و کربن فعال در حالات معمولی، اصلاح شده اسیدی و اصلاح شده بازی برای حذف عناصر کلسیم و منیزیم و در نتیجه سختی آب استفاده شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد برخی جاذب ها برای حذف منیزیم، کلسیم و سختی از محلول آب شور نیاز به اصلاح توسط اسید و یا باز دارند. در مورد آب با شوری 20 دسی زیمنس بر متر، اصلاح اسیدی پوسته برنج، خاک اره، زئولیت و کربن فعال، حذف منیزیم از محلول را به ترتیب به میزان 10، 4، 22 و 15 درصد افزایش داد. برای همین شوری، اصلاح بازی پوسته بادام و بنتونیت و همچنین اصلاح اسیدی پوسته گندم و برنج حذف کلسیم را به ترتیب 8، 3، 17 و 22 درصد بیشتر نمود. از طرفی اصلاح بازی پوسته بادام (8 درصد) و بنتونیت (15 درصد) و همچنین اصلاح اسیدی خاک اره (12 درصد)، پوسته گندم (6 درصد) و برنج (16 درصد) باعث کاهش سختی از محلول آب شور شد. همچنین نشان داده درصد حذف کلسیم، منیزیم و سختی برای شوری 9 دسی زیمنس بر متر بیشتر از شوری 20 دسی زیمنس بر متر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1041
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این پژوهش، قدرت دو جاذب ارزان قیمت پوسته شلتوک برنج و خاک اره در مقایسه با یک نمونه خاک برای حذف فلزهای سنگین روی (Zn)، نیکل (Ni)، کادمیم (Cd)، سرب (Pb) و مس (Cu) از محلول های آزمایشگاهی بررسی شد. برخی ویژگی های شیمیایی پوسته شلتوک و خاک اره مانند ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)، درصد عنصرها و سطح ویژه به ترتیب با روش های آمونیم استات،EDX  و SEM و N2-BET تعیین شدند. آزمایش های جذب در سوسپانسیون های 1:100 جاذب به محلول انجام گرفت. تاثیر pH و غلظت اولیه محلول، زمان، نوع جاذب و تغییر دانه بندی آن در جذب فلزهای سنگین از محلول ها بررسی شد. اثر افزایشpH  محلول در افزایش جذب کاتیون فلزی در سطح آماری 1 درصد معنی دار بود. pH=5 به عنوان کم ترینpH  که به طور میانگین بالاترین جذب را نشان داده برای انجام آزمایش های جذب انتخاب شد. در pH های بالاتر شدت جذب کاهش می یابد. در این pH، فلزهای سرب و کادمیم به ترتیب با میانگین های 0.87 و 0.77 میلی گرم در گرم نسبت به سایر فلزهای مورد آزمایش بالاترین مقدارهای جذب را به خود اختصاص دادند. مس، روی و نیکل به ترتیب در رده های بعد قرار گرفتند. مقایسه بین 3 جاذب نشان داد در جذب یون های فلزی، بعد از خاک، بیشترین جذب مربوط به پوسته شلتوک و سپس خاک اره است. تفاوت جاذب ها در جذب روی، نیکل و کادمیم در سطح 1 درصد معنی دار بود. افزایش غلظت اولیه یون فلز نیز موجب افزایش جذب شد. بررسی هم دماهای جذب سطحی این فلزها نشان داد که در هر سه جاذب، داده ها با مدل جذب سطحی فروندلیچ مطابقت می کنند. افزایش زمان تماس جاذب با محلول، مقدار جذب را افزایش داد. برای هر سه جاذب، بیشترین مقدار جذب در زمان 60 دقیقه به دست آمد که به عنوان زمان تعادل در نظر گرفته شد. هم چنین با ریز تر شدن دانه بندی مواد جاذب (ذره های کوچک تر از 0.5 میلی متر) مقدار جذب فلزها افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1041

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1179-1194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9654
 • دانلود: 

  18207
چکیده: 

Sodium carbonate (Na2CO3) supported by gamma-alumina (-Al2O3) is one of the best sorbents for CO2 capture in economic terms because of its low raw material cost and excellent performance in low-temperature operation. The fundamental goal of this study is to optimize the operating conditions of CO2 adsorption by Na2CO3/Al2O3 sorbent in a fixed bed reactor. The sorbent characterization was studied using BET, SEM, XRF, and XRD analyses, and the sorbent structure was compared before and after the carbonation reaction. Moreover, the effects of side reactions on the adsorption process were investigated. The Response Surface Methodology (RSM) was used with Box-Behnken Design (BBD) to design the experiments. The optimum conditions are introduced at the point where initial CO2 capture capacity and deactivation rate constants are as high and as low as possible, respectively. The optimum values of the variables corresponding to the temperature of 50° C, vapor pretreatment time of 9 min, and H2O/CO2 mole ratio of 1. The amounts of initial CO2 capture capacity and deactivation rate constant in the optimum conditions were obtained to be 39. 238 mgCO2/gsorbent and 0. 416 min-1, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 9654

دانلود 18207 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG Y.L. | LI D.G. | JIANG D.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11 (77)
 • صفحات: 

  913-920
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15834
 • دانلود: 

  11428
چکیده: 

Three different novel sorbents were prepared by cross-linking polypropylene grafted styrene-divinylbenzene (PP-ST-DVB) fibre with monochloromethylether or p-xylylenedichloride or 1,4-bis-chloromethyldiphenyl according to Friedel- Crafts reaction. A series of synthesis tests were made and the effects of several important factors including reaction temperature, time, catalyst, and material ratio on the Friedel-Crafts reaction were investigated in detail. The optimal synthetic conditions of sorbents were obtained. Compared with PP-ST-DVB fibre, the sorbents have larger specific surface area, pore volume, pore radius and higher adsorption capacities for organic vapours. The adsorption capacities for organic vapours on the hypercrosslinked sorbents were increased about 10 times. The adsorption capacities on the sorbents were related with the molecular length of cross-linking agents. The amounts absorbed on the sorbent 1, sorbent 2 and sorbent 3 can be reached to 428.6 mg/g for methanol, 471.9 mg/g for benzene, and 491.1 mg/g for toluene, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 15834

دانلود 11428 استناد 315 مرجع 0
litScript